BURGERLIJKE STAND. ontsteking overleden te zijn. De Engelsche bladen zijn vol van bij zonderheden over het verschrikkelijke ongeluk met de Princess Alice, een plei- zierboot, die door aanvaring op de Theems verongelukt is met 658 volwas senen en circa 150 kinderen. Het aantal dooden is nog niet volkomen bekend, maar kan op 700 geschat worden. Het ongeval heeft eene algemeene verslagen heid opgewekt. De Londensche politie wordt zeer geroemd wegens de wijze waarop zij bij het ophalen en herkennen der lijken is opgetreden en het akelige werk heeft volgehouden waar anderen het niet langer konden. Te Blois heeft eene botsing plaats ge had tusschen de burgerlijke overheid en de geestelijkheid, naar aanleiding van de weigering om twee seminarien disponibel te stellen voor de reservisten. Na veel heen en weer geschrijf ook met de mi nisters van oorlog en onderwijs, is ten slotte bepaald dat de reservisten niet te Blois zouden vertoeven, maar dadelijk optrekken. Dit geval geeft aan de Temps aanleiding om het gedrag van den Bisschop sterk aftekeuren. Te Parijs is een congres gehouden over den industrieelen eigendom. Het schijnt uitsluitend bijgewoond te zijn door voorstanders der octrooien. Dit blijkt althans uit de besluiten. De tentoonstelling wordt nog steeds door een overgroot aantal personen be zocht en Parijs bevat tegenwoordig on gekend veel vreemdelingen. De hotels zijn er overvuld en talrijke reizigers wor den afgewezen. In Italië schijnt er nog steeds een wei nig gisting te bestaan omtrent de ge- wenschte inlijving van Triest en Trient. De Mafia, een geheim genootschap voor diefstal in den ruimsten zin des woords, geeft wederom teekenen van leven op Si cilië. Acht bandieten werden door haar in vrijheid gesteld. De opbrengst van den Pieterspenning schijnt nog niet veel grooter te worden, niettegenstaande alles wat in het werk gesteld wordt om de geloovigen tot ge ven aan te manen. Als dat zoo voort gaat dan zal de Paus werkelijk eenmaal arm worden en wat er van de mensch- heid terecht komen zal ligt in het duister. In Noord-Amerika woedt de gele koorts nog in hevige mate en op plaat sen waar ze tot nu toe niet voorkwam. Men verlangt zeer naar het koude jaar getijde, dat in den toestand verbetering moet brengen. De zaken staan geheel stil, waardoor een groot aantal personen buiten werk is, en de ellende nog ver groot wordt. KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Doen te weten, dat alle gebruikers of »Zeg eens, kastelein 1 is er ook een vrachtje voor Lommeroord?" »Wel, wis en zeker," was zijn ant woord, >en je hebt haar lang laten wach ten ook." Daarop hoorde ik een vrouwenstem en weldra verscheen er een dame, met een vriendelijk gezicht, in de kamer. Het was juffrouw Werner van de kostschool. Zoodra ze mij in het oog kreeg, vroeg ze met een zachte, lieve stem »Wel, kleine meid, ben jij nu Agnes van Leeuwen?" »Ja, Mevrouw," was mijn antwoord en ik geloof dat mijn bleek gezichtje en mijn rouwkleeren ook haar medelijden op wekten. Ze kwam ten minste dadelijk naar mij toe en kuste mij. De waardin vertelde, dat ik al eenigen tijd haar gast was geweest en ik voelde mij genood zaakt te zeggen dat »de juffrouw" erg lief geweest was. Toen de vreemde dame voor me betaald had, wat ik gebruikt had, werd ik weer in een rijtuig gestopt en zoo reden we naar de »kostschool." Sedert dien avond hechtte ik mij met al de liefde, die