PHOTOGRAPHIE. J.C.REE1CK, Lager Onderwijs. BEWAARSCHOOL Tabel van parlementaire welspre kendheid in de Tweede Kamer over 1877-1878. door het Noordeinde, door de Hoog straat, door de Gravenstraat, over het Bui tenhof, naar het Binnenhof. Art. 5. De trein gekomen zijnde aan de vergaderplaats der Staten-Generaal, zal de Koning aan de deur van het gebouw ont vangen worden door eene Commissie uit de Vergadering, die, voorafgegaan door den Kamerheer-Ceremoniemeester, de ka- merheeren en de groot-officieren van 's Ko- nings Huis, Zijne Majesteit zal geleiden naar de zaal der Staten-Generaal. Het Mi litaire Huis volgt onmiddellijk. Art. 6. De groot-officieren van 's Ko- nings Huis en de waarnemende Gouver neur der koninklijke residentie plaatsen zich achter Zijner Majesteits zitplaats, de kamerheeren rechts en het Militaire Huis links van den Troon. Art. 7. De zitting geëindigd zijnde, gaat de Koning met denzelfden trein, waarme de Zijnde Majesteit binnengekomen is, en in de bij art. 3 vermelde orde, naar het pa leis terug; zullende de trein den navolgen den weg nemen van het Binnenhof, over den Korten "Vijverberg, over den Langen Vijverberg, over de Plaats, door het Noordeinde, naar het Paleis. Art. 8. Salvo's uit het geschut zullen het afrijden van den Koning van het pa leis en het oogenblik waarop Zijne Majes teit het gebouw van de Staten-Generaal verlaat, aankondigen. Naar men verneemt, zal de Willem Barendz" tegen het midden van deze maand te Tronsöe in Noorwegen binnen- loopen en eenigen tijd daarna naar het vaderland terugkeeren, zoodat het vaar tuig waarschijnlijk nog in het laatst dezer maand te IJmuiden kan worden binnen- verwacht. Door den lieer G. Vas Visser te Doorn en den heer W. J. Visser te Maartensdijk is aan den Minister van Waterstaat ênz. concessie aangevraagd tot het aanleggen van een stoomtram way van het kruispunt van den Rijnspoorweg en den rijksstraat weg le kl. te Driebergen, langs dien straatweg door de gemeenten Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Eist, Rhe- nen, Wageningen, Renkum, enz., en zoo verder tot Arnhem. Wij ontleenen aan het Vaderland de volgende: (Het cijfer achter den naam duidt het aantal redevoeringen aan.) Arnoldts 8, Van Asch v. Wijk 17, Van Baer 18, Bastert24, Barge 7, De Beaufort 6. Begram 13, Van den Berch 35, Berg- mann 7, Bergsma 6, Bichon 4, De Bieber- stein 26, Blussé 11, Borgesius 14, Borret 1, Bredius Sr. 23, Bredius Jr. 2, Brouwers 8, De Casembroot 27, Cremers 10, Van Delden 19, Dijckmeester 7, Van Eek 45, Van der Feltz 9, Geertsema 8, Gevers Deynoot 3, Godefroi 40, Gratama 31, Haffraans 15, Harinxma 8, Van Heuke- lom 1, Heydeurijck39, Hingst 1, Van der Hoeven 39, Holtzman 0, C. Hooft 46, Yan Houten 36, Idzerda 26, Insinger 10, De Jong 18, De Jonge 31, VanderKooy 30, Kerens 0, Kerkwijk 28, Kops 14, Lambrechts4, Van Leeuwen 9, Lenting 21, Van der Loefi 46, Luyben 1, Mackay 30, Mees 9, De Meijier 2, Mirandolle 7, Moens 55, Van Naamen 39, Van Nispen 52, Patijn 14, Van der Putte 19, Reekers 3, Van Rees 0, Roell 14, Rombach 4, Rutgers 20Sandberg 4Schepel 1 Schimmelpenninck 7, Schimmelpenninck van der Oye 12, Van der Schrieck 10, Sickesz 6, Van Stolk 2, Storm 12, Teding 46, Tienhoven 2, Vader 27, Vening Mei- nesz 19, Verheijen 28, Viruly 11, Vos van Steenwijk 0, Van Wassenaer 14, Van de Werk 0, Wintgens 44, Wybenga 7 en Zylker 2. Derhalve 26 van de 86 leden hebben meer dan 