ONTVANGEN: L. BEE8ER, Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C LeinweberSecretaris. BURGERLIJKE STAND. ADVERTENTIE N. Puike GEMBER f 0,80 de 5 on?. GEMBER CAHDI fl,25 de 5 on?, voor de verkiezingen de algemeene aan dacht steeds bezig. De sociaaldemocraten geven hunne pogingen om eenige zetels te veroveren geenszins op en het is niet onwaarschijnlijk dat de houding der con servatieven, wier leuze het is liever een pool dan een nationaal liberaal" hun op en kele plaatsen zeer zal te halp komen wan neer zij het zoover brengen kunnen dat hun candidaat in herstemming bomen. Inmiddels wordt een nieuw wetsontwerp ter bestrijding van het socialisme in ge- reedheidgebracht, dat naar men verneemt wel diep ingrijpt in de vrijheid van druk pers, maar waarin toch acht geslagen is op de juridische bedenkingen ten aanzien van het vorige in den rijksdag geopperd. De Keizer is zoover hersteld dat hij na een paar maal getoerd te hebben naar het slot Babelsberg is vertrokken. In Oostenrijk Hongarije zijn de gemoe deren nog niet geheel tot rust gekomen over de bezetting van Bosnië en de Herze- gowinawaaromtrent trouwens met de Porte nog steeds niet de gewensche over eenstemming is verkregen. De Italianen gaan nog steeds voort met het houden van vergaderingen waarin aan de ontevredenheid lucht gegeven wordt over het gemis aan eenig voordeel dat Italië bij het tractaat van Berlijn verkreeg. De regeering laat overal een vrij groote vrijheid van spreken toe behalve te Vene- tie, waar dit met het het oog op de nabij heid van Triest ook minder wenschelijk geacht mag worden. De nieuw benoemde aartsbisschop van Napels heeft zich tot de regeering gewend om het noodige verlof te bekomen ten einde het bisschoppelijk paleis te kunnen betrekken. Niettegenstaande de hoogst treurige en ontmoedigende ondervindingen door de Engelsche werklieden opgedaan hebben nu weder een groot aantal mijnwerkers te Anzin (Frankrijk) en andere plaatsen den strike als middel aangegrepen om verhoo ging van loon en verkorting van den werktijd te verkrijgen. Naar het schijnt is hier Bonapartistische invloed in het spel. Op enkele plaatsen gingen de werk lieden tot ongeregeldheden over ten ge volge waarvan een vrij aanzienlijk aantal in hechtenis genomen werd, Uit Zuid Amerika wordt gemeld dat de President van Ecuador het concordaat met den Heiligen stoel, wegens de houding der bisschoppen tegenover de regeering, vervallen heeft verklaard. Ook te Lima ontstond oneenigheid tusschen de regee ring en den pauselijken nuntius. Het schijnt dat men ook daar de oogen begint te openen voor het gevaar dat in het ultra- montanisme is gelegen. KENNISGEVINGEN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op art. 18 der wet van den 14 September 1866 (Staatsblad no. 138), houdende bepalingen betrekkelijk de in kwartiering, enz. Doen te weten, dat de bij art. 17 der wet bedoelde lijst door hen aangelegd, in afschrift aan de bergplaats bij het raadhuis aangeplakt is, en gedurende 14 dagen, te rekenen van heden, op de Se cretarie der gemeente voor eenieder ter inzage zal liggen, alle werkdagen van 10 tot 1 uur. Amersfoort, den 25. Juli 1878. Burgemeester en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. VAN PERSIJN. De Burgemeester van Amersfoort Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No. 22); Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat tot het uitgeven van de Patentbladen voor het dienstjaar 1878/79 ten raadhuize zal worden zitting gehouden op Woensdag, den 31. Juli en Donderdag, den isten Augustus aan staande, des namiddags van 2 tot 4 uur, en dat de niet-afgehaalde patentbladen door den deurwaarder van 's rijks belas* tingen zullen worden bezorgd, tegen be taling van tien cents. Amersfoort, den 25. Juli 1878. De Burgemeester voornoemd VAN PERSIJN. Amersfoort, 26 Juli 1878. Aan den Heer J. P. Helmolt alhier is eervol ontslag verleend uit zijne betrek king als ontvanger der directe belastin gen, accijnsen enz. hier ter stede, met be houd van aanspraak op pensioen. Donderdag 11. zijn de eind-examens voor leerlingen der H.B, S. in deze provincie afgeloopen. Van de tien candidaten wer den er twee afgewezenéén daarvan was van de Utrechtsche, de andere van de Amersfoortsckc H. B. S. afkomstig. De namen der candidaten, die slaagden, zijn, naar de rangorde der door hen verkregen punten L. van Elfrinkhof, J. G. van