Amersfoort en Omstreken 1878. No. 358. VOOR Zaterdag- 28 September. UitgeTer: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei .1877. Nederlandsche Geatraal-Spoorweg, Ooster-spoorweg. Mijn levensgeschiedenis. WEEKBLAD Dit l.lad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsf 0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,26. Naar UtrechtAankomst te Vertr. Amertfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,65 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 2,6 8,25 8,5 10,14 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 NaarZutphen: Aankomst te (V. Baarn) VAmersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 1,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 Gaarne vestigen wij de aandacht on zer lezers op het volgende, ons f er plaat sing ingezonden stuk. Reeds herhaaldelijk werd door ons on dervonden, dat wij, door onbekendheid met het doel der Vereeniging Eigen Hulpde medewerking van een aantal personen moesten missen, die, ware dit niet 't geval, zeker niet zouden aarzelen, door toetreding tot ons district, haar dien zoo gewenschten steun te verschaf fen. Door persoonlijke mededeelingen is deze onbekendheid wel is waar gedeelte lijk verdwenen, echter niet in die mate als voor ons wenschelijk wordt geacht. Eene korte schets van het doel en de werkzaamheden der Vereeniging Eigen Hulp, van hare districten en afdeelingen, achten wij dus, zoowel in 't belang der Vereeniging als in dat der tot lidmaat schap gerechtigde personen, zéér wen schelijk. Laatstgenoemden zullen daar door de overtuiging verkrijgen, dat alleen door krachtig samenwerken, dit doel ten volle kan worden bereikt. In den aanvang van het vorige jaar werd door eenige hooggeplaatste ambte naren in ons land pogingen in 't werk ge- FEUILLETON. III. (Vervolg.) Gelukkig behoefde ik niet lang te wachten; want Ka ging de voorkamer binnen, waaruit natuurlijk het licht in den gang scheen en na eenig gemompel hoorde ik al spoedig roepen: »Kind, kom binnen 1 Blijf daar niet staan." Ik ging binnen en bevond mij tegen over een oude dame, met grijs haar, don kere, scherpe, onrustige oogen en een vriendelijken mond. Anna lief," sprak ze, ik ben slecht ter been en kan moeilijk opstaan." Maar ik was al bij haar en sloeg mijn armen om haar hals. Haar uiterlijk viel mij zeer meeZij drukte mij vast aan zich, keek mij toen in de oogen en zei: Je bent precies je lieve moeder, 't Is of ze weer voor mij staat, zooals zij jaren lang bij mij woonde vóór haar huwelijk. Maar kom doe je goed af en ga zitten." 't Was lekker warm in de kamer eigenlijk tot mijn verbazing en er brand de een heldere lamp. Al het meubilair was zeer eenvoudig, maar netjes. Tante steld, om eene Vereeniging opterichten die aan here leden 't voorzien in eigen levensonderhoud, in den ruimsten zin des woords, zou trachten te vergemakke lijken; eene dergelijke instelling in Oos tenrijk had 't nut dier Vereenigingen reeds overtuigend bewezen. Na korten tijd was dan ook de deelneming in ons land groot genoeg, om tot de constitueering over te gaan en de voorloopige statuten vastte- stellen. In deze statuten wordt de Ver eeniging gesplitst in eene centrale afdee- ling, vertegenwoordigd door het Hoofd bestuur en in districten, welke al naar gelang de behoeften in verschillende plaatsen zouden worden opgericht. Door 't Hoofdbestuur zouden voorna melijk de belangen van alle leden wor den behartigd. Verschillende plannen werden door hen aan de algemeene ver gadering aangeboden, met dat gevolg, dat nu sinds korten tijd hare levensver zekering in werking getreden is, waar van reglement en prospectus voor alle leden verkrijgbaar zijn gesteld. Reeds uitgewerkte plannen bestaan voor afdee lingen, voor geneeskundige\hulp, voor 't stellen van borgtochten voor ambtena ren en meer anderen. De districten daarentegen belasten zelf was hoogst simpel gekleed, maar haar gierigheid was niet te ontdekken wel een hooge mate van eenvoud. Zij vroeg mij veel over mijn leven op school. Wat er vóór dien tijd alzoo gebeurd was, wist zij natuurlijk, maar daarover sprak ze niet. Alleen liet zij zich ontvallen: »Ja ja, je vader kon geen geld in den zak houden, dat weet ik en hij had je veel meer kunnen nalaten. Niet dat ik veel van geld af weet; ik ben arm en moet zeer bekrompen leven." Waarop Ka, die nog binnen was, he vig knikte en een benauwd gezicht trok. Wij brachten dien eersten avond recht gezellig door. Ik begon al veel van Tante te houden. Zij was zoo hartelijk en be langstellend. Het was nog vroeg toen we aanstalten maakten om naar bed te gaan. Tante, die vreeselijk aan rhumatiek leed, moest haast gedragen worden naar baarkamer. Zij vertelde mij, dat zij een docter had, van wien ze veel hield; maar dat ze hem maar zelden liet komen