er in mijn kleine hartje was, aan de dame, die mij was komen halen. beheerders van gebouwen en erven, of, wanneer dezen niet gebruikt worden, de eigenaars daarvan, verplicht zijn de straat vóór, achter en terzijde van die gebouwen of erven, uittewieden of te doen uitwie- den, zoodat de straat op Dinsdag, den 17. September aanstaande, des voormiddags ten 10 ure, behoorlijk gezuiverd is, op straffe bij het reglement bepaaald. Amersfoort, den 9. September 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, YANPERS1JN. W. L. SCHELTUS. Amersfoort, 13 Sept. 1878. De tocht van HH. KK. HH. Prins en Prinses Hendrik der Nederlanden van de residentie naar Soestdijk verdient een ware triomftocht genoemd te worden. Overal viel aan het vorstelijk echtpaar de hartelijkste ontvangst ten deel. Wij zul len onze lezers niet meer lastig vallen met een verslag van de feesten, die te Utrecht, Baarn en Soestdijk plaats haddengedu rende de geheele week waren alle bladen er vol van, en vele onzer ingezetenen heb ben ze in persoon kunnen medevieren. Vooral de beide feestdagen te Baarn en Soestdijk hebben eene ongeloofelijke me nigte vreemdelingen uit alle deelen des lands naar dit schoone lustoord gelokt. Acht en zestig extra treinen vertrokken van ons station, en dat ook onze stadge- nooten niet achter waren gebleven, blijkt uit het feit, dat ruim zes duizend plaats kaartjes naar Baarn aan ons station wer den afgegeven, terwijl de laatste van de lange reeks treinen, die van elf uren af de feestvierenden naar Amersfoort terug brachten, eerst des morgens te vijf uur aankwam. Een woord van bijzonderen lof komt toe aan de wijze, waarop de manschappen van het regiment rijdende artillerie, aan welke bij herhaling de eer te beurt viel HH. KK-. HH. te mogen begeleiden, overal de orde wisten te handhaven. Geen won der, dat de Prins en Prinses het verlangen te kennen gaven, om dit corps in zijne eigenlijke omgeving te zien. Aan dit ver langen werd natuurlijk bereidwillig vol daan. Woensdag 11. maakte de kolonel- kommandant, met twee batterijen in marschtenue een wandelrit over Soest, langs Soestdijk naar Baarn. Z. M. de Koning heeft benoemd tot ridders in de orde van de Eikenkroon J. H. M. baron Mollerus van Westkerke, burgemeester van Baarn en Eemnes, en Jhr. F. W. H. P. J. Martini van Geffeu, burgemeester van Soest. Z. M. de Koning heeft benoemd tot len luitenant bij de 8e afdeeling vesting-artil lerie, den 2en luitenant A. W. J. J. baron van Nagell, van het regiment rijdende artillerie. 't Was toen vacantie en er verliep een week, voordat er andere meisjes kwa men. Ik was altijd om en bij mijn nieuwe vriendin en een vriendin is zij voor mij gebleven en een trouwe raadgeefster en liefderijke verzorgster, al de jaren, die ik doorbracht op Lommeroord. Toen ik zachtjes aan ouder werd, scheen mij mijn vroege jeugd als een droom. Van mijn voogd hoorde ik alleen, als elk half jaar de rekening voldaan werd en hij, per brief, zijn tevredenheid te kennen gaf, over mijn gedrag en mijn vorderingen. Ik voelde mij volkomen gelukkig in mijn omgeving; ik deed mijn best om goed te leeren, want ik wist, dat ik na weinige jaren voor mijn eigen onderhoud zou moeten zorgen. Toen ik dan ook, op achttien-jarigen leeftijd, door een brief van mijn voogd vernam, dat mijn geheele bezitting nog bestond uit weinig hon derd guldens, en dat hij mij aanraadde naar een betrekking