PIANINO. THEE. WEEKBLAD 1839" HULPONDERWIJZER. Jicht Rheumatiek, WET DER BEVOLKING MINERAAL-WATEREN Ooraaoteflutj! mor Juudfauuj ra linikOumclc te UTRECHT. W. VAN 'T WOUDT. HOOGERE BURGERSCHOOL met vijfjarigen cursus te Amersfoort. A. M. Slothouwer. ge gtmersfflflrtHtlie geiersehkiertotmierij Beierschbier ook Gerstebier f 300,000 R VERGERS. CERTIFICATEN Te koop aangeboden, wegens ver trek naar elders, een goed van toon, 6 octaais PIANINO. Mej. ALMEROOD, Hoofd onderwijzeres met AANTEE- KENING VOOR DE FRANSCHE, ENGELSCHE en HOOGDUITSCHE TAAL, biedt zich aan tot het geven van privaatlessen. publiek verkoopen: Eene BOERENHOFSTEDE, PHOTOGRAPHISCli- ATELIER Hotel den Heer BURGERHOUT J. C. REESINCK. Rotterdamsche Veer. ANNIE BESANT, Mr. S. VAN HOUTEN. METAAL VRIJE TEN BRINK EN VERMOLEU Afdeeling AMERSFOORT. BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING op Vrijdag 2 Augustus 1878, des middags ten 12 ure," ten huize van A. MATERS, iu de Arend te Amersfoort De Ondergeteekende beveelt zich minzaam tot het leveren van PRIMO KWALITEIT Gesneden ZOUTEVISCH per V. ton f 14,50, - 7s f 7,50, - Vu f3,75. KEELEN en LIPPEN per 7* ton f15, i/8 f8, 7ie f 4,50, - f2,50. Nieuwe Holl. volle HARING per 74 ton f 18, 7s f 7, 7« f4, - 7«« f 2,50. Per vaatje van 12 stuk f 1,50. 6 stuk 90 Cents. UEd. Dw. Dienaar, Op den Hof te AMERSFOORT. De LEERBOEKEN, WOORDENBOEKEN, ATLASSEN, allen van de nieuwste druk, alsook de SCHRIJF- en TEEKENBEHOEFTEN in gebruik aan de H. B. School alhier, van de eerste tot de vijfde klasse, worden ten spoedigste geleverd, die zich daarvoor aanbeveelt. ZAvare SOUCHON per 5 ons 125 Cts Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Geschiedkundig en Wetenschappelijk het Nedeulanclsche Volk, Oostenrijksche Staatsloten, 1,10 f 24, 1/20 f 12, PREMIENBANK, Amsterdam, Gebouw Nederland, Warmoesstraat 76—78, OPEIST BRIEF aan Dr. VITUS BRUINSMA, Maatschappelijke bescherming. Aan eene der Openbare Scholen te AMERSFOORT, alwaar gelegenheid be staat tot bijwoning van normaallessen, wordt een HULPONDERWIJZER ge vraagd, op eene jaarwedde van f 600 en voor hoofdacte f 50 meer. Vóór den 1. Augustus 1878 vrachtvrij de stukken intedienen bij den Burge meester. Te bevragen onder letter Q. bij den Boekhandelaar A. M. SLOTHOUWER, alhier. Adres Mevr. ALMEROOD, Soester- straatweg. DeNotaris VAN WIEKINGEN te Woudenberg, zal op WOENS DAG, 31 JULI 1878des middags te 12 uren, in het Logement de hoolevoet, nabij Scherpenzeel, bestaande in HUIZINGE met ACHTER HUIS, BAKHUIS, SCHUUR, BERG en BERGSCHUUR, ERVE en TUIN, zeer goed tiendvrij BOUW- en WEILAND, HOUTGEWAS en verdere aanbehoo- ren, staande en gelegen te Woudenberg, in de kleine Lage wei de, ter geza menlijke grootte van 6 hectaren, 60 aren, 40 centiaren. Te aanvaarden 22 Februari 1879. Breeder bij billetten, en nadere in lichtingen te bekomen bij ge noemden Notaris. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zijn geopend heeft, van des morgens NEGEN tot 's namiddags VIER uur. Voor nauwkeurige uitvoering en nette bediening zal worden zorg gedragen. Zich minzaamst aanbevelende, Vertrek van AMERSFOORT: Maan dagavond 29 Julij over Haarlem, Leiden, 'sHage, DelftSchiedam naar ROT TERDAM. Vertrek van ROTTERDAM: Dings- dag 6 Augustus over Gouda naar AMERS FOORT. De Commissaris van dit veer houdt zitting in het wachtkantoor aan .de groote koppel. De Veerschipper, J. J. L. VAN OOTMARSUM. Het 