omdat ze hem anders niet betalen kon. Mijn aanbod om Ka te helpen en haar mee te onder steunen nam ze vriendelijk aan. Toen we boven waren, ('t was een getob, dien donkeren trap op) vroeg tante op eens: »Ka weet ze het al, wat men van dit zich uit den aard der zaak meer met spe ciaal gewestelijke of plaatselijke belan gen 't welk onder anderen geschiedt door't oprichten van i. Winkelvereeni- gingen, 2. Vereenigingen tot 't sluiten van contracten met leveranciers, 3. Spaar en Voorschotkassen enz. De werkkring der districtsbesturen bepaalt zich dus hoofdzakelijk tot 't voorbereiden van dergelijke afdeelingen, 't bijeen verzame len der noodige gegeyens om, indien de wenschelijkheid tot oprichting van een of meer dezer afdeelingen blijkt, daaraan den eersten stoot te geven. Dit nu is ge schied en had ten gevolge dat onlangs in ons district eene afdeeling werd opge richt, die zich met 't behartigen der on der sub. 1 en 2 genoemde belangen zal bezighouden. Het kwam ons vooral noodzakelijk voor, dat deze afdeeling meer algemeen bekend werd, en daarom deelen wij hierbij de voornaamste artike len van haar goedgekeurd reglement mede. Eerst echter nog eenige inlichtin gen welke tot een juist inzicht noodzake lijk zijn. Uit 't feit, dat de afdeelingen onder deden van 't district zijn, volgt, dat al leen districtsleden de voordeden van dergelijke afdeelingen kunnen genieten huis zegt?" Ka schudde het hoofd en keek mij van ter zijde aan. Ik zal het haar zoo met meteen wel vertellen, als ik haar naar haar kamer breng." Tante's kamer zag er ook al weer zeer eenvoudig maar netjes uit. Zij ging in een grooten stoel zitten. Ik vond het er erg koud; maar daaraan scheen Tante ge wend te wezen. Zij kuste mij hartelijk goeden nacht en zei met een strakken blik: 'k Hoop dat je goed zult slapen; luister maar nergens naar. We zijn hier maar met ons drieën en er kan geen schepsel in huis komen. Alles is stevig dicht. Brand maar zoo kort mogelijk je licht. Kaarsen zijn duur." Toen Ka mij den weg naar mijn kamer wees, vroeg ik haar dadelijk wat mijn tante toch bedoeld had en wat zij mij te vertellen had. »Och, zie je." was haar antwoord, »je bent natuurlijk al te oud om malligheden te gelooven, maar eigenlijk zeggen ze, dat het hier spookt in huis en dat men dat 's nachts vaak hoort. Je moet er maarniet om denken en als je wat raars hoort, draai je dan om in je bed en 't komt alleen omdat het zoo 'n oud krake- en dat dus dit lidmaatschap een hoofd- vereischte is. Art. 3 der statuten zegtAls leden der Vereeniging kunnen zij worden toe gelaten, die geheel of gedeeltelijk hun bestaan vinden of gevonden hebben in loon van arbeid van den geest, of wel hunne weduwe." De beoordeeling of aan deze vereisch- ten wordt voldaan is geheel aan de districtsbesturen overgelaten. Eene schriftelijke mededeeling, aan die bestu ren, dat men lid wenscht te worden, met opgave van woonplaats en beroep, is voldoende. Het bestuur beslist daarna of volgens bovengenoemd artikel tot toe lating kan worden overgegaan. Om nu tot meer genoemde afdeeling terug te keeren, zoo lezen wij in Art. 1. Het doel dezer afdeeling is om op de meest voordeelige voorwaarden, voor hare leden onvervalschte levensbe hoeften aan te schaffen, hetzij direct, het zij door het sluiten van contracten met soliede winkeliers of leveranciers." Het doel is dus, langs de in dit artikel aangegeven wegen, aan de leden goed- koope en onvervalschte (vooral op dit laatste wenschen wij den nadruk te leg gen) levensmiddelen te verschaffen. Dat rig huis is en dat de wind zoo akelig klinkt in de schoorsteenen. In elk geval ze komen nooit bij iemands bed." Ik lachte om haar, maar vond toch dat mijn kamer er akelig ongezellig uitzag. Donker bruin behang; eikenhouten lam briseeringen blinden en deurbitter weinig meubels, een groot ouderwetsch ledikant en een ijzige kou dat alles te zamen was niet geschikt om me bijzon der opgewekt te stemmen, toen ik alleen was. Bibberend pakte ik een beetje van mijn goed uit en zoo gauw mogelijk kroop ik onder de dekens. Toen kon ik niet laten om over Ka's verhaal te den ken en ik voelde me niets plezierig. De wind liet het raam kleppen; de hagel sloeg er tegen aan en ik verbeeldde me waarlijk akelige geluiden en voetstappen te hooren. Maar gelukkig vergat ik spoe dig alles en ik werd lekker verfrischt wakker den volgenden morgen. De eerste week, die ik bij Tante door bracht, vloog om en ik was veel van haar gaan houden. We leefden zeer zuinig, maar ik kon toch niet merken, dat Tante gierig was. Zelfs zag ik haar geld geven voor armen. De docter kwam haar een paar maal bezoeken, en dat vond ik een heerlijke afleiding. Hij praatte gezellig, bracht Tante altijd in een vroolijke luim

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1