Amersfoort en Omstreken Onze overzijde. 1878. No. 350. VOOR Zaterdag 7 September. Uitgever: A. üfi. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg, Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Di t Llad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F. anco door het geheele Rijk0,85. .Afzonderlijke nummers10 Cent. B oekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertcntiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Ctaar Zwolle Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. Postwagendienst (Onderneming A, Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Haarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11,— 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) VAmersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,0 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10.50 2,42 7,20 10.51 De berichten omtrent de bezetting van Bosnië en de Herzegowina door Oosten rijk blijven uiterst schaarsch. De weer stand die de Oostenrijkers in die gewes ten vonden, is nog altijd niet ten eenen- male vernietigd, hoewel, wat de Herze gowina betreft, de grootste moeilijkhe den schijnen overwonnen te zijn. Door het hardnekkig stilzwijgen der Regee ring, omtrent de bewegingen der troe pen, is het uiterst moeilijk om een over zicht van den toestand te bekomen. Te Serajewo, dat na een bloedig gevecht werd ingenomen, vestigden de Oosten rijkers zich voor goed; zij nemen er maatregelen om zich voor den aanstaan- winter van levensmiddelen te voorzien. Dé gezondheidstoestand schijnt alles be halve gunstig te zijn, dagelijks zijn er lange ziekenlijsten. Ook de veiligheid laat, zelfs in het door Oostenrijk bezette gedeelte van Bosnië, veel te wenschen over; de consul van Italië werd op reis van Serajewo naar Hongarije door roo- vers overvallen en vermoord. De onderhandelingen tusschen Oos tenrijk en Turkije, aangaande de verhou ding der bezette gewesten tegenover de Porte, zijn nog nietten einde. Aanvanke lijk weigerde de keizer van Oostenrijk de FEUILLETON. Uit het dagboek eener achttienjarige Het was er zoo lief, toen wij er pas kwamen in ons nieuwe verblijf. Aan het einde der stad, tusschen andere huizen in gesloten, had onze woning dat boven an deren voor, dat er vlak tegenover een groote tuin lagdie een deel uitmaakte van een vorstelijk park, en evenals dit een aantal prachtige boomen bevatte, waarop het toch zooveel aangenamer is het uitzicht te hebben dan op den eentoo- nigen gevel van een hollandsch woon huis. Dat was dan ook de groote reden geweest, die ons had doen besluiten om daar te gaan wonen, want wij waren van jongs af er aan gewend een vrijen blik in de verte te kunnen werpen, zonder dat dié door al het prozaische van het steedsche leven werd afgeleid. Het had ons als lood op het hart gelegen, toen wij het huis moesten verlaten, waar zóóveel herinne ringen uit allerlei tijden ons aan verbon den, dat wij in die vreemde stad misschien suprematie van Turkije aldaar te erken nen, terwijl hij later, toen de bezetting met zooveel moeite gepaard ging, op zijn voornemen terug kwam. Thans evenwel schijnt de noodige overeenstemming op dat punt nog niet verkregen te zijn. Dit zelfde gemis aan overeenstemming ontmoeten wij tusschen Engeland en Rusland, met betrekking tot het terug trekken van leger en vloot. Volgens sommige berichten zal Engeland zijn vloot niet uit de zee van Marmora laten vertrekken, voor dat de laatste Russische soldaat den omtrek van Constantinopel verlaten zal hebben. Volgens andere be richten brengt Rusland voor elke afdee- ling troepen, die zij per scheepsgelegen heid verwijdert, er een evenredig getal versche manschappen langs den Balkan weder in. Op die wijze kan het nog lang duren voor dat de Sultan in het hem nog overblijvend gedeelte van zijn rijk vrij zijn zal van vreemde militairen. De commissie van onderzoek naar de gruwelen in Bulgarije gepleegdheeft een rapport uitgebracht zeer ten nadeele van Ruslandhet russisch lid der com missie heeft het dan ook niet willen on derteekenen en protesteert tegen de par tijdigheid, waarmede het stuk is opge steld. In het Rhodopegebergte is de rust nog altijd niet hersteld. In Bulgarije hou den de Russen zich bezig met een Bul- in een nauwe straat zouden terecht ko men met overburen, ons even onsympa thisch als onbekend, die er wellicht hun liefhebberij van zouden maken om ons te bespieden in al ons doen en laten, die misschien wel een lijst zouden opmaken van het aantal keeren dat bij ons de voor deur open ging, of met ijzingwekkende onderzoekingsgeest zouden uitvorschen wat slager en bakker ons dagelijks brach ten, om daaruit te kunnen opmaken welke middelen ons ten dienste stonden. Wel hadden wij er ons lang op kunnen voor bereiden, dat wij al die oude vrienden zouden moeten verlaten, die gezellige grachten met hun rijen zware iepen en hun stilte, als s'zomers veel inwoners naar hunne buitenplaatsen vertrokken waren, en hun eigenaardige