BUITENGEWONE GBOOTE Manufacturen I. H. PIEPER. geopend H. F. BRINKERHOF, M. van Gelder Zoon THEE. ZALF HOLLOWAT. SCHOUWBURG PARFÜMERIEN, GAREN en BAND G. VAN EDE. MINAHASSA. VLIEGEND00D! OPRUUUHG RESTAURATIE. NAJAARSSTOEEEN, 1839" f 300,000 CERTIFICATEN iflldm's ültraht. WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1878, John Holden's Komic Mannikins en Groote Marionetten Theatre van het Cristallen Paleis, Alexander Paleis, Westminster Aquarium, Mansion House en Pavillion LONDON. W. BOTHOF. Utrechtstraat hoek Hellestraat, Heeren en Dames Confection, NAAIMACHINES, in ruime keuze voorhanden, Machinenaalden 8 Ct. per stuk, Juti^icVs fajmrün Jatronm D. P. M. GRASWINCKEL. Eerste kwaliteit VLIEGENDOOD A. M. SLOTHOUWER. VAN TOT ONGEKENDE PRIJZEN zal ik van heden af beginnen tot zoolang de voorraad strekt. LAPPEN worden tot SPOTPRIJZEN van de hand gedaan. Een ieder die een voordeeltje wil, kome en over- tuige zich. Stalen van koopjes kunnen niet gegeven worden. De onderg'eteekende heeft de eer aan Amerfoort en environs bewoners te berichten dat hij, de zaak vroe ger g-edreven door Mejuffrouw de Wed. VAN BEEK, zijnde TUOU U TJITUIS en SLIJTERIJ, heeft overgenomenvoor een k o r t e n t ij d d o o r h e m g e- s lot en, tot het aanbrengen van belangrijke veran deringen, verbeteringen en verfraaijingen thans heeft en bij zijne zaak heeft g'evoegd eene Door eene nette, vlugge en soliede bediening* zal hij trachten het in hem te stellen vertrouwen waardig te maken. Zich beleefd aanbevelend Krommestraat bij het Havik. berichten de ontvangst van een groot assortiment in de nieuwste dessins en couleuren, in verschillende prijzen, voor DAMES- en HEERENCOSTUMES, welke in zeer korten tijd gemaakt geleverd kunnen worden. De onclergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het leveren van PRIMO KWALITEIT Gesneden ZOUTEVISCH per V4 ton f 14,50, A f7,70, - 7ic f3,75. KEELEN en LIPPEN per lU ton f 15, VU 8, Vie f 4,50, 7ss f 2,50. Nieuwe Holl. volle HARING per 7* ton f 117. f 6, 7ie f 3,25, - 7ss f 2. Per vaatje van 12 stuks f 1,25. 6 stuks 80 Cents. UEd. Dw. Dienaar, W. VAN 'T WOUDT. Op den Hof te AMEKSFOOET. Ik gLumfonrtótltc IkicracMwiRmmwij Beierschbier ook Gerstebier in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. JMjttSCfe pdtülftt. D. BURGER, Oostenrijksche Staatsloten, 1/10 f24, 1/20 PREMIENBANK, Amsterdam, Gebouw Nederland, Warmoesstraat 76—78, BUREAUOPENING 7 UUR. AANVANG 8 UUR. Prijzen der plaatsen, buiten inteeke- ning: le Rang fl.50; 2e Rang f 0,90; 3e Rang f 0.60. Het bespreken der plaatsen a 10 cents door Heeren Inteekenaren zal geschie den bij loting op Woensdag 4 Septem ber, te één uur precies. De Ondernemer, Onder hartelijke dankzegging meld ik, dat ik op mijne circulaire ontvangen heb: Uit Amersfoort 40 giften k f 162.65 V2 en buiten Amersfoort 15 giften a f 211.83. Voorts werden de jaarlijksche bijdra gen vermeerderd met f 57.50. De giften zijn in de Haarlcmsche Courant verantwoord. Aanstaande Maandag heeft de vergadering te Rot terdam plaats. Dan zal de toekomst van on ze bloeiende Zendingspost beslist worden. Is het mij volstrekt onmogelijk ge weest, om de circulaire persoonlijk te komen terughalen, zooals ik beloofd had, ik vertrouw dat velen, op wier mede werking ik stellig* had gerekend, mij deze week nog een bewijs van sympathie zullen zenden, waarmede ik de volgende week het Hoofdbestuur verblijden kan. Amersfoort, 27 Aug. '78. Mejuffrouw ALMEROOD hoofdonderwijzeres en geëxami neerd in de Fkansche-, Engelsciie- en Hoogduitsche taal, den 2deu Septem ber a.s. op zeer billijke voorwaarden eene Cursus openend, met eenige meisjes, wenscht nog eenige LEERLINGEN tot hijwoning der lessen. Adres: Mevr. Wed. ALMEROOD, Soesterstraatweg. voorhanden bij LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. AD MISSIE-EXAMEN, MAANDAG 2 SEPTEMBER, des namiddags te 6 ure. OVERGANGS-EXAMEN tot de zesde klasse, DINSDAG 3 SEP TEMBER, des avonds te 7 ure. Beiden in het Schoolgebouw. gymn. reet. die bepaald dit jaar met een prijs van 500 tot moeten uitloten, zijn zoowel in Ori- gineele Vijfde alsook iu benevens 0,21 Zegelkosten, tegen inzending van Postwissel, verkrijgbaar bij de CÜRL BRUCK, Tevens verkrijgbaar bij den Heer P. J. ISAaCSON, op den Havik te Amersfoort, Agent der Bank voor Amersfoort en omstreken, die zich nog belast met den in- en verkoop van Ef fecten a contant tot den koers van den dag alsmede het inwisselen van coupons. Trekkingslijsten gratis ver krijgbaar. ^TDIZTAT vinden vertrouw- JL J2i J\_ Ti Ti baren raad in het beroemde geïllustreerde werk: Dr. Airy's matuurgeneeswijze, prijs één Gulden, en over 500 bladzijden dik, bij alle Boekhandelaars te ontbie den, of rechtstreeks bij Rj outer's Boekhandel, te Rotterdam, tegen franco toezending van 20 Postzegels a 5 Cents, die ook vooraf op franco aanvrage een uitreksel daarvan franco en gratis verzendt. Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ont breken. Deze regtstreektsche geneesmiddelen werken op het menschelijke ligchaam als magtige zuiveraars en heelers, welke lang zaam, trapsgewijze en veilig eene veran dering ten beste door het geheele gestel teweeg brengen. De zalf heeft schier won derdadige krachten, in het zuiveren en heeleu van oude wonden en zweren, die de grootste geneeskundige bekwaamheid had den getrotseerd; maar volharding is nood zakelijk om dit doel te bereiken, daar het onredelijk zoude zijn te verwachten, dat eenige zweer of huidziekte die jaren lang in het ligchaam is ingeworteld, in eenige dagen kan genezen worden. Het kan niet te veel zijn te verzoeken, dat men met deze edele geneesmiddelen een proef neme, voor verouderde zweren of andere vuile wondenin eenen korten tijd zullen zij bewijzen geven van derzelver deugdelijk heid. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80. f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4