L. REESEB, Brood-, lé- en Banketbakker, m K. CHRIST, BURGERLIJKE STAND. ADVERTENTIE N. GERARDUS JACOBUS VAN MEURS HELENA ANTONIA BARNARDA SIDDRÉ. Coiiflseur Cuisinier, alhier Beignets aux pommes, Punch a la Romaine, IJS, enz. enz. enz. L E N, voornamelijk witte goederen, W. en C. SMEULDERS. eersteen broodje met een glas melk en be zagen vervolgens de wilde beesten en vele andere merkwaardigheden. Drie uren werden hieraan besteed, nog te kort om alles in oogenschouw te nemen. Te 2y4 uur verlieten zij den Dierentuin en gingen door eenige fraaie straten naar de Volks gaarkeuken der M. tot N. v. 't A. in de Utrechtsehe dwarsstraat, waar een stevig middagmaal hen wachtte. Door 't genot hiervan versterkt, marcheerden zij voor bij de standbeelden van Thorbecke en Rembrandt, door de Kalverstraat langs de Beurs en het Paleis naar het Ooster station, van waar zij om 5 n. 10 ra. afre den. Te 6 u. 7 m. des namiddags keerden zijalhier terug, opgetogen van al het schoone en nieuwe, dat zij hadden opge merkt. Allen, die het genoegen hadden de van vreugde stralende gezichten der kinderen te zien bij het aanschouwen van zooveel dat hun vreemd was, zullen met ons wenschen, dat de afdeeling Amers foort van de vereeniging Volhsonderwijs zoolang mogelijk door] de mildheid van Amersfoort's inwoners in staat gesteld worde de trouw schoolgaande kinderen der minvermogenden met zulk een reisje te beloonen, dat eenen blijvenden indruk achter laat bij de kleinen en hunne ouders opwekt tot meerdere waardeering van goed onderwijs. De Raad der gemeente Amersfoort zal op Dinsdag, den 3. September 1878, des namiddags halftwee vergaderende pun ten van behandeling zijn 1. Benoeming van een Wethouder. 2. Benoeming van leden der commissie bedoeld bij art. 166 der gemeentewet. 3. Memorie van beroep aan Z. M. den Koning tegen de beslissing van Gedep. Staten op het bezwaarschrift omtrent den ligger der toegangswegen naar het spoor wegstation. 4. Verzoek van den heer J. C. Klomp om eervol ontslag als hulponderwijzer aan de Openbare Armenschool. Geboren22 Aug. Frederika Wilhel- mina, d. van Frederik PaulusVoogt en Willemijntje van Doesburg. 23 Aug. Jan, z. van Antonie Hoksbergen en Jan netje van Valkegoed. 24 Aug. Marrigje Lamberta Alijaa, d. van Marinus Gerard Jagtenberg en Geertruida Hortensius. Catrina Maria Johanna, d. van Willem Stork en Johanna Christina Ennenga. 26 Aug. Wilhelmus, z. van Pieter van Bo- gerijen en Geertruida van Empeleu. 27 Aug. Jacobus, z. van Hendrik van Agge- len en Johanna van Leeuwen, Johanna, d, van HermanusKraan en Hanna Snijders. Ondertrouwd28 Aug. Izak de Beer en Flora Meijers. 29 Aug. Gerardus Jaco bus van Meurs en Helena Anton ia Barnar- da Siddré. Louwerens van Eijkelenburg en Klazina Kwinkelenberg. Overleden23 Aug. Berta van Niekerk, 9 m. 24 Aug, Johanna Maria van Keu len, 19 m. 26 Aug. Johanna Petronella Vonk, 16 m. 27 Aug. Merritje Bebber, 82 j.wed. Jan Knobel. Clasina He- mink, 4m. 28 Aug. Jannetje Schoo- nenberg, 43-j.echtg. van Hendrikus Wolfswinkel Elisabeth Kwint, 4 m. MARKTBERICHT. Tarwe f 10,50 a f 12,Rogge f 5,75 a f 6,75. Boekweit f 6,50 a 7,50. Aardap pelen f2,a f 2.50 per heet. Hoender eieren f 4,a f 4,50 per 100 stuks. Boter f 1,15 a f 1,30 per Kilo. Kaas 10,—]afO,— per 100 Kilo. BINNENLAND. Dc Staats- Courant bepaalt zich bij de mededeeling der huwelijksfeesten te Pots dam tot het volgende: Den 24sten Augustus is te Potsdam metgroote plechtigheid het huwelijk van Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden met H. K. H. prinses Maria van Pruissen voltrokken. Ook wij meenen, na de talrjjke en uit voerige beschrijvingen die onze lezers reeds in vele bladen onder de oogen zullen gekomen zijn, ons van nadere mededeelin- gen te kunnen onthouden. Zijn wij wel onderricht, dan is er sprake van eene aanstaande echtvereeniging van Z. M. den Koning met H. D. H. de prinses Pauline Emma Augusta Hermina van WaldeckPyrmont, geboren 19 October 1855, dochter van den regeerenden vorst van Waldeck. (N. Rott. Courant.) Men verzekerd, dat Z. K. H. prins Frederik op 23 Sept. de feestelijkheden zal bijwonen aan de Militaire Academie te Breda, van welke hij sedert de oprich ting beschermheer is. Over den intocht en de ontvangst van HH. KK. HH. Prins Hendrik en Prinses Maria te Utrecht, Maandag 9 Sept. op reis naar Soestdijk, verneemt het D." het volgende: De Prins en Prinses worden den 9n Sept. des morgens tegen 10l/3 uren uit 's Hage hier gewacht. Zij zullen aan het station van den Rhijnspoorweg worden ontvangen en verwelkomd door den Commissaris des Konings, door Burge meester en Wethouders en Secretaris. Op het Stationsplein zal het bataljon der dd. schutterij met de muziek, onder bevel van den luit.