om te zien, ging ik dadelijk met dien brief naar mijn trouwe vriendin, om haar raad in te winnen. Hoe groot was toen mijn blijdschap, toen ze mij vertelde, op haar eigenaardig De luitenant ter zee le kl. H. R. J. J. Thorbecke wordt met den 21a dezer ge plaatst aan boord van Zr. Ms. schroef- stoomschip Van Galen, ter waarneming der betrekking van adjudant bij den divisie-kommandaut. Donderdagmiddag is eene vrouw aan het plantsoen tusschen de St. Andries- poort en het Heerepoortje in het water geraakt, doch door den kanonnier van de Wetering, die zich daartoe te water begaf, tijdig gered. Onder verwijzing naar ons hoofdartikel van 31 Augustus, vestigen wij de aan dacht op achterstaande advertentie, waar in eenige ingezetenen onzer stad belang hebbenden en belangstellenden oproepen tot het bijwonen eener bijeenkomst, waarin de oprichting eener bewaarschool voor kinderen uit den meer gegoeden stand zal worden besproken. SPAARBANK. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op Maandag 16 Sept. e. k. ten Raadhuize te Amersfoortdes namid dags van 12 tot 2 ure, terwijl belangheb benden worden uitgenoodigd om hunne boekjes tot het bijschrijven der Renten, hetzij in die Zitting, hetzij vooraf, ten huize van een der Commissarsssen in te zenden. A. J. BOS, Secretaris. Geboren6 Sept. Wilhelmus, z. van Wouterus Rijn en Gerarda van t Wel. Rudolf Herman Alexander, z. van Alex ander Maurits August van den Wall Bake en Hermance Marie Rosalie Bake. Pe trus, z. van Nicolaas Brandsen en Johan na Wels. 7 Sept. Andries, z. van Tij- men van Dijk en Geertruida van Dijk. Franciscus Gerardus, z. van Gerardus Boersen en Geertruida van der Logt. 8 Sept. Gerardus Hendrikus, z. van Johan na Hendrika Boerssen. Flora, d. van Mozes Hartog van Beek en Rosina van Esso. Lambertus Everardus, z. van Evert van den Hooff en Jentje Klave:. 10 Sept. Willemijntjed. van Wouter Hendriksen en Gerritje Kedde. 12 Sept. Catrina Johannad. van Rijnik van Calveen en Cornelia Sleeking. Hendrika, d. van Johannes Christiaan Kreuzer en Hendrika van Lummel. Bernardus Johannes, z. van Bernardus van der Last en Johanna Antonia de Groef. Ondertrouwd: 5 Sept. Jan Jehaes en Wilhelmina Augustina Smeulders. 12 Sept. Hendrik Josephus Veltingen Chris tina Dijkhuizen. Bernardus van Rug ven en Johanna Fran£oise de Haan. Gehuwd: 11 Sept. Gerardus Jacobus van Meurs en Helena Antonia Barnarda Siddré. Lauwerens van Eijkelenburg en Klazina Kwinkelenberg. lieve manier, dat zij al lang had geweten, dat mijn voogd mij nu van de school wou nemen, en een plaats als gouver nante voor mij zoeken, maar dat zij hem had voorgesteld mij bij haar te houden, om als secondante haar te helpen, bij het onderwijs der jongere leerlingen. Hij had haar overgelaten, deze propositie met mij te bespreken. Mijn eenige antwoord was, dat ik haar juichend om den hals viel. Ik had me al zóó veel schrikbeelden voorgesteld van mijn verdere leven en had nu het gevoel of ik in een veilige haven was aangeland. Vier jaar lang was ik secondante en er viel niets bijzonders voor in mijn leven, toen ik op zekeren morgen een brief kreeg. Een brief en niet van mijn voogd I Vol nieuwsgierigheid brak ik hem open en zeker drukte mijn gelaat al de verbazing uit, die zijn inhoud bij me opwekte, want uit den mond van wel tien kinderen hoorde ik Wat is er te doen, Juf Y' Wordt vervolgd). Overleden: 5 Sept. Johanna Aletta van de Wildeveluw, 67 j., wed. van Willem Brum. Antje de Graaf, 7 m. 6 Sept. Johan Marinus de Groot, 19 m. 9 Sept. Reinier de Gans, 25 j., ongeh. Christi na Rabis, 75 j., ongeh. Bernardus van Geiju, 60 j., ongeh. 