Amersfoort en Omstreken ONS SOUPER 1878. No. 888. VOOR Zaterdag-15 Juni. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor jVmersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. 1,- Amersfoort en verlichting". Onder de verschillende zaken waarop de inwoner van een be schaafd land recht meent te hebben, behoort in de allereerste plaats de verlichting genoemd te worden. Kunstlicht is een der allereerste uitvloeiselen van het menschelijk vernuft geweest en het is dan ook niet ten onrechte, dat men verlich ting en beschaving steeds in één adem noemt. Terwijl men nu tot nog geen eeuw geleden tevreden was met de was- of vetkaars of het een voudige olielampje, is langzamer hand de behoefte aan goed kunst- lichtgrooter geworden, naarmate de nijverheid zich met de verbetering daarvan bezighield, en wij verklaren thans eene plaats voor bijna onbe woonbaar wanneer wij er geene gas verlichting aantreffen. Patentolie en petroleum mogen hunne voorstan ders hebben, in het algemeen toca kan gezegd worden, dat lichtgas een artikel van dagelijksche en algemee- ne behoefte geworden is. Het is daarom gelooven wij volkomen ge rechtvaardigd indien wij eenige oogenblikken de aandacht onzer lezers vestigen op de wijze, waarop in deze behoefte te Amersfoort wordt voorzien. Amersfoort deelt in het lot van vele kleinere steden, van namelijk eerst betrekkelijk laat overgegaan te zijn tot het verlichten der straten door middel van licht gas waarvan het gevolg is dat de Gemeente thans nog voor een aan tal jaren gebonden is aan een con tract, dat misschien, op het tijdstip toen het gesloten werd, met het oog op de belangen der gemeente, uitste kend werd samengesteld, maar zeker op den huidigen oogenblik niet meer voorziet in de behoeften en de eischen des tijds. Het is zeer begrijpelijk dat men in vroeger jaren (het is bijkans twintig jaren geleden dat het contract voor de gasverlichting werd gesloten) eene overeenkomst voor de verlich ting der gemeente baseerde op het allernoodigste en dat men derhalve meende te kunnen volstaan met straatverlichtinggedurende een klein aantal uren op maanlichtlooze avondentemeer omdat de kosten daarvan lang niet onbeteekenend waren; maar minder gemakkelijk te begrijpen is het, dat de contracten voor zoo langen termijn werden ge sloten zoo als overal en ook hier geschiedde, zonder dat op eenigerlei wijze werd voorzien in de toch zeer mogelijke gevallen van nieuwe ont dekkingen en verbeteringen op dat gebied. Zoo ontbreekt in die con tracten gewoonlijk de bepaling van de voorwaarden, waarop een afkoop der overeenkomst door de gemeente kan geschieden en deze is derhalve verplicht gedurende den ganschen duur van het contract gebruik te maken van eene verlichting, die zij langs een anderen weg of goedkoo- per óf beter had kunnen verkrijgen. De fabrikanten die de verlichting der steden op zich namen hebben, op zeer enkele uitzonderingen na, ten gevolge van de verbeteringen in hun vak, en vooral door de enorme waardevermeerdering van hunne bijproducten, schatten verdiend, waarvan geen enkele cent ten voor- deele kwam noch van de gemeente noch van de particuliere verbrui kers. In de groote steden, waar door meer dan eene fabriek in de behoefte wordt voorzien, tracht de concur rentie althans eenige verbetering in den toestand. Niet alzoo in de klei nere gemeente. Daar heeft de voor spoed van den fabrikant hem maar al te dikwijls onverschillig gemaakt, en heeft hijsteunende op zijn con tract met de gemeente, dat hem zekere inkomsten waarborgde, ver zuimd zich de nieuwere uitvindin gen ten nutte te maken. Het gevolg daarvan is dat in dergelijke plaatsen gasverlichting aangetroffen wordt, die ter nauwernood gelijk gesteld kan worden met eene verlichting door petroleum. Een dergelijke toestand heerscht te Amersfoort. Het contract van den aannemer verzekert hem tot den leu Augustus 1884 vrij aanzien lijke inkomsten, zonder dat hij zich daarbij veel moeite behoeft te ge ven. De gemakzucht der inwoners, die nu eenmaal gasleiding hebben aangeschaft, maakt dat zij in den regel niet overgaan tot het gebruik van petroleum, niettegenstaande de verlichting met deze stof veel goed- kooper uitkomt, bij dentegenwoor- digengasprijs niet alleen, maar zelfs WEEKBLAD Dit I-lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,2S 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 daar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd.l Poatwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tueschen Amersfoort en Maanbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 nur. Van Jiaarslergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. 