Door de vereeniging tot bestrij ding van epidemische ziekten alhier zijn in de laatste weken aan 269 huisgezinnen de middelen verschaft tot reiniging hunner woningen. Dit aantal bedroeg 218 in 1877 en 168 in 1876. Het bestuur der Vereeni ging heeft zich door persoonlijk on derzoek overtuigd, dat de verstrekte reinigingsmiddelen niet slechts dankbaar werden ontvangen, maar ook uitstekend gebruikt. Overal stelden de huismoeders er prijs op, aan de „Heeren" te laten zien, hoe knap ze hun kamertje gemaakt had den schoon zij zeiven dikwijls ge noeg, en terecht, verklaarden „dat er aan zoo'n vochtigen muur of zoo'n gebroken vloer geen eer was te behalen." Jammer maar, dat tegenover die gelukkige resultaten, de droevige helaas niet nieuweervaring staat van de gewetenlooze schraap- zucht vau enkele huiseigenaars, die met de door hen, onder den naam van woningen verhuurde onbe woonbare holenwoekerwinsten maken ten koste van den arme. Jammer ook, dat terwijl de Ver eeniging meer en meer blijkt, aan eene werkelijke behoefte te voldoen, en haar werkkring zich telken jare meer uitbreidt, het aantal harer leden en donateurs niet toeneemt. Op eene bekeering van de zoo genoemde „huisjesmelkers" hebben wij weinig hoop. Maar wel verwach ten wij van het gezond verstand van onze medeingezetenen, dat zij zullen inzien, dat hunne contributie aan deze vereeniging iets meer is dan eene liefdegave. Door de rein heid van de woningen der minge- goeden te helpen bevorderen, weren zij ook van hunne eigene woningen een dreigend gevaar af. In tijden van epidemie is ieder vrijgevig ge noeg maar is niet voorkomen beter dan bestrijden? En juist voorkomen is het doel der Ver eeniging, al drukt haar naam dit niet met volkomen juistheid uit. Daarom verdient haar streven, naar het ons voorkomt, nog algemeener ondersteuning, dan zij tot nu toe mocht ondervinden. BURGERLIJKE STAND. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C. LeinweberSecretaris. maakte er Bebel geen verwijt vanals deze loog, dan loog hij (zooals wij zou den zeggen) in commissie. Eugen Rich ter en Fritzsche werden en passant afge maakt. De Rijkskanselier wees ten slotte op het algemeen gevaar van de zijde der sociaal-democratie, die, volgens hare ei gene verklaringen (hier volgde een citaat uit Bebel's geschriften) eene gewelddadi ge omverwerping der tegenwoordige orde in staat en maatschappij beoogt. In Frankrijk is de President Mac- Mahon op de jacht, en de Ministers zijn op reis, en houden overal redevoeringen en toespraken. Onder het Ministerie van 16 Mei viel de laatste rol aan Mac-Mahon ten deel; 't is niet te ontkennen, dat het nu beter gaat. Van af Dec. i877totSept. 1878 wer den door Mac-Mahon 30 besluiten ge- teekend, waarbij aan 1106 veroordeel den in Frankrijk gratie of vermindering van straf werd verleend. Onder het Mi nisterie van den 16 Mei was geen enkel besluit van dien aard aan Mac-Mahon ter teekening voorgelegd. Als curiositeit wijzen we nog op het volgende De Algemeene Raad van Corsica heeft, alvorens uiteen te gaan, besloten de bustus van Abbatucci, den oud-Mi nister van 2 Dec., Pietri, den oud-prefect van politie, Conti, den vroegeren secre taris van Napoleon III en Cavini, ex-af gevaardigde, voor rekening van het de partement te koopen en in de vergader zaal van den Algemeenen Raad te plaat sen, Daarentegen werd de jaarlijksche toelage voor de armen geweigerd! Voe gen we er bijdat de republikeinsche minderheid in de vorige zitting de zaal had verlaten. In Italië heeft de secte der Lazzaret- tisten drie dagen (te vergeefs) op de op standing van haar profeet gewacht. In Sicilië is de beruchte Mafia weer werk zaam geweest, en heeft vier beruchte boeven en moordenaars aan den arm der gerechtigheid weten te onttrekken: Garibaldi heeft in een schrijven uit Caprera zijn vrienden te Genua bedankt voor de uitnoodiging om die stad te be zoeken hij zegt daarin o.a. het volgende Vrede is alleen mogelijk, wanneer de volken geen meesters meer hebben. Oorlog dus thans nog; ik zou wenschen, dat elke Italiaan den strijd tegen Oosten rijk voor een buitenkansje hield. Wij hebben vijf eeuwen van smaad en moord uit te wisschen. De Regeering en het volk moeten inzien, dat, daar Frankrijk 3 200000 soldaten heeft, Italië minstens 2 millioen soldaten hebben kan. Iedereen, of hij wil of niet, moet zijn land dienen. Indien Oostenrijk