ZALF HOLLOWAY. W. VAN ZALING-EN W. VAN ZALINGEN, 150 PREMIEN LOTEN, THEE. WEEKBLAD ZIEKEN 1839" WET DER BEVOLKING f 300,000 OPENING VAN DE NIEUWE W. VAN 'T WOUDT. HOOGERE BURGERSCHOOL met vijfjarigen cursus te Amersfoort. A. M. Slothouwer. f 3,650,000. CARL BRUGK. It §rimchfrifrköuujmj Beierschbier ook Gerstebier CERTIFICATEN P. VERGERS. Alom te bekomen DE ANNIE BESANT, Mr. S. VAN HOUTEN. Oostenrijksche Staatsloten, 1/10 f 24, 1/20 f 12, PREMIEN BANK, CARL BRUCH Amsterdam, Gebouw Nederland, Warmoesstraat 7678, 11 vuil Uil Ui 11 \11U1 UIlllilü. van Langestraat, koek Varkenmarkt. De ondergeteekende heeft de eer de OPENING zijner NIEUWE en BELANGRIJK UITGEBREIDE BROOD-, KOEK- en BANKETBAK KERSAFFAIRE en AANVERWANTE ARTIKELEN, heden ZATER DAGAVOND 3. AUGUSTUS aan zijne geachte begunstigers bekend te maken. Hij vleit zich het door hem gedurende vele jaren genoten vertrouwen, door eene goede bediening verder waardig te maken. Langestraat, hoek Varkenmarkt. De Ondergeteekende beveelt zich minzaam tot het leveren van PRIMO KWALITEIT Gesneden ZOUTEVISCH per 1/i ton f 14,50, f 7,50, !/i6 f 3,75. KEELEN en LIPPEN per V4ton f 15, Vs f8, Vie f i>50, VSg f2,50. Nieuwe Holl. volle HARING per 1/i ton f 13, V8 f 7, Vie f L V32 f 2,50. Per vaatje van 12 stuk f 1,50. 6 stuk 90 Cents. UEd. Dw. Dienaar, Op den Hof te AMERSFOORT. De LEERBOEKEN, WOORDENBOEKEN, ATLASSEN, allen van de nieuwste druk, alsook de SCHRIJF- en TEEKENBEHOEFTEN in gebruik aan de H. B. School alhier, van de eerste tot de vijfde klasse, worden ten spoedigste geleverd, die zich daarvoor aanbeveelt. ZONDER NIETEN, n.l. 50 3 pCts. AMSTERDAMSCHE LOTEN 1874, 50 OOSTENRIJKSCHE STAATSLOTEN 1864 en 50 3pCts. ANTWERPSCHE LOTEN 1874, benevens 5 Vijfden OOSTENRIJKSCHE SERIENLOTEN 1839, welke laatsten in dit jaar (1878) bepaald met een prijs van minstens f 500 tot 9 MOETEN UITLOTEN. Alle prijzen op bovenvermelde Loten, gedurende den Loop der Combinatie getrokken, wor den gelijkmatig onder de deelhebbers verdeeld en a comptant uitbetaald. Honderd-en-vijftig Premiënloten Een 3 pCts. Amsterdamsch Lot 1874, Een 3 pCts. Antwerpsch Lot 1874 en Een Oostenrijksch Staatslot 1864 in eigendom. I'REMIËN-BANK Agent te Amersfoort, de Heer F. J. ISAACSON, Havik. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons" 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. LEVERT BEHALVE in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Geschiedkundig en Wetenschappelijk het Nederlandsche Wolk, vinden vertrouw baren raad in bet beroemde geïllustreerde werk: Dr. Airy's matuurgeneeswijze, prijs één Gulden, en over 500 bladzijden dik, bij alle Boekhandelaars te ontbie den, of rechtstreeks bij Richter's Boekhandel, te Rotterdam, tegen franco toezending van 20 Postzegels a 5 Cents, die ook vooraf op franco aanvrage een uitreksel daarvan franco en gratis verzendt. Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ont breken. Deze Zalf verschaft den kortsten, veilig- sten gemakkelijksten weg tot herstel, in alle gevallen van huidziekten, klierachti ge aandoeningen, scheurbuik, verzwerin gen, uitslag en ontstekingen. Er is niets schadelijks in de zamenstelling van Hollo- way's Zalf, integendeel hare hestandeelen bezitten de meest pijnstillende, zuiveren- ste en versterkendste hoedanigheden. De teere huid der kindereu word niet ontsto ken door aanwending dezer zalf, die daar om zoowel bijzonder geschikt is voor de kinderkamer als om verzweringen, waar door bejaarden zijn aangetast, te overwin nen. Bij alle lichamelijke, langdurige en uit het gestel voorkomende kwalen moe ten Holloway's Pillen, te gelijk met de aanwending der zalf, gebruikt worden op dat daardoor alle verderfelijke stoffen uit het gestel verdreven worden. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. DOOR MET EEN AANBEVELINGSBRIEF VAN Prijs o,6o. die bepaald dit jaar met een prijs van /'500 tot moeten uitloten, zijn zoowel in Ori- gineele Vijfde alsook in benevens 0,21 Zegelkosten, tegen inzending van Postwissel, verkrijgbaar bij de Tevens verkrijgbaar bij den Heer P. ISAaCSON, op den Havik te AmersfoortAgent der Bank voor Amersfoort en omstreken, die zich nog belast met den in- en verkoop van Ef fecten a contant tot den koers van den dag alsmede het inwisselen van coupons. Trekkingslijsten gratis ver krijgbaar. 11-, II- i MIMI Op veelvuldig verlangen van het geachte Publiek heeft de onderstaande firma voor de eerstvolgende trekkingen, welke met Augustus aanvangen en vervolgens elke maand plaats hebben, de bijzonder voordeelige, reeds bekende Combinatie 600, uitgesteld. Deze Combinatie a f 15 per maandelijkschen termijn op 150 Courante Effecten, munt niet alleen uit door eene soliede geldbelegging, maar ook door eene kans op Bij betaling van een of meerdere termijnen ontvangt de deelnemer een gezegeld bewijs van aandeelrecht ge vende op: Na afbetaling der stortingen worden de verdeeld en ontvangt dus ieder, behalve zijn aandeel in de zekere prijzen der Seriënloten 1839: AMSTERDAM, Warmoesstraat, Gebouw NEDERLAND, 76-78. Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. Bij G. W. L. de NOBEL, te Haarlem, zal met 3 Augustus a, s. worden uitge geven een VOOR onder redactie van Het doel van dit blad is, de kennis onzer geschiedenis meer algemeen te maken en hij andere nuttige zaken den lezer een degelijke lectuur te bezorgen. De prijs van dit blad bedraagt 35 Ct. per 3 maanden, franco per post. Bij het einde van een jaar gang ontvangt elke abonnent Titelblad en Inhoud, benevens een net bewerkt gekleurd Omslag, om het werk desverkiezende te laten inbinden, waardoor hij voor geringen prijs een boekwerk bezit, dat bij den gewonen drukvorm 2 a 3 deelen beslaat. Die zich op dit blad wenscht te abonneeren, wordt verzocht zich per briefkaart te wenden tot den Uitgever. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4