Zitting van den gemeenteraad van Amersfoort, van Dinsdag den 30. Juli 1878. me bedriegster heeft zich uitgegeven voor Wera Sassulitsch, en menig slacht offer op die wijze gemaakt. De werkelijke Wera Sassulitsch be vindt zich sedert lang in Siberië. Uit Ermatingenkanton Thurgau wordt gemeld, dat de ex-keizerin Eugenie op Arenenberg wordt verwacht, om al daar de nakuur te houden. Zij bevindt zich thans nog te Ems, waar zij de baden gebruikt ter genezing van een ziekelijke aandoening aan het strottenhoofd. Naar men verzekert, zal zij op Arenenberg vertoeven tot het einde van het aanstaan de najaar. De Decentralisation schrijft: Wij zijn de eersten geweest, die mededeelden, dat er plan was op een huwelijk van den zoon van Napoleon III met eene Deen- sche prinses, drie jaar ouder dan hij en Protestant, maar schoonzuster van den prins van Wallis. Men heeft dit eerst tegengesproken, omdat de onderhande lingen niet waren afgeloopen. Men zal dit niet meer doen, want er is geen be lang meer bij. Het huwelijk staat vast." In Italië heeft de beweging onder de leuze Italia irredemta" (het onverloste Italië) op touw gezetweinig weerklank gevonden. Slechts enkelen betuigen daarmede hunne ingenomenheid, bijv. Garibaldi, in het volgende, meer curieuse dan verstandige schrijven aan de capitale: Italië heeft zich prachtig geuit ten gunste zijner in knechtschap gehouden broeders. Intusschen, het Ministerie-Cai- roli mag vooral niet ondermijnd worden. Laat men in alle Italiaansche provinciën zich alvast oefenen in het schieten, want na woorden zal het onvermijdelijk tot da den komen." De Italiaansche regeering heeft, naar luid van een der bladen, een wetsontwerp in gereedheid gebracht, dat strekken moet om een einde te maken aan de in sommige gedeelten des lands nog vele voorkomende gevallen van kerkelijke in zegening des huwelijks zonder vooraf gaande burgerlijke voltrekking. Dat wetsontwerp moet de volgende bepalin gen inhouden: Geen priester mag een huwelijk kerkelijk inzegenen, indien hem het bewijs niet geleverd is, dat het reeds voor de burgerlijke overheid voltrokken is. Bij overtreding dier bepaling vervalt de priester voor de eerste maal in eene boete van 200 k 400 lire; voor de tweede maal in eene boete van 400 a 600 lire, en voor de derde maal in eene boete van 600 a 1000 lire, en voorts in eene gevan genis van één tot drie maanden. De burgers, die hun huwelijk alleen kerkelijk laten inzegenen, kunnen (gelijk ook de tegenwoordige wet bepaalt) in geen geval de rechtsgevolgen van het huwelijk voor zich of voor hunne kinde ren inroepen. De annexatie van Bosnië en de Herze- gowina dreigt voor Oostenrijk-Hongarije eene bron te zullen worden van voortdu rende twisten. Die twisten zullen niet loopen over het bezit dezer provincies, maar eerder liefde bij te komen, >Och kom?" antwoordde het meisje vroolijk, »daar ziet U ook al niet naar uit. En daarenboven, heeren zijn nooit onge lukkig in de liefde; dat zijn wij-meisjes alleen." »Hoe bedoeltU dat?" Wel, dat is, dunkt me, heel duidelijk. Een heer, een jongeheer natuurlijk, heeft immers het gansche vrije, bedrijvige leven vóór en om zich, dat hem gemakkelijk leert vergeten. En een jong meisje zit op haar kamertje, omgeven door allerlei za ken, die de treurige herinnering bij haar levendig houden." Dat wil zeggenze reist naar Berlijn; ze gaat zoo ongeveer eiken avond naar de opera of de komedie; ze gaat in Okto ber den wijnoogst aan de Ahr bijwo nen. »Om na zulke groote en belangrijke gebeurtenissen weer voor jaar en dag in hare kamer te zitten." Te zitten soezen over eene ongelukki ge liefde?" vroeg de jonge man plagend. een wedstrijd tusschen Oostenrijk en Hongarije zijn om van dit bezit ver schoond te blijven. De Neue freie Pr esse betoogt thans reeds, dat zoowel op his torische gronden als wegens de stamver wantschap tusschen de Croaten en de Bosniers de nieuwe provincies bij Honga rije gevoegd moeten worden. Hongaren noch Duitschers zijn op eene zoo belang rijke vermeerdering van het Slavische element gesteld, maar aan het betoog der Neue freie Presse licht ook nog een zeer materieele gedachte ten grondslag: wordt Hongarije's macht zóó veel uitge breid, dan is 't niet meer dan billijk, dat Oostenrijk niet langer 70 pet. voor de uitgaven des Rijks bijdraagt. Deze questie, die nauwelijks door den nieuwen Ausgleich voor den tijd van 10 jaren geregeld werd, licht eehter nog in 't verschiet. Voor't oogenblik is hoofd zakelijk dit van belang, dat aan de bezet ting der provincies, waarvan reeds jaren als een schrikbeeld voor Duitschers en Hongaren sprake