haald worden. Van 15 uur concert van het Parkor kest van den heer Stuinpff. Des avonds algemeene verlichting met lampions en gas van de Brink, het raadhuis, de eere poorten bij het station en van de meeste villa's. Te 91/, uur groot vuurwerk voor het paleis te Soestdijk. Muziek van het ar tilleriekorps. Waarschijnlijk zullen op die dagen "uit verschillende oorden des lands extra-trei nen naar Baarn loopen. Het in vele bladen voorkomend bericht omtrent een bouquet van witte Indische bloemen, dat door de directie der stoom vaart-maatschappij aan de Prinses zou worden aangeboden, is, naar wij uit goede bron vernemen een verzinsel. Omtrent de verschillende geschenken, die aan het doorluchtig echtpaar zullen worden aangeboden, verneemt men de volgende bijzonderheden: Het geschenk, door de Ned. Marine aan Prins Hendrik aan te bieden, zal, naar de »Haarl. Ct." meedeelt, bestaan in een zee stuk van den oud-zeeofficier, den kunst schilder Van Heemskerck van Beest, een gebeurtenis voorstellende op een der oor logsschepen, waarover Z. K. H. indertijd het bevel voerde. Het zilveren eetservies, dat aan Z. K. H. prins Hendrik, bij gelegenheid van zijn aanstaand huwelijk, van wege de stad Amsterdam zal worden aangeboden, be staat uit een volledig dessert-servies van ongeveer 70 stukken, en waaraan 72 pon den zilver verwerkt zijn. De hoofdstuk ken zijn 4 kandelaars ter hoogte van 8 decimeter voor zes lichten, 2 kristallen fruitschalen, met massief zilvereu bakken ter hoogte van 3.5 decim,, 12 bonbon- 18 schalen, flesschenbakken, enz. Ook de vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen" te Amsterdam maakt zich gereed om den doorluchtigen be schermheer der Vereeniging een zichtbaar bewijs te geven van haar deelnemende blijdschap in het heuglijke feest. Een prachtige, kostbare bouquet zal Z. K. H. op den dag van het huwelijk door een dei- leden van het bestuur namens de Vereeni ging worden aangeboden. De bijbel, welke door de kinderen van de Christelijke zondagsscholen 's Graven- hage ten geschenke zal worden gegeven aan Z. K. H. Prins Hendrik ter gelegen heid van diens huwelijk, zal gedurende deze week, van 12 tot 4 uren in de Prins- Willemschool ter bezichtiging worden gesteld. Behalve deze geschenken zullen onder andere de gezamenlijke ambtenaren van hetNederlandsch Handelsetablissement te Port-Saïd den vorstelijken stichter dezer instelling tot ontwikkeling van Neder lands handel en scheepvaart een zilveren Turksch koffieservies aanbieden, dat, ge heel uit de hand vervaardigd, tevens een meesterstuk magheeten waarmee de locale industrie van Port-Said allen lof zal in- oogsten. Het geschenk zal den Prins wor den aangeboden door den heer D. J. Brou wer, directeur van het Etablissement, en vergezeld zijn van een sierlijk album, be vattende de namen der deelnemers aan deze hulde en eenige teekeningen van de stichting des Prinsen te Port-Saïd. Men meldt aan het »U.D.": Het voornemen schijnt bij Z. K, H. Prins Hendrik te bestaan, om 9 Sept. met Hd. gemalin een bezoek aan de gemeente Utrecht te brengen en een rijtoer door de stad te doen, daarna een collation bij den Commissaris des Konings te gebruiken en te 4 uren naar Soestdijk te vertrekken. Vanwege het Meteorologisch Instituut is aan het Utr. Dagblad het volgende uit treksel medegedeeld uit een brief van boord van de Willem Barendsz21 Juli 1878. Nu we met ons k ruisen en obser veeren in de Barentszee zoo zuidelijk zijn gekomen, dan het aandoen van een plaats in Lap land geen oponthoud geeft, is besloten de brieven te Vardö aan den wal te zetten en vermeen ik van deze gelegenheid te moe ten gebruik maken, om ook u een en ander van ons wedervaren te melden. Van af Bergen tot