BURGERLIJKE STAND. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C LeinweberSecretaris. wegen tot het spoorwegstation, en dat daarbij aan de hoofdbezwaren niet is tege moetgekomen, reden waarom hij zich voorstelt eene memorie van beroep bij den koning in de eerstvolgende raadsvergade ring ter tafel te brengen.Voorinfor matie. De heeren v. Beek, v. Walchren en v. Bnrgsteeden worden door den voorzit ter benoemd om als daartoe gecommit teerde leden uit den gemeenteraad, met de andere in het programma vermelde bur gerlijke en militaire autoriteiten, Z. K. H. prins Hendrik en H. D. gemalin op hun doortocht den 31Aug. aan het stations gebouw te complimenteeren. De voorzitter verlangt de noodige machtiging op Burg. en Weth. om even- tueele uitgaven te doen, wellicht bij die gelegenheid vallende. Geboren: 17 Aug. Maria, d. van Teunis Vahstal en Wijmpje Voortman. Elisa beth, d. van Johannes Gijsbertus de Jager en Johanna Kerkhoff. 18. Hendrika, d. van Joseph Fial en Hendrika Kraai- kamp. 19 Aug. Lena, d. van Coenraad Volp en Willemina Jeannetta Huijgen. 20 Aug. Catharina Antoinette, d. van Antonie Hendrik de Kreek en Catrina Petronella Zevenboom. 21 Aug. Jo hannes Bernardus, z. van Theodore Carel van Gelder en Maria Tekla Neijssel, Ondertrouwd: 22 Aug. Jan Lablans en Clasina Veenendaal. Arie Mark en Geertruida Evelina van Eijs. Overleden: 15 Aug. Clasina Maria van Douverden, 18 ui. 16 Aug. Regina Schoonderbeek, 52 j. ongeh. 17 Aug. Cornelis Veenendaal, 3 m. 18 Aug. Hendrikus Wilhelmus Spijker, 3 w. Steven Morre, 10 d. -19 Aug. Adriana Boerkoel, 6 w. 21 Aug. Willem van Wageningen, 4 m. SPAARBANK. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op Maandag 26 Aug. e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namid dags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAGden 26. AUG. aanst. 's namiddags van lialftwee tot halfdrie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W.ACroocke- wit, M. van Beek en Jhr, Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. MARKTBERICHT. Tarwe f 10,50 af 12,Rogge f5,75 a f 6,75. Boekweit f 6,50 a 7,50. Aardap pelen f 2,a f 2.50 per heet. Hoender eieren f 4,50 a f 5,per 100 stuks. Boter f 1,25 a f 1,30 per Kilo. Kaas 146,a f52,per 100 Kilo. BINNENLAND. Aangaande de feestelijke ontvangst van onzen koning te Potsdam wordt uit Ber lijn het volgende geschreven: Z. M. komt Donderdag den 22n des morgens te 7 uur te Rheine aan en wordt ontvangen door den generaal der cavale rie, kommandant van het 7e korps, graaf Stolberg Wernigerode. den luitenant-ko lonel van het 11e regiment huzaren, waarvan Z. M. de chef is, graaf Von Grö- ben, en den ritmeester baron Von Neu- kirch, genaamd Von Nyvenheim, welke beeren den Koning zijn toegevoegd tijdens Hd, verblijf in Duitschland. Ook de Ne- derlandsche gezant bij het Hof van Ber lijn jhr. Rochussen, zal Z. M. aldaar opwachten. Slechts 15 minuten houdt de Koning zich te Rheine op, waar een eenvoudig déjeuner zal zijn aangerecht. In een salonwagon, door den Duitschen Keizer ter zijner beschikking gesteld, wordt Z. M. door de genoemde heeren tot Potsdam vergezeld; te Hannover zal een half uur rust genomen en een luncheon gebruikt worden. Op alle stations van Rheine naar Potsdam wordt de Koning plechtig door de burgerlijke en militaire autoriteiten ontvangen en gecomplimenteerd. Te 4 uren wordt Z. M. te Potsdam verwacht. Aan het station zal HD. ont- vaugen worden door den Keizerlijken Prins, de overige prinsen van de Keizer lijke