BURGERLIJKE STAND. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. JC LeinweberSecretaris. bleek, dat deze zich in een toenemend bezoek mag verheugen. Art. 1 der statu ten werd in zoover gewijzigd, dat voortaan óók kunnen worden opgenomen kinderen uit huisgezinnen, waarin de moeders door zwakte of ziekte verhinderd zijn, hare kinderen behoorlijk te verplegen. Hiertoe moet echter aan 't begin van elke week een attest van den geneesheer worden overgelegd. Voor kraamvronweu is een o o attest van de vroedvrouw voldoende. Gedurende het on weder van 11. Dinsdag avond is de bliksem geslagen in den molen aan het begin der Leusderweg, en heeft daar vrij belangrijke materieele schade veroorzaakt, zonder echter brand te stich ten of iemand te verwonden. In den nacht van 5 op G Augustus jl. is de hofstede genaamd »de oude tempel," gelegen te Soesterberg en toebehoorende aan Z. K. H. Prins Hendrik der Neder landen, bij het plaats gehad hebbend on- weder, door den bliksem getroffen en geheel verbrand. De bewoners, die ter- ruste lagen, zijn door het geweld, dat de paarden op den stal maakten, uit den slaap gewekt en hebben zich allen nog kunnen redden. Van den inboedel is wei nig behouden en twaalf jonge varkens zijn in de vlammen omgekomen. Kort na het uitbreken van den brand kwamen op de plaats des onheils twee honderd man schappen, uit het nabijgelegen kamp der mineurs, die zich in den stormpas daar' heen hadden begeven. Deze hebben nog zooveel mogelijk hulp verleend tot ber ging. Aan blusscliing van den brand viel niet te denken, zoowel wegens gebrek aan water, als dewijl de vlam ter gelijkertijd aan alle hoeken van het gebouw uitbarstte. De op het erf staande hooi- en graanber- gen heeft men voor het vuur kunnen beschutten. 6 Als bewijs van belangstelling in het koloniaal Militair Invalidenhuis te Bron beek wordt o. a. vermeld de vermeerde ring van de collectie wapenen, door de luitenant-kolonel van het Indische leger F. van Ketwich te Amersfoort, met een kris, bij de expeditie in het Palembangsche in 1872/75 veroverd op het hoofd der op standelingen radja Tiang Alam, en met een merkwaardige bij die gelegenheid buitgemaakte klewang en een in 1864 in het oproerig grensdistrict Kessam ver overd koperen kanonnetje. De Heer Paul A. Huet alhier is herko zen als lid van het hoofdbestuur der Ver- eeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland. In de Zwolsclie Courant vindt men het programma voor het letterkundig congres, in de voorlaatste week van Augustus te Kampen te houden. Daaruit blijkt, dat als sprekers in de openbare vergadering o. a. zullen optreden de heeren Piccardt, Laurillard, De Beer, Schaepman, Kolle- wijn, Donkersloot, Burgersdijk, Brouwers, Hansen. In de afdeelingen zullen vraag- punten worden ingeleid door de heeren Brill, Van Wulfften Palthe, Moltzer, Decrksen, Van derCruyssen, Van Vloten, Beckering Vinckers, Nanninga Uiterdijk, Vorsterman van Oyen, Ledeganck, E. Van der Ven, Ising, Nolet de Brauwere, Ja- cobson enz. Voor eenige dagen arri veerde te Utrecht 's ochtends aan een logement een heer met twee jeugdige dames, die twee kamers vroegen. Ofschoon het dag was begaven zij zich ter ruste (zij hadden den nacht in een rijtuig gereisd). Later gingen zij de stad in. 