20 redevoeringen gehouden. Het aantal leden, dat niet gesproken heeft, bedraagt 5. Het hoogste cijfer heeft ditmaal de heer Moens achter zijn naam. Zooals men weet, heeft deze Sneeker afgevaardigde een ijverig aandeel genomen in het schoolwet debat. Op hem volgt de heer Van Nispen. Als meu niet alleen let op het aantal redevoeringen, maar ook op het volumen Bijbladvulling, dan komt ongetwijfeld de Haagsche afgevaardigde, de heer Wint gens, bovenaan te staan. Slechts 44 rede voeringen heeft hij het vorige jaar uitge sproken, maar er waren er ook onder, die meer dan twee uren duurden. De jougste openbare vergadering van de afdeeling Surhuisterveen der Provinci ale Werklieden-Vereeniging in Friesland was zeer druk bezocht. Als spreker trad op professor Pekelharing, die tot onder werp had: de jongste algemeene vergade ring van het werklieden-congres te Utrecht. Hij verhaalde, hoe op die bijeenkomst door enkele personen de Duitschc soci aal-democratie was verdedigd. Hij deed uitkomen, dat de werklieden in twee klas sen kupnen verdeeld worden, nl.: zij, die plotseling verbetering of verandering wil len, en zij, die, met bezadigdheid, geleide lijke verbetering wenschen. Hij waar schuwde ernstig tegen eerstgenoemde en hoopte, dat de werklieden uit het Noor den ten allen tijde waakzaam zouden zijn en zich niet door gewetenlooze volkslei ders, die reeds nu voor een deel op eens anders beurs teren en zich, als zij konden slagen, het eerst met den buit zouden ver rijken, op een dwaalspoor zouden laten brengen. De gevierde redenaar werd algemeen toegejuicht. Daghlvan Friesl.) GEMENGDE BERICHTEN. Het vonnis op Barre en Lebiez werd Zaterdagmorgen te half 6 op de Place de la Roquet te voltrokken. Reeds te 2 uur des nachts was een talrijke menigte op de been. Toen het uur was gekomen ver scheen Barre het eerst op het schavothij was doodsbleek en bij het zien van de guil lotine voer een rilling hem door de leden. Lebiez was kalmer, zijn lijk werd door de familie opgeëischt. Toen de beide misda digers uit hun cellen werden afgehaald, sliep Lebiez; Barre echter was wakker. Geen van beiden sprak een woord, beiden dronken een glas wijn. Lebiez had op het laatste oogenblik op aandrang van den aalmoezenier nog gebiecht: »Hetzijzoo, ter wille mijner familie", zou hij hebben gezegd. Barre was als het ware versuft; hij liet Lebiez om vergiffenis smeeken voor hetgeen hij had gezegd, ten einde diens schuld aan de misdaad te vergrooten. »Zeg dat ik hem vergeef," antwoordde Lebiez. »Wij waren een in de misdaad, laatonséen zijn bij het doen van boete." Na de voltrekking van het vonnis had den eenige wanordelijkheden plaats; som mige personen werden in hechtenis geno men. Zeer terecht schrijft de »République Fran$aise" naar aanleiding van de ongere geldheden die Zaterdagmorgen plaats hadden na de voltrekking van het vonnis op Barre en Lebiez, dat een wijziging in de wetten bij doodvonnissen noodig is. »Men wil dat de misdaad in het openbaar zal worden geboet, maar heeft het schouw spel eener executie ooit iemand zedelijker gemaakt? Is er een onder de duizende toe schouwers die, belust naar ongezonde emo ties, in den nacht kwamen om de laatste stuiptrekkingen van twee ellendelingen te bespieden, die door de wettigheid der boete werd getroffen Men moet niet alleen van het voltrekken van de doodstraf minder drukte maken, maar ook beletten dat al die misselijke détails