Amersfoort en Omstreken 1878. No. 348. VOOR Zaterdag" 20 Juli. Uitgever: A. IffSlothouwer, Uren van vertrek der alg"emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei ,1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Herziening der wet op het lager onderwijs. Eene geheimzinnige ge schiedenis. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dit l.lad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnemcntsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentien van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd.'0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnncm 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,23 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1,— 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 2,6 8,25 8,5 10,14 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd, 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 ;,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11,- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar Zutphen: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 i,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 9,31 10,37 1,47 2,19 6,31 9,55 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 IV (Slot.) De voorgestelde wet tot regeling van het lager onderwijs is, in haar geheel, op Donderdag li. met 52 tegen 30 stemmen aangenomen. Dat wij ons over dien uitslag verheu gen, is duidelijk. Al hadden wij hier en daar wijzigingen gewenscht, al hadden wij, onder meer, gaarne gezien, dan vele van de door den Heer Moens voorge stelde, maar weer ingetrokken amende menten aangenomen waren toch zijn wij overtuigd, dat deze wet in menig be langrijk opzicht de voorkeur verdient bo ven die van 1857. Doch wij verheugen ons niet alleen over den gunstigen invloed, dien de nieu we wet op ons lager onderwijs zal heb ben, maar ook, én bovenal, zouden we haast zeggen, daarover, dat nu onze bin- nenlandsche politiek weer meer kans heeft, om op zuiver terrein te komen. De onderwijsvraag heeft in de laatste jaren onze politiek geheel beheerscht. De woorden openbare" en bijzondere" school schenen het kort begrip van onze tegenwoordige staatkundige geloofsbe lijdenis te vormen. Bij vele candidaturen zoowel van de rechter- als van de lin- FE UILLETON IV. (Vervolg) Ik begon onmiddelijk te droomen. Na tuurlijk bevond ik mij weder op dezelfde plek, onder de gewone omstandigheden, bezig met eene poging het bloedige lijk weg te slepen. Maar ziel wat nieuwe en vreeselijke onthulling is dit Welke verschrikkelijke oplossing van de geheimzinnige bedoe ling mijner droomen is dit? Het krippen masker, dat mij tot dusverre het gelaat van mijn aanvaller had verborgenj, is verdwenen 1 en ik herken in den aanran der en dief de niet te miskennen trekken vanmaar ik durf zijn naam niet te schrijven, uit vrees dat dit papier in andere handen mocht komen dan de uwe, moeder maar gij zult begrijpen wien ik zag, indien ik u zeg, dat het hij was, die de ongelukkige oorzaak is van ons groot verdriet, en die wij meenen dat thans ver weg is. Ik werd dadelijk weder wakker in een onbeschrijfelijken geestes kerzijdewerd minder naar bekwaam heid en beginselvastheid gevraagd dan ooit te voren. Van liberalen kant nam men genoegen met de verzekering, dat de aangeprezen candidaat »een warm voorstander van het openbaar onder wijs" was; van clericale zijde was men gerust en voldaan als men wist, dat de persoondien men tot staatsman zou moeten maken,den bijbel op de school" wilde hebben. Is de twistappel nu voor een reeks van jaren buiten het bereik der strijdende partijen gebracht? Waarschijnlijk is dit het geval. Want bij de tegenwoordige samenstelling der Eerste Kamer is daar eene verwerping van de wet ondenkbaar. Het zou eene ongerijmde onderstelling wezen, dat Z. M. de Koning zou terug komen op eene voordracht, door Hem zeiven weinige weken aangebodenen door de Wetgevende Macht met over- groote meerderheid aangenomen. Alleen zou het volks-"petitionnement, waar voor in het clericale kamp niet slechts het klavier der volksconciëntiemaar ook de Turksche trom der machtspreu ken zoo ijverig bespeeld worden, eenigen zin kunnen hebben, wanneer de wet, na de aanneming van ingrijpende amende menten, kon worden voorgesteld als niet meer overeenstemmende met de door cjmArawjjmjMjegj wunwniy rmwrwroa MvtrmBKiuiuzstavn toestand, die alles overtrof wat ik ooit gekend heb. Indien ik alles wat vooraf gegaan was als eene voorspelling mocht beschouwen, waarom zou ik er dan aan twijfelen dat de catastrophe door dien ongelukkige zou' worden veroorzaakt? Dit zou toch niet minder mogelijk zijn dan eenig ander deel van mijn vreeselij- ken droom. Indien er eenige waarheid in was, en indien het voorbeschikt was, dat ik door hem zou worden aangevallen en beroofd, dan was er voldoende reden voor mij om de hulp af te wijzen van een metgezel op de reis. Neenl nu wist ik dat ik alleen moest gaan en afwachten wat