Amersfoort en Omstreken. 1878. No. 841. VOOR Zaterdag* 5 Juli. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. 1.- Herziening der wet op het lager onderwijs. Eene geheimzinnige ge schiedenis. WEEKBLAD Dit lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsf 0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Amnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11.6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,3G 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 1,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,- 10,13 10,32 NanrZutphen: Aankomst te (V. Baarn) VAmersf Barnevcld Apeldoorn Zutpheu 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 (Vervolg.) Nauwelijks had de Minister zijne rede besloten met de betuiging, dat de libe rale partij waken zal voor algeheele priesterheerschappij en kerkoverheer- sching, en dat ook zij voert in haar wa pen het devies: Je maintiendraiof de geheele clericale phalanx kwam we der in 't vuur, en verschillende sprekers wraakten de wijze, waarop de Min. met ironie en ridiculiseering had geantwoord. Zij zagen over 't hoofd, dat daar, waar een argument ernstige wederlegging ver- eischte, het den Minister ook niet aan ernst had ontbroken; maar die afgezaag de en telkens wederlegde redeneeringen, waarvan 't debat vol was, hoe zou de Min. die anders hebben kunnen beant woorden dan door te zwijgen of door te glimlachen? De replieken schenen dan ook alleen bestemd om den indruk van 's Ministers rede te verzwakken, maar zij misten daartoe de kracht. De Heer Wintgens betreurde zijn geï soleerd standpunt en meende nu een middel te hebben gevonden om de zaak naar aller genoegen op te lossen. Hij wilde 't onderwijs in de gewone vakken aan alle kinderen gezamenlijk doen ge ven en dan daarna onderwijs in den FEUILLETON. II (Vervolg) Gedurende de volgende week gebeur de er niets bijzonders. Ik merkte evenwel opdat de jonge Chase droomeriger en vreemder was dan gewoonlijk. Dinsdags vroeg ik hem (Woensdag was de dag voor Meresdene) of hij werkelijk opzag tegen de reis en zeide dat men hem iemand konde medegeven, maar hij antwoordde dadelijk, dat hij4het volstrekt niet wilde, waarop ik dan ook niet verder aandrong wel begrijpende, dat men hem zou uit lachen. Later heeft menigeen mij even wel gezegd, dat ik wel dwaas was om midden in den winter 's avonds alleen te reizen, terwijl iedereen kon weten dat ik een aardige som bij mij had, die ik 's mor gens van de pachters en boeren ont ving. Maar mijn hemell ik heb nooit ge weten wat angst was en ik kon niet be grijpen, dat iemand bang kon zijn en zoo was ik dan ook best tevreden, dat hij de zaak zoo rustig opnam. godsdienst aan de verschillende gezind ten afzonderlijk door de leeraars dier ge zindten. De Heer Wintgens scheen dus 't zelfde te willen, wat 't ontwerp Kap- peijne wil, maar met dit onderscheid, dat 't laatste gelegenheid tot godsdienston derwijs geven wil buiten en de eerste tij dens de schooluren, 't Spreekt van zelf, dat de liberale partij zich in deze niet aan de zijde van den Heer Wintgens zal scharen. De Heer Heydenrijck trachtte de libe rale partij te verdeelen, maar zijne argu menten waren zwak. De heer Saaymans Vader voelde zich in zijn dierbaarst ge loof aangetast. Arme Vader! en arm geloof, dat gekwetst wordt door de waarheid! De belangrijkste rede werd gehouden door een nieuwen sprekerden Heer Cremers. Spr. schrijft de zonderlinge wetsinterpretatiën en de beschuldigingen van de zijde der clericalen toe aan het jammerlijk beginsel van velen om hun redenen van wetenschap door 't geloof te laten leiden. Spr. toont aan, dat geen der partijen en dus ook niet de katholie ken, vrede kunnen hebben met 't verzoe ningsmiddel van den Heer Wintgens. Hij toont uit Syllabus en Encycliek aan, dat de overheersching der kerk in 't maat schappelijk en openbaar leven plicht is, en dat daaraan het onderwijs ook moet Hij vertrok. Wij hadden het den ge- heelen dag zeer druk en ik dacht niet meer aan hem. Ik kwam gewoonlijk even voor of na zevenen van Meresdene terug, al naar mate het vveder goed of slecht was. Ik woon tegenover het kantoor en heb daar steeds gewoond sinds ik eer ste klerk geworden ben. Toen ik thee gedronken had zag ik op mijn horloge tot mijne verbazing, dat het half acht was. Tot mijne verbazing zeg ik, omdat Chase nog niet terug was en ik moet er kennen dat ik mij een weinig begon te agiteeren toen hij een half uur later nog niet terug was. Uit het raam ziende merk te ik dat er een dikke mist was opgeko men, zoo dik dat ik de lantaarns aan de overzijde niet zien kon. Dit stelde mij gerust over zijn uitblijven, het was mij ook al eens overkomenmaar de wegen zijn zoo wit en het paard kende ze zoo goed, dat er geen gevaar bestond mits men langzaam reed. Maar toch, toen het tien uur, half elf en