verlichting, als 's avonds de zon onderging; die zoo dikwijls doorkruiste stratenwaarvan wij elk huis kenden en waar elke be woner, als het ware, een familielid was, zoo lang kenden wij ze, en waar elke verandering, elke verbouwing door ons met zooveel belangstellende oplettend heid was waargenomen, als god het een operatie aan ons eigen lichaamdie el- gaarsch leger te vormen, waarbij de offi cieren allen Russen zijn. Om het aantal troepen te verkrijgenis algemeene dienstplicht van het 20ste tot het 30ste jaar ingevoerd, met uitsluiting evenwel van de Mahomedanen, die van den dienst vrijgesteld zijn. Omtrent de Grieksche aangelegenhe den meldt de correspondent van Daily News, dat de mogendheden in principe besloten zijn om krachtig te intervenië ren, maar dat nog geen besluit genomen is omtrent de wijze waarop deze inter ventie zal plaats hebben. In Turkije schijnt wederom eene mi- nisterieele verandering ophanden te zijn; naar men zegt is Midhat Pacha uit Lon den naar Constantinopel ontboden. Onder den invloed van Nubar Pacha zal de onderkoning van Egypte nu einde lijk met ernst maatregelen nemen om met behulp van eenige Europeesche raadgevers orde te brengen in de finan ciën van dat rijk, waarvan het gevolg zal zijn dat er voor de houders van Egypti sche schuld een betere toekomst aan breekt, Men zal echter voorzichtig han delen door niet te vergeten dat tusschen het vaststellen eener regeling en het in uitvoering brengen er van, vooral in die Oostersche landen, een groot onder scheid bestaat. De verkiezingen voor den Duitschen ken dag en elk uur wederkeerendekreten van koopvrouwen en ventersdie draai orgels zelfs, die ons zoo dikwijls verveeld, maar die wij ook zoo dikwijs prettig had den gevonden als onze rooskleurige stem ming het meebracht om te gelooven, dat alles goed en mooi en aangenaam was. Wel hadden wij er ons op voorbereid om ze te moeten vaarwel zeggen maar toch - toen het oogenblik van scheiden geko men was, toen was het ons alsof er een muur werd gesteld tusschen het verlede- ne en het nu, en er ontstond een gevoel van leegte in ons, een gevoel van in bal lingschap te gaan, dat ons de tranen uit het oog perste. Gelukkige dagen hadden wij er doorgebracht, al waren er ook velen met wolkjes en met wplken bij geweest, - en nu Wat zou het leven in die vreemde stad ons opleveren Toch bleek het zoo erg niet als wij ons voorgesteld hadden. Het lieve huis, met dat heerlijk uitzicht in die prachtige natuur, en de gezellige om gang met de weinige kennissen, die wij hadden, maakten veel goed en het duurde niet al te lang voordat wij ons geheel had den gewend, aan wat ons zoo vreeselijk had toegeschenen. Rijksdag geven nog al tot verwarring aanleiding. Omtrent de resultaten der stemmingen heerschte althans niet de minste overeenstemming. Het blijkt nu dat er in 67 districten herstemming moet plaats hebben. In het Hessische district Hersfeld zou men wel gaarne herstem ming hebben, ten einde de fout te her stellen die er begaan is. Daar is namelijk zekere heer Braun gekozen als tot de re- geeringspartij behoorende, terwijl het nu blijkt dat hij opposant is en bij kerkelijke zaken met het clerical? centrum zal stemmen. Omtrent de onderhandelingen tus schen prins Bismarck en het Vaticaan zijn geen nadere bijzonderheden verno men. De Pruissische minister van Eere- dienst dr. Falck is door den Rijkskanse lier naar Gastein ontboden, hetgeen na tuurlijk in verband gebracht wordt met de bedoelde onderhandelingen. Te Berlijn en op vele andere plaatsen, is op 2 September het Sédanfeest ge vierd. Sommigen zeggen dat Nobiling naar een krankzinnigengesticht zal worden gebracht; door anderen wordt dit bericht weder tegengesproken. In Gotha wordt op den r. October de inrichting voor de lijkverbranding geo pend. Ook vreemdelingen zullen daar kunnen worden verbrand. Wij waren reeds bijna gelukkig in onze nieuwe woonplaats, toen op eenmaal een sombere wolk den helderen hemel van ons bestaan kwam verduisteren. Toen wij op zekeren ochtend, ol nooit zullen wij dien dag vergeten, onze ven sters openden om ons weder te verkwik ken in het genot van het aanschouwen der ontluikende natuur, toen ontdekten wij in den tuin tegenover ons een paar werklieden, bezig met het af houwen van de takken van een der schoonste boo men. Een oogenblik nog hoopten wij dat het een enkelen tak gold; maar ach 1 al te spoedig moesten wij erkennen, dat wij ons met een ijdele hoop hadden gevleid. Tak voor tak bezweek onder de moor dende slagen der werklieden en weldra viel ook de gansche stam. Dagen lang moesten wij dat akelig schouwspel aan zien, tot dat eindelijk de laatste tak van den laatsten boom was gevallen. Toen was het een woestijn vóór ons geworden wat nog zoo kort geleden ons zooveel genot verschafte. Toen kwamen er an dere mannen met andere werktuigen toen begon een wedloop tusschen gra vers en metselaars en timmerlieden en

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1