DIENSTBODE, Depót. G. C. C. REESER, ZALF HOLLOWAY. 1839' f 300,000 Beierschbier ook Gerstebier CERTIFICATEN TEER-CAPSULES ADVERTENTIE N. Rotterdamsche Veer. Dr. AIRY'S SPECIALITEITEN. Oostenrijksclie Staatsloten, 1/10 f 24, 1/20 f 12, J dpREMIENBAINK, CARL. BRUCH, Amsterdam, Gebouw Nederland, Warmoesstraat 76—78, OPEN BRIEF aan Dr. VITUS BRUINSMA, Aan de Ingezetenen van Amersfoort en Omstreken wordt bij deze berigt, dat de ondergeteekende in den NIEUWEN WINKEL van de Banketbakkers- en Koksaffaire van wijlen den Heer G. H. ZWIER, thans door zijn Zoon L. REESER gedreven, een DEPöT heeft opgerigt van de VAN OUD§ VERMAARDE bevelende bij deze beleefdelijk zijn Zoon aan. OPVOLGER van C. BAART, gr. Houtstraat HAARLEM. THEE. Zware SOUCHON per 5 ons 125. Cts= Fijn g eurig e PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN Langstraat te Amersfoort. ilc Auici'üftrorteflte §cimdtHerkomcmj in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. RATIONNEELE BEHANDELING BE G9TOT Van den moordaanslag sprekende, zeide deDuitsche Kroonprins«Ziedaar het lot der souvereinen. Maar men zal daarin geen verandering brengen door strenge maatregelen", en Von Bülow: zin heisser Zeit, kaltus Blut," hetgeen zooveel zeggen wil alsblijven wij kalm in deze heete dagen. Toen de Kroon prins 's morgens den Keizer bezocht, riep deze hem lachend toe:Welnu, mijn zoon, hebt ge reeds van het regeeren ge proefd De modekleuren te Parijs zijn dezen zomer vaal groen (crapaüd mort d'amour) en hard rood (crête de coq en colère). Een inwoner van Lyon heeft de reis naar Napels met een vélocipède afgelegd. Hij vertrok den ion Meien kwam den 8n Juni te Napels aan, den weg nemend over Turijn, Genua, Lucca.Pisa, Livorno, Sienna, Viterbo, Civita-Vecchia, Rome en Terracina. Met aftrek van den tijd dien hij in die steden doorbrachtvol bracht hij de reis in 111/s dag; hij reed IO uur per dag of 130 kilometer. Volgens verschillende berichten zal het graan dit jaar buitengewoon goedkoop De vrede opent het vooruitzicht op vrijen handel naar de havens van de Zwarte zee, en de oogst uit de Krim en geheel zuidelijk Rusland zal zonder be letsel tot ons kunnen komen en onder zeer gunstige voorwaardenaangezien het graan nu niet per spoorweg naar het Noorden zal behoeven te worden verzon den, waaraan groote kosten zouden ge- Doch er zijn meer oorzaken. Men kent den rijkdom in granen van Europeesch Turkije. Nu deze niet uitsluitend zullen behoeven te dienen tot voeding van de oorlogvoerende partijen, zal er een groot deel beschikbaar blijven voor verzending naar Marseille, Antwerpen, Liverpool en Londen. Spanje is dit jaar in het bezit van een oogst, welke in overvloed die van 1873 evenaart. Daarbij komt, dat de on zekerheid omtrent het al dan niet uitbar sten van een tweeden oorlog nagenoeg overal in Frankrijk den landbouwer ge noopt heeft zich meer dan gewoonlijk op graanbouw toe te leggen. Men zal dus moeten toegeven dat, zelfs binnen de grenzen van Europa blij vende, er waarschijnlijkheid bestaat voor een goedkoop graanjaar. Te De Rijp heeft dezer dagen een eigen aardige, maar brutale diefstal plaats ge had. De eigenares van een stuk land buiten de gemeente, zond er haren knecht heenom te onderzoeken of het tot maaien gereed was. Daar aankomende, bevond hij dat 't reeds gemaaid was en men tevens het gras meegenomen had. Gevonden op de straat te Amersfoort. 1 brillebuis met bril en 1 sleutelring waaraan 6 sleutels. Rechthebbenden vervoegen zich ten bureele van policie alhier. Marktbericht. Tarwe f 10.50 f12.Boekw. f6.60 a f 7.60. Rogge f7.25 a f7.60. Aardap pelen f2.40 A f3.per Hectoliter. Hoen- dereieren f 3.30 a f 3,50 de 100 stuks; Boter f 1.20 af 1.25 per kilo. Kaas f4S a-f 56 per 100 kilo. Heden overleed mijn geliefde echtgenoot, de heer CORNÈLIS BEB- BER, in den leeftijd van 48 jaren. M. 'VAN DER SCHOT, Wed. C. Bebber. Amersfoort, 13 Juni 1878. De Heer en Mevrouw G. J. DE JONGHBax bedanken voor de be langstelling ondervonden bij de geboorte hunner DOCHTER. Amersfoort, 13 Juni 1S7S. Kraamvisites worden afgewacht op Dinsdag en Woensdag, 18 en 19 Juni. Voor eene Indische dame met twee kinderen worden gevraagd gemeubileerde KAMERS, met ge bruik van TUIN. Aanbiedingen worden franco ingewacht onder letters H S bij den Heer A. M. SLOTHOUWER alhier. Tegen 1 Augustus wordt in een klein gezin gevraagd eene fatsoenlijke als MEID ALLEEN. Adres in persoon bij Mevrouw PIJZEL, Laugestraat. Vertrek van AMERSFOORT: Maan dagavond 17 Junij over Haarlem, Leiden, 'sHage, Delft, Schiedam naar ROT TERDAM. Vertrek van ROTTERDAM: Dins dag 25 Juni over Gouda naar AMERS FOORT. De Commissaris van dit veer houdt