onze broeders tegen de Bosniërs doet oprukken, waarom zou den wij dan niet hetzelfde doen tegen hen, die het vaderland niet roemvol en vrij willen zien? Wij moeten niet, evenals in het verleden, met witte handschoenen, maar met messen vechten. Wij hebben plan, binnen weinige dagen weerom te komen en zou gedacht hebben, dat iemand een groote onwaarheid had ge zegd, die me voorspeld had, dat ik in geen twee jaar mijn lieve vriendin weer zou zien. Hoe levendig stond mij toen de avond voor den geest, dat ik voor het eerst op Lommeroord gekomen was. Waar waren al die jaren gebleven? En wat was ik er gelukkig geweest. Ik had nu een gevoel alsof er een gedeelte van mijn leven weer was afgeslotennu ik op een geheel andere manier met de wereld in aanraking zou komen. Ik nam haast in tranen afscheid van Juffrouw Werner, die me uitlachte en zei:" Kindlief, je gaat niet naar Siberië, of onder de wilden. Ik zou er haast berouw over krijgen, dat ik je hier zóó lang stil letjes gehouden heb. 't Is wat goed datje eens een goede variatie hebt in je leven." Mijn reis liep best af. Waar mijn tante woonde doet nu niets af. Ik vond aan den trein, die me ter plaatse bracht onze Ka. Wat was ik kinderachtig blij. Ik vloog haar letterlijk om den hals en er kwamen zooveel en velerlei gedachten in mij op, het voorbeeld der Montenegrijnen voor ons, die 10 legers van een der grootste Mogendheden hebben vernield. Reeds bij een andere gelegenheid wees ik op den verderfelijken invloed der priesters in Italië, die de jeugd bederven, als spi onnen werkzaam zijn en altijd bereid zijn ons te verraden. Wij hebben hen gezien, die huichelaars, met het kruis in de hand, de Oostenrijksche benden voorafgaande, die ons verwoesting en brand brachten." KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht en het bericht van den Kolonel Kommaudant van het regement Rijdende Artillerie van den 14/13 September 1878, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat omstreeks het einde dezer maand eenige malen op de Groote Vlasakkers alhier, schietproeven zullen gehouden worden, en dat gedurende het vuren op de hoogste punten van het on veilig terrein vlaggen zullen waaien. Met het oog op de omstandigheid dat tijdens het schieten eenige projectielen somwijlen niet springen, worden de inge zetenen nadrukkelijk opmerkzaam ge maakt op de gevaren waaraan men zich blootstelt dusdanige projectielen te behou den. Het is daarom raadzaam alle kogels die gevonden worden zonder daaraan iets te doen en vooral zonder die in de na bijheid van vuur te brengen dadelijk bij den Offiicier belast met het materieel te gen het daarvoor vastgesteld vindingsloon inteleveren. Amersfoort, den 20. September 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. Amersfoort, 20 Sept. 1878. dat ik in tranen uitbarstte. Ka was al even blij als ik. Zij danste om mij heen en riep 1 Beware, kind! wat ben je gegroeid! En opgeknapt ookl En wat lijk je op je moederl Hoe oud ben je nu al? Wacht eens, ik moet nu zeker Juffrouw zeggen." Zeg jij maar net watje wilt, Ka. Wat zullen we over den ouden tijd praten 1 Maar waar woont tante en hoe heb je het bij haar." Ka's gezicht trok plotseling in een ernstigen plooi. »Je tante woont dicht bij en ik heb het er best, maar nu, we praten wel eens later er over. Alleen moetje weten dat ze wel wat singulier is en dat ze haast altijd alleen geweest is. Maar kom nu maar gauw mee." Vijf minuten later stonden we vooreen oud, groot huis stil. Er brandde geen licht in den gang en toen Ka de deur had open gedaan en dadelijk achter me ge sloten, liet ze mij staan, om licht te gaan halen. Wordt vervolgd De verjaardag vau H. K. H. Prinses Hendrik der Nederlanden is hier ter stede op de gebruikelijke wijze gevierd door het bespelen van het carillon en het uit steken van vlaggen uit openbare en parti culiere gebouwen. In het Vorstelijk park te Soestdijk nabij de Schietbaan zijn een tweetal reus achtige kassen op eenigen afstand van elkander geplaatst. Het voornemen van den Prins is daar nog een derde tusschen te laten plaatsen en de geheele ruimte in vijf vakken te doen verdeelen, ten einde de planten en gewassen der vijf wereld- deelen in afzonderlijke groepen bij elkan der te rangschikken. In het belang der wetenschap zal Z. K. H. ruime gelegen heid geven tot het bezichtigen dezer even belangrijke als zeldzame