J0NGMENSCH, Gevonden op de straat te Amersfoort. ADVERTENTIËN. Getrouwd: Amersfoort, i8 September 1878. v. Santen Kolff. Amersfoort, 18 September 1878. Amersfoort, 18 September 1878. Amersfoort, 17 September 1878. M. VAN DER SCHOT, Wed. C. BEBBER. L E N, voornamelijk witte goederen, W. en C. SMEULDERS. Zee- en landmacht onderscheiden zich bij voortduring door ijverige plichtsbe trachting. De inspanning verdient allen lof, waarmede onze krijgslieden in het Noorden van Sumatra zich kwijten van hunne moeielijke taak. De meeste takken van volksbedrijf le veren stof op tot dankbare tevredenheid. Vooral de landbouw bloeit en verblijdt zich in het vooruitzicht op een ruimen oogst. De staat onzer financiën wijst aan, dat het oogenblik gekomen is om op verster king der rijksmiddelen ernstig bedacht te zijn. Voorstellen, in dien geest ontwor pen zullen u worden voorgelegd en ver band houden met de plannen omtrent eene hervorming der bestaande belastingen welke wordt voorbereid. Het onderzoek van een wetboek van strafrecht is zoover gevorderd, dat de in diening van het ontwerp nog in deze zit ting mag worden tegemoet gezien. Op de belangen van het openbaar on derwijs blijft mijne aandacht aanhoudend gevestigd. Tot uitvoering der wet op het hooger onderwijs en tot invoering der nieuwe wet op het lager onderwijs, zal op uwe medewerking een beroep worden ge daan. De algemeene gesteldheid onzer Oost- indische bezittingen mag bevredigend worden genoemd. Werd de rust elders niet verstoord, de goede verwachting werd niet verwezenlijkt, diein het vorige jaar scheen te mogen worden gekoesterd omtrent den loop der zaken in het Noorden van Suma tra. De handhaving van ons gezag aldaar vorderde opnieuw buitengewone maatre gelen. Voor Suriname werd voorloopig de ge legenheid tot het vermeerderen der werk krachten weder geopend. Zoowel hier te lande als in Neder- landsch Indië bracht de weldadigheidszin groote offers tot leniging der ramp, welke het eiland Curasao getroffen heeft, dat zwaar door een orkaan werd geteisterd. Wetsontwerpen van verschillenden aard zullen u worden aangeboden. Belangrijke werkzaamheden, mijne heeren, wachten u. Mogen uwe beraadslagingen, onder Gods zegenin het algemeen belang tot ge- wenschte uitkomsten leiden. Ik verklaar de gewone vergadering der Staten-Generaal geopend. Het heeft Z. M. den Koning behaagd HDz. goedkeuring te schenken aaD het voornemen van den Minister van Water staat, Handel en Nijverheid, om eenige van de werklieden, die zijn bekroond op de te Amsterdam gehouden tentoonstel ling van voorwerpen door den handwerks man in vrijen tijd vervaardigd, op 's Rijks kosten de tentoonstelling te Parijs te la ten bezoeken. Naar wij tot ons leedwezen vernemen, is de toestand van den Minister van oorlog weder minder gunstig, en kan er aan een hervatten zijner werkzaamheden nog niet worden gedacht, Z. M. heeft benoemd tot opper-ceremo- niemeester des Konings den heer O. baron Van Wassenaer van Catwijck, en zulks ter vervanging van mr. W. A. J. baron Schimmelpenninck van der Oye, op zijn verzoek om redenen van gezondheid eer vol ontslagen, met behoud van den rang van groot-officier. Prof. Buys Ballot maakt een aantal mededeelingen openbaar, die bij het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te Utrecht zijn ingekomen omtrent de aardbeving van 26 Aug. De hoogleeraar leidt die mededeelingen, op zichzelf weinig of geen nieuws bevattende, aldus in: »Aardbevingen rekenen wij niet tot de meteorologische verschijnselendan al leen, indien zij zoo hevig zijn en met uit barstingen gepaard, dat zij invloed uit oefenen op de weersgesteldheid. Wij be schouwen ze als oorzaken van storingen en nog niet eens als zeer krachtige, maar zeker als gevolgen. Haar oorzaken wor den door velen in cosmische verschijnse len gezocht. De meeste menschen bonden van iets magisch, iets onbegrijpelijks en zoeken buiten de aarde oorzaken, die in de aarde zelve, in de verdeeling en verande ring van warmte en vochtigheid in haar binnenste gelegen zijn. Misschien is deze aardbeving voor een deel aan het instorten van holten toe jte sehrijven in het Eifelgebergte, waarin wel meer zoo iets voorkomt. Er zullen ook van buiten af meer waarnemingen hier omtrent moeten inkomen, eer men met genoegzame zekerheid daarover spreken kan." Een telegram van den Gouv.-Generaal van Ned.