Amersfoort en Omstreken 1878. No. 847. VOOR Zaterdag-17 Augustus. Uitgever: A. AI. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei .1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg, Ooster-spoorweg. 1,- Overzicht der week. BUITENLAND. De apotheek „de gouden leeuw." WEEKBLAD Di t Llad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianeo door het geheelc Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 7,28 S,35 9,20 11,10 1,30 2.40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Xaar ZutpherAankomst te V. Baarn) VAmersf. Barneveld Apeldoorn Zutpheu 8,21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 De gevolgen van het Berlijnsch trac- taat laten zich langzamerhand meer en meer gevoelen, en het blijkt hoe langer zoo duidelijker, dat de zoogenaamde op lossing der Oostersche kwestie alles be halve eene oplossing is. Geen der Mo gendheden, die zich, bij de ontleding van het Europeesch-Turksch gebied, daar van een grooter.of kleiner gedeelte heb ben toegeëigend, hebben tot dusverre reden tot tevredenheid over hun werk, en het is zelfs nu reeds de vraag, of het voor Engeland en Oostenrijk niet wenschelij- ker geweest zou zijn, Rusland geheel de vrije hand te laten in de beslechting van zijn geschil met Turkije. Oostenrijk toch ondervindt de grootst mogelijke moeie- lijkheden bij de bezetting van Bosnië en de Herzegowina, en heeft zijn hebzucht reeds met veel bloed moeten betalen. Dat de regeering met de grootst moge lijke zorg het verspreiden van nauwkeu rige berichten omtrent den toestand al daar tegengaat, levert al dadelijk het be wijs, dat het met de bezetting niet voor den wind gaat. Behalve dat het reeds vrij wel bewezen is, dat de Porte, hoewel officieel de vijandelijkheden lakende en veroordeelende, onder de hand de bevol king tegen Oostenrijk opzet en onder steunt, blijkt het nu ook dat de bewoners wel gaarne van de Turksche overheer- sching verlost willen zijn, maar daarom FEUILLETON. m. (Vervolg,) Friedrich Schindler had onderwijl den aapachtigen bediende en den grimmigen leeuw verlaten, in een bui van diepe zwaarmoedigheid. Het was toch ook een voorbeeldelooze verzaking van alle familiebanden, dat zijn oom Ernst zoo maar kalm weg gestorven en begraven was, zonder er iets van mee te deelen aan zijn schoonzusterdat had zijn dochter dan toch kunnen doenal was het ge drukt onder kruisband. De menschen, die in de groote steden leven schijnen heelemaal zelfzuchtig en onnadenkend te worden van zulke levensbeschouwin gen had men in Friedrich's vaderstadje Goddankl geen begrip. En dan, aan al zijn vooruitzichten was nu op eenmaal de bodem ingeslagen. Geen oom, die hem vooruit kon helpen, geen zekerheid in de toekomst, 't was verpletterend! nog geen vrede hebben met die van Oostenrijk, en het laat zich aanzien dat de vermeende annexatie van Bosnië en de Herzegowina voor Oostenrijk eene rijke bron van verdriet en kosten zal worden. In ons vorig overzicht hebben wij er reeds op gewezen, dat ook op de binnenlandsche verwikkelingen in Oos- tenrijk-Hongarije deze bezetting van na- deeligen invloed is. Sommigen zoeken zelfs in Hongarije de oorzaak en de on dersteuning van den weerstand in Bos nië. De Neue freie Presse onder ande ren wijst op hetgeen een, op Hongaarsch gebied verschijnende, blad de Zastawa schrijft, waarin met ronde woorden ge zegd wordt, dat Servië en Montenegro weldra het lot van Bosnië en Herzego wina zullen moeten deelen, en het blad verklaard onbewimpelddat Rusland zijne bondgenooten schandelijk verraden en ten ondergang heeft overgeleverd, van eene andere zijde wordt-veronder steld, dat Rusland zelf de hand heeft in de moeielijkheden, die aan de bezetting in den weg gelegd worden, hetgeen daar uit zou blijken, dat Prins Nikita van Mon tenegro sedert eenigen tijd van Rusland eene maandelijksche nitkeering ontvangt tot ondersteuning van de huisgezinnen uit de Herzegowina, die wegens den op stand op Montenegrijnsch gebied waren uitgeweken, en dat deze uitkeering nog is verhoogd geworden, niettegenstaande het meerendeel dezerjuitgewekenen naar hun land is teruggekeerd, en de bevrij- Terwijl Friedrich door de drukke stra ten van Keulen ronddwaalde met een platten grond, dien hij geleend had, in de hand, zijn best doende om al de weder waardigheden der heilige stad op te zoe ken keerden zijn gedachten langzamer hand terug naar het jonge meisjemet wie hij gereisd had. Hoe eenzamer en verlatener hij zich ging gevoelenin de volkomen vreemde omgeving des te in niger en warmer kwam hem telkens weer het beeld voor oogen, van de lieve reisge- noote, die hij het laatst gezien had, op het stationsplein. Maar och hij wist niets, volkomen niets omtrent haardat hem ook maar de flauwste hoop gaf haar weer te vinden. De kans om haar hier tegen te komen was al heel klein, en toch gaf de hoop op een ontmoeting hem kracht, onophoudelijk de straten te door