gebeuren moest, of om voor altijd van dien droom verlost te worden. Indien ik hem werkelijk moet ontmoeten, en hij werkelijk dus in Engeland is, dan is het beter dat niemand buiten mij het weet. Dan kan de droom per slot van rekening nog het middel zijn om hem te redden en mij te verhinderen in een daad, die mij tot mijn dood toe zwaar zou wegen. Tot zoover was ik gekomen op den dag na mijn tocht met den Heer Shep- folds en ik had dus slechts te wachten tot den dag van heden. Het is nu zoover over weinige uren ben ik op weg. Gedu- den Koning in de oorspronkelijke voor dracht nedergelegde beginselen. De eindstemming maakte een zeer gunstigen indruk. De liberale meerder heid die onder de vorige ministeriën 'steeds verdeeld en verbrokkeld was, had zich nu vast aaneengesloten. Terecht maakte de Heer Barge haarvan de overzijde, een compliment over de disci- pliniwaarmede zij den leader harer keuze had gevolgd. De minderheid be stond gelijk zich liet verwachten uit anti-revolutionairen en ultramontanen door twee conservatieven versterkt. On ze beide Amersfoortsche afgevaardigden behoorden tot de tegenstemmers. Wij hopen, dat de kiezers van ons district zich dit bij eene volgende verkiezing zul len herinneren. Onze lezers zullen het ons ten goede houden, dat wij, nu de wet reeds aange nomen is, de discussie over de laatste ar tikelen onbesproken laten. Wij kunnen dit des te meer doen, omdat wij vertrou wen kunnen dat de voordracht van den Minister, waarin de Kamer geene enkele belangrijke wijziging bracht, weldra, in den vorm van eene wet, in veler handen zal zijn. rende de laatste dagen is het visioen tel kens weder gekomen, wanneer ik door vermoeienis overmand in slaap viel; ter wijl ik overdag bijkans aan niets anders heb kunnen denken dan aan dat akelig schouwspel op den Witten weg. Ik vertrek, maar nu ten minste voor bereid." Dit geschrift gaf maar zeer weinig licht over de zaak en leidde, om kort te gaan, tot niets. Er kon niets verder gedaan worden voordat Chase weder zoo ver hersteld was om persoonlijk ophelderin gen te geven. Maar er verliepen eenige maanden voordat dit mogelijk werd want hij beterde slechts zeer langzaam. De doctoren verboden ten stelligste hem te ondervragen en ik was omtrent het ge beurde geen haar wijzer, op het tijdstip, toen men hem wel genoeg verklaarde om voor het bestuur van onze bank te ver schijnen. Natuurlijk was ik er met de anderen, die tot het geval in betrekking stonden, bij tegenwoordig. Het had veel van een terechtzitting met gesloten deuren, en die arme Chase werd evenals een beschul digde voorgebracht. Toen hij binnen kwam trof ons zijn veranderd voorkomen. De laatste bijeenkomsten van het con gres te Berlijn hebben plaats gehad, het tractaat van Berlijn is door de vertegen woordigers der zeven mogendheden on derteekend, en Berlijn is door de pleni- potentiairen reeds weder verlaten. Een oogenblik scheen de goede verstandhou ding in gevaar, toen de overeenstemming tusschen Rusland en Engeland niet ge makkelijk bleek te verkrijgen te zijn, over het terrein dat met de vesting Batum aan Rusland zou worden afgestaan, maar zooals wij reeds mededeelden, wist Graaf Bismarck de zaak in orde te brengen. Ondanks den tegenstand van Turkije is in het tractaat nu ook de wensch van het congres opgenomen aangaande de recti ficatie der Grieksche grenzen, als het aan Oostenrijk gegeven mandaat tot bezet ting van Bosnië en de Herzegowina, Oostenrijk heeft zich omtrent die bezet ting met Turkije te verstaan, maar de bewoordingen van het tractaat laten niet veel twijfel over aangaande de wijze waarop dit zich verstaan bedoeld wordt. De laatste berichten luiden dat de over eenstemming tusschen Oostenrijk en Turkije op dat punt reeds verkregen is, doch vereischen nog bevestiging. Ik had hem slechts tweemalen gezien na dat hij op den bewusten tocht was uitge gaan, eens toen hij bewusteloos in het tolhuis lag en eens daarna, toen hij in het hospitaal werd verpleegd. Nu zag hij er twintig jaren ouder uit; zijn smal bleek gelaat was diep gerimpeld, zijn zwart haar met grijs vermengd, terwijl de droo- merigheid van zijn oogopslag plaats ge maakt had voor eene wilde uitdrukking. Zijne zwarte kleeding verhoogde zijn spookachtig voorkomen nog meer. Hij deed echter zijn best om zijne gedachten te verzamelen en antwoordde op de vra gen, die de voorzitter hem deed, voor zoo ver ik mij herinneren kan het volgende. Het verhaal, mijne heeren, dat gij in den brief aan mijne moeder hebt gevon den en mij zooeven hebt voorgelezen is volkomen overeenkomstig de waarheid. Het is uitvoeriger dan wat ik nu zou kunnen zeggen omtrent mijn toestand vóór den 15^ November. Ik heb er wei nig bij te voegen, maar wat ik weet zal ik u vertellen. s Toen ik den Witten weg naderde, op mijne terugreis, was alles volkomen zoo als ik het in mijn droom gezien had. Ik had mij reeds zoo dikwijls in dien toe-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1