Zitting van den gemeenteraad van Amersfoort, van Dinsdag den 20. Augustus 1878. ven. Ook uit Malta verneemt men dat al de emigranten van daar naar Cyprus on- verrichterzake z'ijn teruggekeerd. Dit zal zeker niet gunstig werken op de inschrij vingen voor de Cyprus-exploitatie-maat- schappij, die men wil oprichten en waar voor men ook in ons land geld zoekt. Hoewel omtrent de toekomst dier Maat schappij weinig voorspeld kan worden, mag men ze juist met het oog op de wei nige kennis van de toestanden van het eiland eene gewaagde onderneming noe men. De koningsmoordenaar Hödel is door middel van onthoofding ter dood ge bracht. Tot op het laatste oogenblik heeft hij zijne onschuld volgehouden en met eene onbegrijpelijke kalmte heeft hij, eene sigaar rookende, het schavot beste gen. Daar de terechtstelling niet was be kend gemaakt, waren er slechts weinig personen voor de gevangenis bijeen toen het vonnis voltrokken werd. De Germania publiceert in hare ko lommen een brief, waarin de vraag be sproken wordt, wat de Katholieken te doen hebben met het oog op de onder handelingen te Kissingen. De schrijver constateert, dat alleen de krachtige strijd der Katholieken deze onderhandehngen mogelijk gemaakt heeften, herinneren de aan hetgeen nog onlangs door den Paus is gezegd»Wij zullen niet in het geringste toegeven, wat met de vrijheid der kerk in Duitschland onvereenigbaar is," raadt hij den katholieken aan niet te rusten vóór dat'die vrijheid ten volle ver kregen is. Te Brugge heeft ten gevolge van de maatregelen van het nieuwe ministe rie ten opzichte van sommige overheids personen een klein conflict plaats gevon den tusschen de clericalen en de libera len, dat evenwel niet zoo veel te beteeke- nen had als aanvankelijk gemeld werd. De plechtige onthulling van het stand beeld van de Lamartine te Macon heeft plaats gehad zonder dat daarbij een van de ministers tegenwoordig was. Ook de Fransche academie, waarin de Lamar tine zitting had, was bij het feest niet ver tegenwoordigd. Of aan deze afwezigheid een beteekenisvolle oorzaak moet wor den toegeschreven, dan wel of zij enkel aan 't toeval te wijten is blijft nog duis ter, maar het feit zelf veroorzaakt onte vredenheid, vooral bij de republikeinsche bladen. Uit Italië wordt gemeld, dat de Paus zich bezig houdt met het schrijven van eene nieuwe Encycliek, die het katholie ke gevoel der volken eene nieuwe rich ting moet geven. Pater Curci moet aan een hem door den Paus opgedragen werk bezig zijn en is naar eene villa bij Arezzo vertrokken om dit werk te voleindigen. Amersfoort, 23 Augustus 1878. De door de beide kamers derStaten-Ge- neraal aangenomen wet op het lager ou derwijs, waartegen door antirevolution- nairen en ultramontanen 200 hevige en had, dat haar vader dood en zij zelf gou vernante in York was. Wat zouden die twee samen een ontzaggelijke vreugde beleven over het geval, het nog eens over- praten en belachelijk maken met Nelles en dan ook den heer Rochus haarklein alles vercellen, alleen om zich van voren af aan vroolijk over hem te maken. Friedrich dacht dat hij nu secuur krankzinnig zou worden. Hoe hij in zijn logement terugkwam, wist hij zelf niet. Aan de deur stond de portier. Dadelijk vroeg hij hem Kent ge ook den naam, van den apo theker, die de zaken waarneemt in de gouden leeuw?" Zeker, mijnheer, hij heet Schindler. Wie zou Schindler nietkennen, dien dwa zen man," was het antwoord. Ja, maar, ik meen hem, die er nu is; niet zijn voorganger." »Neen, zeker, mijnheer. Hij is er al ja ren lang. Ziet u het