der Meulen, J. de Gruijter, G. J. Oudemans, G. Sieburgh, J. C. M. vanEelde, W. Eint- hoven en W. J. Rahder. De beide eerst- genoemden waren leerlingen der H. B. S. alhier, de anderen van die te Utrecht. De heer H. E. van Sweden is tot Direc teur der Amersfoortsche begrafenis-ver- eeniging benoemd, in de plaats van den heer L. A. van der Meulen, elders in ande re fuuctiën geroepen. Heden (Vrijdag) morgen hadain Amici- tia eene bijee komst plaats, welke werd bijgewoond door de Heeren Jhr. v. d. Feltz, Pook van Baggen en Schaferbestuursle den van de kiesvereeniging sVeluwe te Apeldoornvan Oordt en Vitringauit Nunspeet; Mr. D. van Meurs, Mr. van der Boon Mesch en R. Veen Valck uit Har derwijk; Paul A. Huet, A. M. Kollewijn Nz. en D-. E. D. Pijzei, bestuursleden der kiesvereeniging Vooruitgang" al hier. In die vergadering werd in beginsel besloten tot het oprichten eener centrale kiesvereeniging voor het hoofddistrict Amersfoort, ten einde samenwerking te verkrijgen in de pogingen thans op ver schillende plaatsen van het district aange wend, om de belangen der vrijzinnige richting te bevorderen. De bestaande kiesvereenigingen zullen zich kunnen aan sluiten wanneer zij het met de richting der Vereeniging (eene gematigde liberale) eens zijn maar hare zelfstandigheid ge heel blijven behouden. In eene in de maand September te houden vergadering zal een concept reglement ter tafel worden gebracht. a. s. Dingsdag, 30 Juli des namiddags ten half twee ure zal de Raad der gemeen te vergadering houden; de punten van behandeling zijn: 1. Voorstel van Burg. en Weth. tot het tijdelijk opnemen van gelden. 2. Samenstelling der voordracht tot benoeming van Zetters. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAGden 29. JULI aanst. 's namiddags van half twee tot lialfdiie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croocke- wit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. Geboren: 18 Juli, Hendrikus Cor nells, z. van Theodorus Verhaar en Maria Gerarda van de Pavert. 20 Juli, Maria, d. van Otto van der Linden en Geertrui- da Kok. Albertus, z. van Gerrit Wou- terse en Jacoba van den Brink. 21 Juli, Maria Louisa, d. van Franciscus Tomey en Maria Catrina Raimond. 22 Juli, Krijn Wilhelmus, z. van Jan van Doorn en Willemina van 't Riet. Dirk, z. van Gijsje Burgerhart. 23 Juli, Christia- nus, z. van Hermanus Lensing en Hen- drika Veenendaal. 24 Juli, Geertruida Cornelia Maria, d. van Cornelis Johannes Jacobs en Maria van Loo. Maria Wil- helmina, d. van Willem Riksen en Alijda Maria de Wilde. Gehuwd: 23 Juli, Dirk Frederik van Esveld en Alexandrina Justina Fre- derika Collard. 24 Juli, Teunis van den Hoek en Elisabeth Voortman. Overleden: 19 Juli, Arda van Gro ningen, 51 jr., echtg. van Hermanus van Seijl. MARKTBERICHT. Tarwe f 10,50 a f 12,Rogge f 6,75 a f 7,25. Boekweit f 6,40 a 7,40. Aardap pelen f 2,25 a f 2.50 per heet. Hoender- eieren f 3,50 a f 3,62l/\ per 100 stuks. Boter f 1,15 a f 1,20 per Kilo. Kaas f48, a f 52,per 100 Kilo. BINNENLAND. De burgemeester van Amsterdam, jhr. Den Tex, heeft als voorzitter der hoofd commissie voor het nationaal huldeblijk aan Z. K. H. Prins Hendrik vanwege den Prins een schrijven ontvangen uit Bad Rippoldsau, dd. 20 dezer, waarin de Prins mededeelt, dat »Hd's. keuze zich thans bepaald heeft tot een fontein, die als een nationaal aandenken van het a.s. huwelijk des Prinsen met H. K. H. Prinses Marie van Pruisen, te Soestdijk opgericht zou kunnen worden/' Bij de op Dinsdag jl. gehouden verkie zing voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het hoofdkiesdis- Amsterdam zijn ingeleverd 1031 biljetten; van onwaarde werden 19 stembriefjes verklaard; de volstrekte meerderheid was alzoo 507 stemmen. Gekozende heer W. A. Froger, met 857 stemmen; de heer De Savornin Lob man verkreeg 144 stemmen. De directeur van de Ecole municipale Colbert" te Parijs, heeft zich gewend tot het gemeentebestuur van Amsterdam met verzoek om inlichtingen voor een bezoek dat hij met veertig zijner leerlingen van plan is te brengen aan Amsterdam, Rot terdam, den Haag en Haarlem, omstreeks half Augustus e. k. In zijn uitvoerig schrijven meldt hij, dat de prefect van de Seine evenals de directeur wivement frappé de la belle exposition de modèles et plans de traveaux publics qui figurent dans la section Neêrlandaise,"het voorde meer gevorderde leerlingen van het