familie en de voornaamste overheids personen; een detachement militairen met muziekkorps zal aan het station zijn op gesteld; een tweede militaire eerewacht met muziek zal Z. M. op het binnenplein van het Stadtschloss begroeten. Na zijn aankomst zal Z. M. bezoeken afleggen bij de vorstelijke personen, die in het Stadtschloss verblijf houden. Des middags geeft de Kroonprins een galadi ner in het nieuwe paleis, waar des avonds een soiree musicale plaats heeft. Daags na 's Konings aankomst wordt in den Lustgarten, tegenover het Stadt schloss gelegen, een revue over het garni zoen van Potsdam gehouden ter eere van den Koning der Nederlanden. Dien dag wordt een feestmaal van 150 couvertsin het Stadtschloss gegeven. Des avonds be geven zich de vorsten naar Berlijn, waar een galavoorstelling in de Opera plaats heeft. Thans nog enkele bijzonderheden over de eigenlijke huwelijksplechtigheid. Za terdagmorgen wordt in het Stadtschloss het huwelijkscontract gesloten in tegen woordigheid van de Ministers des Ko nings van Pruisen en van den heer Schleinitz. Daarna worden de hooge echtelingen door een der ambtenaren van den burgerlijken stand in den echt ver bonden en vervolgens vangt het eigenlijk huwelijksfeest aan. De kroonprinses zal 's morgens de Koninklijke kroon op het hoofd der bruid plaatsen. De stoet zal gevormd worden in de zaal van de Grot. De Kroonprins zal in naam van Z. M. het bevel geven om de plechtig heid te beginnen. De bruid en de dames van 't gevolg zullen in hofrobes verschij nen. Vier dames d'honneur zullen den sleep der bruid dragen. Achter elke prin ses in den stoet zullen dames d'honneur en twee pages loopen. In de kapel zal de bruid rechts van den bruidegom plaats nemen. Het huwelijk zal gesloten worden door den Dompredi- ger dr. Kogel. Als zij de ringen wisselen, zullen 3 maal 12 kanonschoten weer klinken. De ontvangst zal geschieden in de zaal van de Grot door den Kroonprins en de Kroonprinses en door den Koning der Nederlanden. Aan het diner zal er een galatafel zijn en 5 andere tafels. De Kroonprins zal op de gezondheid der jonggehuwden drinken. De Staatsministers, de generaals der infanterie en der cavalerie zullen den fakkeldans uitvoerenaan de zijde der hooge personages gaande. Die dans zal plaats hebben in de zaal van de Grot. De Kroonprins eu de Kroonprinses en de Koniog der Nederlanden zullen op den troon zitten. Aan het einde van den dans zullen de fakkels aan twaalf pages ter hand worden gesteld. Vervolgens zal de Ober-Hofmeisterin den kouseband der bruid in kleine stukjes verdeelen. Uit Potsdam schrijft men Er heerscht groote levendigheid in het Stadtschloss"men is overal in de weer om tapijten te leggen, men maakt alles schoon, men maakt in een woord alle toe bereidselen voor de ontvangst der hooge gasten. Voor Z. M. den Koning der Nederlan den worden de appartementen van Frede- rik den Groote de schoonste van het paleis en de Oranjezalen, die minder groot, maar zeker interessanter zijn dooi den naam, dien ze dragen, in gereed heid gebracht. Men weet nog niet, welke van deze appartementen door het» Hof- marschalamt" voor uw Vorst zullen wor den gekozen. De Koninklijke bruidegom en bruid (in Pruisen spreekt men niet vóór daags na 't huwelijk van de jonggehuwden) zullen hun intrek nemen in de vertrekken van den Keizer en de Keizerin. De apparte menten van H. M. zijn in 't bijzonder voor de bruid bestemd; er zijn in 't geheel tien kamers voor het echtpaar ingericht, waarvan de middelste, die