aangaande de veroor deelden worden openbaar gemaakt. Het publiek wordt trouw op de hoogte gehou den van hun doen en laten. Met weet pre cies wat zij doen en zeggen, wat zij eiken dag eten. Al die reporters van dagbladen moeten dus vrijen toegang tot de gevange nis hebben gehad. In dat voeden der nieuwsgierigheid is iets dat herinnert aan de zeden van een anderen tijd." Door den fabrikant H. Burgers te De venter is een damesvélocipède uitgevonden en vervaardigd, waarmede een proefrit is gedaan, die volkomen gelukt is en voor de dames de gelegenheid zal openen om ook van dit voertuig gebruik te maken. In plaats van een, volgen de beide wielen twee sporen met 4 a 5 decimeter tusschen- ruimte, doordien de draagbeugel naar de linker-(bijhandsche) zijde is omgebogen, zoodat de zadel of zitplaats niet bovenop, maar aan diezelfde zijde van het voorwiel kan worden aangebracht, vanwaar op ge makkelijke wijze de beweging met beide voeten door middel van een dubbele krukas aan dat wiel wordt medegedeeld. In een brief van den verslaggever der Parijsche tentoonstelling van de »Midd. Ct." komt een bericht voordat een kastje, bevattende een volledig stel van onze munten en die onzer O.-I. bezittingen, Zaterdag jl. omstreeks 11 uren des mor gens gestolen is. Men vond het in de Russische afdeeling terug, met slechts een stuivertje, een centen een halve center meer in. Het gestolene had een waarde van ongeveer f70. In het begin van Juni bevatte de Rap pel de treurmare, dat de s Koning van Holland" overleden was. Er werden zelfs eenige biographische aanteekeniugen bij gevoegd, ontleend aan den Almanak van Gotha." Voor zoover wij weten heeft het blad die vergissing niet hersteld. Blijkbaar echter werd de Koning van Hannover bedoeld. Thans echter, nu een bericht omtrent een huwelijk van den Koning der Neder landen ook in buitenlandsche bladen ver meld wordt, geraakt de Rappel in eenige moeilijkheid. Hoe kan hij een koning laten huwen, dien hij drie maanden ge leden heeft doen sterven? Een Fransch journalist is nooit verle gen. In het nommer van 6 September leest men: »Men meldt uit Amsterdam aan de Germania te Berlijn, dat de Koning van Hannover in het huwelijk zal treden met prinses Pauline van Waldeck, geboren in 1855." ArnhCt.) In de gevangenis te Lichtenau is een zeer bekende Munchener straatslijper overleden: hij wasbekendonderden naam van Frater Pachomius, ging mank en had een echt schelmengezicht. Eerst had hij zich als hermiet in een naburig bosch ge nesteld, maar omtrent zijn kluis liepen zulke verdaehte geruchten, dat de geeste lijkheid zich genoodzaakt zag hem uit haar gelederen te verbannen. Daarop huwde hij, doch zijn vrouw ontvluchtte hem, diende een klacht tegen hem in en de rechtbank sprak de echtscheiding uit. Toen vestigde hij zich te Munchen, waar hij in een kleed van kemelshaar bedelend rondging en genoeg inzamelde om er goed van te leven. Doch de gaven werden wel dra minder en eindelijk verleidde Frater Pachomius een soldaat tot het stelen van een vat bier, waarvoor hij eingesperrt" werd. De Duitsche politie begint thans het rooken van tabak tegen te gaante Oo- blenz en te Saarlouis i3 het rooken door knapen beneden de zestien jaren verboden. Ook te Trier heeft de burgemeester een besluit van 1857 in herinnering gebracht, waarbij hetzelfde wordt verboden, althans op de openbare straat, op straffe van een boete van 3 tot 9 mark. Te