-Indië, dd. 15 dezer, bevat de navolgende tijdingen omtrent de krijgs- verrigtingen in Groot-Atjeh. Een paar kampongs, waaruit Lamper mei (in onzer zuidooster-linie) was be schoten, werden den lsten dezer getuch tigd. Aan den vijand, die hevigen tegen stand bood, werden zware verliezen toegebracht. Eenige versterkingen en eene missigit werden vermeesterd, met een verlies van 3 dooden en 26 gewonden aan onze zijde. Habieb Adut Rachman heeft schriftelijk verzocht, met 400 volge lingen naar Arabië te worden overge bracht. Hem is een termijn gesteld om zich persoonlijk aan te melden. Voorts bericht het telegram dat de gezondheidstoestand der ageerende troe pen, alsmede de staat van zaken elders in Atjeh, bevredigend blijven. GEMENGDE BERICHTEN. Een algemeen bekende vrek, v. d. H. gewoond hebbende in de St. Jacobstraat te Rotterdam, is overleden. Hij dreef zijn gierigheid zoover, dat hij, in plaats van op een bed, zich ter ruste legde in een kist, gevuld met zakken geld. Er was zelfs geen laken in zijn huis aanwezig, dat bij het kisten dienst kon doen. Men schat zijn nalatenschap op meer dan een ton gouds. In zijn woning, welke een voortdurende aanstoot was voorde straatjeugd, was bijna geen ruit heel en de gaten werden door hem met planken dichtgespijkerd. (H. Ct.) De directie van het Amstel-Hotel te Amsterdam maakt het verblijf in het hotel zoo aangenaam mogelijk. Met 1 dezer is een nieuwe leeszaal geopend, smaakvol ge meubeld; tal van binnen- en buitenland- sche bladen en illustraties liggen ter le zing; de bibliotheek bevat vele goede Hol- landsche, Fransche, DuitscheenEngelsche werken. Aan het goed voorziene Débit de Journaux", binnen het hotel, kunnen de logés ook couranten koopen. Daar het rooken in de leeskamer niet kan worden geduld, is voor een comfortabel ingerichte rookkamer gezorgd. Eindelijk is een klein stoomjacht voor de logé's aangeschaft. Zondag heeft achter de kapel van O. L. V. in 't Zand te Roermond een betreu renswaardige gebeurtenis plaats gehad. Van de van Kevelaer over de Kapel huis waarts keerende processie, ongeveer 600 personen tellende, van St. Janskluis en omstreken, een dorp even over de gren zen, werd de geestelijke, leider der proces sie, door de wachthebbende maréchaus sees opmerkzaam gemaakt op het niet ge oorloofde van zijn zingen van geestelijke liederen de ontplooide vaandels en de zichtbaar gedragen godsdienstige emble mata. Pastoor Quaedvlieg stoorde zich niet aan de waarschuwingenweigerde zijn naam op te geven en kommandeerde den stoet verder te trekken. De bedevaart gangers trokken nu op 't voetspoor van het verzet van den pastoor hun ijver wil lende toonen, hun messen, brachten een der maréchaussées een paar sneden in 't aangezicht toe en vervolgden de overi gen met steenworpen. De manschappen haalden daarop versterking uit de stad; de geheele brigade onder bevel van luitenant. Allard trok ventre a terre den weg op naar Odiliënberg en Posterholt en even vóór de grenzen werden de pelgrims achterhaald. Met 't pistool voor de borst werden zij tot staan gebracht en een onderzoek gedaan naar den pastoor, die vermoedelijk het ha zenpad over de'grenzen had gekozenal thans hij was niet te vindenmaar 10 an dere belhamels, die zich op de karren, met vrouwen beladen, hadden verborgen, wer den gearresteerd en geboeid naar Roer mond overgebracht. De »N. Rott. Ct." hoopt, dat thans de lankmoedigheid der Regeering ten einde zal zijn. De laatste verkiezingen in Duitsch- land hebben den sociaal-democraten ruim 150000 mark gekost. De groote steden als Berlijn, Leipzig, Elberfeld en Altona heb ben hun eigen kosten betaald en daarvoor resp. 15000, 3000, 6000 en 9000 mark bijgedragen. Bg den kassier Geib, die de algemeene kas houdt, is 29088 mark in gekomen. De bijdragen uit het buitenland bedroegen van Belgie 1144 m.Oosten- rijk-Hongarije 160 m.Londen 939 m. Zwitserland 1050frs. en 85 m.Denemar ken 84, Pargs 262 en Amerika 3860 mark. De slotsom is dat dooreengerekend elk so ciaal-democratisch lid van het Huis van afgevaardigden zijn partij 17000 mark heeft gekost, Men zegt, dat de Italiaansche Presiden t- Minister zulk een afkeer heeft van een zwarten rok, dat hij, toen hij Minister werd, als voorwaarde stelde dat hij in een jas vóór den Koning zou mogen verschij nen. Toen hij eenige jaren geleden met een graviD van ouden adel huwde, kwam hg in de kerk met een lange bruine jas en een zwarte das en onlangs verscheen hij aan tafel bij den Koning in een donker jasje en een bruine das. Opium-smokkelarij geschiedt soms op de meest zonderlinge wijze. Te Ambarawa is