zeer rijk is ge meubileerd en door een ruim venster uit zicht geeft op het binnenplein van het slot, versierd is met hetBrautbett". Dit ledikant is gekroond door een prachtig baldequin van groene zijde met gouden franjes. Het donkergroen is de hoofdkleur in de bruidsvertrekkende tapijten en gordijnen moeten nog eenige versieringen in die kleur ondergaan. Voor den Prins van Oranje (die echter, naar men hoort, niet komen zal) zijn de vertrekken van Koningin Elisabeth, de gemalin van Koning Frederik Willem IV van Pruisen, aangewezen. Prins Frederik der Nederlanden zal de allerliefste appar tementen van Koningin Louise, moeder van Keizer Wilhelm, bewonen. Indien ook Prins Alexander het huwelijksfeest van HD. oom komt bijwonen, zal Hij in de kamers van de Groothertogin van Mecklenburg zijn intrek nemen. De hoofdtrap van het paleis, waarvoor twee Krupp-kanonnen een geschenk aan den Keizer zijn geplaatst, zal ge heel met bloemen en heesters worden ver sierd. Deze trap leidt rechtstreeks naar de grootsche »Marmorsaal" geheel met kapitale schilderijen behangen waar thans de uitzet der Koninklijke bruid is geëtaleerd. De japonnen en het linnen goed zijn thans nog met wit-mousselinen overkleeden bedekt. Eerst wanneer de Prins met zijn bruid de zaal komt bezoe ken, zal de»sluier desgeheims" worden opgelicht en de pracht der bruidskorf eerst in vollen glans uitkomen. Op 31 Aug. a. s. zullen feesttreinen naar de residentie loopen uit de provin ciën Zeeland, Limburg, Noord-Brabant, Overijsel en Gelderland, bij gelegenheid van den feestelijken intocht van Z. K. H, Prins Hendrik en zijn gemalin. In schier alle voorname gemeenten jles lands zullen Zaterdag ter gelegenheid van den huwelijksdag van prins Hendrik, of later bij HD. terugkomst hier te lande feesten plaats hebben. O. a. te Leiden zal Zaterdagavond een volksconcert gegeven, en te Arnhem een vuurwerk afgestoken worden. Men mag verwachten dat reeds Zater dag algemeen de nationale en oranjevlag gen overal zullen worden ontplooid. Het programma der vierdaagsche feest viering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Kon. Mil. Academie te Breda van 23 tot en met 26 Sept. a. s. is thans vastgesteld, De voornaamste nummers zijneen feestrede in de Groote Kerk met feestcantate door 250 executanten; een algemeene illuminatie der stad; een alle gorische optocht met 16 prachtige zege wagens; tal van concerten en tooneelvoor- stellingen met groot internationaal festi valgroot vuurwerk; bal in de Kon. Mil. Academie; tentoonstelling vanwege de Ned. Maatschapj 'j ter bevordering van Nijverheid (afd. Breda); rijtoeren door de bosschen nabij de stad;dissolving views" buiten de stad; feest in het Casino" en feestelijkheden, door de Kon. Mil. Acade mie den reünisten aan te bieden. De gunstige werking en het onbereken baar nut van de nog jeudigdige Zeebad-in richting voor minvermogende kinderen, te Scheveningen, is ook dit jaar weder helder aan het licht gekomen. Geopenc sedert den ln Juli werden daar reeds 32 kinderen in verpleegdzoodat op dit oogenblik de barak overvuld is, en het be stuur wegens gebrek aan ruimte reeds verscheiden aanvragen om plaatsing van kinderen heeft moeten afwijzen. Thans, het derdejaar van haar bestaan, onder vindt het bestuur sprekende bewijzen dat men niet alleen in de residentie, maar in het geheele land, het heilzame der verple ging in de zeebad-inrichting begint te waardeeren; dit jaar toch werden vele kinderen opgenomen uit Amsterdam, en worden