ROOSTERS, G. BLOK. RESTAURATIE. H. F. BRINKERHOF, Roninkl. Neder). M- en IiiaÉl vi 1.1 COUIi 'statige. SOUVENIR THEE. Ik ^mcrsfttflrtschc §nmdtórküutümj KENNISGEVING. RENTEGEYEND MAIL met Lans aan te schaffen. Wekelijksclie afBetaling afl. M. van Gelder Zoon UAJAARSSTOFFEN, ZALF HOLLOWAY. Beierschbier ook Gerstebier PREMIENBANK CARL BRUCK. Den Heer P. J. ISAACSON, DAMES- ENHEERENCOSTUMES, M. M. COUVÉE, Krommestraat F 323. De ondergeteekende heeft de eer aan Amersfoort en environs bewoners te berichten dat hij, de zaak vroe ger gedreven door Mejuffrouw de Wed. VAN BEEK, zijnde KOFFIJFIÜÏS en SLIJTERIJ, heeft overgenomenvoor een k o r t e n t ij d d o o r h e m g e- sloten, tot het aanbrengen van belangrijke veran deringen, verbeteringen en verfraaijingen thans heeft en bij zijne zaak heeft gevoegd eene Door eene nette, vlugge en soliede bediening zal hij trachten het in hem te stellen vertrouwen waardig te maken. Zich beleefd aanbevelend Krommestraat bij het Havik. Bij alle boekhandelaren staat de inteekening open op een aan de Echtverbintenis van HH. KK. HH. Prins HENDRIK der Nederlanden en Prinses MARIE van Pruisen. Bestaande in een Album in keurig Omslag, bevattende de volgende acht Platen: Plaat 1. De Portretten van HH. EK. HH. den Prins en de Prinses. 2. De Huwelijksinzegening te Potsdam. 3. De plechtige intocht te 's Gravenbage. 4. De feestelijke ontvangst te Baarn-Soestdijk. g' j Afbeelding vaü de particuliere geschenken aan H. K, H. de Prinses. g* Afbeelding van de geschenken aan het Hooge Echtpaar. Er zullen twee uitgaven plaats hebben. De prijs der ordinaire uitgave is 1.50. pracht f 2.50. Boek- en Kunsthandelaar van Z. K. H. Prins Hendrik. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts •Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. De ondergeteekende heeft, op veelvuldig verlangen van het geachte publiek, de doelmatige inrichting daargesteld, om iedereen in de gelegenheid te stellen, op wekelijksche afbetalingen, zich een De Premiënbank Carl Bruck verkoopt Een 3 pCt. Amsterdamsch lot k 1115. Een 3 pCt. Rotterdamsch lot k f 115. Een 3 pCt. Amsterdamsch gem. cred. k f 105. Een Antwerpsch lot k f 60, en fl. 100 5 pCt. Oostenrijksch Metalliek k f 80. Bovenstaande effecten zijn verkrijgbaar op De inschrijver geniet, zoodra hij in het bezit is gesteld van het nommer van zijn effectin alle prijzen, die gedurende den loop zijner afbetalingen mogten vallen. Op verlangen wordt ieder effect bij een notaris te Amsterdam gedeponeerd en depobewijs aan den inschrijver, volgens voor waarden, overhandigd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Amsterdam, Damrak 26 bij de Korenbeurs. Amersfoort, Havik 480. Solide Agenten worden, in alle plaatsen van Neder land, voor deze zaak gevraagd. berichten de ontvangst van een groot assortiment in de nieuwste dessins en couleuren, in verschillende prijzen, voor welke in zeer korten tijd gemaakt geleverd kunnen worden. W. en C. SMEULDERS. Gratis en franco Dr. Airy's Natuurgeneeswijze. Gebreken en derzelver Genees middelen. Mejuffrouw ALMEROOD hoofdonderwijzeres en geëxami neerd in de Fransche-, Engelsche- en Hoogduitsche taal, den 2den Septem ber a.S. op zeer billijke voorwaarden eene Cursus openend, met eenige meisjes, wénscht nog eenige LEERLINGEN tot bijwoning der lessen. Adres: Mevr. Wed. ALMEROOD, Soesterstraatweg. or 1 benoodigd voor het branden van verkrijgbaar bij geopend De ordinaire, gedrukt op teekenpapier in glacé vergulden omslag. De prachtuitgave, gedrukt met extra tint, omgeven met verguld cadre, en in moiré verguld album met zijden linten. Beide worden op steen gegraveerd door een der eerste artisten. Bij de verschijning wordt de prijs met 50 pCt. verhoogd. De uitgave geschiedt hoogstens ééne maand na de plechtigheid. 's Gravenhage, 21 Augustus 1878. LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. Ondergeteekenden zijn voornemens gedurende de maand SEPTEMBER te houden iu ZOMERARTIKE- LEN, voornamelijk witte goederen, welke alle tot de minst mogelijke p r ij z e n zullen worden verkocht. Hare geachte begunstigers minzaam uitnoodigend De WOL en SAJET voor het aan staande seizoen zijn reeds voorhanden. verzendt Richter's Boekhandel te Rotterdam, op franco aanvrage, door het geheele rijk en naar de Overzee- sche Bezittingen een 120 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dit met vele echte getuigschriften van gelukkig genezen lijders voorziene werkje kan iederen zieke met volle overtuiging worden aanbevolen. Nie mand verzuime derhalve bovenge noemd uittreksel te ontbieden. Daar de veilige behandeling van alle gebreken door deze zuiverende bereidin gen, zoo eenvoudig, en de goede uitslag zoo wel bekend is, schijnt het bijna onnoo- dig te zijn alle lezers uittenoodigen dezelve te beproeven. De Zalf is onfeilbaar in het genezen van alle huidziekten, het heelen vaD zweren, het tegengaan der ontsteking, het verminderen van zwellingen en het verdrijven van meest alle uiterlijke gebre ken. Bij alle aandoeningen der gewrich ten, jicht, rheumatick en klierziekten, waardoor de gezondheid dagelijks weg kwijnt, geven Holloway's Zalf en Pillen onbeschrijfelijke verligting, en zullen trapsgewijze algeheel en duurzaam gene zen, indien zij gebruikt worden als in de daarbij gevoegde aanwijzingen omschre ven. Deze middelen zijn geschikt voor beider sekse, en voor iederen ouderdom en toestand. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80. f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4