zekere S. door een opiumjager aange houden met niet minder dan twee picols gesmokkelde opium bij zich in botervaat- jes, welke vaatjes hij quasi als boter inhou dende wilde doen binnenbrengen in de toko van zekeren Chinees aldaar. Bij den Chinees Loe Gwan was de ge smokkelde opium geborgen in de pooten eener tafel, die daarvoor uitgeboord waren, De beklaagde beweert die talel gekocht te hebben van een inlander zonder te weten dat heulsap zich daarin bevond. Zondagmiddag waagden zich een drie tal jongelieden, waarvan twee uit monni kendam en een uit Amsterdam, in eene kleine zeilboot op de Gouwe zee om het eiland Marken te bezoeken. Daar het scheepje Zondag in den laten avond nog niet terug was; maakten de betrekkingen in Monnikendam zich ongerust en ging men aan het onderzoeken of het gezel schap zich ook hier of daar aan wal had begeven, doch nergens was eeu spoor te vinden. Dingsdagmiddag eindelijk vond men onder de kust van Edam het vaar tuigje omgekeerd drijven. Het is dus zoo goed als zeker dat de personen, die zich in de boot bevonden, verdronken zijn. Van hunne lijken is nog niets ontdekt. In Den Helder houdt men tegenwoor dig schietoefeningen, waarvan zulke bij zonderheden vermeld worden, dat er wel niemand zal wezen die geen respect heeft voor het tegenwoordige standpunt der artillerie. Men heeft geschoten met zoo genaamde stalen achterladers van 27 cM. op vaste schijven, op de N. Haaks ge plaatst. Van de 17 schoten die men deed, waren 15 treffers. De afstand is 3500 M. De knal, die zulk een schot veroorzaakt, is geweldig en oorverdoovend. Het pro jectiel werpt bij zijn aanslagen in zee ber gen waters in de hoogte en het geluid, dat het maakt, moet zóó geweldig zijn, dat sommige artilleristen, die in den observa tiepost zijn, van angst en schrik uit al hun macht wegloopen, ook al is de kogel hun reeds lang gepasseerd; wanneer de kogel mat is, maakt hij nog een gat in het zand, waarin men een koe zou kunnen leggen. Een en andermaal heeft men reeds zoogenaamde kokmeeuwen gevon den, die alleen door den luchtdruk van zulk een kogel dood waren neergevallen. In een schoen- en laarzenwinkel, gele gen in de Witte-de-'W ithstraat te Rotter dam en onbewoond, is gisterennacht een brutale diefstal met inbraak gepleegd. De dieven, die de deur met geweld opetwron- gen, moeten de lamp hebben aangesto ken en zich daarop van meer dan 30 paar laarzen en bottines van allerlei soort hebben meestergemaakt, alsook van een horlogedat aan den wand hing. 'sMorgens vond men op den grond in den winkel een paar versleten en een paar nieuwe mansschoenen; de laatste waren echter gepast en blijkbaar was er op straat mee geloopen, zoodat de dief bemerkende, dat ze hem niet gemakkelijk om den voet sloten, ze voor een ander paar schijnt te hebben verwisseld. 1 gouden horlogesleutel, 1 gouden ring met juweelen steen en 1 manchet met 2 dito knoopen, waarvan een met zilver gemonteerd. Rechthebbenden vervoegen zich aan het bureau van policie alhier. I. DE BEER, van Winschoten en F. MEIJERS. Die mede, ook namens beiderzijdsche ouders, hun welgemeenden dank betui gen voor de vele bewijzen van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Heden overleed na een langdurig lijden mijn geliefde echtgenoot de Heer BARTHOLD JACOB SUERMONDT, in den ouderdom van ruim 68 jaar. G. C. SUERMONDT Hartelijken dank voor de be- wezene attentiën aan allendie op 5 de zer gedeeld hebben in mijne herdenking van mijnen Vijf-entwintigjarigen dienst tijd bij de d.d. Schutterij alhier. H. LEINWEBER, Kapt. Kwartiermeester. Hartelijken dank betuig ik voor de vele bewijzen van belangstelling, bij het overlijden mijner geheide Tante Mej. Wed. J. KNOBEL, geb. BEBBER, ondervonden. In een MANUFAC TURENWINKEL alhier wordt gevraagd een net salaris naar bekwaamheid. Adres lett. V. R. Bureau dezer courant. Mejuffrouw ALMEROOD hoofdonderwijzeres en geëxami neerd in de Fransche-, Engelsche- en Hoogduitsche taal, den 2ien Septem ber a.S. op zeer billijke voorwaarden eene Cursus openend, met eenige meisjes, wenscht nog eenige LEERLINGEN tot bijwoning der lessen. Adres: Mevr. Wed. ALMEROOD, Soesterstraatweg. Ondergeteekenden zijn voor nemens gedurende de maand SEPTEMBER te houden in ZOMERARTIKE- welke alle tot de minst mogelijke p r ij z e n zullen worden verkocht. Hare geachte begunstigers minzaam uitnoodigend De WOL en SAJET voor het aan staande seizoen zijn reeds voorhanden,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3