Amersfoort en Omstreken ONS SOUPER 1878. No. 339. VOOR Zaterdag- 22 Juni. Uitgever: A. Hf. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. in. (Slot.) WEEKBLAD Dit l.'lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. Afronderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsf 0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersfoort Zwolle Leeuwarden Groningen 9,1 10,56 2,— 2,6 9,45 11,10 2,— 2,6 1,36 4,10 8,25 8,5 6,13 7,45 10,14 10,5 9,32 11,26 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur." Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 'savonds na aankomst van de laatBten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Naar Zutphen Aankomst te Vertr .Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn 7,28 7,44 7,54 8,30 8,43 8.21 8,39 8,59 9,31 8,35 8,48 8,57 9,38 9,32 9.29 9,47 10,6 10,37 9,20 9,36 9,46 10,35 11,50 12,2 11,10 11,26 11,36 1,20 12,11 1,11 1,27 1,47 2,19 1,30 1,46 1,56 3,6 2,44 3,42 3,54 2,40 2,56 6,1 3,42 3,42 5,56 6,12 6,31 7,1 5,45 6,11 6,37 7,— 9,12 9,35 9,55 10,28 9,- 9,16 9,26 9,48 10,13 10,58 11,10 9,30 9,46 9,56 11,— 10,32 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 Het congres te Berlijn is geopend en natuurlijk is een ieder verlangend om te vernemen wat daar eigenlijk verhandeld wordt. Veel lekt er evenwel niet uit, dank zij de bijzondere maatregelen die er in het belang der geheimhouding genomen zijn. De zetters bijvoorbeeld die op de drukkerij gebruikt worden voor de ver schillende bij het congres noodige stuk ken, zijn speciaal voor deze gelegenheid beëedigd. Voor het groot aantal dag bladcorrespondenten, die zich thans te Berlijn bevinden, is dit eene schoone ge legenheid om zich in hun moeilijk vak te oefenen. Het congres wordt gehouden in eene 19 meter lange en 16 meter breede zaal, waar de gevolmachtigden van Duitsch- land, Oostenrijk-HongarijeFrankrijk, Engeland, Italië, Rusland en Turkije aan eene hoefijzervormige groene tafel plaats nemen, aan welker uiteinden de secretarissen van het congres geplaatst zijn. De vergaderingen worden niet da gelijks, maar om den anderen dag ge houden, ten einde de gevolmachtigden in staat te stellen de ter behandeling ko mende onderwerpen rustig en rijpelijk te FEUILLETON. Aan de speeltafeltjes ging alles naar wensch. In mijne sectie maakten de Heer Pietersen en de renteniersdochter veel werk van elkander; maar mijne vrouw had er oogen noch ooren voor. Telkens dwaalden haar blikken af naar het paar, waarover het blinde noodlot zich ditmaal had erbarmd. Aan allerlei kleinigheden merkte zij, dat het weer »heelemaal mis" was. Nu eens bukten Cato en Smits tege lijk om een kaart op terapen, en kwamen dan, met erge kleuren, boven het tafel vlak opduiken. Dan weer riep de majoor, als hij en veine was, Cato toe: >Ja, ja, juffrouw Muller je moet het je maar niet aantrekken je weet wel: malheu- reux au jeu enz. En dat is voor ons oude luidjes een schrale troost, maar voor jongeluiWat zeg jij er van, Meneer Smits »Ik verlang niets liever, dan zóó ge troost te worden, Majoor 1" antwoordde Smits dan, en mijne vrouw wenschte den ouden heer met zijn oudbakken aardig- overwegen. Indien men de geruchten daaromtrent mag gelooven, dan zouden Rusland en Engeland het omtrent het programma reeds geheel eens zijn. Het Engelsche dagblad the Globe publiceerde namelijk twee documenten die door Salisbury en Schouwaloff te zamen opgemaakt zou den zijn en de grondslagen bevatten waarop het vergelijk tusschen de beide Mogendheden tot stand zou komen. Na tuurlijk is het de vraag of deze stukken werkelijk echt zijnmaar uit het ant woord door Sir Stafford Northcote in het Lagerhuis daarover aan den Heer James gegeven, zoowel als de mededeeling van den Hertog van Richmond in het Hoo- gerhuis gedaan, doen vermoeden dat, zoo de beide gepubliceerde stukken al niet echt zijn, er toch werkelijk soortge lijke documenten zijn opgemaakt. Over het algemeen is men in Engeland niet te vreden over den inhoud van het memo randum en oordeelt dat Engeland de rid derlijke positie heeft opgegeven en thans juist het tegenovergestelde doet van het geen het oorspronkelijk op den voor grond stelde als voorwaarde voor het bijwonen van het congres. De Times evenwel heeft, na eerst eene weifelende houding omtrent het memorandum te heden naar het land, waar de peper groeit. Vijf minuten na half elf ontving mijne vrouw eene geheimzinnige boodschap omtrent welker strekking wij eenigzins werden ingelicht door haar minzaam ver zoek aan de heeren en dames om als jeblieft een toertje te bepalen/' Dit ge schiedde. De afrekening had plaats, zon der andere incidenten, dan dat het doosje van den ontvanger (die nog al verloor) bij ongeluk in de war was geraakt met dat van zijn buurvrouw (die nog al ge wonnen had); dat Smits zich, met edele zelfopoffering, als bankier aanbood aan Cato, die haar heele fortuin in fiches ver speeld had, en dat de rentenier, die den heelen avond déveine had gehad, mijne hulp als rechtsgeleerde inriepom de vennootschap tusschen hem en Mietje weer te