Overzicht cler week. BUITENLAND. In de meeste Duitsche bladen is het op 24 Augustus gesloten vorstelijk huwelijk met groote ingenomenheid besproken. De Post wijdt een breedvoerig en met warmte gesteld artikel. Na van de vroe ger tusschen de Vorstenhuizen van Oranje en Hohenzollern gesloten banden gewaagd te hebben, besluit het blad met de volgende woorden: «Onwillekeurig worden op dit oogenblik verheffende her inneringen uit de vroegere historie in het hart der beide volkeren levendig. Af stamming en geschiedenis hebben tus schen de beiden natiën een band gevloch ten, die wel voor een tijd door misver stand verslapt, maar nooit losgemaakt is kunnen worden, De nieuwe hier te lande en in Nederland met vreugde begroete familieverbintenis moge een onderpand er voor wezen, dat de betrek king tusschen beide Staten en volkeren vriendschappelijk blijven en aan de ko mende geslachten overgeleverd zullen worden". Volgens de Magdeb. Zeitung heeft de rechtskundige Commissie uit den Bondsraad in het ontwerp van wet ter bestrijding van het socialisme de bepa ling doen vervallen, volgens welke een op te richten Rijksdepartement voor za ken van vereeniging en drukpers in hoogste instantie uitspraak zou doen. Uit een ander bericht blijkt nu, dat dit gedaan is op aandrang van Beieren, voor hetwelk die bepaling een overwegend bezwaar tegen hetgeheele ontwerp was. Beieren was er niet tegen dat de Bonds raad als hoogste instantie werd aangeno men, en volgens het bovengenoemd tele gram heeft de Commissie dan ook het ontwerp in dien zin gewijzigd. Hoe het ontwerp in den Rijksdag zal ontvangen worden, kan nog moeielijk worden voorspeld. De laatste ontbin ding toch heeft aan de Regeering de gewenschte meerderheid niet bezorgd. Alles hangt nu af van de houding der 98 nationaal-liberalen, die echter, zonder belangrijke concessiën van de zijde der Regeering, hunne stem aan het ontwerp zeer zeker niet zullen geven. In Oostenrijk geeft de bezetting der Bosnische gewesten aanleiding tot groote oneenigheid en verdeeldheid, óók in den boezem van het Ministerie. De hofpar tij tevens militaire partij dringt, na het in den aanvang der operatiën door de Oostenrijksche troepen geleden échec, sterk aan op geheele annexatie van die streken. Andrassy verzet zich daartegen, en beweert door mondelinge besprekin gen op het congres, meer nog dan door het tractaat van Berlijn, gebonden te zijn om de souvereiniteit van den Sultan over Bosnië onaangetast te laten, Hij moet zelfs gedreigd hebben met zijn ontslag, indien men hierin zijne zienswijze niet goedkeurde, waarop een der Ministers hem, vrij bits, maar toch zeer terecht, denswaard. Met bevende vingers klopte hij aan en draaide de deurknop om. Hij stond in een vroolijk, gezellig kamertje, de zon scheen er helder naar binnen en voor het raam lag de jonge man van gister, zeer gemakkelijk op de canape te rooken en uit te kijken. Als van den donder getroffen bleef de apotheker staan. och wat blieft!" stamelde hij. «Leeft u nog? En u was doodl" Plot seling werd hij vuurrood, zijn handen klemden zich in een en met woedenden blik riep hij uit: «Mijnheer, wat moet dat beduiden, g'j Dat ik zoo vrij ben niet dood te we zen? 