136 bladzijden dikke boek: en een zeer bevattelijke, veelvuldig be proefde handleiding, om dezepijulijke kwalen zelf te behandelen, wordt te gen toezending van 30 cents in post zegels franco door Richter's Boek handel te Rotterdam verzonden. De daarin afgedrukte attesten leveren het bewijs voor de buitengewone uit- leomsten der daarin aanbevolen ge neeswijze. Alom te bekomen DE door met een aanbevelingsbrief van Prijs ƒ0,60. volgens SYSTEEM-BEINS zijn verkrijgbaar bij APOTHEKERS LANGESTAAT AMERSFOORT. Punten van behandeling: 1°. Voorstel van het bestuur tot het uit stellen der tentoonstelling. 2°. Verkiezing van een bestuurslid in de vacature ontstaan door overlij den van den Heer M. ten Brink. Het Bestuur, Mr. S. J. A. VAN WALCHREN, loco Voor2. J. ZANDIJK Jr., Secret. l LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. Bij G. W. L. de NOBEL, te Haarlem, zal met 3 Augustus a, s. worden uitge geven een: VOOR onder redactie van Het doel van dit blad is, de kennis onzer geschiedenis meer algemeen te maken en bij andere nuttige zaken den lezer een degelijke lectuur te bezorgen. De prijs van dit blad bedraagt 35 Ct. per 3 maanden, franco per post. Bij het einde van een jaar gang ontvangt elke abonnent Titelblad en Inhoud, benevens een net bewerkt gekleurd Omslag, om bet werk desverkiezeude te laten inbinden, waardoor hij voor geringen prijs een boekwerk bezit, dat bij den gewonen drukvorm 2 a 3 deelen beslaat. Die zich op dit blad wenscht te abonneeren, wordt verzocht zich per briefkaart te wenden tot den Uitgever. die bepaald dit jaar roet een prijs van /'500 tot moeten uitloten, zijn zoowel in Oil gineele Vijfde alsook in benevens 0,21 Zegelkosten, tegen inzending van Postwissel, verkrijgbaar bij de C RL BRUCH, Tevens verkrijgbaar bij den Heer P. J. ISAaCSON, op den Havik te AmersfoortAgent der Bank voor Amersfoort en omstrekeD, die zich nog belast met den in- en verkoop van Ef fecten a contant tot den koers van den dag alsmede het inwisselen van coupons. Trekkingslijsten gratis ver krijgbaar. Het zal voor een iéder, vooral voor Zieken, niet onbelangrijk zijn te ver nemen, dat in het werkje tiende druk, dein het herhaaldelijk aangekondigde boekwerk„Dr. Airy's Natuurge neeswijze", afgedrukte attesten na der worden besproken. Wie er zich van wenscht te overtuigen, in hoever die attesten waar zijn, ontbiede in Richter's Boekhandel te Rotterdam boven aangekondigden brief, die hem op franco aanvrage, gratis en franco toegezonden wordt. Welke ziekte het ook zij, waar zij zich ook vertoone, hetzij in- hetzij uitwendig, haar slachtoffer kan Professor Holloway's behandeling aanvaarden, met een hart vol van hoop dat iederen dag eenige verbete ring in zijne ongesteldheid zal aanbrengen. Tot genezing van etterbuilen, wonden, zweren schavingen, uitslag, kliergezwellen en alle keel en borstziekten in het alge meen, behoeft men alleen de zalf volgens de voorschriften aan te weuden om van eenen gunstigen uitslag der ziekte, en de gewenschte herstelling van gezondheid en krachten, verzekerd te zijn. In alle reeds verouderde ongesteldheden moet men Holloway's Pillen nemen; zij bevorderen krachtdadig den bloedsomloop, wekken de noodige veerkracht der zenuwen op, en brengeu eene herstellende werking aller organen te weeg. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Druk van G W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4