inrichting. Men schrijft uit Baarn, dd. 14 Septem ber, aan de N. R. Ct: Gisteren avond werd door een groot ge tal burgers, onder fakkellicht en vooraf gegaan door de muziek der rijdende artil lerie uit Amersfoort, eene serenade ge bracht aan onzen geachten burgemeester, bij gelegenheid van zijne benoeming tot ridder der Orde van de Eikenkroon. Na dat eene deputatie van vier heeren hem gecomplimenteerd had, sprak de burge meester een hartelijk woord van dank en zeide, dat zoo iets de eer en het genoegen der onderscheiding, hem te beurt geval len, verhoogen kon, het dan voorzeker was dit bewijs van sympathie van de bur gers van Baarn. Nadat do muziek nog eenige stukken had uitgevoerd en verver- schiugen waren rondgediend, trok de stoet in dezelfde orde het dorp door, waar na men nog eenigen tijd onder gezellig samenzijn in het Hotel Velaars door bracht. Z. M. de Kouing, prins Frederik, de groothertog en groothertogin van Saksen Weimar, prins en prinses von Wied met gevolg zijn heden ten 12 ure alhier aan gekomen. Prins Hendrik met zijn hof maarschalk en adjudant ontving hen aan het station. In vijf hofrijtuigen reed men naar Soestdijk, waar de prinses hare gas ten ontving in de vestibule. Na het dé jeuner werd een rijtoer in den omtrek gemaakt. Ten half zes had een diner plaats, waarbij 0. a. de burgemeesters van Baarn en van Soest en de rentmeester van het vorstelijk domein zijn genoodigd. Na het diner heeft eene soiree musicale en verlichting van vijvers en gedenknaald plaats. De gebouwen in de nabijheid van het paleis te Soestdijk zijn versierd en toebe reidselen worden gemaakt voor de illumi natie der eerepoort aan de Soestergrens, met het opschrift »Hulde aan de Am bachtsvrouw" en met de portretten van den Prins en de prinses. De raad der gemeente Amersfoort zal op Dinsdag, den 24. September 1878, des uamiddags half twee vergaderen, de pun ten van behandeling zijn 1. Rekeningen van de schutterij, het burger weeshuis, het burgerlijk armbe stuur, de kamer van koophandel en de gemeente, allen over 1877. 2. Rapport der commissie aangaande de herziening van 't reglement voor het burgerweeshuis. 3. Rekest van J. T. Massa, met advies van Burgemeester en Wethouders. Geboren: 13 Sept. Maria Wilhelmina, d. van Willem Jagtenberg en Jaantje van Ede. 14 Sept. Catrina Berendina Ma ria, d. van Stephanus Rosier en Berendi na Peters. 15 Sept. Ratgerus, z. van Jacobus de Wit en Maria Christina van der Geld. Jan, z. van Willem de Graaf en Pauline Antonia Brizee. Johannes Martinus, z. van Hermanus Boerssen en Cornelia van der Veer. 16 Sept. Emile Hubert Marie, z. van Petrus Josephus Hamers en Marie Hubertine Philomène Botti. 17 Sept. Betsie, d. van Simon van Gelder en Henriette Eljon. 19 Sept. Jan, z. van Willemina Colmjon. Ondertrouwd: 19 Sept: Johannes den Ouden eu Aleida den Ouden. Gehuwd: 18 Sept. Izak de Beer en Flora Meijers. Willem Snijders en Jo hanna van Eijs. Overleden 12 Sept. Albertus Wouter- se, 7 w. 13 Sept. Coenraad Hendrik Mikmak, 57 j. echtg. van Petronella Jo hanna Zwartsel. Maria Gerharda Eli sabeth Zevenboom4 m. 16 Sept. Eibertje Dekker, 4 m. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 23 SEPT. aanst. 's namiddags van halftwee tot halfdrie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croocke- wit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. SPAARBANK. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op Maandag 23 Septem ber e.k. ten Raadhuizete Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. MARKTBERICHT. Tarwe f 10,50 a f 11,50. Rogge f 6,25 a f 7,Boekweit f 6,a 6,90. Aardap pelen f 2,25 a f 2.50 per heet. Hoender eieren f 4,50 a f 5,per 100 stuks. Boter f 1,35 a f 1,45 per Kilo. Kaas f 40 a, f 48 per 100 Kilo. BINNENLAND. Z. M. den Koning heeft de zitting der Staten-Generaal geopend met de volgende troonrede Mijne Heeren Het verheugt mij bij de opening dezer zitting aan de Staten-Generaal gunstige mededeelingen te kunnen doen aangaande den toestand des lands. Ik waardeer de levendige belangstelling in het geluk van mijnen beminden broe der allerwege betoond en de ontvangst, door de liefde der natie voor mijn huis aan zijne gemalin bij hare komst op den Ne- derlandschen bodem bereid. Mijue betrekkingen met de buitenland- sche mogendheden zijn van den meeat vriendschappelijken aard.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2