was', heden gelijk een telegram meldt, een begin van uitvoering gegeven is en dat de Oostenrijksch-Hon- gaarsche troepen, hoewel geen conventie met de Porte tot stand kwam, aanvanke lijk geen tegenstand ontmoetten. KENNISGE VINGEN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien art. 216 der gemeentewet, Doen te weten, dat de rekening van de ontvangsten en uitgaven der gemeente over het jaar 1877, door hen aan den Ge meenteraad aangeboden, gedurende veer tien dagen, te rekenen van heden, alle werkdagen van 10 tot 1 uur, op de plaat selijke Secretarie voor eenieder ter lezing zal liggen, en dat men van voorzegde re kening afschrift kan bekomen, tegen be taling der kosten. Amersfoort, den 30. Juli 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, VAN PERS1JN. W. L. SCHELTÜS. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den provin cialen Inspecteur van 's rijks directe be lastingen in Noord-Holland en Utrecht executoor verklaard kohier van het pa tentrecht over het dienstjaar 1878/79 aan den ontvanger van 's rijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort, den 31. Juli 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. Amersfoort, 2 Augustus 1878. Z. K. H. Prins Hendrik is Maandag 11. te 10 uur te Soestdijk teruggekeerd. Don derdagmiddag waren de Heer Burgemees- Gelukkig niet 1" antwoordde zijne buurvrouw vroolijk. De beide reisgenooten, die langzamer hand in hun coupé stamgasten" gewor den waren, werden hoe langer hoe ver trouwder met elkander, en schenen zich, zooals het steeds drukker gesprek bewees, hoe langer hoe meer tot elkander getrok ken te voelen. Ware onze jonge vriend niet een weinig bedeesd van aard geweest, dan zou hij ongetwijfeld den naam van zijne vriendelijke reisgenoote en dien van haar ouders al lang vernomen hebben maar hij scheen voor die vraag geen moed te kunnen vinden, voor men (veel te vroeg naar zijn zin) in Keulen was aan gekomen. Daar ontbrak de gelegenheid. Een korte handdruk, een haastig afscheid, eenige onsamenhangende en onverstaan bare woorden, door hem uitgesproken dat was alles. En voor hij tot besef van zijn eigen onhandigheid kon komen, was devriendelijke reisgezellin verdwenen. Wordt vervolgd.) ter van Amersfoort, de beide Wethouders en de Majoor-kommandant der dd. schut terij door Z. K. H. ter maaltijd genoodigd. Op velerlei plaatsen maakt men aan stalten, om den trouwdag van Prins Hen drik feestelijk te vieren. Of dergelijke plan nen ook reeds te Amersfoort bestaan? Wij kunnen het niet met zekerheid zeggen, doch hopen in een volgend nummer te kunnen bevestigendat onze gemeente zich ook hierin niet onbetuigd heeft gelaten. Sedert eenige dagen worden door den Heer gemeente-architect alhier op ruime schaal waterpassingen gedaan in de be bouwde kom dezer gemeente. Naar wij vernemen, geschiedt deze opname in ver band met eene verbetering van het riool stelsel. Het bestuur der vereeniging tot bestrij ding van epidemische ziekten zal op 24 Augustus, 31 Augustus en 7 September zitting houden in het gewone lokaal, des avonds van 7 tot 9 uur, ten einde aan min vermogenden de gelegenheid te verschaf fen tot het reinhouden van hunne wo ningen. Men schrijft aan de N. Rott. Ct. uit Baarn van 27 Juli: Heden avond onge veer half zeven ure had er boven deze ge meente een wolkbreuk plaats, zóó hevig en langdurig (vergezeld van vrij zwaar on- weder), dat aan de oudste menschen iets dergelijks niet heugt. Alle wegen stonden blank, sommige plaatsen meer dan een voet hoog, zoodat de passage gevuimen tijd gestremd was. Mocht deze geweldige bui ook al aan sommigen last en moeite ver oorzaakt hebben, de overvloedig gevallen regen komt evenwel den landbouw goed te stade, daar in onze droge zandige stre ken algemeen naar water verlangd werd. Eene juffrouw uit Amsterdam was Dins dag raiddag op reis met twee kinderen naar hare ouders te Amersfoort. Haar oudste kind, een jongentje van 4 jaar, viel tusschen H il versu m en Baarn uit den trein Te Baarn aangekomen, waar van het voor gevallene kennis gegeven werd, zijn een paar spoorwegarbeiders met een zooge- naamden lor het kind gaan halen, dat in het zand zat en hoegenaamd geen letsel bekomen had, en dus ongedeerd bij de moeder aan het station te Baarn werd te ruggebracht. Zaterdagmiddag is nabij het station anspeet een wagen, met kalk beladen, die zich aehter aan den trein van denCen- traal-spoorweg bevond, in elkander ge zakt, waardoor de weg versperd werd en de treinen niet konden passeeren. Te Ede heeft men nog 6000 hectaren grond in gemeenschappelijk bezit. Zater dag il. werd te Harskamp de gewone jaar- lijksche buurtspraak gehouden. De bur gemeester hield toen eene rede, waarin hij het nuttige en voordeelige van een verdee ling deed uitkomentevens wees hij op een in bewerking zijnde wet, die toch tot de verdeeling van gronden in gemeen schappelijk bezit zal leiden. Over zijn voorstel tot verdeeling der mark (groot 2788 hectaren) staakten de stemmen. Het voorstel om voorloopig ieder 200 oude roeden te nemen werd met 35 tegen 5 st. aangenomen. Binnenkort wordt nu een nieuwe vergadering uitgeschreven. De verdeeling zou voor een groot deel der Yeluwe van groot belang zijn. Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 31 Juli jl. de navolgende veroor deelingen uitgesproken, als: 1. tegen J. v. d. B. te Barneveld, wegens het laten loopen van schapen in de afge paalde stuifzanden in Gelderland, tot eene boete van f20, of gevangenis van'drie dagen; 2. tegen B. v. M. te Barneveld, wegens gelijke overtreding, tot dezelfde straffen 3. tegen W. v. D., R. S. en H. B. te Nij- kerk, wegens diefstal van biezen, respec tievelijk tot drie, twee en een dag gevan genis; 4. tegen P. v. E. en W. v. d. W. te Woudenberg, wegens diefstal van gras, bladeren en heideieder tot gevangenis van drie dagen; 5. tegen M. W.A. W. en B. W., te Soest wegens diefstal van grasieder tot gevangenis van twee dagen; 6. tegen C. D., 7. tegen L. W. en 8. te gen W. d. G, allen te Amersfoort, wegens het aldaar ten verkoop uitstallen van koopwaren op de publieke straat, zonder vergunning van den commissaris van po litie, ieder tot eene boete van f 1 of gevan genis van een dag; 9. tegen M. v. d. H. te Renswoude, en 10 tegen J. v. M. te Hooglandbeide we gens het laten loopen van vee over eens anders in den oogst staanden grond, ieder tot eene boete van f3 of gevangenis van een dag; 11. tegen A. S. te Hoevelaken, wegens gelijke overtreding twee malen gepleegd tot twee boeten van f 5 of gevangenis van twee dagen voor elke boete; 12. tegen J. K. te Amsterdam, wegens het maken van nachtelijk burengerucht, tot eene boete van f 5,50 of gevangenis van een dag; 13. tegen H. W. te Soest en tien ande ren, wegens gelijke overtreding tot dezelf de straffen; 14. tegen H. W. en vier anderen te Amersfoort, wegens gelijke overtreding tot eene boetejvan f 5,50, of gevangenis van twee dagen 15. tegen W. v. B. te Amersfoort, we gens gelijke overtreding tot dezelfde straf fen; 16. tegen J. v. d. B. te Soest, wegens het zichjin kennelijken staat van dronken schap bevinden buiten zijne woning te Baarn en wegens het maken van nachte lijk burengerucht, tot eene boete van f 10 en eene van f5,50 of gevangenis van twee dagen voor elke boete. 17. tegen J. W. te Soest, wegens het jagen in gesloten jachttijd, zonder acte en zonder vergunning van den eigenaar, tot twee boeten elke van f 15 of gevangenis van vier dagen voor elke boete; 18. tegen J. M. te Amersfoort, wegens het onder het rijden zich plaatsen op zijn hondenkar en het niet vertoonen van het vereischte consent, tot twee boeten elke van f5 of gevangenis van twee dagen voor elke boete; 19. tegen H. v. G. te Amersfoort, we gens het niet voldoen aan het bevel der politie om zich, als tegenwoordig bij een volksoploop, van daar te verwijderentot eene boete van f 10 of gevangenis van drie dagen. Voorzitter de burgemeester mr. F. H. van Persijn. Tegenwoordig zijn 9 leden; afwezig met kennisgeving de heeren Croockewit, van den Santheuvel en Scheltus en verder de heeren Celosse, Herschel en Visser. De notulen der voorgaande vergadering worden na lezing goedgekeurd. Aan de orde is een voorstel van Burg. en Weth. om hen te machtigen tot tijde lijke opname van gelden, de som van f 5000 niet te boven gaande, tegen den interest van hoogstens 5°/0. De Voorzit ter doet opmerken dat p. m. f 8000 voor landpacht eerst na kerstmis wordt vol daan, van het 4/5 en de opcenten der per- soneele belasting waarvoor de aanslag biljetten nog niet zijn uitgereikt in de eerstvolgende maanden weinig ontvangen wordt, en de gewone uitgaven daarentegen voortgaan, redenen waarom het niet te verwonderen is dat er behoefte bestaat aan méér kasgeld dan er ODlangs aanwezig is bevonden, namelijk f 1275,57. Het daartoe betrekkelijk ontwerp-besluit wordt met algemeene stemmen aange nomen. Eene voordracht van zes personen aan den heer Commissaris des Konings in te dienen, ter benoeming van drie zetters, wordt volgenderwijs zamengesteldde heeren J. Hering, M. van Beek en G. Hubers Dz., aftredende leden, benevens de heeren W. van Eeden, J. Zandijk Jr. en J. P. G. Kok.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2