-kol. R. Mijsberg opgesteld zijn, en zal ook de Scherpschuttersver. »de Zwijger", onder beschermheerschap des Prinsen, onder praesidium van den voor zitter F. W. Klokke, met haar banier staan geschaard. Deeerewacht, die aau Z. K. H. Prins Hendrik en Hds. gemalin zal worden aan geboden bij hun bezoek aan Utrecht, bestaat uit 42 personen. De kleeding der ruiters zal zijn: zwarte rok, witte rijpan- talon, kaplaarzen, witte das en claque. De ruiters zullen versierd zijn met oranje en wit en zwart (Pruisische kleuren), terwijl de paarden de stadskleuren (rood en wit) zullen dragen. Na de ontvangst door de autoriteiten zullen HH. KK. HH. Prins en Prinses Hendrik en hun gevolg in open rijtuigen plaats nemen en, geleid door B. en W., langs eenige der hoofdstraten en pleinen zich naar Paushuizen begeven. De wandelrit zal dan gaan van 't Stati onsplein door de Moreelselaan, over de Willemsbrug, langs het Gebouw v. K. en W., door de Zadelstraat, de Choorstraat, langs het Stadhuis en 't Keizerrijk, over de Ganzenmarkt, door de Minnebroeder straat, het Janskerkhof over naar de Drift; deze langs tot de Wittevrouwenstraat, langs deze tot de Witte vrouwen brug, de Lukas-boulevard langs over de Lukas- brug, de Nachtegaalstraat door tot de Maliebaan, langs deze WZ. tot de Malie- brug en dan door de Brigittestraat, de Nieuwegracht OZ. tot Paushuizen. Op Paushuizen wordt aan het Vorste lijk echtpaar door den Comm. des Konings een collation aangeboden. De hooge gasten denken te 3 of3y2 uur naar Soestdijk te vertrekken. De rijtuigen zullen zich dan van Paushuizen, langs de Kr. Nieuwe Gracht, hetHieronymusplein, over de Maliebrug, naar het station van den Oosterspoorweg begevenbegeleid door de eerewacht. Hier zal weder het bataljon schutterij met de muziek opgesteld zijn en het Ste- del. bestuur HH.KK. HH, uitgeleide doen. De Minister van binnenlandsche zaken, overwegende dat mr. B. P. baron Van Ha- rinxma thoe Slooten ingevolge art. 91 der Grondwet heeft opgehouden lid te zijn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en dat derhalve in het hoofdkiesdrict Dok- kum eeue verkiezing voor een lid der Ka mer behoort plaats te hebben, heeft die verkiezing bepaald op Dinsdag 17 Septem ber. Zoo herstemming noodzakelijk is, zal die geschieden op Dinsdag 1 October. De gemeenteraad van Wymbritseradeel heeft besloten, lijsten met de namen der bedeelden te laten aanplakken aan het ge meentehuis te Sneek en in al de dorpen der gemeente, in de hoop dat menig arme zich door deze publiciteit zal laten afschrikken om onderstand te vragen. Eene nieuwe soort tepronkstelling De aardbeving die zich gisterenmorgen in een gedeelte van ons land heeft doen gevoelen, vervulde ook in een gedeelte van Duitschland de gemoederen met angst en schrik. Te Keulen was het zoo erg, dat de huizen 'schenen te wankelen, de kleinere klokken van den Dom begonnen een oogenblik te luiden, de stoelen en andere voorwerpen in de huizen, werden verscho ven, schoorsteenen stortten naar beneden en richtten schade aan, kortom de bevol king verkeerde gedurende eenige oogen- blikken in den grootsten angst. Te tien minuten over elven gevoelde men nog een schok, die echter veel onbeduidender was dan de eerste. De golvende beweging van den grond kwam uit het ZZ Wen ging in de richti ng van het NNO.de daur varieerde op de verschillende plaatsen tusschen 5 en 8 seconden. Ook te Nippes, Kalk, Lövenich, Röhn- dorf, Norf, Bonn, Remagen, Neuss, Düren, Jüchen, Hitdorf, Neuenahr, Duimen, Dortmund, Osnabrük en Elberfeld nam men hetzelfde natuurverschijnsel waar. Te Hilden zijn muren van in aanbouw zijnde huizen omgevallen. De kruidenierswinkel vanEigen Hulp", afd. 