zitting in het wachtkantoor aan de groote koppel. De Veerschipper J. J. L. VAN OOTMARSUM. Alle Maag- en Borstkwalen, als mede Koortsen, Tering, Hardlij vigheid slechte Spijsvertering, ook Zenuwzwakte en Bloedar moede, enz. enz.worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Een ieder die, alvorens een kuur te on dergaan, rich van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscot te overtuigen, outvangt, op franco aanvrage, door Richter's Boekhandel te Rotterdam, gratis en franco een 120 bladzijden dik Uittreksel uit Dr. Airy's Natuur geneeswijze, waarin men onder an deren eene menigte getuigschriften van gelukkig genezen lijders zal vinden ker die bepaald dit jaar met een prijs van /'500 tot moeten uitloten, zijn zoowel in Ori- gineele Vijfde alsook in "benevens ƒ0,21 Zegelkosten, tegen inzending van Postwissel, verkrijgbaar Tevens verkrijgbaar bij den Heer P. J. ISAaCSON, op den Havik te Amersfoort, Agent der Bank voor Amersfoort en omstreken, die zich nog belast met den in- en verkoop van Ef fecten a contant tot den koers van den dag alsmede het inwisselen van coupons. Trekkingslijsten gratis ver krijgbaar. Het zal voor een ieder, vooral voor Zieken, niet onbelangrijk zijn te ver nemen, dat in het werkje tiende deuk, dein het herhaaldelijk aangekondigde boekwerk: „Dr. Airy's Natuurge neeswijze", afgedrukte attesten na der worden besproken. Wie er zich van wenscht te overtuigen, in hoever die attesten waar zijn, ontbiede in Richtek's Boekhandel te Rotterdam boven aangekondigden brief, die hem op franco aanvrage, gratis en franco toegezonden wordt. LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. Gezondheid Beschermers. In den dagelijkschen strijd voor een be- staau, in den tegenwoordigen tijd, is eene goede gezondheid alles. Holloway's zui verende, de spijsvertering bevorderende en zacht laxerenbe Pillen zijn uitmuntend geschikt om de gezondheid te herstellen, van zuike lijders wier organen zoo zwak werken, dat het leven zelf in gevaar schijnt te schijnt tezijnt te zyn. De menigvuldige ongesteldheden der maag, worden door een verstaneig gebruik dezer Pillen verdre ven, de trage werking der lever wordt tot werkzame afscheiding opgewekt, en ieder ander orgaan dat de spijsvertering bevor dert, wordt tot deszelfs natuurlijke wer king gebragt en meer geschikt gemaakt tot het verrigten van deszelfs diensten. Het is onmogelijk om overal altijd een' dokter bij de hand te hebben; maar deze Pillen vergoeden dat verlies, want zy wer ken algemeen heilzaam in iedere ongesteld heid. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. fN VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BK0NCHITES. TEERING. DOOR DB Apotheker te Parij* Deze capsules ter grootte van een ge wone pil, bevatlen teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen on werkt spoedig. a Het dagelijksch gebruik der teer is zeer aan te bevelen voor herstellenden en zwakke personen. Het is tevens een zeer goed praeservatief voor eene menigte ziekten, a vooral in tijden dat lipidemiön hecrsclicn. (Annuaire de thérapeutique du professeur Boucuahdat.) a De teer zegt M' M. A. Casenave, wordt a met bijzander succes gebruikt tegen, luiid- a uitslag eu longteering. Het is klaai blijke- a lijk door de ervaring bewezen, dat de teer a een stimuleerenden invloed hoeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, de teer de a organen d'-r spijsverteoring zacht opwekt, a en den goeden bloedsomloop bevordert. (Diclionnaire de médecine du doctcur Fabre.) a De werking der teer inwendig is als volgt a Zij vermeerdert de urine afscheiding, wekt a de eetlust op en bevordert de sptjsverlee- r ring. Men schrijft de teer vooral voor, bij chronische catharren van de blaas en longen. (Traité de pharmacie du professeur SOUBEIBAN.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenbltk dat men gaateelen, werkt de teer hoogst merkwaardig in de vol gende gevallen BRONCHITES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERING. KEELPIJNEN. SLECHTE SPIJSVERTEERING. KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoenin gen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat GO cap sules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe weinig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen't koopen aan namaaksel te hoe den, moet men vooral lettenop 't witte etiquette, waarop de tekst met zwarte leUersii afgedrukt en de onderleekening van GUYOT in drie kleuren. Hiertegenover bevindt^ zichhet fac simile der handleeke- ning. Te verkrijgen te Amersfoort bij Sander en in de meeste apotheken. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4