ontbinden. Mijne vrouw vertoonde weer teekenen van onrust. Ik zag duidelijk, dat ze haar best deed om naar de deur te gaan, maar het lukte niet, want de majoor deed haar een langdurig verhaal over een aanval van het podagra, welke kwaal hij beweer de te hebben opgedaan in hetzelfde land, waar mijn vrouw hem zoo even zoo on christelijk had heen verwenscht. Zóó loont het kwaad zijn meester. hebben aangenomen, eindelijk zonder voorbehoud de verdediging der Russisch- Engelsche overeenkomst op zich geno men. Zeer merkwaardig is het dat enkele conservatieve regeringsgezinde organen de handelwijze der regering afkeuren, terwijl Daily News, de grootste tegen stander van Disraëli, het resultaat van diens politiek zeer prijst. In het Lagerhuis heeft de Heer Camp bell zijn voornemen te kennen gegeven om eene motie voor te stellen waarin het Lagerhuis Jt betreurt dat de regeering zich tegen den wil der natie medeplich tig maakte aan den roof van Rumeensch grondgebied. De tijd zal intusschen moeten leeren, in hoeverre de Globe goed was ingelicht. Over het algemeen voorspelt men veel goeds omtrent de resultaten van het con gres. Terwijl nu te Berlijn geconfereerd wordt in het belang van den vrede gaat de Duitsche regeering voort met het ne men van strenge maatregelen om de sociaaldemokratische woelingen te be teugelen. Arrestatiën zijn overal aan de orde van den dag en tegen de gearres teerden wordt kort proces gevoerd. En niet alleen de regeering maar het volk zelve doet ijverig mede aan het jachtma- Daar trad Verschuur binnen, en in def- tigen optocht, gelijk de dieren uit Noach's ark, maar ieder met eens anders huis vrouw, togen we uit ons salon naar onze eetkamer. Alleen Smits en Pietersen hiel den zich aan de traditie van de ark, en boden hunne ondersteuning aan de uit verkorenen hunner harten aan. Na eenig zoeken vonden we allen onze plaatsen, want ik had de kaartjes met de mij eigene zorgvuldigheid zelfgeschre ven. en volgens de aanwijzing van mijne vrouw, langs de tafel verdeeld. Nu be greep ik plotseling, waarom mijne weder helft de kamer had willen verlaten Smits en Cato zaten weer naast elkan- der. Er was niets aan te doenHet stond er duidelijk: j>Mej. C. Muller" Wel was Caroline bedoeld, maar zij was, he- laasl niet gekomen. Ik zag hoe een paar oudere dames elkander veelbeteekenend aankekenenal had ik in 't begin van den avond om de verlegenheid van mijne goede vrouw een beetje gelachen, nu begon ik medelijden met haar te krijgen. t Werd later nog erger. Ik had Smits altijd voor een fatsoenlijk man gehouden, maar op dien avond stelde hij zich hoogst onhebbelijk aan. Hij gedroeg zich tegen over Cato bepaald compromitteerend. ken op sociaaldemocraten, die zich op de eene of andere wijze over den Keizer uitlaten. Vele fabrikanten verwijderen van hunne werkplaatsen alle werklieden, die leden zijn van sociaal-democratische vereenigingen en men maakt er zich een eer van den een of anderen onvoorzich tige aan de justitie overteleveren. De Pruisische regeering heeft thans ook aan de opperhoutvesters in Hannover gelast alle werklieden socialisten te ontslaan. Deze maatregelen geeft aan de Beliner Freie Presse aanleiding te vragen wat er van al die weggezonden werklieden moet worden en geeft dezen den raad alles te onderteekenen wat men van hen ver langt, en voegt er bij dat de werkgevers het zich dan maar moeten laten welge vallen zoo zij bedrogen worden. Wij ge looven ook dat de wijze waarop men thans tegen de socialistische partij ageert eer zal bijdragen om de ontevredenheid te vermeerderen dan om ze te verminde ren, en dat de toekomst zal bewijzen dat men eene beweging op intellectueel ge bied niet door dergelijke maatregelen kan te keer gaan. Het is te verwonderen dat een zoo groot staatsman als Bismarck de ondervinding op dat gebied zoo wei nig in practijk brengt. De gewezen Koning van Hannover Met de majoorsvrouw, die aan den ande ren kant van hem zatsprak hij geen woord. Soms zat hij geheel met den rug naar haar toe. Onophoudelijk zat hij met Cato te fluisteren. En wat hij vertelde moetal heel raar geweest zijn, want Cato had voortdurend een kleur als een pioen. Ik zal u niet vervelen met eene opsom ming van de zoutelooze aardigheden, die de rentenier en de Majoor over het min nende paar debiteerden, en die door het tweetal ik mag wel zeggenmet de meeste onbeschaamdheid werden aange hoord. De gasten gingen eindelijk weg. De schuldigen van dezen avond waren de laatsten. Cato vertelde mij, met een har telijk handdrukje, dat zij zich dezen avond nog beter geamuseerd had, dan vroeger, en Smits stak mijn vronw twee handen toe, en verklaarde dat hij heel, heel spoedig een digestie visite zou komen maken. Die droppel deed den beker der erger nissen overvloeien. Mijne vrouw hield zich met moeite goedtotdat we geheel alleen waren, en toen kwamen de water landers voor den dag. a't Was verschrik kelijk/'meende zij. Ze zou nooit weer iemand onder de oogeu durven zien. Ieder kon haar nu eene verfoeielijke kop-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1