'tls wat anders, dat ik heelemaal verstomd ben op het zien van den over leden heer Ernst Schindler. Nog gister werd mij verzekerd dat hij dood was en daar komt hij de trappen opvliegen. Leeft u nog 't is merkwaardig, bijzon der merkwaardig. We schijnen beide te zijn opgestaan; maar of het u bijzon der bevalt, betwijfel ik." Neen, 't was den apotheker duidelijk toevoegde: Sic haben die Suppe cingc brockt, Sie mus zen sie auch austrinken!" Koningin Christina van Spanje is te Havre in den ouderdom van 72 jaren overleden. Zij was de dochter van Frans I, Koning van Napels, en trad in Decem ber 1829 in den echt met Ferdinand VII, Koning van Spanje, wiens 4e vrouw zij was. Op haar gemaal oefende zij een grooten invloed uit, zoo zelfs dat zij hem wist te bewegen hun dochter Isabella als zijn opvolgster op den troon aan te wij zen. Toen Ferdinand in 1833 stierf, nam Koningin Christina als regentes de teu gels van het bewind in handen. Dit duurde echter slechts tot 1840, toen zij genood zaakt werd van het regentschap afstand te doenin 1843 keerde zij echter weder om in Spanje terug, om.ten gevolge der politieke verwikkeling in 1854 weder te worden verdreven. Nog tweemalen en wel in 1864 en in 1867 kwam zij in Spanje terug. Zij was voor de tweede maal ge huwd met Munoz, hertog van Rianzares, een gewezen lijfgarde. In Frankrijk heeft de redevoering, door den Minister de Marcère te Mortagne gehouden, een zeer gunstigen indruk ge maakt. Hij wederlegde bij die gelegen heid de onheilspellende geruchten, die de vijanden der Republiek voortdurend, en vooral in den laatstentijd, verspreiden over de onderlinge betrekkingen tusschen de Ministers, over de verhouding tusschen hen en Mac Mahon, over de verdeeldheid tusschen hen en de hoofden der republi- keinsche partij, over het gevaar, dat door dit alles, en nog door veel meer, der Re publiek boven het hoofd hangt, te niet heeft gedaan. Er zijn, aldus sprak hij o.a., in de Republiek geneesheeren, die vol vertrouwen zijn, en geneesheeren, die steeds een bedenkelijk gezicht zetten en het ergste duchten. De laatsten kunnen het denkbeeld niet verdragen, dat hun zieke aan hunne handen ontsnappen zal zij meenen stok en stijf, dat hij sterven zal. De andere geneesheeren daarentegen gelooven dat zijn toestand gaandeweg beter wordt. Zij kennen het gezonde ge stel van Frankrijk, zij gelooven in Frank rijk, en het land-zelf deelt dat geloof. Wij nu, Mijne Heeren, behooren tot de ge neesheeren, die vol vertrouwen zijn. De Minister wees verder op den schit terenden uitslag der tentoonstelling, die ook in het buitenland algemeen bewon derd werd. Van alle landen gaat Frank rijk het minst onder de bestaande kwij ning van handel en nijverheid gebukt. De zedelijke toestand van het land geeft alle redenen tot tevredenheid. Niets doet nieuwe ongelukken voorzien. Frankrijk kan gerust zijn; want zijn vertrouwen is gevestigd op het gegeven woord, op de eensgezindheid vaneen Ministerie, onder het voorzitterschap van een geëerbiedigd hoofd, op de voortdurende en volledige overeenstemming tusschen de openbare machten, en bovendien op zijn eigen en op zijn onwrikbaren wil. In België is het vijfentwintig-jarig genoeg aan te zien. dat hij volstrekt niet in zijn schik was. Hij zonk sidderend in een stoel neer, spreide de handen bevend uit op zijne knieën, keek Friedrich ver bluft aan en zei langzaam: «Welk een wraak 1 Wat een schande lijk, boosaardig opzet I" «Waarde Oom," zei Friedrich, »'t is voor mij hoogst onaangenaam om te zien, hoe weinig genoegen het u doet, mij hier in levenden lijve te vinden. Had ge mij liever dood gevonden?" «Om mijn part kun je leven, zoolang als Mèthusalem," steunde oom, «maar om kalm te blijven nu ik merk, dat de geschiedenis van de erfenis, maar een verwenschte grap is, om u op mij te wre ken, nu Friedrich lachte en kreeg medelijden. Ook scheen het hem beter toe oom nu maar te verzoenen. Daarom trok hij de schouders op, bekeek zijn sigaar eens en zei bedaard «Wie zegt u dat alles een grap is?» «Wat! zou die erfenis in werkelijk heid «Ik kwhm over om met u over dat geld huwelijksfeest van den koning en koning in met grooten luister gevierd. Die feesten hebben het bewijs geleverd, dat het Belgische vorstenpaar in zijn land zeer populair is, en die populariteit vol komen verdient. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den provin cialen Inspecteur van 's rijks directe be lastingen enz. in Noord-Holland en Utrecht executoor verklaard (Schattings-) Kohier N°. 3 van de PERSONEELE BE LASTING over het dienstjaar 1878/79 aan den Ontvanger van 's rijks directe be lastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruike lijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort, den 27. Augustusjl878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. Amersfoort, 30 Augustus 1878. Op den vorigen Zaterdag vertoonde ook onze gemeente een feestelijk aanzien, door de vele vlaggen, die van openbare en par ticuliere gebouwen waren uitgestoken ter gelegenheid van het huwelijk vau Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Te Baarn had een muziekuitvoering voor het hotel Velaars (van de gebr. Veer man) plaats onder directie van den heer Nürnberger, door de kapel van de rijdende artillerie uit Amersfoort; het terrein van den Brink werdbehalve door gewone Chineesche ballons, ook door Bengaalsche vlammen verlicht en aan 't slot der mu ziekuitvoering werd een potpourri natio naal een bewerking van verschillende volksliederen door den heer Nürnberger onder luide toejuichingen ten gehoore ge bracht. Morgen (Zaterdag) te 11 uren ongeveer worden gelijk vrij reeds mededeelden, Z. M. de Koning, Z. K. H. Prins Hendrik en H. K. H. Prinses Hendrik, met een extra- trein uit het Loo alhier verwacht. De vor stelijke reizigers zullen hier gedurende eenige oogenblikken stilhouden, en ge complimenteerd worden door den Heer Commissaris des Konings in deze provin cie, den bevelhebber in de tweede militaire afdeeling, den Majoor-kommandant der dd. Schutterij, den Kolonel-kommaudant van het regement rijdende artillerie, den Heer Burgemeester van Amersfoort met de beide Wethouders, en eeue Commissie uit den Gemeenteraad, bestaande uit de HH. van Walchren, van Beek en van Burgstee den. Een drietal jonge meisjes zullen aan de vorstin een bouquet aanbieden. De schutterij en het garnizoen zullen in de nabijheid en bataille staan geschaard. Door de goede zorgen van de directiën der Ooster- en Centraalspoorwegmaat- schappijen zal het station feestelijk ver te spreken. Mijn moeder en ik hadden n.l. dit plan gemaakt. Zij zou 10.000 Thaler vastzetten op mijne jongere zus ters Groote goedheid 1 Is er dan waarlijk geld «Zeker, zeker, oom, onze waarde neef is waarlijk dood en heeft u en moeder zijn geld vermaakt. Nu wil mijn moeder 10.000 Thaler bewaren en de andere 5000 gebruiken om mij in een apotheek te zetten; als gij te bewegen waart van uw erfenis mij er 500© bij te leenen. Ik kan voor dien prijs een apotheek overne men en wilde eerst uw raad inwinnen over den aankoop." En als ik nu eens ja 1 zei, krijg ik dan buitendien nog 10.000 present?" «Ja, zeker. Ik heb alles bij mij." «Kom aan mijn hart, geluk aanbren ger. Top 1 zeg ik. Je zult de 5000 lee nen. Had ik maar kunnen raden welk een schatbewaarder je waart, wat zou je oom je met open armen ontvangen heb ben!" Oom omarmde en kust Friedrich, die zich dat kalm liet aanleunen en zich in sierd worden. De trein zal hier ongeveer 10 minuten stilhouden, en daarna naar Utrecht ver trekken. Op het perron zullen zich de bur gemeester, de secretaris, de wethouders en eene deputatie uit den gemeenteraad be vinden, voorts