Jan-Magen Eiland hebben we erg gesukkeld met harden wind, bijna altijd uit den verkeerden hoek en afgewisseld met stilte, zoodat we eerst den lsten Juni den Pool-cirkel passeerden en op Pinksteren het eiland aanliepen, zonder er echter te kunnen landen. Onge veer 40 mijlen benoorden het eiland ont moetten wij voor het eerst ijs eerst lange strooken drijfijs, vervolgens het pakijs; dit zijn we zooveel mogelijk om de ONO. gevolgd, telkens wanneer de gelegenheid het toeliet diepzeeloodingen en tempera- tuunvaarneruingen verrichtende. Van de Negretti en Zambra 1) hebben we veel nut en ze worden gaarne gebruikt evenals al de overige Sounding-instru- menten. Een toestel van den Noorschen kapitein Willis van de Vöringen om wa ter uit de diepte op te halenons in Ber gen medegegeven gaf schitterende re sultaten, evenals deEchnann's apparatus. De grootste dieptetot nog toe door ons gelood, bedroeg 1400 vademwaarbij de stoomlier aller verwachting overtrof, wat kracht en gemak in de behandeling betreft evenals bij het dreggen, waarbij verschei dene malen een zeer goed gevulde dreg vol met allerlei wonderen uit de diepte tot groote vreugde van Sluiter werd opge haald. Den 17den Juni zijn we op Spitsbergén gekomen en het eerst geankerd tusschen de beide Norway-eilandenvolgens de oud-Hollandsche benamingenhet Gan zen-eiland en de Zeeuwsche Uitkijk; op het laatste vonden wijalthans wij ver- meeuen zulks, het steenen muurtje, door Sabine gebouwd, om de plaats aan te ge ven, waar hij en later ook Dunner en Nordenskiöld huune magnetische en astronomische observatiën hebben ver richt, Ik ben daar een dag met prachtig weêr, met beiden bezig geweest; wat de magnetische observatiën betreft, met intensiteits-kompas, Fox-circle en arctics- hore-azimuth-kompas. Eenige dagen later bij Amsterdam-eiland geankerd zijnde, heb ik zulks herhaald: doch was over mijue waarneming met den Fox-circle niet tevreden: de aanhoudende sneeuw jachten, welke nu zelfs in de tent van dr. Van Rijckevorsel het verdere werken on mogelijk maakten door gebrek aan ge noegzaam licht, beletten mij met een en ander voort te gaan; en de volgende dagen was er in het geheel geene gelegenheid meer, daar het met groote vaart in de baai drijvende ijs onze ligplaats dermate on veilig maaktedat wij tot driemalen toe 'snachts 't anker moesten lichten en een nieuwe ligplaats opzoeken. Ik had reeds de Unifilar en dip-circle aan den wal ge reed om deze rustig te kunnen opstellen, doch kreeg verzoek met alles aan boord te willen komen. Op het Deensche eiland en Beeren- eiland zijn we slechts eenige uren geweest en was er van geen observeeren aan den wal zelfs sprakezoodat nu al mijn hoop op Nova-Zembla gevestigd is. Op Beeren- eiland vonden wij brieven aan ons adres, door de Noodrsche expeditie aan ons ach tergelaten, en zullen nu onze brieven in Vardö bezorgen, om onmiddelijk de Barentszee verder in te gaan, elk 5 mijl ongeveer loodende en de temperatuur observeerende. Met het intensiteits-kom pas van prof. Stamkart heb ik telkens wanneer de gelegenheid het toeliet, waarnemingen gedaan. Wij zijn allen gezond als visschen en tevreden met deu gang van zaken tot nu toe. Het scheepje voldoet goed, en bezit vooral bij slecht weer uitstekende eigen schappen ook de somtijds voorkomende harde botsingen met het ijs kan het goed doorstaan. Over het weer hebben we niet te klagen, natuurlijk nogal eens sneeuw met hagel en veel mist, vooral op Beeren- eiland waar we 90 pet. van den tijd in den dikken mist zaten, doch geen zeer lage temperatuurin den regel is deze om en nabij 0° C. slechts sedert in de laatste dagen, nu we zeer zuidelijk zijn, ongeveer 5° a 7° C. De meusch gewent zeer spoedig aan een en