maar na in het adres boek." Och, neenl Dat adresboek had hij niet hardnekkige oppositie gevoerd werd, is 1.1. Zaterdag door den Koning bekrachtigd. Wij zullen niet herhalen wat wij omtrent die wet in vroegere nummers van ons blad hebben gezegd, maar kunnen niet nalaten nogmaals te zeggen dat, hoezeer in enkele onderdeelen de nieuwe regeling ook aan onze verwachtingen en wenschen niet vol doet, wij er toch dankbaar voor zijn dat èn onze vertegenwoordiging èn onze Koning onwrikbaar pal gestaan hebben waar het de verdediging goldt van het ware volks belang en dat het licht op nieuw heeft ge zegevierd over de duisternis. Tijdens het laatste hevige onweder, dat zich boven deze stad ontlastte, sloeg de bliksem in den klokketoren der R. K. Kerk op 't Zand alhier. Naar wij vernemen nam het elektrische vuur zijn weg langs een ijzerdraad, dat in de legerstede van den koster uitkomt, en dezen dient om in de vroegte de klok te luiden, zonder dat hij daarvoor het bed behoeft te verlaten. Niet tegenstaande de man nog te bed lag is hij noch zijne vrouw gekwetst. Toch zouden wij hem aanraden het ijzerdraad liever eene andereplaats te geven of wel het door een zijden koord te vervangenniet altijd komt men er zoo goed af. Naar wij vernemen heeft de politie de hand gelegd op eene jeugdige diefegge, die in de duisternis der nacht uitging om de vruchten van anderen zich toe te eige nen. Zij zal nu wel in de gelegenheid ge steld worden om te ondervinden hoe zuur de vruchten zjjn van dezen ongeoorloofden arbeid. Wij hopen dat de straf, die zij zal ondergaan, afschrikkend werken zal op de helaas in Amersfoort zoo talrijke liefheb bers van andersmans appelen, peren en pruimen. Zaterdag (heden ochtend) zijn de kin deren der Hervormde Diaconie-school en der Openbare Armenscholen, die gedu rende één jaar geen enkelen schooltijd verzuimd hebben, met den trein van 8 uur 35 min. naar Arasterdam vertrokken, om daar zooveel mogelijk het merkwaardige te bezichtigen en per trein van 6 uur 7 min. alhier terug te keeren. Het genot van dit tochtje wordt hun ter belooning van hun trouw schoolbezoek verschaft door de afdeeling Amersfoort" der ver- eeniging Volksonderwijs." Zondag 25 Augustus wordt de dienst in de Remonstrantsche kerk waargeno men door Ds. J. A. Beijerman, beroepen predikant te Leiden. Zijn wij goed ingelicht dan bestaat bij een onzer ingezetenen het voornemen om op de heide bij Oud-Leusden, door middel van ingravingen te onderzoeken of aldaar oudheden van Germaanschen oorsprong bedolven liggen. De Heer J. J. F. Drout, paardenarts, 3e. klasse, zal de manoeuvres der 2e. divi sie bijwonen, welke in het begin van Sep tember in de provincie Zuid-Holland zul len plaats hebben. meernoodig. Friedrich moest wel geloo- ven, dat de man waarheid sprak. Bevend nam hij zijn kaars in de hand en waggel de naar boven. Op zijn kamer viel hij neer in een stoel en deed al zijn bestom tot bedaren te ko men en zoo mogelijk rustig over de zaak na te denken. Toen hij niet meer beefde, sprong hij op en begon de kamer op en neer te loopen langzamerhand met passen, als een woedende tijger, dien men heeft opgesloten. Kon hij, mocht hij zóó vernederd, zóó belachelijk gemaak;, zóó miskend ook miskend door haar waarschijnlijk, maar in stilte de stad verlaten, deze afschuwe lijke stad, waar hij zoo mishandeld .en be- leedigd was? Neen, hij zou zich wreken wraak moest hij nemen, hoe dan ook, maar hij zou in zijn eer hersteld worden. Hij noemde het wraakzucht, die hem dreef, maar het was niets anders dan een vurig