de kommandanten van de hier garnizoeu houdende troepenkorpsen, de kommandant van de dd. schutterij en een 40tal officieren van de verschillende wapens; de directie van de Rijnspoorweg maatschappij zal mede de hooge gasten complimenteeren. Het station zal versierd zijn. De trein zal na kort oponthoud de reis voorzetten. Tijdens de vorstelijke rei zigers hier vertoeven, zal het muziekkorps van de dd. schutterij, dat op het perron opgesteld is, de vaderlandsche volksliede ren spelen. Op het stationsterrein zullen het garnizoen en de dd. schutterij staan opgesteld, waarschijnlijk onder opperkom- mando van den luit.-kolonel S. J. Lang- lois van den Bergh, de schutterij op het perron van de wachtkamer le kl. en ver der naar den kant van den Leidschenweg, de verdere troepen aan de overzijde op het rangeerterrein. Op de spits van den Domtoren zal dien dag de nationale vlag wapperen. Door den burgemeester van Gouda is ook gevraagd op het station aldaar een eerewacht te mogen opstellen en muziek te maken, wanneer de trein daar passeert naar den Haag, en dat de trein te Gouda daarom langzaam rijden konde. In den Haag belooft de ontvangst van het vorstelijk echtpaar, buitengewoon schitterend te wezen, evenals de illumina- tiën en feesten, die op deuzelfden avond zullen plaats hebben. Ten gevolge van de aanmelding van een aantal aspiranten voor den nieuwen cur sus derH.B. S. alhier zullen de nieuwe toelatingsexamina gehouden worden op Maandag, Dinsdagen Woensdag, 24 September, zoodat de cursus eerst op Don derdag 5 September geopeud wordt. «Om 8 uur precies aan 't station" was het consigne, gegeven aan die trouwe be zoekers van de openbare kostelooze scho len en prot. diaconieschoolwelkeals zijnde meer dan 10 jaar oud, voor hunne aanhoudende vlijt door Volksonderwijs verleden Zaterdag zouden beloond wor den met een reisje naar Amsterdam. Geen hunner mankeerde op 't appèl; allen na men plaats in de wagons door de goede zorgen der directie van den Holl. IJzeren Spoorweg gereed gehouden. Na verkwikt te zijn met een krentenbroodje, stoomden de kinderen, onder geleide van hunne on derwijzers en de bestuursleden Dr. D. Bur ger, F. van Ketwich, W. J. Hakkert en A. H. Drijfhout van Hooff, zingende van hier en kwamen te 9 u. 32 m. in de hoofd stad aan. Van 't station aldaar trokken zij langs den Buitenkant naar Artis. On der weg werden zij opmerkzaam gemaakt op de groote schepen in het dok en langs de kaden, het huis van M. A. de Ruiter, enz. In «Artis" gekomen, gebruikten zij triomf liet meevoeren, naar de gouden leeuw, waar oom op de tweede verdieping woonde. Daar vond hij ook zijn nicht Elize en hij was zeer gelukkig, toen hij, door de manier, waarop ze hem ontving, wel bemerkte, dat zij nog niets had ver nomen, dat hem kinderachtig of belache lijk maakte. Hij verhaalde haar zelf alles wat er was voorgevallen en hoorde met een, tot zijn groote vreugde, dat hij niet jaloersch van docter Nelles behoefde te zijn, die een respectabel huisvader was. Op dringen van zijn Oom bleef Frie drich eenige dagen bij hem en hij wist dien tijd zoo goed te gebruiken, dat er na verloop van nog geen week een gansch ander plan werd gemaakt omtrent de 5000 Thaler. Na een lang en geheimzin nig gesprek van de jongelui samen, werd Oom boven geroepen, die de apotheek langer dan een uur alleen liet. In dat uur werd er beslist dat Elize het derde part van de erfenis mee zou krijgen als bruids schat, op den dag, dat zij de vrouw zou worden, van haar onuitsprekelijk geluk kigen neef Friedrich Schindler. Naar het Duitsch)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2