ander, zoo ook bij ons; nie mand heeft bepaald last van de lage tem 1) Diepzee-thermometer van de vervaardigers van dien naam. peratuur en alles gaat geregeld ziju gang. Dat wij nu de prachtigste natuurtafe- reelen gezien hebben, zal ik u niet behoe ven te vertellenvooral op Jan-Mayen- eiland en Noord-Spitsbergen was de sneeuw nog niets ontdooid en brachten de bergen en gletschers, somtijds dag en nacht door de zon beschenen, ons ver scheidene malen in verrukking; het loopen op de bergen en de groote sneeuwvlakten was zeer moeilijk, daar wij er gewoonlijk tot over de knieën, somtijds tot de schou ders in de sneeuw wegzakten en dit zelfs het verder gaan gevaarlijk maakte. Onze jachtgeweren leveren aan de tafel zeer vele vogels, vooral na een bezoek aan een groote broeiplaats op Beeren-eiland, waar bij er enkele malen met een schot hagel 10 tot 12 vogels werden neergelegd. Van de beeren hebben we vele malen de ver- sche sporen gezien en deze ook gevolgd, maar moesten wij telkens het verdere nasporen opgeven wegens het moeielijk begaanbaar terrein. In Augustus, wanneer de sneeuw aan de oppervlakte weer bevroren is, zal zulks misschien beter gaan. De wal visschen, noordkapers en de ver schillende vogelsoorten maken het kruisen in deze wateren zeer gezellig en geven veel variatie. Het is ondertusschen reeds 2 uur ('s nachts) geworden, dus den 22sten Juli (het onderscheid van dag en nacht is, nu de zon voortdurend aan den hemel is, bijna geheel verdwenen) en over een paar uur kunnen we te Vardö zijn. Zoodat ik zal eindigen. Uit Antwerpen, waar de gemeenteraad, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Nederlandsch Tooneel aldaar, een prijskamp van Nederlandsche Too- neelletterkunde had uitgeschreven, ver neemt men dat de jury, samengesteld uit de heeren Jan Van Beers, gemeenteraads lid, voorzitter; P. Genard, Julius De Gey- ter, Aug. Michiels, D. Sleeckx, Paul Bil- liet, Emm. Rosseels, Arthur Carnette, Jacobs-Beeckmans, Victor Driessens, Hansen en Van den Brander, de volgende bekroningen heeft toegekend; waarvan het merkwaardige is dat ze allen aan Noord-Nederlanders werden toegewezen Categorie A, stukken van drie en meer bedrijven lste prijs, 1000 fr., Annemietooneel- spel in 4 bedrijvendoor Rosier Faassen; 2de prijs, Bertha, commedie, door J. C. Kreukniet van Amsterdam: 3de prijs, verdeeld tusschen Toch gebo- gen, door Jansen, te Harlingen en Op 't spel gezetdoor Margadant en Slingervoet Ramondt. Categorie B, stukken van een en twee bedrijven: lste prijsBehoudencomediedoor Arnold Ising, te 's Gravenhage; 2e prijs: Mijn vrouws tante, comedie in twee bedrijven. 3de prijs: Mijne torteltjesdoor Maas Geesteranus, redacteur van de Staats- Cou rant, te 's Gravenhage. Er werden verder aanbevelingen toege kend voor het drama Ada van Holland en de tooueelschets De Kerstboom. De prijzen zullen uitgereikt worden in de maand October, gedurende de feesten en op een der jubel vertooningen. In het Augustusnummer van de Gazette des beaux arts, een der beste Fransche Kunstbladen komt in een opstel over de vreemde schilderscholen op de Internati onale Tentoonstelling te Parijs een artikel voor van den Heer Duranty »Over Hol land" dat op de volgende wijze eindigt: daar ik geen plaats genoeg heb om over dezeHollandschegalerei te spreken, wil ik, eindigende, het herhalen: Er zijn daar tien schilderijendie getuigenis afleggen van een karakter en talent, zoo oorspron kelijk en zoo ferm en in vele opzichten zoo merkwaardig als iets dat men zou kunnen bewonderen of aanwijzen in de grootste kunstzalen van de Tentoonstel ling. De bloei alleen is er niet zoo over vloedig en weelderig eenvoudig de kwestie van vierkante mijlen. Jammer dat een