Amersfoort en Omstreken 1878. No. 349. VOOR Zaterdag- 31 Augustus. Uitgever: 4. Hf. Slothouwer, Uren van vertrek der alg emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsehe Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Ook een stedelijk belang-. De apotheek „de gouden leeuw." WEEKBLAD Di t hlad verschijnt des Zaterdags namiddags, bounementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Kotterd. 'sHagc Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,23 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 tiaar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van|Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 7,! 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar ZutpherAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutpheu 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 !,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 Met genoegen vernamen wij, dat eeni- ge ingezetenen het voornemen hebben opgevat, om eene bijeenkomst van be langhebbende en belangstellende stad- genooten bijeen te roepen, waarin de mo gelijkheid zou worden besproken van de oprichting eener bewaarschool voor kin deren, die uit den aard der zaak op de bestaande inrichtingen geen plaats kun nen vinden. Voor kinderen van mingegoeden toch is in dit opzicht hier ter stede behoorlijk gezorgd, doch de meergegoede burgers moeten hunne kinderen tehuis houden, tot zij, op zes- of zevenjarigen leeftijd, op eene der openbare of bijzondere scholen plaats kunnen vinden. De klacht is niet nieuwverre van dien I Gedurende verscheiden jaren heeft hier eene commissie, door ons departe ment van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen benoemd, vele en velerlei po gingen in het werk gesteldom eene flinke bewaarschool in 't leven te roepen. Aan den ijver, de bekwaamheid en de volharding dier commissie twijfelt nie mand. Waar zij dus op onoverkomelijke bezwaren stuitte, is de vraag niet onge wettigd: Zou hetzelfde doel ook langs een anderen weg te bereiken zijn FEUILLETON. V. (Slot.) Den volgenden morgen stonden al vroeg al de ramen van de apotheek open, om het stof te laten wegwaaien, dat door een schoonmakende dienst maagd werd opgejaagd. De jonge Schmeckebein bracht juist een voorraad schoongemaakte porceleinen potten in den winkel, en keek gapend en met slape rige oogen tegen den ladder op, waarop hij dien dag weer menigmaal zou moeten heen en weer springen, tot heil van de lijdende menschheid. Daar weerklonk de schel van de deur en een oppasser trad binnen. Schmeckebein strekte de hand al uit om het recept in ontvangst te nemen, doch neen, het was geen recept, maar een brief. Is die hier terecht vroeg de man. »Kunt ge hier den brief ook aannemen en er het goede adres opzetten, naar Engeland? De heer, die mij den brief gaf wist het rechte adres niet, maar 't schijnt dat de apotheker hier het weet en die zal Wij meenen die vraag bevestigend te mogen beantwoorden. Eene bewaar school immers, zooals de commissie zich die voorsteldeen ook voorstellen moest diende onmiddelijk op flinke leest geschoeid, op ruime schaal inge richt te zijn. Er moest een eigen gebouw, en, met het oog op eventueele uitbrei ding, een ruim terrein zijn. De school moest niet berekend worden op het aan tal kinderen, dat dadelijk komen zou maar op het aantal van hen, die komen konden. Zou men echter niet klein kunnen be ginnen Wanneer de zaak van een offi cieel lichaam uitgaat, is dat moeielijk. Een genootschap welks lidmaatschap voor allen openstaat, mag geene inrich ting tot stand brengen, waarbij slechts weinigen baat kunnen vinden. Voor par ticulieren bestaat die moeielijkheid niet. Begint men op kleine schaal, dan zijn de kosten niet groot. Eén ruim locaal, liefst met een tuintje of open plaats er achter, zou wel te vinden zijn. Schoolbe- hoeften, nl. alles, wat voor de tegenwoor dig op iedere goede bewaarschool ge volgde Fröbel-methode noodig is, kosten, naar wij vernemen, föo.voor 25 kin deren. Daarbij komen dan banken en ta fels, verwarming, onderhoud en schoon maak. Eindelijk eene behoorlijk gevorm de en geëxamineerde onderwijzeres, die, het er wel op willen zetten er is haast bij. Ojal en complimenten dat de jonge heer die hier gister geweest is, dood was. »Dood? Welke jonge heer?" riep Schmeckebein stoch niet?" Met een nam hij den brief aan, keek op het adres en klopte aan het raam van het kantoortje," waar men duidelijk de kamerjapon en het mutsje van den apo theker kon onderscheiden. Mij nheerl" riep hij,kom eens hier daar is een brief en een boodschap ook." De apotheker keek over zijne courant heen, trok eens aan zijn pijp, dronk uit zijn kopje koffie en zei bedaard: sEen brief? Nu, breng dien maar hier." Schmeckebein liet zich dat geen twee maal zeggen en onderwijl verdween de brenger van den