10 Sept. Antonia Jacoba Ockers Cau, 57 j., echtg. van Dio- nijs Burger. 11 Sept. Gijsberta van Sitter, 4 j. MARKTBERICHT. Tarwe f 10,50 a f 12,Rogge f 6,— a f 7,Boekweit f 6,25 a 7,25. Aardap pelen f2,a f 2.50 per heet. Hoender eieren f 4,a f 4,50 per 100 stuks. Boter f 1,30 a f 1,40 per Kilo. Kaas f 46 a f 52 per 100 Kilo. BINNENLAND. De verjaardag van H. K. H. Prinses Hendrik der Nederlanden, geboren Prin ses Maria van Pruisen, zal aanstaanden Zaterdag 14 dezer te Soestdijk worden ge vierd. Z. M. de Koning en de Groothertogin van Saksen-Weimar zullen op dit geboor tefeest tegenwoordig zijn. HH. KK. HH. de Groothertogen Groot hertogin van Saksen-Weimer zullen Za terdag des voormiddags te 10 1/J uren per Rhijnspoor de residentie verlaten en, na eenigen tijd te Soestdijk te hebben ver toefd, vandaar de terugreis naar Weimar aannemen. De Staatscourant bevat het programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaalte 's-Gravenhage, op Maandag den 16. September 1878. Art. 1. Des middags ten twaalf ure zul len de leden der Staten-Generaal zich be geven naar de zaal, bestemd voor de zit tingen van de Tweede Kamer, en zich in eene algemeene vergadering vereenigen, onder voorzitting van den door Zijne Ma jesteit den Koning benoemden President van de Eerste Kamer. Art. 2. De Ministers, Hoofden van mi- nistrieele departementen, de Kanselier der Orden en de leden van den Raad van State zullen zich, des namiddags ten één ure, mede in die zaal vereenigen. Art. 3. Zijne Majesteit de Koning, de vergadering der Staten-Generaal zullende openen, zal ten één ure met den volgenden trein van het paleis afrijden a. een kommando cavalerie tot opening van den trein b. een hoffourier en twee rijknechts te paard c. de Kamerheer-Ceremoniemeester, ge zeten in eene koets met twee paarden be spannen, gaande één lakei naast elk portier. d. acht kamerheeren van Zijne Majesteit, gezeten in twee koetsen, ieder met vier paarden bespannen, gaande één lakei naast elk portier. De kamerheeren plaatsen zich volgens hunnen rang van benoeming; e. de groot-officieren van 's Konings Huis, gezeten in twee koetsen, ieder met zes paarden bespannen, gaande twee la keien naast elk portier f. een kommando cavalerie; g. de Opper-Ceremoniemeester, gezeten in eene koets met vier paarden bespannen, gaande één lakei naast elk portier; h. Z. M. de Koning en HH. KK. HH. de Prinsen, tegenover den Koning gezeten, in eene koets met acht paarden bespannen, gaande een rijknecht naast elk paard en vier lakeien naast elk portier. De schout-bij-nacht, adjudant-generaal, 2de chef van het Militaire Huis des Ko nings, de luitenant-generaal adjudant-ge neraal Verspijck, de generaals-adjudanten en de generaal-majoor waarnemende gou verneur der koninklijke residentiete paard. Eerstgenoemde, en de oudste in rang van de generaals-adjudanten rijden rechts en de luitenant-generaal adjudant-gene raal met den generaal-majoor waarnemen- den gouverneur der koninklijke residentie links van de koets; hierop volgen de overi ge officieren in rang vooruit; i. een kommando cavalerie, tot sluiting van den trein. Art. 4. De trein zal rijden

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2