verlangen om tegen over de jonge dame gerechtvaardigd te worden, dat hem deed peinzen op middelen, om haar te Van doorgaans goed onderrichte zijde wordt aan het »U. D." medegedeéld, dat er vooreerst vanwege het Ministerie van Oorlog nog geen reorganisation behoeven gewacht te worden, en er vooreerst noch van tractementsverhooging der officieren van infanterie en cavalerie, noch van reor ganisatie van den geneeskundigen dienst sprake is. Met ingenomenheid namen wij kennis van het voornemen dat er bestaat om bin nenkort in Amicitia eene voorstelling te geven van John Holdens Marionetten Theater. De lof door vele bladen over deze voorstellingen uitgebazuind en naar wij vernamen allezins verdiend, maken het bijna overbodig onze medeburgers aan te sporen van de gelegenheid gebruik te ma ken om dit waarlijk zeldzame poppenspel te gaan zien. Ter markt van 20 Aug. zijn te Amers foort aangevoerd 246 paarden; koopprijs van f115 a f540; handel lusteloos; er wa ren geene kooplieden uit het buitenland. Door den kerkeraad der Hervormde gemeente alhier is, op voorstel van het college van diakenen, besloten, in het te dezer stede bestaande Diakonie Oude Vrouwenhuis voortaan ook mannelijke gealimenteerden op te nemen en dat alzoo een Diaconie Oude Mannen- en Vrou wenhuis" te doen zijn, Er is voor de korpsen infanterie een aanvrage gezonden om officieren, die ge schikt en genegen zijn om voor den tijd van 3 jaren te worden gedetacheerd bij het leger in West-Indië. Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 21 Augustus de volgende veroor deelingen uitgesproken, als: 1. tegen L. K. en J. v. d. B. te Soest, wegens diefstal van mos tot gevangenis van drie dagen; 2. tegen M. d. H., H. v. E. en J. v. E. allen te Veenendaal, wegens diefstal van gras, tot gevangenis van een dag; 3. tegen M. v. N., W. L., G. L. en J. A. allen te Amersfoort, de drie eersten tot gevangenis van drie dagen en de vierde tot gevangenis van een dag; 4. tegen G. H., G. H. en L. v. d. V., allen te Amersfoort, wegens diefstal van hout, tot gevangenis van drie dagen; 5. tegen F. d. R, en 6. tegen A. B. beide te Baarn, wegens het zich in kennelijken staat van dronkenschap vertoonen buiten hunne woning te Baarn, ieder tot eene boete van f 3 of gevangenis van twee dagen; 7. tegen J. d. R. te Baarn, wegens gelij ke overtreding bij herhaling gepleegd tot eene boete van f 15 of gevangenis van drie dagen; 8. tegen W. M. te Amersfoort, wegens het in onmatigen draf rijden met een aan gespannen voertuig aldaar, tot eene boete van f3 of gevangenis van een dag; 9. tegen J. d. G. te Amersfoort, wegens het ten verkoop uitstallen van goederen op eene andere openbare plaats dan daar- toonen, dat hij zich zoo maar niet beet liet nemen. Gelukkig had hij een zeer kras middel bij de hand. Maar hoe daarvan gebruik te maken Langen tijd liep hij te peinzen en te verzinnen, totdat hij eindelijk een inval kreeg, die hem zoo lumineus voor kwam, dat hij op staande voet aan de uit voering er van begon. Pen en papier wa ren bij de hand en hij schreef deze brief y>Mijn waarde jonge dame l Hierbij vervul ik den treurigen plicht u mee te deelen, dat ik zoo even,- met eigen hand, de oogen heb dicht gedrukt van uw, te jong gestorven neef Friedrich Schindler, wiens treurig uiteinde, in den bloei zijner jaren, zeker een hoogst pijn lijken indruk op u zal maken. Gister avond geraakte hij in twist met den heer Nelles; het kwam tot een duel, waarbij ik als zijn secondant fungeerde. Nelles schoot hem regelrecht door het hart. Hij had nog juist