Amersfoort en Omstreken 1878. No. 348. VOOR Zaterdag- 24 Augustus. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der alg-emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoórweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. De apotheek „de gouden leeuw." WEEKBLAD DitLlad verschijnt de9 Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 8 maanden 0,75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Ondernoming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. \&n[Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van hlaarsiergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baaru Hilversum Utrecht Amsterd. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,80 2,40 5,45 9,- 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 «,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) VAmersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 De toestand in het Oosten is in de laat ste dagen nog weinig veranderd en er althans niet beter op geworden. De Porte blijft hare.houding ten opzichte der bij de verdeeling van het Turksche grond gebied betrokken mogendheden hand haven; zij maakt namelijk hoegenaamd geen haast met de uitvoering der bepa lingen van het Berlijnsche tractaat en men verneemt dat de gezanten der groo te mogendheden allen zeer ernstig bij de Porte hebben aangedrongen op eene spoedige uitvoering van de ook door hare gevolmachtigden overeengekomen ont ruimingen. Indien aan deze waarschu wing geen gevolg gegeven wordt, laat het zich aanzien dat de verdere oplossing der Oostersche quaestie spoediger tot stand zal komen dan voor eenige weken ver wacht kon worden. Het is toch nauwe lijks aan te nemen dat de mogendheden het bij waarschuwingen zullen laten en veel waarchijnlijker is het dat zij geza menlijk de Turksche regeering dwingen zullen tot hetgeen door hem werd be sloten. Omtrent de operatien van de Oosten- rijksche troepen in Bosnië en de Herze- gowina zijn thans meerdere bijzonderhe den bekend en hoewel in den aanvang een belangrijk échec geleden werd, schijnt evenwel de toestand niet meer zoo hache- FEUILLETON. IV. (Vervolg,) Friedrich was radeloos: Mijnheer," riep hij, gij hebt geen recht mij te be- leedigen ik vorder voldoening voor uwe grofheid." »Als gij een fastoenlijk mensch zijt, kunt gij voldoening krijgen, maar ik be twijfel het," antwoordde Nelles. Ziehier mijn kaartje 1" riep Friedrich. Maar gaat dan toch uit dit gedrang weg," zei de nieuw aangekomene, en hij trok hen onder een gaslantaarn. Spreek jij maar met hem af, Rochus," zei Nelles met diepe verachting, breng de zaak maar in orde. Ik ga naar de blauwe Gans" en wacht u daar." Mijnheer Nelles draaide zich om en wandelde met de grootste deftigheid weg. Mijnheer Rochus bekeek Friedrichs kaartje en las hardop Friedrich Schindler Pharmaceut." »Schindler? Pharmaceut? zijt gemis- lijk. De geheimzinnigheid, die door de regeering in acht genomen werd, had tot gevolg dat er allerlei onrustbarende ge ruchten in omloop werden gebracht. Zoo onder anderen dat Hongaarsche regi menten aan het muiten geslagen waren en dien ten gevolge waren gedécimeerd, een gerucht, waarvan niettegenstaande het officieele démenti door de Hongaar sche oppositiebladen de waarheid wordt staande gehouden. Een dier bladen geeft sop grond van betrouwbare mededee- lingen" een uitvoerig verhaal van het voorgevallene, en eindigt met te zeggen dat daarvoor toch wel een grond van waarheid moet aanwezig zijn. Volgens andere berichten zouden het niet Hon gaarsche maar Slavonische en Croati- sche regimenten geweest zijn, die ge weigerd hebben tegen hunne christelijke stamgenooten te vechten. Dit laatste bericht stamt uit Belgrado en bewijst dat men aldaar ten minste niet gelooft, dat de weerstand, door Oostenrijk onder vonden, enkel van Mahomedaansche zijde komt, en het vermoeden der Hon gaarsche pers wordt daardoor bevestigd, dat panslavistische invloeden aan de be weging ten grondslag liggen. De Pes- ther Lloyd dringt daarom aan op eene mobilisatie op flinke schaal en op eene spoedige en krachtige onderdrukking van den tegenstand. Dit blad ziet in Servië de oorzaak van al het kwaad en constateert dat de vereeniging van turk- schien familie van Schindler, den apothe ker uit de gouden leeuw."