eindelijk elf uur werd, zonder dat ik iets van Chase merkte, be gon ik angstig te worden en ik was op het punt om naar de politie te zenden, toen paard en chais in draf kwamen worden dienstbaar gemaakt. Volgens den Syllabus sluit de bizon- dere school de openbare uit, niet de ou ders de priesters alleen beslissen. Spr. wijst op de leer, dat de Katholieke kerk andersdenkenden ook lichamelijk moet tuchtigen, en hoe de Syllabus alle vrijheid in den ban doet en lijnrecht te gen de beginselen van den modernen staat indruischt. Tegenover de macht, die beslag legt op den geheelen mensch, spreken de liberalen hetnon possumus" uit. Ook repliceerde de Heer Mackay, die zeer geraakt scheen, dat de Kamer had gelachen en de Minister volgens spreker had gespot. Hij meende, dat de meerderheid der natie daarover treurde. Voorts beweerde spr. dat de anti-rev. petitionarissen uit eigen bewe ging niet door den clerus geleid hun bezwaren meedeelen. Dit lokte een protest uit van den Heer v. d. Hoeven, die opmerkt, dat de Protestanten even goed geleid worden in hun petionnement als de Katholieken. Voorts scheen de laatste spreker verwonderd, dat de Heer Grodefroi sprekers overtuiging over art. 194 Grondwet niet kon deelen. Als de Heer G., zei hij, met het oog op diens hoogst belangrijke rede, meent gelijk te hebben, kan zelfs een engel uit den he mel hem niet overtuigen van 't tegendeel, want aanzetten. Ik keek dadelijk uit het raam. De mist was verdwenen en had plaats gemaakt voor een prachtigen sterrenhemel; ver beeld en u mijne ontsteltenis, toen ik in plaats van Chase, Joe Muzzle, den tolbaas en een vreemde bij de chais zag staan. Joe Muzzle verhaalde mij zeer gejaagd dat Chase voor dood was gevonden even voorbij den witte weg. Wat gebeurd was, daaromtrent kon hij geen inlichting ge ven; hij en zijne vrouw waren juist op het punt naar bed te gaan toen zij den hoef slag van een paard hoorden en uit de deur komende had Joe een zeer bescha digd rijtuig met een paard, maar zonder voerman aan den tol gevonden. Op zijn roepen, dat zonder antwoord gebleven was, had hij in het naaste huis hulp ge vraagd, want, daar hij Chase even na vij ven had zien doorkomen, begreep hij dat er een ongeluk moest gebeurd zijn. De oudste zoon van pachter Grey was daar op, met behulp van een paar lantaarns, met hem aan het zoeken gegaan en zoo hadden zij Chase vlak bij den witten weg gevonden. Hij scheen dood en zij begrej pen dat het beste was om hem in het tol- Hoe 't ook met de debatten gaat, »'t Is Godefroi maar, die de wet verstaat. De Heer Godefroi voelde geen lust nog eens te bewijzen, dat 2 maal 2 is 4 en niet 5, maar merkte op, dat de anti-rev. niet 't recht hebben 't land te blijven be roeren, en op de vraagWat wilt gij te antwoordendat is ons geheim 1" Dat is eene onwaardige tactiek, zei spreker. De Heer Haffmans noemde de neutra le school den triomf van het Judaïsme en zijn geestverwant de Heer Reekers ver dedigde den Syllabus, terwijl de Heer v. d. Berch als zijne meening te kennen gaf, dat alleen door het ware Christelijke ge loof het socialisme kan worden tegenge gaan. De Min. verdedigde zich in zijn dupliek krachtig tegen 't verwijt van spotternij. Hij heeft met een beroep op den Bijbel aangetoond, dat zedelijkheid en vroom heid niet altijd samengaan. Nog had de Min. geen antwoord bekomen op zijn vraag: Wat wilt gij met uw'bijbel op de school Neen, nog is het 's Min. overtui ging, dat men geen staatsschool met den bijbel kan verlangen, maar eene bizon- dere school, gelijk de Heer Groen ver langde, doch alleen uit eigen midde len. Men spanne, zei spr., de snaar niet te sterk, en helpe een school handhaven, die ons vrede, eendracht en eerbied voor de wet geeftde openbareneutrale huis te brengen, wat zij dan ook met be hulp der chais volbrachten. Daarop had hij naar Meresdene om een dokter gezon den, die nu bijChase was en die hem hier heen gezonden had om mij te waarschu wen. Het was waarlijk een merkwaardig geval en ik ging dadelijk de politie halen en een paar klerken van het kantoor wekken en daarna zetten wij het gesprek met Joe Muzzle voort. Men behoeft dezen maar aan den gang te maken, dan spreekt hij van zeff door en zoo vertelde hij ons dan ook, dat toen hij eri de andere man bij het licht van de lantaarns een onder zoek hadden ingesteld, zij de kussens van de chais op den weg gevonden hadden, benevens de in twee stukken gebroken zweep; maar behalve dat ook nog twee kleine pistolen van oud model met vuur- steenen. Verder was er niet veel op te merken geweest, behalve dat de linker- trede van de chais verbogen was, even als de linker lantaarn verpletterd. Dit was echter waarschijnlijk gebeurd toen het paard met de chais tegen den tolboom aangereden was. Wij begaven ons naar den stal om het

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1