7,2 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar Zutphen: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 9,31 10,37 1,47 2,19 6,31 9,55 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 FEUILLETON. II. DE AVOND EN HET PARTIJTJE. 't Was acht uur geslagen. Voor de ca napé stond, op een klein tafelje, ons beste theeservies. Op dat meubel zat mijne vrouw, in haar besten zwart zijden japon. Uw onderdanige dienaar wandelde rond in een gekleeden zwarten jas. Ik wist wel, dat de ontvanger in een rok zou verschijnen en de majoor in een »wa- pen" rok, maar, na die invitatie»fami- liaar en om een boterham te blijven eten" kon ik als gastheer natnurlijk niet en frac voor den dag komen. Vijf minuten over achten kwamen de eerste gasten. Het waren de majoor en zijne vrouw. De laatste kreeg eene plaats op de canapé, en ik was juist bezig, den majoor mijn compliment te maken over zijn militaire stiptheid toen de deur we der openging. Mijn hemel 1 wat scheelt er aan mijne vrouw? De kleur slaat haar plotseling uit, en ze kijkt even werkelijk boos. Maar het duurt maar een oogenblikje. Met een heel lief lachje staat ze op, en, gaat een paar stappen vooruit, om Cato Muller te verwelkomen 1 Dus tóch Cato en niet Caroline. Ik be greep er niets van. Maar ik mocht Cato gaarne lijden, en was er dus niet rouwig om, dat zij en niet de zuster gekomen was. Wel, Cato 1" zei ik 't doet me pleizier dat ik je weer eens zie. Hoe gaat het 't huis Mama wel? en Caroline ook?" »0, dank ul Mama is heel wel, ten min ste voor haar doen. EnCaro? och, die arme ziel zit nu een vergadering bij te wonen, waar ze pluksel maken of zoo iets. Weet u wel; dat we gisteren bepaald over Mevrouws briefje gekibbeld hebben Ik las duidelijklieve Ca to", en Caroline hield vol, dat erlieve Caro" stond. Ge lukkig gaf Mama mij gelijk. Caro moest toch naar die pluksel geschiedenis toe, en ik had juist bijzonder veel zin om van uw vriendelijkheid te profiteeren." Ei, ei 1" zei ik van avond juist bijzonder veel zin 1 hoe komt dat zoo, als ik vragen mag »Maar ik heb immers niet van van avond alleen gesprokenl" antwoordde Cato met een klein blosje. Als men ze ker is een prettigen gastheer en gastvrouw te ontmoeten, gaat men altijd graag uit." Ik begreep best, dat de ondeugende meid heel wat anders bedoelde, en meer over de gasten dan over den gastheer dacht maar ik deed natuurlijk, als of ik het complimentje voor goede munt opnam. Weer ging de deur open, en liet den ontvanger en zijne vrouw, vergezeld door het whistspelende nichtje, in onzen feest vierenden kring binnen. Daarop kwam mijn buurman de rentenier met zijne dochter. En eindelijk verschenen de twee onafscheidelijke sieraden onzer gezellige bijeenkomsten, dejonathan en David, de Orestes en Pylades van onze beau monde in den vorm van de Heeren Smits en Pietersen. 't Gezelschap was nu compleet, en de onvermijdelijke scheiding tusschen de bokken en schapen", die aan het rechte genot van een kopje thee zoo bevorderlijk schijnt te zijn, had op de gebruikelijke wijze plaats. Volkomen was die scheiding echter niet. Aan den rechtervleugel van het da- mesleger zat Cato Muller, en aan den linkervleugel van deheeren de minnende Smits. Was het te verwonderen, dat de afstand tusschen beider stoelen, die oor spronkelijk drie- en- een- halve voet be droeg, gaande weg verminderde? Mijne vrouw keek bedrukt. Ik zag duidelijk, dat in haar binnenste een strijd werd gevoerd tusschen strenge principes en vrouwelijke sympathie. Wat mij betreft, ik gunde den armen jongen zijn kort oogenblikje van zalig heid. Want ik begreep wel, dat hij, zoo wel aan het speeltafeltje als aan 't souper, meedogenloos van 't beminde voorwerp zou worden gescheiden. Of we veel belangrijks bepraatten, he rinner ik mij niet. Een oogenblik werd het discours algemeen, toen de vrouw van den ontvanger onze mannelijke beslis sing inriep voor de netelige vraagof de nieuwe controleur van belastingen niet precies op Generaal Ignatieff leek. Daar echter vier van de heeren dit voorwerp van de belangstelling der dames niet ken den, terwijl Smits (die hem geloof ik nooit gezien had) verklaarde, dat hij frappant

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1