dergelijke loftuiting door onze industrieelen noch verdiend noch verkregen werd. GEMENGDE BERICHTEN. De 17-jarigezoon van mevr.de wed. H., te Amsterdam, die na den mislukten moordaanslag van Nobiling op den Duit- schen Keizer, zich te Creuznach onbeta melijk over deze snoodde daad had uitge laten en deswege gearresteerd werd, is Vrijdag, na maanden preventieve gevan genis, tot een maand gevangenisstraf ver oordeeld. De Germania deelt mede, dat er sedert 2 Juni niet minder dan 563 personen voor verschillende rechtbanken terecht stonden wegens majesteits-schennes. Met uitzonde ring van 42 beschuldigden werden alle an deren veroordeeld, en wel gezamenlijk tot 812 jaar gevangenisstraf, dat is ieder ge middeld tot anderhalf jaar. Onder de ver oordeelden bevinden zich 31 vrouwen. Vijf beschuldigden hebben door zelfmoord aan een veroordeelend vonnis weten te ontkomen. Als een feit, dat in de tegenwoordige tijden niet dikwijls voorkomt, mag wel vermeld worden, dat Dirkje Lagerveld te Meerkerk dezer dagen den dag kon her denken, waarop zij 40 jaren bij de familie Bodde aldaar in dienst trad. Het vraagstuk der lijkenbehandeling, indertijd met zooveel drift op het tapijt gebracht, slaapt sinds een paar jaren den slaap der vergetelheid; en vereeuigingen ter bevordering van crematie schijnen haren werkkring te bepalen tot het innen der jaarlijksche contributiën van hare ge duldig offerende leden. Om in de zaak weer een weinig leven te brengen, heeft iemand in een Fransch blad voorgesteld met water in stede van vuur eens de proef te nemen. Hij beschouwt den bodem der zee als de door de natuur aangewezen rust plaats der dooden, Uit Manchester wordt gemeld, dat een verpleegde in het Andover werkhuis, ge heel blind en tachtig jaren oud, verklaard heeft niet te kunnen sterven met het geheim opzijn geweten van een moord, doorhem vele jaren geleden gepleegd op een heer van Salisbury-road. Op de door hem aangewezen plaats in een tuin heeft men werkelijk het gebeeute van een man gevonden. Hij is op zijne bekentenis in staat van beschuldiging gesteld. Een jongmensch nam dezer dagen aan het spoorwegstation te Berlijn een biljet naar Weenen. Nanwelijks had hij het gevraagd, of een oude vrouw ijlde het sta tion binnen en gaf den jeugdigen reiziger een paar duchtige oorvegenpakte hem vervolgens bij den kraag en trok hem naar buiten, 't Was haar eenig zoontje, die het plan had opgeval om naar Oosten rijk te gaan en dienst te nemen bij de troepen voor Bosnië bestemd. Thans echter ging h bedaard weer met moeder mee naar huis. In de vergadering van de gezondsheids- commissie te Bristol, Donderdag gehouden rapporteerde dr. Davies, de geneeskundi ge inspecteur, dat de oorzaak van het uitbreken eeuer epidemie van darm-typhus met zekerheid en uitsluitend aan te wijzen was in de melk uit eene boerderij, waar een herstellend lijder aan die ziekte eeni- gen tijd verpeegd was. Iu het putwater, waarmede de brave boer zijne melk ver dunde, waren eene menigte typhoïdale ziektekiemen gevonden, afkomstig uit den beerput, die natuurlijk van ziju inhoud aan den waterput broederlijk meedeelde. Deze melkboer heeft nu 89 ziektegevallen in 43 gezinnen op zijn geweten. Dr. Davies wenschte de melkverkoopera te zien gesteld onder streng toezicht van wege het plaatselijk bestuur. Daar echter plaatselijke besturen in den regel even slap van handelen zijn als melkboeren ruim van geweten, zoo doet de burgerij 't veiligst met zelve toe te zien, en de han den ineen te slaan tot het verkrijgen van zuivere waar. Beter dan met boeten, straft men de eerloozo vervalschers van voe dingsmiddelen door het doen verloopen van hunne nering.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3