Amersfoort en Omstreken 1878. No. 846. VOOR Zaterdag* 10 Augustus. Uitgever: 4. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. BOEK BESCHOUWING. De kwakzalverij met geneesmidde len en de middelen om haar te be strijden. De apotheek „de gouden leeuw." n. WEEKBLAD Di t J lad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F. anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B ekhaudelaren eu Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groole letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1,- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Naar Zutphec Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 7,28 7,44 7,54 8,30 8,43 8.21 8,39 8,59 9,31 9,54 8,35 8,48 8,57 9,38 9,32 9,29 9,47 10,6 10,37 10,56 9,20 9,36 9,46 10,35 11,50 12,2 11,10 11,26 11,36 1,20 12,11 1,11 1,27 1,47 2,19 2,42 1,30 1,46 1,56 2,44 3,42 3,54 2,40 2,56 6,1 3,6 3,42 3,42 5,56 6,12 6,31 7,1 7,20 5,45 6,11 6,37 7,— 9,12 9,35 9,55 10,28 10,51 9,— 9,16 9,26 9,48 10,13 10,58 11,10 9,30 9,46 9,56 11,— 10,32 Een boek voor allen die hun gezond heid en hun beurs liefhebbendoor Dr. V. Bruinsma, leer aar in de scheikunde te Leeuwarden, en Dr, G. W. Bruin sma, praktiseerendgeneesheer te Steen bergen. Leeuwarden,H. van Belkum Kzn. i8"j8. In den loop van dit jaar is onder bo- venstaanden titel een werkje uitgegeven, dat niet genoeg onder de aandacht van ieder kan worden gebracht. Op eenvou dige en begrijpelijke wijze toonen de schrijvers aan, hoe het publiek voortdu rend bedrogen en beetgenomen wordt. In de eerste plaats wordt besproken de Firma F. Ad. Richter en Co. te Nijmegen en de zoogenoemde Dr. Airy's natuur geneeswijze, en aangetoond hoe door vier middelen honderden van kwalen heeten genezen te kunnen worden, ter wijl tevens het bedriegelijke van verschil lende in de uitgaven dier firma voorko mende attesten wordt aan het licht ge bracht Vervolgens komt Thomas (1 Wij behandelden deze quaestie reeds in onze num mers van 29 Dec. 1876 en van 12 Jan. 1877. Red. FEUILLETON. Onze jonge vriend, die voor het eerst de stad bezocht, schonk weinig aandacht aan zijn omgeving en zocht, in gedachten verdiept, zijn logement op. Het jonge meisje hield hem meer bezig, dan de zaak, waarom hij eigenlijk gekomen was. En toch kwam hij om geen onbeduidende kleinigheid. De uitslag van zijn pogen kon integendeel van grooten invloed zijn op zijn toekomst. Eerst toen hij den volgenden morgen ontwaakte, in zijn klein maar lief kamer tje, op de derde verdieping, met het uit zicht op den Rhijn, begon hij zijne ge dachten met ernst te laten gaan over zijn bezigheden. Hij moest een broeder op zoeken, van zijn gestorven vader, van wienmen, inde familie, sedert jaren geen woord gehoord had. De oom had zich om zijn neven en nichten zoo weinig be kommerd en pogingen van den een of ander, om met hem in relatie te komen, zoo onvriendelijk opgenomen, waar- Holloway aan de beurt en het onbe schaamde van zijne wijze van advertee- ren. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan kwakzalverij door boeken, en hierin worden verschillende werken opgenoemd die aan het publiek raadgevingen aanbie den, die meestal een onmiskenbaar nut hebben voor de beurs van den raad gever. Het blijkt dan dat men, om met den schrijver van die raadgevingen in aanraking te komen, eerst geld moet betalen bijv. f2,50, dikwijls vefel meer daarvoor verkrijgt men het voorrecht om door hemtegen verdere betalingbehandeld te worden. Op die wijze vangt bijv. zekere chirurgijn J. J. Breemer te Amsterdam vele lichtgeloo- vigen in zijne wetten. Ook de lezers van een boek Voor Moeders" zullen dezen heer Breemer achter de schermen vinden. Ook een zekere Dr. Lohe te Amsterdam oefent deze voordeelige industrie uit. In een vijfde hoofdstuk wordt de kwak zalverij door brieven behandeld. Hier vinden wij vele welbekende advertentiën terug: bijv. die van den »spciaalarts" Dr. Killisch, die per brief epilepsie ge neest die van Albert Krahmer van Reinhold Retzlaff en van de erven Wed. Abbring, welke allen radikale middelen tegen dronkenschap beweren te bezitten. Verder herkennen wij advertentiën tegen gehoorlijden, tegen breuken, tegen kan- schijnlijk uit angst, dat zijn geheele fami lie van plan was hem af te zetten, dat men hem eigenlijk geheel vergeten had. Men wist alleen dat hij als apothekers bediende ergens in Keulen was terecht gekomen, dat hij daar nu voor een weduwe een geheele apotheek bestuurde en waarnam, dat hij een welgesteld man was geworden en getrouwd was, maar dat zijn vrouw was overleden en hem een dochter had nagelaten. Friedrich Schindler was nu op weg om den afvalligen oom weer op te zoeken, en hem bekend te maken met eenige familie omstandigheden, welke van dien aard waren, dat hij gegronde hoop meen de te mogen hebben, dat oom wel gene gen zoude zijn hem voort te helpen. Hij