kruisen. Ja, had hij niet steeds rondgeke ken naar haar en meer dan eens een jonge dame straten lang gevolgd, in het idee dat zij het was, dan had hij zeker al dadelijk den weg gezocht naar de be- ders thans gewapend afwachten om hen warm te ontvangen. Voor Rusland is de rust evenmin aan gebroken als voor Oostenrijk. Niette genstaande sedert de onderteekening van het Berlijnsche tractaat reeds weken ver- loopen zijn heeft er nog volstrekt geen ontruiming van het Turksch gebied door de Russische soldaten plaats gevonden. Deze wacht nog steeds op de overgave van Varna en Batum, en deze laatste vesting zal denkelijk niet zonder veel moeite en verlies aan menschenlevens tot stand komen. Wordt aan de eene zijde Rusland beschuldigd van het Oostenrijk moeilijk te maken in Bosnië, aan de an dere zijde schijnt het dat Engeland we der niet vreemd is aan den opstand in het Rhodope-gebergteen wordt het ver moeden uitgesproken dat deze mogend heid dien opstand door geld heeft onder steund. Dat de Russische regeering de Ooster sche kwestie nog niet als opgelost be schouwt blijkt uit een stukvoorko mende in het officiële Petersburger blad, dat onder het hoofdmededeelingen van de regeering, uiteenzet, wat door de be palingen van het tractaat van Berlijn voor Rusland is verkregenen eindigt met de overtuiging uit te spreken, dat Rusland geplaatst is in den stroom der groote wetten, die de geschiedenis be- heerschen, en dat de menschheid ondanks de hinderpalen door kleingeestigheid op geworpen, haar onveranderlijken weg graafplaats; waar oom Ernst rustte, ge heel tegen de gedachten in, dieSchmecke- beinen zijn collega over hem koesterden. Eindelijk ging hij uitrusten en zich ver sterken in een restaurant, daarna kwam hij in s de Flora" terecht en toen was het te laat om het graf nog te bezoeken. Hij maakte daarom plan naar het theater te gaan, kocht een billet, en trachtte een goede plaats te vinden in het parterre om daar te genieten van Donizetti's Fra Diavolo. Het was er stampvol. Friedrich's oogen vlogen naar alle kanten, maar hoe hij ook keek en al de loges tot de verste plaatsen trachtte te overzien, nergens zag hij een spoor van haar! Met een diepe zucht kwam hij tot de overtuiging dat Keulen een ongelukkige stad voor hem was en de sentimenteele muziek van den italiaanschen maestro bracht hem ineen diep melancholieke en wanho pige stemming alle vreugde was weg alleen de ernst des levens ernstl de doode oom heette ook Ernst verschrikkelijk! Maar wat zien daar zijn vervolgt naar het door de Voorzienig heid gestelde doel. Het Berlijnsche con gres wordt daarin genoemd eene étappe op dezen moeilijken weg, nadat eerst nog was gezegd, dat de moeilijke wederge boorte der Oostersche wereld niet vol tooid is, en slechts eene kwestie van tijd moest geacht worden. Ook Engeland vindt zich in zijne ver wachtingen min of meer teleurgesteld. Het steeds als zoo voortreffelijk beschre ven klimaat van het eiland van Venus schijnt, althans voor de bezettingstroe pen, alles behalve gunstig te zijn. Koorts en typhus zijn er aan de orde van den dag. De Turken hebben daarenboven de slimheid gehad van de belastingen een jaar vooruit te innen, vóór dat zij het ei land verlieten, en zoo hebben de Engel- schen in het eerste jaar geene inkomsten te verwachten. De particulieren, die er dadelijk heen gegaan zijn om hun deel te zoeken van de onmetelijke schatten, die het eiland gezegd werd te kunnen op leveren, zijn weder vertrokken, daar het bleek dat er niets te verdienen valt, en men er enkel zijn gezondheid bij kan verliezen. Vermoedelijk zullen evenals de vroegere rooskleurigeook thans deze donker gekleurde berichten niet van overdrijving vrij zijn, maar zeker is het in elk geval, dat de waarde van Cyprus' bezit door de Engelsche regeering zeer overschat is. Omtrent de resultaten van de samen komst van Prins Bismarck met den nun- oogen een meisje een blauw hoedje geele korenaren er op he mel I zij is het. Zij leunt over den rand eener loge en staart naar het tooneel. Hoe heeft hij haar eerst over het hoofd kunnen zien! Al zijn aandacht voor de muziek was weg. Hij zag alleen zijn reisgenoot. Ze zat ver van hem af, met een jongen heer naast zich. Friedrich's hart klopte hoorbaar. Hoe zou hij haar naderen. Gedurende de opera was het niet mogelijk. Het eenige wat hij kon doen was zachtjesaan vooruit te dringen, en dat gelukte hem, zoodat hij, juist toen het gordijn na de laatste akte voor de pauze viel, vlak voor haar plaats stond. Maar nu moest zij nog over den rand der loge kijken en niet achterover in haar stoel blijven zitten, of hij kreeg haar nog niet te zien. De fortuin was hem ditmaal gunstig, want hij had nog niet lang ge wacht of hij zag haar lieve, blozende gezichtje verschijnen. Zij herkende hem dadelijk en stak hem in eens met een donkerder blos, de kleine hand toe;

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1