er ook verpleegd uit Leeuwarden, Leiden DordrechtRotterdam Delf t, Zaandam en Naardenwel een bewijs dat men hier niet met een locale stichting, maar met een nationale te doen heeft. Het bestuur verheugt zich daarom in het vooruitzicht in het volgend jaar een ruimer gebouw te kunnen openstellen, waardoor de verpleging nog zal kunnen worden uitgebreid, en meer en meer aan baardoel zal beantwoorden. Wij kunnen echter reeds nu degenen, die in de gele genheid zijn de barak te bezoeken, daartoe aanmoedigen. Zij zullen dan kunnen op merken dat b. v. reeds, op de helft van het badseizoen, na 6 weken verpleging won derbare herstellingen te constateeren zijn. Indien het weder het dan ook toelaat zal men tot 1 October met de verpleging voortgaan, die zulke heilzame uitkomsten oplevert en die het bestuur alle reden geeft om op de voortdurende belangstelling van haar begunstigers te vertrouwen. GEMENGDE BERICHTEN. Bij den boekb. Mulder te Baarn is een feestplaat ter gelegenheid van het huwelijk van IIH. KK. HH Prins Hendrik en Prin ses Maria van Pruiseu verschenen. Zulk een uitgaven was te verwachten; ze mag bij al de nationale uitingen van hulde en liefde niet ontbreken. Dat de feestplaat ten volle verdient veler salon te versieren, daarvoor staat de goede naam der firma Amand te Amsterdam, in wier atelier de de tintdruk werd vervaardigd, ons borg, maar ook om de zinrijke wijze, waarop de goedgelijkende portretten der vorstelijke echtelingen door ornament van Neder- lansch-Pruisische kleuren en wapens zijn omgeven, mag de feestplaat die om den billijken prijs van f 1 door velen zal wor den gekocht, als gedenkplaats aan spraak maken op onvoorwaardelijke aan beveling. Eenige eigenaars van groote Duitsche mijnwerken hebben zich tot den Keizer gewend om zich te beklagen over den slechten gang van zaken in handel en industrie, »Gij behoeft me er niets van te vertellen," antwoordde de Keizer. »Ik ben een uwer aandeelhouders en weet er dus alles van." De Koninklijke familie van Siam telt niet minder dan 71 Prinsen; de overleden Koning had 35 vrouwen, die hem 84 kinderen schonken; de tegewoordige Ko ning heeft thans nog 21 broeders en 25 zusters in leven. De Lancet" geeft een wonderbaarlijk verhaal van de uitwerking van den blik sem op den rug van een man, die bij een onweer onder een boom gevlucht was. De geneesheer vond op zijn rug een boom tak afgebeeldscharlakenrood gekleurd met ontelbare twijgjes, keurig als met de punt van een naaldgeteekend. Dekleeren vertoonden heen spoor, waar de bliksem zijn weg kou hebben genomen. De Fransche bladen melden, dat een der Oostenrijksche generaals bij het bezet- tingslegerzou gezegdhebben: Nous étions venus pour occuper la Bosnië etc'est la Bosnië qui nous occupe. De woordspe- is heel aardig, maar iu het Duitsch niet te vertalen; en dus waarschijnlijk gesproten uit het brein van een Parijsch journalist. Twee jongelieden speelden kaart in een koffiehuis te Parijs. Een hunner ver loor gestadig; toen hij zijn laatste geld had ingezet, nam hij de kaarten op en zag dat hij ook ditmaal zou verliezen. Het geluk dient mij ook nimmer" riep hij wanhopig uit en viel met zijn hoofd voor over op de tafel dood neder. Het Parijsche gemeentebestuur heeft vergunning verleend tot het houden van de Hollandsche harddraverij met paarden van zessen klaar onder den man en voor de chais gespannen en het tijdstip daar voor bepaald in de eerste dagen van Oc tober.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3