spiegelde zich al een betrekking voor, die hem genoeg zou opbrengen, om zijn onbemiddelde moeder en twee zusters mede te onderhouden. Met bijzondere zorg maakte hij zijn tQÜet, borstelde zijn kleeren wat af, waar mee hij ze niet nieuwerwetsch kon maken, al had de beste kleermaker uit zijn dier baar vaderstadje ze gemaakt, zette den plat ronden hoed op zijn bruine lokken, ker enz. en telkens moet men weer be ginnen, met eene zekere som gelds te storten. Daarentegen behoeft men zich aan deze geneesheeren volstrekt niet te vertoonenin enkele zeldzame gevallen moet men echter een vlokje haar, een gedragen lapje of zoo iets dergelijks, op zenden 1 In het zesde hoofdstuk geven de schrij vers de redenen op, waarom de kwakzal verij van overheidswege moet worden bestreden. Het volgende hoofdstuk handelt over de nieuwsbladen, als hulpmiddelen voor den kwakzalver. De Heeren Bruinsma zijn van oordeel, dat de hoofdredacteuren alle advertentiën van kwakzalvers moesten weren. Eenige bladen hebben daartegen opgemerkt, dat hunne redactiën moeielijk de deugden van zulke geneesmiddelen konden beoordeelen; anderen, bijv. het Nieuws van den Dag, meenden, dat zulke advertentiën dikwijls met attesten van doctoren prijken, wier namen in de we tenschap gezag hebben. (Toch niet de Heeren Lohe en Breemer Zeker is het, dat de keuze tusschen de bevordering van de belangen der aandeelhouders en die van het publiek niet altijd gemakkelijk is. En dat de nauwlettendste zorg der redac tiën niet altijd in staat is, om zulke adver tentiën van kwakzalvers buiten de ko lommen hunner bladen te houden bewijst stak een sigaar aan, en ondernam zijn wandeling naar de apotheek >de gouden leeuw," waarheen de kellner hem den weg beschreef. De leeuw, die van boven de glazen deur hem grimmig aankeek met opengesperde kaken en opgeheven klauwen, was spoedig gevonden, en Frie drich stapte, niet zonder een bijzondere popeling van zijn hart te ondervinden, de keurige winkel binnen. Voor de toon bank stonden een paar klanten te wach ten, om geholpen te worden door een jongen bediende, met een sluw, oneerlijk uiterlijk, terwijl naast hem een oudachtig man bezig was, om op kunstige wijze gouden mutsjes te drukken op de kurken der medicijnfleschjes. Die man droeg een grijze kamerjapon, een rood mutsjeboven zijn verknepen, geel en rimpelig gezicht en had een sigaar stijf tusschen de lippen gedrukt. Op Friedrich maakte het uiterlijk van djen man, dien hij voor zijn oom hield, een minder gunstigen dan wel komieken indruk. Zijn lange, magere vingers, zijn krampachtig dichtgeknepen lippen, alsof hij bang was zijn sigaar te verliezen, zijn levende blik schenen te kennen te geven, eene dergelijke aankondiging in de Geneeskundige Courant, die er eenige maanden in moest blijven staan, omdat de uitgever, buiten weten van de redac tie, zich bij contract tot het opnemen had verbonden. Het achtste hoofdstuk is getiteldDe kwakzalverij tegenover de Geneeskunde. Hierin wordt betoogd, dat, met welwil lende medewerking van het Openbaar Ministerie, vele van die wijzen van adver- téeren wettelijk vervolgd zouden kunnen worden. Dat dit niet geschiedt, is veelal aan onverschilligheid van het Genees kundig Staatstoezicht te wijten. In het laaiste hoofdstuk stellen de schrijvers eenige wijzigingen in de be staande wetgeving voor, door welker toe passing de staat aan de kwakzalverij een einde zou kunnen maken. Zij sluiten dit hoofdstuk met de woorden Het wel zijn des volks zij de hoogste wet." Ten slotte vinden wij nog drie aanhan- sels. In het eerste komt eene lijst voor van al de in Nederlandsche nieuwsbladen aanbevolen geneesmiddelen. In het tweede wordt de samenstelling van de meest geadverteerden dier middelen op gegeven. In het derde eindelijk vindt men eene lijst van waarlijk aanbevelens waardige, populair-geneeskundige wer ken. Wij zijn eenigzins uitvoerig geweest in dat hij graag in elk fleschje een dosis ver gift zou gieten, om dan eens in stil genot af te wachten, hoe het de patenten beko men zou. Daar de oude heer druk bezig was vroeg Friedrich aan den jongere »Kan ik hier den heer Ernst Schindler vinden?" De jongste bediende scheen het ant woord op die vraag uit een der porselei nen potten te moeten halenalthans hij klom als een kat boven op een ladder en keek in een pot. »Schmeckebein, haal me de pharma kopaca, die staat niet zoo hoog in de lucht," riep de oude heer verdrietig. Daarop wendde hij zich tot Friedrich en zei: szocht ge Ernst Schindler? wat moest diewat wilt ge met hem »Ik ben zijn neef Friedrich, uit K Ik kom met veel groeten van moeder en »Och, zoo? komt ge uit K...! en is dat nu Friedrich Schindler? Komt ge oom Ernst eens opzoeken 'tis jam mer, 't spijt me wel, maar die is dood 1" Dood 1" riep Friedrich en hij betrok van schrik.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1