Amersfoort en Omstreken 1878. No. 345. VOOR Zaterdag- 3 Aug-ustus. Uitgever: UI. Slothouwer, Uren van vertrek der alg-emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. De apotheek „de gouden leeuw." WEEKBLAD Dit Llad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 16 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotter^. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 1,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 NaarZutphen: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Bameveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 In het Engelsche Lagerhuis zijn gedu rende verscheidene dagen debatten ge voerd over de Regeeringspolitiek. De motie, door Lord Hartington ingediend, keurt in die politiek hoofdzakelijk af, dat de Regeering Griekenland in den steek heeft gelaten, en dat de conventie van 4 Juni Engelands verantwoordelijkheid op gevaarlijke wijze had vermeerderd, door de verplichting, die het land ten opzichte van Aziatisch Turkije op zich genomen had. Nog voor deze motie in het Lager huis werd uitgesproken, trachtte Lord Beaconsfield, in eene rede op een, hem ter eere, gegeven feest, deze beide be schuldigingen te wederleggen. Jammer maar, dat de »edele Lord" het niet hier bij liet, maar aan het slot van zijne rede volkomen ongevraagd en onnoodig, eenige grove hatelijkheden aan het adres van zijn voorganger Gladstone ten beste gaf. »Wij waren niet tevreden" zoo sprak hij met een vrede, die 10 jaar zou duren, maar meenden, dat de tijd gekomen was om den grondslag te leg gen voor een duurzamen vrede. Ik ge loof, dat wij daarin geslaagd zijn, maar onze bestrijders denken er anders over. De conventie van 4 Juni is door een hun ner onzinnig" genoemd. Een krasse uitdrukking 1 maar ik ben niet zulk een bevoegd beoordeelaar van onzinnigheid als mijn edelachtbare vriend (Gladstone), FEUILLETON. 1. Le sentiment va vite en voiturezeg gen de Franschen. Dat ondervond ook een jongmensch, die de reis per spoor ma ken moest van een plaatsje uit den ach tersten achterhoek van Oost-Pruisen naar de oevers van den Rhijn. Want dit jonge mensch had tot gezelschap in zijn waggon een allerliefst meisje, waarmee men zoo recht gezellig en vertrouwelijk kon praten, en dat niets had van die stijf heid in manieren en terughoudendheid in woorden, waardoor de deftige burgerij van de ongenoemde stad in den achter sten achterhoek zich zoo gunstig onder scheidde. Het meisje was eene dochter van de zonnige Rhijnoevers, vroolijk en openhartig van aardhaar vader zoo vertelde ze woonde in eene groote stad aan de rivier, en had haar naar Ber- die zich daarvan bediende. Dit alleen wil ik u vragen: ïWien acht ge eer in staat een onzin nige conventie te sluiten, een Ministerie, dat zich in de gunst van de souvereine en het vertrouwen van zijn medeonderda nen verheugt, dat de zaken van het land vijfjaar behartigt, en niet zonder succes, of een sophistische redenaar, bedwelmd door de uitspattingen van zijn eigen breedsprakigheid en begaafd met een egoïstische verbeelding die ten allen tijde een oneindige en onsamenhangende reeks van argumenten gereed heeft, om zijn bestrijders te hekelen en zichzelf in de hoogte te steken Ik laat het oordeel over de conventie met gerustheid aan het volk van Engeland over." Zoo als zich liet verwachten, heeft de Premier in het Hoogerhuis van Lord Granville en in het Lagerhuis van Lord Hartington harde waarheden moeten hooren over dezen onhebbelijken uitval, die zelfs door zijne vrienden sterk werd afgekeurd. De markies van Hartington zeide het volgende: sLord Beaconsfield heeft in die woorden waarin hij zich verhief op de gunst der Koningin en Gladstone een ijdele zelfzuchtige gek noemde eenig- zins den souverein beleedigd, wiens eer ste raadzaam de heer Gladstone gedu rende geruimen tijd washij heeft den Raad van State beleedigd, van welken de heer Gladstone lid is; hij heeft dit Huis, welks leider de heer Gladstone zoo lan gen tijd was, beleedigd, en hij heeft ten lijn laten gaan, om bij eene heel intieme vriendin van de kostschool te logeeren. En nu ging ze weer terug naar huis, en ze was er blij om, niettegenstaande al de heerlijkheden van Berlijn haar nog versch in 't geheugen lagen. Vooral nu was het vooruitzicht heerlijk: over een paar da gen zou de wijnoogst beginnen, en dan zou ze meegaan naar de Ahr met haar steile en trotsche bouwvallen. »Dat was nog heel wat anders," vond de vroo- lijke praatster dan de trottoirs onder de Linden, en de stoffige Friedrichsstras- se, en de wijze en geleerde menschen uit de hoofdstad." En dan babbelde ze weer zoo prettig en opgewonden over de kome dies en de opera's, die ze gehoord en ge zien had, en ze verzekerde, dat ze er nu haar vader, al ging