den tijd, toen we hem naar zijn logement vervoerd hadden, mij ster vend mee te deelen, dat hij hierheen was voor is aangewezen, op twee verschillende tijdstippen, tot twee boeten elk van f3 of gevangenis van een dag voor elke boete; 10. tegen D. v. d. H. te Hoogland, we gens het schieten met een pistool op den openbaren weg aldaar, tot eene boete van f 1 of gevangenis van een dag; 11. tegen H. v. d. H. te Soest, wegens het op een weg te Baarn, twee aan elkan der gekoppelde beladen voertuigen het zelfde spoor te doen houdentot eene boete van f 3 of gevangenis van een dag 12; tegen D. V. te Soest, wegens gelijke overtreding tot dezelfde straffen; 13. tegen A. v. L. te Amersfoort, we gens het maken van nachtelijk burenge rucht, tot eene boete van f 3 of gevangenis van twee dagen; 14. tegen C. v. E. en J. R. beide te Amersfoort, wegens gelijke overtreding tot dezelfde straffen; 15. tegen H. v. d. B. ,te Soest, wegens gelijke overtreding tot dezelfde straffen; 16. tegen J. B. te Bunschoten, wegens gelijke overtreding en wegens het zich in beschonken toestand te Bunschoten bevindende, niet onraiddelijk voldoen aan den last der politie om zich dadelijk naar zijne woning te begeven, tot eene boete van f5,50 of gevangenis van twee dagen en eene van f3 of gevai.geuis van een dag; 17. tegen E. J. te Nijkerk, 18. tegen E. v. E. te Hoevelaken ?u 19. tegen J. G. te Woudenberg, allen wegens het laten loo pen van vee over eens anders in den oogst staanden grond, tot eene boete van f 3 of gevangenis van een dag. Voorzitter de burgemeester Mr. F. H. van Persijn. Tegenwoordig zijn 11 leden; afwezig de heeren v. Rosenthal, v. Sasse v. Ysselt, Scheltus en Zandijk, allen met kennis geving. De notulen der voorgaande vergadering worden na lezing goedgekeurd. Aan de orde is het verzoek Jvan Mej. C. S. M. Grossouw, elders benoemd, om eervol ontslag tegen 20 Sept. als hulpon derwijzeres aan de eerste openbare armen school. Z. h. o. verleend. Tot hulponderwijzer aan die school, waartoe voorgedragen zijn de heeren C. J. den Hollander te Nieuwe Tonge, K. Wip- kink en J. W. W. Dantzenberg, wordt de eerste benoemd met algemeene stemmen. Oo verlangen van Gedep. Staten wordt het »loopende" jaar voor aflossing aange wezen in het raadsbesluit van 30 Juli, be treffende tijdelijke opname van hoogstens f 5000. Ingekomen is de koninklijke goedkeu ring op de onderhandsche verpachting der bank van leening voor 1879. Voor informatie. De voorzitter deelt mede dat van Ged. Staten hunne beschikking is ingekomen op het bezwaarschrift van den gemeente raad, omtrent den ligger van toegangs- gekomen, om zijn oom, dien hij voor nog levend hield, een erfenis van 15.000 Tha ler te brengen. Nu hij diens dood verno men had, droeg h'j mij op met den eersten post het geld naar zijn vaderstad terug te zenden, dat nu, bij een testamentaire beschikking, aan het oudemannenhuis aldaar vervalt. Hij verzocht mij u mee te deelen, dat zijne moeder ook 15.000Tha ler geërfd heeft en dat zij dus ruim ge noeg kan leven om ook u een goed tehuis te verschaffen, ingeval gij soms in om standigheden mocht komen, die het u noodig maken naar hulp om te zien. Het geld verzend ik zoo meteen. Ik zal zorg dragen voor een fatsoenlijke begra fenis van het overschot van uw neef. Kan ik u soms nog van dienst zijn mijn naam is KARL MEIJER." Friedrich dateerde den brief een dag later; sloot het couvert; adresseerde het aan Mejuffrouw Schindler en legde zich met een verruimd hart ter ruste. (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2