's Avonds kwamen een oude heer en dame aan hetzelfde logement, wachtten het drietal op, en er had toen eene niet aangeD am e familie-scène plaats. De ouders (dit waren het oudere paar), lieten hunne ontevredenheid over het zonder verlof ver laten der ouderlijke woning door de ééne dame en van de voogdelijke woning door de andere op heftige, bijna handtastelijke wijze gevoelen. Zij schijnen zelfs aangifte van dit ontvluchten der nog minderjarige vriendinnen gedaan te hehbeu, ofschoon het moet gebleken zijn, dat deze jonge dames, niet tevreden over het lot, dat de ouders en voogden haar hadden bereid, niet anders van plan waren dan hier of daar een conditie te zoeken, waarvoor zij de hulp van den heer, die haar begeleidde, hadden ingeroepen. Deze kende slechts één van de beide jeugdige schoonen, met wie hij vroeger ook reeds eene korte esca pade moet gemaakt hebben. Geboren1 Aug. Gerardus Johannes, z. van Antje Kraaimaat. 2 Aug. Griet je, d. van Herinanus van Meteren en Jo hanna Snijders. Hendrik, z. van David Gerritsen en Johanna Voorthuijsen. 3 Aug. Petronella, d. van Maria Dreisak. 4 Aug. Cornelia, d. van Matthijs Fonteijn en Johanna Spaan. Aart, z. van Gerrit van Niekerk en Dorothea Elbertse. 5 Aug. Fredrik, z. van Fredrik Schoemaker en Antonia Priem. 6 Aug. Arnolda, d. van Arie van der Velden en Bartje Gij ten - beek. Margaretha, d. van Jan Vonk en Everdina van Grol. 7 Aug. Willem Teunis, z. van Jacob Dirk van Gelder en Maria Jacoba Kreijenbroek. 8 Aug. Johanna, d. van Johaunes Cornelis Kas pers en Johanna van Erapelen. Gehuwd: 7 Aug. Jacob Cornelis de Witte en Frederika Johanna Loos. Gerardus Stephanus Heereman en Wil- helmina Johanna Cornelisse. Overleden: 1 Aug. Wilhelmus Spijker, 74 j. echtg. van Alpda Kolfschoten. 3 Aug. Johanna Rinkel, 9 m. 4 Aug. Agueta Antonia de Haas, 3 m. Een levenl. aang. k. m.gesl. van Jacobus Hulst en Maria van den Hoek. SPAARBANK. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op Maandag 12 Aug. e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namid dags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, clen 12. AUG. aanst. 's namiddags van halftwee tot halfdrie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croocke- wit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. MARKTBERICHT. Tarwe f 10,50 af 12,Rogge f6, a f 7,Boekweit f 6,50 a 7,50. Aardap pelen f 1,50 a f2.per heet. Hoender- eieaeu f3,50 a f3,621/.., per 100 stuks. Boter f 1,15 a f 1,35 pier Kilo. Kaas 146, a f 50,per 100 Kilo. Appelen f 4,25. Peren f 6, BUNTNENLAND. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft, gelijk men kon verwachten, de voorgestelde onderwijswet aangenomen Zesendertig leden waren tegenwoordig, van welke er 10 zich verklaarden tegen, 26 voor de wet. Die tien waren de acht afgevaardigden van Brabant en Limburg, en de 2 afgevaardigden Thooft en van Pallandt voor Gelderland. Het overlijden van Mr. Dumbar had één vacature ge maakt, terwijl afwezig waren twee leden uit Gelderland, de heeren Van Rhemen en Nobel. De feesten ter gelegenheid van het hu welijk van HH. KK. HH. Prins Hendrik en Prinses Maria van Pruisen zullen in het Paleis te Potsdam plaats hebben. De Kroonprinsen Kroonprinses zullen daarbij den Keizer en de Keizerin vertegenwoor digen. Het paleis is wel niet zoo ruim als 't Keizerlijk slot te Berlijn, doch men vindt er verschillende jjrachtige zalen, die geschikt zijn voor een feest als het hier geldt. Er is geen kapel in het paleis, doch de zoogenaamde spiegelgalerij wordt even als dat meermalen bij de doopplechtigheid van de kinderen des Kroonprinsen plaats had, daartoe ingericht. In de aangrenzen de zeldzame en prachtige schelpzaal zullen de cour en de fakkeldaus worden gehou den. Het bruiloftsmaal wordt in de scboo- ne marmeren zaal der eerste verdieping