? Zeker." j Dan zal Nelles niet weigeren u vol doening te geven, ten minste als ge er op blijft staan is de zaakheusch de moeite waard? Waarover begon uw verschil?" »Ik heb hem," riep Friedrich weer boos wordend,hoogst beleefd gevraagd, of hij mij wel zou willen zeggen, waar de jonge dame woont, en hoe zij heet, naast wie hij in het theater gezeten heeft." Wanneer, nu juist, vanavond?" »Ja, bij de opera." Meent gij de jonge dame aan zijn rechter hand?" »Ja, zeker." »Met uw verlof, is dit waarlijk uw kaartje." Van die vraag begreep Friedrich niets. Mijn kaartje Ja, wat dacht ge." »Zoo," zei de heer Rochus, t maar het lijkt me vreemd. Ge beweert Schindler te heeten, en een neef te zijn van den apothe ker Schindler, en gij begint standjes met Nelles, omdat hij u den naam dier jonge sche en christelijke opstandelingen op Servischen bodem plaats had en dat deze met Servische kanonnen gewapend en door Servisch geld ondersteund worden. Volgens een Italiaansch blad heeft de Oostenrijksche regeering eene dreigende nota dienaangaande aan de Servische regeering gerichtofficieel is daarvan evenwel nog niet gebleken. Intusschen is de hoofdstad van Bosnië, Serajewo, na een hardnekkig gevecht den iqden dezer door de Oostenrijksche troe pen ingenomen. De geheele bezetting van de te annexeren provinciën is dus meer een kwestie van tijd. Omtrent de ontruiming van het turk sche grondgebied door de Russen zijn geene nadere berichten. Dat het er in Rusland zelf nog alles behalve rooskleu rig uitziet blijkt uit den moordaanslag op generaal Mezenzoff, hoofd der gehei me politie te St. Petersburg. De generaal werd op klaarlichten dag door twee goedgekleede heeren op de straat ont moet, een van welke hem met een dolk een hevigen stoot toebracht, waaraan hij overleed. Het mocht zijn vriend, luite nant-kolonel Makazoff, die met hem was, niet gelukken zich van den moordenaar meester te maken; beide personen ont snapten en zijn tot heden toe nog niet ontdekt. Daar generaal Mezenzoff bij zonder ageerde tegen de geheime genoot schappen, socialisten erf nihilisten, ver moed men dat de motieven voor dezen dame niet wil zeggen Mijnheer, wat is daarin zoo bijzonder vreemd »Mijn waarde heer, 'tis zóó vreemd, dat de zaak mij verdacht voorkomt. Hoe kan een fatsoenlijk man u gelooven, als ge niet eens de dochter kent van uw qausi oom." Watoom, dochter stamelde Friedrich »Och, mijnheer, ge zijt ge heel in de war; de dochter van mijn overleden apotheker is in Engeland, als gouvernanteik weet het zeker." Mijnheer Rochus lachte hardop. Beste vriend, ge zijt voortreffelijk op de hoogte omtrent uwe voorgewende fa milie. Geloof me vrij, nog van middag heb ik Schindler in »de gouden leeuw" ge sproken. Zijn dochter zat van avond naastNelles in decomedie, ge begrijpt dat ik in de gegeven omstandigheden u, in naam van mijn vriend moet zeggen, dat hij over al of niet satisfactie geven met u niet kan onderhandelen... wilt ge ver dere stappen doen, dat is tot uw dienst ik heet Rochus Wingardt en woon in de moordaanslag dezelfde zijn aan die welke aanleiding gaven tot de handeling van Vera Sassulitsch. Te Odessa heeft een oproer plaats gehad, naar aanleiding van de veroordeeling van zekeren Kovaliki, die bij eene huiszoeking op de vraag naar zijne papieren aan den chef der gendar merie Dobrodejef geantwoord had door hem een revolver op de borst te zetten, waarvan het schot evenwel niet afging. Het tumult onder de volksmenigte naar aanleiding der veroordeeling ontstaan, werd evenwel spoedig onderdrukt. Deze verschillende feiten bewijzen dat de secte der nihilisten het nog lang niet heeft opgegeven óm de bestaande orde van zaken omver te werpen, hopende dat uit den choaswel iets goeds zal ontstaan, hoezeer zij zeiven niet weten wat. Het Engelsche parlement heeft dezer dagen de Transvaalsche aangelegenhe den behandeld, waarbij onder anderen ook het prote§t Kruger en Joubert tegen de inlijving is besproken. Natuurlijk is het antwoord der regeering op het ver zoek der afgevaardigden om herstel der onafhankelijkheid van de hand gewe zen, op grond van den ontredderden toe stand. Op nieuw werd evénwel de ver zekering door de regeering gegeven, dat de Transvaal een afzonderlijk gouverne ment met eigen wetgeving zal behouden. Omtrent den gezondheidstoestand der Britsche troepen te Larnaka (Cyprus) worden onrustbarende berichten gege- Koningsstraat. Goeden avond." En ook mijnheer Rochus Wingardt wandelde met groote deftigheid weg, en liet Friedrich staan. Staan, ja, dat deed hij, maar met een draaiend hoofd. Alles danste hem voor de oogen zijn gedachten dwarrelden rond hij wist niet, waar hij was. Eén ding werd hem duidelijk; dat hij in een allertreurigste positie was. Hoe verne derend dat nu die heeren Nelles en Rochus hem voor een bedrieger, een gelukzoeker hieldenhoe vernederend dat hij zich zóó door zijn oom bij den neus had laten ne men maar hoe dubbel vernederend was zijn houding tegenover de jonge dame 1 Want wat was natuurlijker dan dat Nelles, bij een eerstvolgende ontmoeting, haar alles zou vertellen; dat zij dan weer een verhaal aan haarvader zou doen, waarop papa haar weer triomfeerend zou mee- deelen, hoe hij zich op listige wijze van zijn lastigen neef had afgemaakt en wat zou zij zich dan vroolijk maken over zoo'n stakker en stumper, die zich zoo liet beet nemen, en haar heel weemoedig verteld

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1