TWEEDE MEID, BurpïoÉéool te Amersfoort. ROOSTERS, TURF BRIQUETTES, G. BLOK. KENNISGEVING. fflTHÏEi KAPITAAL net hos aan te schaffen. THEE. SOUVENIR ONTVANGEN: ©OlfiSIlBl, L. REESER, Rheumatiek, Kermis of Jaarna® ZALF HOLLOWAY. PHOTOGRAPHIE. J. C, EEESIICK, Wordt gevraagd Melijbclifi afbetaling afl— PREIV1IENBANK CARL BRUCK. Den Heer P. J. ISAACSON, eiotschapTOflrLanionf&Kmlnniletelltriiclt. Afdeeling AMERSFOORT. It ^mmfrflrlsdie Beierschbier ook Gerstebier M. M. COUVÉE, NIEUWE FRANSCHE fiima G. H. ZWIER. Ingewikkelde Kwalen. EEN FATSOENLIJK JONG- MENSCB voor de loopende werk zaamheden. Pr, MENALDA VAK SCHOUWENBURG, Krommestraat F 323. De ondergeteekende heeft, op veelvuldig verlangen van het geachte publiek, de doelmatige inrichting daargesteld, om iedereen in de gelegenheid te stellen, op wekelijksche afbetalingen, zich een De Premiënbank Carl Bruck verkoopt: Een 3 pCt. Amsterdamsch lot h 1115. Een 3 pCt. Rotterdamsch lot h f 115. Een 3 pCt. Amsterdamsch gem. cred. k f 105. Een Antwerpsch lot k f60, en fl. 100 5 pCt. Oostenrijksch Metalliek k f80. Bovenstaande effecten zijn verkrijgbaar op De inschrijver geniet, zoodra hij in het bezit is gesteld van het Dommer van zijn effect, in alle prijzen, die gedurende den loop zijner afbetalingen mogten vallen. Op verlangen wordt ieder effect bij een notaris te Amsterdam gedeponeerd en depobewijs aan den inschrijver, volgens voor waarden, overhandigd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Amsterdam, Damrak 26, bij de Korenbeurs. Amersfoort, Havik 480. Mede ook verkrijgbaar bij den Heer A. M. SLOTHOUWER, te Amersfoort. Solide Ag-enten worden, in alle plaatsen van Neder land, voor deze zaak gevraagd. J. B. DE BEAUFORT, Voorz. J. ZANDIJK, Jr., Secr. in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts, Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. Bij alle boekhandelaren staat de inteekeniug open aan de Echtverbintenis van HH. KK. HH. Prins HENDRIK fler Merlaien en Prinses MARIE van Pruisen. Bestaande in een Album in keurig Omslag, bevattende de volgende acht Platen: Plaat 1. De Portretten van HH. KK. HH. den Prins en de Prinses. 2. De Huwelijksinzegening te Potsdam. 3. De plechtige intocht te 's Gravenhage. 4. De feestelijke ontvangst te Baarn-Soestdijk. 5 1 g' 1 Afbeelding van de particuliere geschenken aanH. K. H. de Prinses. l'.\ "gr Afbeelding van de geschenken aan het Hooge Echtpaar. Er zullen twee uitgaven plaats hebben. De prijs der ordinaire uitgave is 1.50. pracht f 2.50. Boek- en Kunsthandelaar van Z. K. H. Prins Hendrik. 's Gravenhage 21 Augustus 1878. de Wordt verlangd met 1 November a. s. eene P. G., goed kunn'ende NAAIJEN. Brieven franco onder No. 1 bij den Heer A. M. SLOTHOUWER, Boekhandelaar te Amersfoort. Aan eene der openbare scholen te AMERSFOORT, alwaar gelegenheid be staat tot bijwoning van normaallessen, worden gevraagd eene HULPONDER WIJZERES, tevens bevoegd tot het geven van onderwijs in vrouwelijke hand werken, en een HULPONDERWIJ ZER. De jaarwedde bedraagt f 600 en voor hoofdacte f 50 meer. Vóór den 10. October 1878 de stuk ken vrachtvrij aan den Burgemeester intedienen. Het 136 bladzijden I j j-xU-l- dikkeboek: JILlll en een zeer bevattelijke, veelvuldig be proefde handleiding, om deze pijnlijke kwalen zelf te behandelen, wordt te gen toezending van 30 cents in post zegels franco door Richter's Boek handel te Rotterdam verzonden. De daarin afgedrukte attesten leveren het bewijs voor de buitengewone uit komsten der daarin aanbevolen ge neeswijze. De BURGEMEESTER en WET HOUDERS van AMERSFOORT, Doen te weten, dat de zal aanvangen op Maandag, den 21. October aanstaande, en eindigen op Zaterdag, den 26. dier maand; zullende de loting voor STANDPLAATSEN, voor zoo veel noodig, plaats hebben ten Raadhuize, op Woensdagden 16. Oc tober e. k.des namiddags ten i ure, en STRAATMUZIKANTEN niet wor den toegelaten. Amersfoort, den 16. September 1878. Burgemeester en Weth. voornoemd, De Burgemeester De SecretarisVAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. Etterbuilen, zweren, gezwollen klieren en andere gebreken uit onvoorziene en onverdachte oorzaken ontstaan kunnen genezen worden door het gebruik dezer uitmuntende Zalf, bijgestaan door Hollo- way's Pillen. De gedrukte gebruiksaan wijzingen waarin de geneesmiddelen ge wikkeld zijn, zijn duidelijk genoeg tot gids, met een matig verstand, begaafden lijder. Holloway's geneesmiddelen kunnen altijd met goed gevolg en zonder gevaar gebruikt worden. Gedurende meer dan een vierde eener eeuw, zijn zij bewezen een schat te zijn voor de arme door kwalen bezochte lijders. Beide de Zalf en Pillen zijn bijzonder geschikt voor militairen en zeelieden, kolonisten en reizigers, die niet overal geneeskundige hulp kunnen ver krijgen; maar die altijd zichzelven met goed gevolg, met Hollsway's middelen kunnen genezen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80. f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland. Het Atelier, in den tuin van den Heer BURGERHÖUT is dagelijks geopend van 's morgens negen tot 's middags vier uur. Brieven en boodschappen worden in het Hotel aangenomen. Mij minzaamst aanbevelende PHOTOGRAAF. Amersfoort, Sept. 1878 WOENSDAG den 25. en ZATER DAG den 28. SEPT.'s avonds tusschen halfacht en halfnegen zal er gelegen heid zijn om zich voor bovengenoemde school te laten inschrijven. De Directeur, benoodigd voor bet branden van verkrijgbaar bij ALGEMEENE NAJAARS-VERGADERING op VRIJDAG 27 SEPT. 1878, des namiddags te half een ure, ten huize van A. MATERS te Amersfoort. Punten van behandeling: Zie convocatie-billetten. Het Bestuur, LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. op een De ordinaire, gedrukt op teekenpapier in glacé vergulden omslag. De prachtuitgave, gedrukt met extra tint, omgeven met verguld cadre, en in moiré verguld album met zijden linten. Beide worden op steen gegraveerd door een der eerste artisten. y* Bij de verschijning wordt de prijs met 50 pCt. verhoogd. De uitgave geschiedt hoogstens ééne maand na de plechtigheid. Druk van G. W. Boonstra, te Barn e veld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4