waar men uitstekende muurschilderin gen Van Loo vindt aangericht. Des Zondags zal het bruidspaar met al de vor stelijke gasten ter Friedenskirche gaan. Maandagavond wordt in de schitterende comediezaal van het nieuwe paleis een gala-voorstelling gegeven. Men is reeds druk bezig om de vertrekken voor de jong gehuwden in het stedelijk slot in gereed heid te brengen; onder die vertrekken be hoort ook de Russische kamer. In het tegenovergesteld g'edeelte van het slot be vinden zich de appartementen, eenmaal door den ïgrooten Koning" bewoond, die bestemd zijn om onzen Koning tot verblijf te strekken. In de Groninger Courant leest men onder de ingezonden stukken het volgen de, geteekend »T" over het broeien van hooi. Gedurig leest men weder in deze weken van hevige branden, welke door het broeien van het hooi zijn ontstaan. Voor een jaar twee drie is in deze courant een eenvoudig middel opgegeven om het te sterke en daardoor gevaarlijke broeien te voorkomen. Het bestaat hierindat men een vrij groote mand op den grond zette van de schuur, waar het hooi geborgen zal wor den en dit om de mand heen opstapele, terwijl men die mand bij het rijzen van den hooiberg steeds hooger optrekt. Daardoor verkrijgt men midden in den hooiberg een schoorsteen, die na weinige dagen geducht gaat rooken en zoo aan de gevaarlijke gassen een uitweg verschaft. Nog beter werkt dit middelals men telkeDS wanneer er een voer hooi is inge laden eenige banden vol zout er op strooit. Dit gaat. het sterke broeien tegen en maakt het hooi bovendien veel sma kelijker en gezonder voor het vee. De inzender dezer regelen heeft vele jaren lang dit middel zien bezigen en al tijd met het uitneroendste gevolg dat er geen brand in het hooi kwam, het hooi niet uit vrees voor brand behoefde uiteen geworpen te worden en het vee het te grager at. In den loop van October aanst. viert Antwerpen het vijfentwintigjarig bestaan van zijn Nationaal Tooneel. De Rederij kerskamer i> De Olijftak"van meening, dat het hoogst nuttig zou wezen een bij zonder Congres te beleggen, om aan alle bevoegde en belanghebbende personen de gelegenheid te verschaffen hun denkbeel den betrekkelijk het tooneel te ontwikke len, heeft besloten aan dit denkbeeld uit voering te geven en deuituoodigingen tot dat Congres, te houden in de eerste helft van October, zijn bereids verzonden. Zij die voornemens zijn het woord te voeren worden ver-zocht daarvan vóór 1 Sept. bericht te zenden met opgave van de kwestie, die zij zullen behandelen. Ge schreven redevoeringen worden niet toe gelaten. Ter gelegenheid van het Congres zullen het stedelijk bestuur eri »De Olijftak" buitengewone feesten inrichten, waaron der gala-voorstellingen, muziekuitvoerin gen en een banket. Men wordt voor f 1,50 lid van het Con gres, waarvan de burgemeester van Ant werpen eere-voorzitterde heeren Emm. Rosseels, Jan Van Beers en Peter Benoit voorzitters zijn en de heer Jan Van Rijs- wijck, secretaris. Voor den tooneel wedstrijd, uitgeschre ven door de Rotterdamsche afdeeling van het Tooneelverbond, zijn ingekomen 38 stukken. GEMENGDE BERICHTEN. Een joDge dame, Mile Dodu, eene tele- graphiste, gelijk zij nog is, heeft het kruis van het Legioen van eer gekregen, ter belooning van haar kloek gedrag en on versaagdheid tijdens den inval der Duit- schers in 1870. Zij stond aan 't hoofd van het telegraafkantoor tePithiviers, toen zij de nadering der Duitsche troepen vernam. Zoodra zij hiervan kennis kreeg, verborg zij de telegraaftoestellen. De Duitschers nemen bezit van