Brussel heeft een priester een po ging tot moord gepleegd op een verver van de Rue de Malines. Deze zong onder het werk het Geuzenlied; de priester ver zocht hem herhaaldelijk met zingen op te houden, en toen de verver dat niet wilde doen, nam de priester een revolver en schoot op den verver, die zwaar gewond naar het hospitaal moest worden gebracht. De Koning van Beieren heeft een wed strijd uitgeschreven voor een treurspel, waarvan de stof is ontleend aan de Duit sche geschiedenis; voor een tooneelspel, waarvan de stof of aan de Duitsche ge schiedenis óf aan de tegenwoordige sociale toestanden van Duitschlaud is ontleend; vooreen blijspel, spelende in de beschaafde kringen van Duitschland. De beide eer sten mogen geen tendenz"-stukken zijn, het laatste mag niet in het platkomische vervallen. De prijs voor elk der 3 be kroonde stukken is 2400 mark. Een com missie, gekozen door het bestuur der Ko ninklijke schouwburgen, moet uit elke categorie de twee beste stukkeu aanwijzen en daarvan worden die stukken bekroond, die na de drie eerste voorstellingen het meeste succes blijken gehad te hebben. In Galicië voud een vrouw, die op het land werkte, bij Michalkoff aan de Dnie ster, in den grond verschillende gouden voorwerpen, o. a. een veldheerstaf en een kroon. De archeologen van Lemberg houden het er voor, dat Cyrus daar stierf in een veldtocht tegen de Massageten, ongeveer 529 jaar vóór J. C. De waarde der gevonden voorwerpen wordt op 100.000 florijnen geschat. De Koning van Dahomey heeft catego risch geweigerd de nog overblijvende va ten palmolie aan Engeland te geven; de Europeesche factorijen worden nu en dau door de inboorlingen geplunderd, op aan stoken waarschijnlijk van den Koning, die een deel van de buit krijgt. Een ingezetene van Heereuveen, ont nam dezer dagen zijn hond twee barer jon ge nen gaf die aan twee verschillende personen ten geschenke. Den daarop vol genden dag begaf' de moeder zich op weg en kwam hare jongen zogen, hetgeen op vaste uren van den dag werd herhaald. ADVERTENTIE». Tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen en behuwdkinderen over leed heden mijne geliefde echtgenoot AN TONI A JACOB A OCKERS CA U, in den ouderdom van 57 jaar. Amersfoort, 10 Sept. '78. D. BURGER. Aan eene der openbare scholen te AMERSFOORT, alwaar gelegenheid be staat tot bijwoning van normaallessen, worden gevraagd eene HULPONDER WIJZERES, tevens bevoegd tot het geven van onderwijs in vrouwelijke hand werken, en een HULPONDERWIJ ZER. De jaarwedde bedraagt f 600 en voor hoofdacte f 50 meer. Vóór den 10. October 1878 de stuk ken vrachtvrij aan den Burgemeester intedienen. De ondergeteekenden beb- ben de eer, alle ingezete- ten van Amersfoort, die be lang hebben bij; of belang stellen in de oprichting eener voor kinderen uit den meer gegoeden stand, uit te. noodigen tot het bijwonen eener bijeenkomst op MAANDAG 23 SEPTEMBER 1878, des avonds te 8 uur, in de buitensocieteit AMICITIA alhier. Mr. J. DE LOUTER. Ds. D. P. M. GRASWINCKEL. Ds. H. W. KALFF. A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF. JACQUES VISSER. Dr. E. D. PIJZEL. Het Atelier, in den tuin van den Heer BURGERHOUT is dagelijks geopend van 's morgens negen tot 's middags vier uur. Brieven en boodschappen worden in het Hotel aangenomen. Mij minzaamst aanbevelende PHOTOGRAAF. Amersfoort, Sept. 1878

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3