hoogste be lang achten dat zij deze merkwaardige kunstwerken zeiven in oogenschouw ne men. Omtrent de feesten, die in de maand September a. s. te Breda zullen worden gevierd, geeft een oud-cadet uit Breda de volgende inlichtingen. De Gouverneur der kon. mil. academie heeft alle oud-gou verneurs, kommandanten, directeurs van studiën en leeraren uitgenoodigd, om het gouden feest van de academie met hun tegenwoordigheid te vereeren. Verder heeft hij aan alle oud-cadetten van land en zeemacht en van den waterstaat kennis gegeven, dat het jubileum op 23 Sept. zal worden gevierd, onder mededeeling, dat van hen, die zich als deelgenooten aanmel den, één per studiejaar zal worden uitge noodigd, om als representant van zijn stu diejaar op te treden. Die kennisgeving is gericht tot allen, zonder ouderscheid, en wie zich gedrongen gevoelt aan de roep stem gehoor te geven, is welkom te Breda en op het feest der réunisten. Uit hun midden zal studiejaarsgewijze de represen tant gekozen worden (vermoedelijk de oudste in leeftijd). Het onderscheid van de geïnviteerde en niet geïnviteerde réu nisten zal alleen daarin bestaan, dat voor de eersten een gereserveerde plaats bij alle festiviteiten zal worden opengehouden. Voor de niet-geïnviteerden zal echter evengoed worden gezorgd, mits zij slechts aan den Gouverneur hun voornemen te kennen geven, om aan de réunie deel te nemeü. (De termijn was daarvoor gesteld tot 15 Juli, maar wordt wellicht stilzwij gend verlengd tot 15 Augustus). De Feest commissie wil het hare bijbrengen, om gunstige bepalingen te verkrijgen v.oor spoorwegvervoer en logies te Breda. Po gingen om de retourknarten voor de réu nisten voor laDgen tijd geldig te maken en om een extratrein, zoo mogelijk met verlaagd tarief, te doen loopen, hebben vermoedelijk reeds een begin van uitvoe ring gekregen. Zondag is in een koffiehuis in de War- moesstraat te Amsterdam gehouden de eerste vergadering in Nederland van eene nieuw opgerichte Sociaal-democratische Vereeniging. Betreffende deze nieuwe vereeniging verneemt de Amst. Ct., dat zij is een uit vloeisel van een besluit van de jongste algemeene vergadering van het Neder- laudsch Werkliedenverbond gedurende de Kerstdagen van 1877 aldaar gehouden. Ofschoon het algemeen bestuur zich niet met de oprichting kon vereenigen, werd door de meerderheid der leden daartoe bij stemming besloten, en het lidmaatschap niet alleen opengesteld voor werklieden, maar voor iedereen. Zondag is voorloopig een bestuur gekozen, bestaande uit negen personen, waarbij zich nog zeven leden als commissie hebben aangesloten, die geze menlijk een concept der statuten zullen opmaken, waarvoor het Duitsche program als model is gekozeu. Deze commissie zal de resultaten van hare bemoeiingen Zon dag a. s. in eene vergadering van leden bc kend maken. Aanvankelijk is nog geen groot getal leden toegetreden, omdat ve len zich tegen den naam der Vereeniging van Sociaal-democratische" verzetten. Mocht men echter kunnen goedvinden, dezen naam te wijzigen of te veranderen naar gelang van het verschil der omstan digheden alhier met onze naburen, dan verklaarden velen zich bereid mede te zul len werken tot het verkrijgen van alg; meen verplicht kosteloos onderwijs, alge meen stemrecht, enz. Een 12-jarige knrap te Arnhem, wien naar zijn oordeel geen vrije tijd genoeg werd gelaten, maar die steeds tot studee ren werd aangezet, las in een der courra ten, dat in een naburige stad een bakkers knecht werd gevraagd. Zonder iets te zeggen, wandelde hij in plaats van naar scnool, naar bedoelde stad, des nachts goede menschen gastvrijheid verzoekende. Telegrammen, wijd en zijd verzonden, hielpen niets en eerst na zes dagen mocht men er in slagen hem te vinden, terwijl hij bezig was met de broodmand op den schouder brood bij de klanten rond te brengen. Ondertrouwd: Dr. BAREND JAN GOOSSENS en JOHANNA THEODORA AURELIA VEEREN. Wiuterswijk, 25 Juli 1878. Getrouwd: D. F. VAN ESVELD, Paardenarts en A. J. F. COLLARD, die ook namens wederzijdsche fami,;e hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Amersfoort, 23 Juli 1878. Voor de vele blijken van belang stelling bij de voltrekking van ons Huwe lijk ondervonden, betuigen wij onzen op rechten dank. I. H PIEPER, H. C. L. PIEPER—Stap. Amersfoort, 22 Julij 1878. hij firma G, LI. ZWIER. AMERSFOORT.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3