het kantoor en sluiten uit voorzorg Mile Dodu in eene nabijgele- gene kamer op. Daar haalt zij een tele graaftoestel voor den dag. verbindt dien met groot gevaar aan den telegraafdraad die boven het huis gespannen is, vangt zoodoende de telegrammen op, die de Duitschers met elkaar wisselen, en geeft daarvan bericht aan den onder-prefect, die te Pithiviers gebleven was en die op zijn beurt door drie koeriers de Duitsche tele grammen overbrengt aan den komman- dant eener Fransche brigade, welke nu verwittigd van de komst eener sterke Duitsche troepenmacht, bij tijds over de Loire kan trekken en alzoo ontkomt aan eene omsingeling. Twee der koeriers wa ren door de Duitschers aangehouden en gevangen genomen; de derde bereikte ech ter zijne bestemming. Toen de Fransche troepen reeds ont snapt waren, werd Mile Dodu door eene dienstbode verraden. Zij werd gepakt en door een krijgsraad ter dood veroordeeld. Maar toen zij gefusilleerd zou worden, ontving het vijandelijk korps de tijding, dat er een wapenstilstand was gesloten. Nu was haar leven gered. Zeker S. heeft te Parijs een nieuwe op lichterij beproefd. Des avonds placht hij te zwerven bij de verschilleude spoorweg stations om zoodanige personen als hem voorkwamen tot zijn doel bruikbaar te zijn, uit metaal gedraaide horlogekoorden aan te bieden, volgeus hem door het »ia- ternationaal comité ter bestrijding der zakkenrollers" gebreveteerd. Ais een be wijs van de deugdzaamheid zijner waai-, verklaarde hij zich bereid, den kooper de handen er mee te snoeren, zich verbinden de om, zoo hij ze breken kon, een koord kosteloos af te staan. Leende men zich tot de proefnemingdan bond S. zijn slachtoffer inderdaad zoo stevig vast, dat hij weerloos was, beroofde hem haastig van al wat hij maar grijpen kon en maakte zich uit de voeten. Zaterdag 11. echter be proefde bij het kunstje met een stevigen boer, die zijn gebreveteerd koord ongeluk kig terstond deed springen en S. aan de politie overleverde. Er heeft zich te Chalon-sur-Saóne eene Commissie gevormd, om te dier plaatse een standbeeld op te richten voor Joseph- Nicéphore Niepce, uitvinder der photog raph ie en geboren te Chalon-sur-Saóne. De gemeenteraad der plaats is voorgegaan met eene inschrijving van 5000 fr.het aldaar gevestigde genootschap voor ge- scgiedenis en ondheilkunde is gevolg met eene inteekening van 2000 fr. De Commissie, die circulaires heeft ver spreid, geeft de verwaehting te kennen, dat alle natiën zullen bijdragen om een monument te doen verrijzen voor den man, aan wien men de onwaardeerbare uitvinding der photographie te danken heeft. Een ergerlijk voorbeeld van de toepas sing van lijfstraffen bij de marine is dezer dagen in Italië voorgekomen aan boord van het fregat Vittorio Emmanuele onder bevel van kapitein Racchia. Een scheeps jongen die voor 'teerst naar zee ging, was door oponthoud der treinen, telaat terug gekomen van zijn verlof. Hij werd gestraft met het bevel om twee uren op de bramra door te brengen, van 122, juist wan neer de zon het meest brandt, en dit ter wijl het schip in volle vaart was. De on- gelukige jongen was nog nooit op zee geweest; dezeeziekte, gevoegd bij zijn verbijstering door de zonnehitte, maakte het hem onmogelijk zich vast te houden zoodat hij van een hoogte van ongeveer 50 meter op het dek nederviel. Toen men hem opnam, was hij een lijk. De Italiaansche Minister van Marine heeft onmiddelijk per telegram kapitein Racchia gelast zijn commando neder te leggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3