brief uit den winkel. i> Een brief voor uwe dochter, en .of u dien naar Engeland wou adresseeren; want de jonge heer is zelf dood." »Dood? Wat blief je? Wie?" »De jonge heer van gister een mooie grap - gister heette oom dood en nu is neef het werkelijk." De apotheker nam bedaard, maar wat bleek den brief aan en zei: naar wij vernemen, f 600.traktement zou moeten hebben. Wij zullen ons hier aan geen becijfe ringen wagen, maar ieder kan voor zich narekenen, dat de kosten van zulk eene op kleine schaal gedreven inrichting niet zeer hoog zullen komen. Liever beant woorden wij vooraf twee vragen, die zon der twijfel door sommigen zullen gedaan worden. nis zulk eene inrichting noodig 1" Wij antwoorden met eene wedervraag. Hoevele moeders zijn er, die èn tijd èn lust, èn bekwaamheid hebben om zich met de ontwikkeling en opvoeding van hunne drie- tot zesjarige kinderen bezig te houden, juist gedurende de uren, waar in hare huishoudelijke bezigheden het grootste deel van haren tijd vergen? Of wil men soms de opvoeding der kinderen aan bonnes of kindermeisjes toevertrou wen? a Bestaan zulke inrichtingen hier niet reeds 1" 't Is waar, een hoogst verdienstelijk oud hoofdonderwijzer heeft ten zijnen huize de gelegenheid opengesteld voor enkele kinderen, die de lagere scholen nog niet kunnen bezoeken. Doch het zij met alle bescheidenheid opgemerkt, dat in onzen tijd de richting van het bewaar school-onderwijs hemelsbreed verschilt van die, welke vroeger werd gevolgd. »Dood of levend; ik moet eens kijken wat die met Elise te verhandelen heeft." Hij las h;j keek hij staroogde hij vloog op, wierp pijp, courant en muts weg zette zijn hoed op en riep: Schmeckebeinvlieg en haal mijn jas gauw hij is dood en ik heb mijn mooie geld verspeeld groote genadig heid sta me bijl of ik val flauw. Mijn jas! Schmeckebein, waar zit jel Maak dat je wegkomt en haal me een vigelante, vooruit danl" Schmeckebein vloog de deur uit en bracht al over een paar minuten een vigelante mee. De apotheker klom er in; het dappere ros, dat er voor liep, sloeg in galop, op weg naar Friedrich's hotel. «Heer in den hemell" mompelde de oude man, »wie kon dat ook denken, dat zoo'n verdroogd preparaat uit dien ach terhoek 30.000 Thaler zou nalaten. Ik dommeeend. Had ik dien jongen maar niet weggestuurd. Wat een onheill Wat doet me die docter Nelles, dien neef van me dood te schieten hoe akelig doml 15.000 Thaler verspeeldl Maar wie kon dat ook denken. En die domme brief schrijver zal dat geld alweer weggestuurd Wat men toen verlangde, was, spelen derwijze leeren van de elementen van het lager onderwijs. Thans heeft men inge zien, dat aan het eigenlijke leeren van de school eene geheele harmonische ont wikkeling van het kind dient vooraf te gaan. Lezen en schrijven is voor een kind slechts nuttelooze ballast zoo lang het niet, in en door het ordelijk en metho disch spel, heeft leeren opmerken en on derscheiden, in één woord, heeft leeren nadenken. Voor onze lezers zal het wel overbodig zijn, hen te wijzen op de voor treffelijke resultaten, sedert vele jaren door de Fröbel-methode verkregen. Die methode is thans op verreweg de meeste goede bewaarscholen ingevoerd. Ieder die met haar bekend is, zal toestemmen, dat zij slechts onder vrouwelijke leiding kan worden toegepast, en dat wel door onderwijzeressen, die zelve eene zorg vuldige opleiding hebben genoten. Zulk eene opleiding wordt tegenwoordig aan de Leidsche Kweekschool voor bewaar- schoolhouderessen gegeven. Wij zullen hier niet meer bijvoegen, omdat wij niet willen vooruitloopen op de in de voorgenomen bijeenkomst te voeren discussiën. Wij meenden slechts, geen onnut werk te doen, door de vele belanghebbenden hier ter stede op het doel dezer bijeenkomst opmerkzaam te maken. hebben en ik krijg er levenslang geen roode cent van te zien Ik krijg nog een beroerte. Wat ben ik een onge lukskind. Ik wou dat die satansche vige lante wat harder reed." Eindelijk was hij voor het hotel. De apotheker sprong den stoep op en riep den portier toe, die juist met bagage bezig was: Waar is die mijnheer Meijer? Die van Schindler, die het ongeluk had?" x> Meijer Schindler alles heet Meijer. Kellner, kellner, is hier ook een Meijer of een Schindler?" »Wat Meijer," riep een stem uit de diepte. Schindler, jawel, n° 45, derde verdieping," en de kellner verdween in de keuken, terwijl de portier in zijn ka mertje ging en oom aan zijn lot overliet. »Dat volk schijnt aan ongelukken in huis gewend te wezen," dacht de apo theker en hij vloog de trappen op hooge trappen tot aan n°. 45. Hij hijgde van het loopen en zijn hart klopte niet alleen daarvan, maar ook van een heimelijken angst; hij zou een doode vinden en waarschijnlijk zijn geld gevlogen. Zijn toestand was nietbenij-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1