Amersfoort en Omstreken 1878. No. 344. VOOR Zaterdag- Uitgever: A. M 27 Juli. Slothouwer, Uren van vertrek der alg emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei .1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Stemmen over het zoogenoemde „volks"petitionnement. Eene geheimzinnige ge schiedenis. WEEKBLAD Dit l.lad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fi anco door het gehcele Eijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort, Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar TJtrechtAankomst te tiaar Zwolle.- Vertr. Amersfoort Utrecht Kotterd. 'sHage Arnnem Vertr. Amersfoort Zwolle 6,55 (alleen Zat.) 7,45 9,40 9,50 9,55 9,1 10,56 9,18 10,— 11,30 11,35 12,25 9,45 11,10 11,6 11,35 12,45 1,— 2,10 1,36 4,10 2,2S 3,15 4,55 5,15 5,20 6,13 7,45 5,47 6,23 7,20 7,32 10,17 9,32 11,26 9,28 10,5 11,19 11,34 Postwagendienst (Onderneming A, Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 nur. Van hlaarslergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 2,6 8,25 8,5 10,14 10,5 Naar Jilversum: Aankomst te Naar Zutphen Aankomst te XertrAmersfoort Baaru Hilversum Utrecht Amsterd. (V. Baarn) X Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 7,28 7,44 7,54 8,30 8,43 8.21 8,39 8,59 9,31 9,54 8,35 8,48 8,57 9,38 9,32 9,29 9,47 10,6 10,37 10,56 9,20 1,10 9,36 9,46 10,35 11,50 12,2 11,26 11,36 1,20 12,11 1,11 1,27 1,47 2,19 2,42 1,30 1,46 1,56 2,44 3,42 3,54 2,40 2,56 3,6 3,42 3,42 5,56 6,12 6,31 7,1 7,20 5,45 6,1 6,11 6,37 7,— 9,12 9,35 9,55 10,28 10,51 9,— 9,16 9,26 9,48 10,13 10,58 11,10 9,30 9,46 9,56 11,— 10,32 Wij meenen ónzen lezers geen on dienst te doen, door de volgende stukken nog eens onder hunne aandacht te bren gen. Zij kunnen er uit zien, welke waar de aan het zoogenoemde volkspetition nement moet gehecht worden. Met heeft in Rotterdam en elders een biljet van den volgenden inhoud willen aanplakken »Het Plaatselijk Comité voor het volks-petitionnement alhiervestigt op het navolgende de aandacht ïln de drie groote Protestantsche Rij ken, Pruisen, Engeland en deVereenigde Staten, die evenals het onze, zeer ge mengd van bevolking zijn, bestaat voor ieder die zulks verlangt, de mogelijk heid om zijn kind te zenden naar neen school met den Bijbel Ditzelfde is ook het geval in de vijf kleine Protestantsche Koningrijken van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Wur- temberg en Saksen. »En alleen in het ook nog overwegend Protestantsche Koningrijk der Neder landen bestaatuitgenomen voor de Rijkeren deze mogelijkheid niet. »Dit machtige, veelzeggende feit be hoort ter kennisse gebracht van dat pu FEUILLETON. V. (Slot) Chase werd blijkbaar meer aangedaan. Hij sidderde en sloeg de oogen nêer. Eindelijk, zich vermannende, zeide hij: ïlk had gehoopt dat mij dit bespaard zou worden, daar het geschrift slechts voor mijne moeder bestemd was," »De geheele geschiedenis/' hernam de voorzitter," is zoo geheimzinnig en on verklaarbaar dat gij genoodzaakt zijt alles te zeggen. Gij waart een beproefd en vertrouwd beambte, maar gij werpt een smet op ons verleden wanneer gij ons niet behulpzaam zijt in onze pogingen om den diet te ontdekken. Misschien kan uwe verklaring ons op zijn spoor bren gen. Ik bezweer u, ons alles te zeggenl" Nog bleef hij zwijgen. Wederom werd hij te vergeefs aangemaand te spreken. Hij werd hoe langer hoe bleeker. Zijne handen krampachtig wringende, zonk hij in zijn stoel terug. Het was een treurig bliekdat onbekend met de buitenwe reld, zich ter goeder trouw inbeeldt, dat s een school met den Bijbel!' te vragen een dwaasheid is, die men zish alleen in onze Orthodoxe kringen ii het hoofd zet. Het Comité is gaarne bereid om 'in deze zoo gewichtige zaak nog meerdere inlichtingen te verstrekken." De vergunning tot hei aanplakken van dit biljet is te Rotterdai/i, te Amsterdam, en ook op vele andere plaatsen door den Burgemeester geweigerd, op grond dat het eene bepaalde onwaarheid bevatte ten opzichte van een Regeeringsvoor- stel, dat bij de bevoegde ma}ht in be handeling was. De concepten voor de adrssen der Katholieken aan de Eerste lamer en aan den Koning werden, evens het ge val was met het adres aan c Tweede Kamer, door de Redactie vajDe Tijd aan de Redactiën der overige (tramon- taansche bladen toegezonden. Daardoor heeft het denschijals ging de zaak uit van de Katholiekpers, en blijft voor de buitenwereld de lomsche geestelijkheid er buiten. Wedegelijk echter heeft men te doen met ne daad der geestelijkheid. Bij GEHEBfcirculai- re van den Roomsch-katholiek Aarts bisschop van Utrecht zijn aan cbastoors bevelen gezonden met betreldg tot de schouwspel, want wij allen hien veel van hem. Nog eenmaal drong voorzit ter hem tot spreken; toen stomij plot seling op, nog meer opeen ££tgelij kende dan tevoren, en rondzüe met dien eigenaardigen afgetroki blik, zeide hij met een zachte stem ezonder tot iemand bepaald te spreken/et doet er nu weinig meer toe. De schpv van het noodlot valt voor het