dat op zijn eeftijd niet gemakkelijk, toch wel zou toe weten over te halen om met haar naar de opera te gaan, als in Keulen de Af ricaitte gege ven werd, en. »Is uw Papa dan watmenscfoenschuw?" laatste door die woorden het Engelsche volk beleedigd, welks vertrouwen de Heer Gladstone eens geheel genoot en waarvan een groot deel hem nog volgt." Opmerkelijk was ook de oppositie van den heer Grant Duff. Ook hij noemde de conventie met Turkije, die daarenboven door ongrondwettige daden tot stand was gekomen, eene dwaasheid. De door de Regeering hoog geprezen zegeningen welke Engeland aan de ongelukkigste landen der wereld zou brengen, kunnen niet dan met opoffering van mannen en millioenen verkregen worden. Uit vrees voor een aanval van Rusland op En- gelsch Indië, neemt Engeland nu de ver dediging op zich van eene onmetelijke landgrens, waar het met zijne vloot niets vermag, terwijl Rusland juist daar zijne reusachtige legers door sterke vestingen kan dekken. ïEn wat moet Europa van dit alles denken? Wat is de toestand nu?" zoo vraagt de Heer Grant Duff. Het ant woord is karakteristiek. Rusland haat ons met al zijn kracht en wacht zijn tijd af om met ons af te rekenen. Oostenrijk is verheugd en stemt toe, want het kreeg een deel van den buit. Duitschland oordeelt dat we dezelf de zijn gebleven van voorheenlieden, die handeldrijven met hooge beginselen, en voornamelijk letten op de commerci- eele gevolgen. Frankrijk is overtuigd dat le perfide Aibion verraderlijker en be- driegelijker dan ooit was; en Italië, dat sinds lang voor Engeland de grootste vroeg haar reisgezel. Menschenschuw neen, dat eigenlijk niet." a Houdt hij dan niet van muziek?" Dat is het ook niet. Integendeel, hij hoort heel graag, als ik hem wat op de piano voorspeel; dat moet ik eiken avond doen. Soms moet ik ook wel voor hem zingen, en dat vindt hij zoo aangenaam, dat dan zijn heele oude, goede, verdrieti ge gezicht opheldert. Maar weet u wat het is? Papa gaat niet graag onder men schen. Hij is wat wantrouwend eenhy- pochondrist heet het zoo niet? Papa heeft het in zijn jeugd hard te verantwoor den gehad. Zijn ouders waren arm, en hadden een groot gezin. De overige fa milie moet, zooals papa zegt, niet alleen uit arme, maar ook uit heel nare, verloo- pen menschen bestaan hebben. Al wat papa geworden is, heeft de goede, lieve man aan zich zelf te danken. Gelóóft u ook niet, dat zoo iets de menschen, als zij oud worden vooral, een beetje stijf- sympathie koesterde, is van ons ver vreemd, kreeg een afkeer van onze staat kunde en zegt dat het tractaat van Ber lijn onderteekend werd met pennen, welke genomen waren uit de vleugels van vier roofgieren, een kalkoen (Turkije) en twee ganzen." Op den volgenden dag werd het bebat yoortgezet en de conventie onder ande ren door Gladstone in eene uitvoerige rede veroordeeld. Daarna werden de be raadslagingen tot Donderdag verdaagd. De markies van Lorne, schoonzoon der Koningin, is benoemd tot gouver neur-generaal van Canada. De Duitsche Keizer is, bijna geheel hersteld, naar de badplaats Teplitz ver trokken, waar hij met groote geestdrift is ontvangen. Hij zal echter van daar vóór 24 Augustus naar Babelsberg terug- keeren, ten einde daar het huwelijk van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden bij te wonen. Omtrent de verkiezingen voor den Rijksdag is nog weinig met zekerheid be kend. Wel kent men den uitslag op en kele groote plaatsen, doch niet dien op het platteland. Het laat zich echter voor zien, dat de samenstelling van dit lichaam geen groote wijzigingen zal ondergaan, Volgens eene mededeeling uit Genève, zijn Henri de Rochefort, de redacteuren van Le petit Lyonnais en vele anderen, die met hen aan Wera Sassulitsch een soort van ovatie hebben toegebracht een feestmaaltijd te harer eere hebben aangericht enz., bitter misleid. Een slim- hoofdig en brommerig maakt »0 zeker, zeker!" antwoordde de jon ge man, en vertelde toen verder, dat hij dit des te beter beoordeelen kon, omdat het zijn eigen vader in diens jeugd bijna geheel op de zelfde manier was gegaan. Ónze jeugdige vriend zelf had, zooals hij met de meeste openhartigheid vertelde, ook al moeten tobben en zwoegen om aan den kost te komen, en, ware er niet eene onverwachte, gelukkige gebeurtenis tusschen beiden gekomen, dan was hij al mooi op weg geweest, om óók een hypo- chondrist te worden. »U een hypochondrist?" lachte het jonge meisje, dat geloof ik niet 1" »Waarom niet? ik hebmet weinig vooruitzichtenlang en hard moeten werken." 3 Daar wordt men toch niet zwaarmoe dig van 1" Neen, maar zoo iets geeft toch een ernstige plooi aan iemands karakter. En dan behoeft er nog maar een ongelukkige

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1