's Gravenhageop het coöperatief stelsel gegrond, is thans in de Torenstraat geopend en dagelijks kunnen leden en niet- leden (des Zondags echter alleen 's mor gens van 78 uur) daar alles bekomen wat men er recht heeft te zoekenspece rijen, oliën, enz. enz. GEMENGDE BERICHTEN. Een viertal jaren geleden bracht het paardrijders-gezelschap van Dassie eenige wintermaanden te Middelburg door. Bij het vertrek van daar werd door een der vrouwelijke leden van den troep een voor enkele weken geboren meisje achtergela ten bij het gezin van een timmermans knecht, onder belofte, jaarlijks eene zekere som voor het onderhoud van het kind over te maken. Ofschoon die belofte spoedig in 't vergeetboek raakte, werd de kleine, die zich spoedig de gehechtheid van hare pleegouders en van de geheele buurt wist te verwerven, met niet minder zorg en liefde in het gezin verpleegd. In het begin van dit jaar kwam de moe der haar kind opeischen. Zij scheen toen in goede omstandigheden te verkeeren en niettegenstaande de pleegouders eenige onschuldige listen in 't werk stelden, om het meisje buiten haar hereik te houden, was het niet mogelijk om den wettigen eiscb der moeder af te wijzen. Het kind werd door haar den 30sten Januari 1878 erkend onder den naam van Catharina Stein, geboren 9 Maart 1874 te Middel burg; zij vertrok met haar schat, eene smartelijke leegte iu het gezin achterla tende. Men verloor echter het pleegkind niet uit het oog. Er werden, met behulp van een gedienstigen buurman, Fransche brie ven naar België verzonden en men vernam dat de Kleine Ka het goed maakte en door hare moeder goed verzorgd werd. Maar later kwamen er weer kwade tijdingen. De moeder was niet langer bij den troep van Dassie, zij was door haar (tijdelijken) echtvriend verlaten, bevond zich nu bij een ander gezelschap en verwaarloosde haar kind. Dat kon de trouwe pleegmoeder niet hooren. Zij toog naar Rotterdam, waar de moeder zich op de kermis bevond, wist het hart van deze te vermurwen en met de be reidwillige hulp der Rotterd. politie werd het meisje aan haar teruggegeven. Dinsdagavond kwam zij met den weder gevonden schat per stoomboot te Middel burg aan. De vreugde over het terugge brachte schaap was zoo groot, alsof er niet verscheidene andere hongerige monden aan den ouderlijken disch te voeden waren. MiddelbCt.) In de Indische bladen leest men: Vrijdag voor veertien dagen wilde in den Singapoorschen dierentuin een op passer een soldaat de makheid van den python-slang vertoonenen schopte in het hok het dier tegen den kop. De slang kronkelde zich nu op eens om het lichaam van den oppasser, die nagenoeg doodge drukt werd; doch de soldaat, hoewel geen voldoende proeven van de makheid van het dier gezien hebbende, greep de slang dapper aan en was sterk genoeg om haar van het lichaam van den oppasser af te wikkelen, althans zoo te knijpen en te buigen, dat het dier zijn prooi losliet. Een merkwaardigheid van dezen oppasser was, dat hij een kleine week te voren bij den directeur van den tuin was gekomen, dreigend en met een mes in de hand; hij zal daarvoor weldra terecht moeten staan. Deze oppasser heeft dus niet zeer goed opgepast en schijnt het niet alleen python-slangen maar ook menschen las tig te maken. Ondertrouwd: J. DE BEER van Winschoten en F. MEIJERS. Amersfoort, 28 Augustus 1878. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: en Amersfoort, 29 Augustus 1878. Opnieuw treft mij heden een, ge voelig verlies door het overlijden na eene kortstondige ongesteldheid, van mijne geliefde Tante, mej. Wed. J. KNOBEL, geb. BEBBER, in den gezegenden ouder dom van 82 jaren. M. VAN DER SCHOT, Wed. C. BEBBER. Amersfoort, 27 Augustus 1878. De Heer en Mevrouw VEEREN betuigen hun' innigen dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden na het ongeval van 21 Augustus jl. bericht dat bij hem a.S. Vrijdag' en Za terdag gelegenheid bestaat tot het ge bruiken van Ondergeteekenden zijn voornemens geduren de de maand SEPTEMBER te houden in ZOMERARTIKE- welke alle tot de minst mogelijke p r ij z e n zullen worden verkocht. Hare geachte begunstigers minzaam uitnoodigend, De WOL en SAJET voor het aan staande seizoen zijn reeds voorhanden. De ondergeteekende zich hier gevestigd hebbende als: beveelt zich beleefdelijk bij zijne stadge- nooten aan, belovende door goede en nette bediening zich het vertrouwen waardig te maken. Langestraat over de L. Vrouwestraat. Opening Zaturdagavond 31 Augustus.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3