laa op mij om niet meer te worden weggenen; hij heeft mijn leven verwoest, hij v aast nu mijn dood" Wie? wien bedoelt gij?" riee voor zitter uit. Door een oogenblscheen Chase uit zijn vreemden toestate ont waken, en, den voorzitter strainzien- de, zeide hijMijn broedernheer mijn tweelingbroeder. Ik zal u |s meer verzwijgen. Toen hij zestien jaaid was werd hij wegens valschheid in griften gedeporteerd. Het gelukte oret voor onze vrienden verborgen te hou; had den wij dat niet gedaan, dan zó nooit den post van vertrouwen beken heb ben die ik bij uwe bank bekleedlndien zijn bestaan ooit tot uwe kennas ge raakt, zoolang ik bij u in di( was, adessen. )e circulaire van den Aartsbisschop vaig Juli (waarin naar eene vorige ge- heine instructie verwezen wordtis van deqvolgenden inhoud Circulaire. Utrecht, 9 Juli 1878. Geheim. WelEerwaarde Heer! en opzichte vari het tweede en derde pettionnement aan de Eerste Kamer aan Z. M. den Koning verlangen ij dat door U geheel dezelfde gedrags- jijn worde gevolgd als werd voorgeschre- en in Onze Circulaire, geheim, dd. 14 uni 1878. De ijver en de werkzaamheid door U bij het adres aan de Tweede Kamer be toond doen Ons ook nu vast vertrouwen op Uwe zeer noodzakelijke en zeer ge waardeerde medewerking. De Aartsbisschop van Utrecht, f A. I. schaepman. Van het oogenblik af, dat de hooge geestelijkheid zich het petitionnement aantrekt (ook al heeft zij niet het initia tief genomen) en aan hare ondergeschik te geestelijken bevelen geeft om zich met de zaak te bemoeien, van dat oogenblik af verliest het petitionnement alle karak ter eener spontane uiting der gevoelens van de petitionarissen. De geheele be weging is nu gebleken een werk te zijn van geestelijken dwang, nog wel tot misleiding van de buitenwereld heel in het geheim uitgeoefend. ge- zoudt gij mij hebben ontslagen en mijne moeder en ik zouden onteerd geworden zijn. Daarom schreef ik zijn naam niet in dien brief. Maar zijn naam is Edward, en gij zult het vonnis vinden in Hier zweeg hij plotseling, bracht de hand aan het voorhoofd, sidderde nog eenmaal en viel toen met een zwaren slag op den grond. De doctor, die hem voortdurend had gadegeslagen, snelde dadelijk naar hem toe en verklaarde, na hem even te heb ben onderzocht, dat hij dood was. Het is onnoodig lang te blijven stil staan bij hetgeen onmiddelijk daarna ge beurde. De verklaring die Chase even voor zijn dood afgelegd had werd bevon den in alle bijzonderheden juist te zijn. Het bleek dat Edward Chase, tweeling broeder van John, twee jaren voor dat deze laatste bij de bank geplaatst werd naar eene strafkolonie gedeporteerd was. De directeuren der bank deden met behulp van de regeering onderzoek naar deze persoon en het vreemde van de ge schiedenis werd door hetgeen zij verna men niet minder vreemd. Het bleek na melijk, na een zoo nauwgezet mogelijk Jhr. van Weede van Dijkveld, een met eere bekend man, van beslist anti-revolu- tinaire beginselen, te Utrecht, schrijft Volkspetitionnement al dan niet j Ikantwoord zonder omwegGeen vol kspetitionnement. Waarom? »Niet omdat het onwettig zou zijn. Geenszins; de grondwet waarborgt dit recht aan ieder Nederlander. Evenmin omdat de onderwijsquaestie niet van dat belang zou kunnen wezen, om het gansche Nederlandsche volk er in te mengen. Maar omdat mijns inziens de voor stelling van het dreigend gevaar dat nu tot een volkspetitionnement aanleiding geeft, een onjuiste, ik mag het niet te rughouden, naar mijne innigste overtui ging eene onware is. »Aan het christelijk gezinde volk in Nederland wordt de gewetensvraag voor gehouden Wilt gij niet eene school met den bijbel? »Dit volk antwoordt uit één mond ja," en tot dat volk behoor ik. »Maar juist deze vraag is nu niet aan de orde. De aanhangige schoolwet ont neemt ons de christelijke school met den bijbel niet, die de wet van 1857 had mo- onderzoek, niet alleen dat de veroordeel de de strafkolonie nimmer had verlaten en dat hij dus onmogelijk schuldig had kunnen zijn aan den diefstal op den wit ten weg gepleegdmaar ook dat hij, na een aantal misdaden gepleegd te hebben wegens een door hem op den 15 Novem ber 1846 op een vreemden gepleegden moord veroordeeld was; dat hij ontsnapt, en na verloop van eenige maanden weder gevangen genomen was en eindelijk ter dood gebracht op dezelfden dag dat de arme John in onze directiekamer dood viel. Dit zijn de feiten, die, naar ik meen, terecht aan de geschiedenis den naam van geheimzinnig bezorgden. Het ge heimzinnig er van heeft ons langen tijd beziggehouden; wat mij betreft ik heb altijd gedacht, dat het zijn oorzaak had in het over weinig anders denken, dat Chase deed, dan over poezie en over de streek waarin wij wonen. Ik houd niet van al die verzen en ik geloof vast dat zij zijn verstand verwoest hebben, en ik zal nooit overtuigd worden, dat het niets meer te beteekenen had dan toeval. De arme jongen had zijn geest zoodanig gekweld,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1