BUITENLAND. Overzicht der week. ter bereiking van dit doel twee verschil lende wegen worden aangegeven ligt voornamelijk in de groote verscheiden heid van artikelen, die de afdeeling aan hare leden zal moeten aanbieden. Zijn toch enkele dezer artikelen, voorname lijk brandstoffenzeer geschikt om di rect voor verschillende personen inge kocht te worden, anderen daarentegen zullen voornamelijk door 't maken van overeenkomsten met groote en soliede leveranciers moeten verkregen worden. Art. 3. De jaar'lijksche contributie be draagt hoogstens f 1.50, waarover, naar gelang van behoeftein termijnen zal worden beschikt." Dat aan de oprichting en instandhou ding eener vereeniging, van welken aard dan ook, steeds eenige kosten zijn ver bonden, behoeft geen nader betoog. Door 't stellen eener betrekkelijk lage contributie als maximum heeft de afdee ling echter gemeend aan een gegrond be zwaar tegemoet te komen. Zooals dit artikel aangeeft wordt over de gelden slechts naar gelang van behoefte be schikt, zoodat men kan aannemen, dat slechts bij uitzondering de geheele con tributie zal worden ingevorderd. Art. 8. »Bij het aangaan van con tracten met winkeliers moeten deze zich verbinden, aan het bestuur een bij onder ling overleg te bepalen aantal procenten van de bruto ontvangst uittekeeren ten bate van de leden der afdeeling." »Zij leveren de waren volgens eene maandelijks door het bestuur goed te keuren prijscourant, kosteloos voor de leden verkrijgbaar." j>De waren moeten zijn van goede kwaliteit, gekeurd van wege het bestuur. De levering geschiedt tegen contante be taling, terwijl het totaal bedrag telkens door den winkelier wordt aangeteekend in een boekje, dat door het bestuur de eerste maal voor niet en vervolgens a 10 cents aan de leden wordt verstrekt." Art. 9. »De direct door het bestuur aangeschafte goederen worden zooveel mogelijk tot prijzen van den kleinhandel aan de leden afgeleverd, en steeds tegen contante betaling." s Bestellingen van niet leden mogen worden uitgevoerd, zonder dat de ver eeniging daaromtrent eenigerlei ver plichting tegenover die personen op zich neemt." Art. 13. »De winst, verkregen op de direct door het bestuur aangeschafte goe deren wordt tot een bedrag van 20 gestort in het reservefonds, en het over blijvende onder de leden verdeeld in ver houding tot hunne inkoopen." Winstaandeelen, binnen drie maanden na de opzegging niet opgevorderd, wor den in de spaarbank te Amersfoort be legd op naam en ten bate van de recht hebbenden. en trachte haar te beduiden, dat ze zich zelf wat meer moest te goed doen; maar als hij op dat punt kwam was Tante doof en zij antwoordde altijd weer: yNeen, docter, dat kan er niet af. Sto ken op mijn slaapkamer dat gaat niet. Ik lijd alleen aan den ouden dag en daar is niets tegen te doen." Het bekroop mij wel eens, dat ik na tuurlijk haar huishouden verzwaarde, maar daarvan wilde Tante niet hoören. Op zekeren avond zaten wij gezellig bij elkaar. De docter dronk thee bij ons. Toevallig kwam ons gesprek op mijn vertrek en ik zei, dat ik maar tien dagen vrij had en dus over een paar dagen weer naar Lommeroord zou gaan. Tante keek mij ernstig aan en de docter zei: 't Is jammer dat u niet hier wat kunt blijven. Uw tante leeft heelemaal op, nu ze vroolijk gezelschap heeft." En hij keek mij daarbij op de een of andere manier zoo aan, dat ik een kleur kreeg. »Kind," riep tante op eens uit, »ik kan je niet weer missen. Ik heb nooit zoo veel gezelligheid en ook rust gehad, als de laatste week. Wie weet hoe kort ik nog leef. Blijf hier en vervroolijk mijn laatste levensdagen." Ik wist niet recht wat me overkwam. Art. 14. s Het reservefonds strekt in de eerste plaats tot dekking van even- tueele verliezen. Omtrent de verdere be stemming wordt door de algemeene ver gadering der afdeeling nader beslist." »Bij ontbinding van de afdeeling ver valt het reservefonds, na afbetaling van alle schulden aan de kas van het disfrfdt. De hier niet genoemde artikelen be vatten uitsluitend bepalingen van huis houdelijk belang, wier vermelding ons niet noodzakelijk voorkwam. Een ieder zal duidelijk zijn dat het doel in de hierboven aangehaalde artikelen omschreven, slechts ten volle kan ver kregen worden door krachtig samen werken van alle belanghebhenden. Een bezwaar, meer van gemoedelijken aard, moeten wij nog trachten uit den weg te ruimen. Van verschillende zijden toch wordt beweerd, dat door de hier bedoelde afdeeling eene concurrentie tegen den kleinhandel in 't leven zal worden geroepen, die, neemt deze afdee ling werkelijk in bloei toe, geheele ver nietiging van dien handel zal ten ge volge hebben. Dit nu is, naar onze op vatting, onjuist en zou dan waar zijn, wanneer bovenbedoelde handelaars door aanhoudende tegenwerking 't ge bruik van andere middelen noodzakelijk maakten. Voor men toch tot die andere midde len overgaat, zal men eerst trachten ver schillende leveranciers voor 't bovenge noemde doel te winnen; de Vereeniging. die een beroep doet op algemeene sa menwerking, zou al zeer slecht aan hare roeping beantwoorden, indien zij de hulp van een deel der ingezetenen afwees, en niet dan zeer overwegende redenen zul len haar kunnen noodzaken deze midde len toe te passen. Nogmaals, algemeene samenwerking is een hoofdvereischte voor de gezonde en krachtige ontwikkeling onzer Veree niging. Wij kunnen het een ieder niet genoeg op 't hart drukken, dat elke steun door ons zeer wordt gewaardeerd. Door bovenstaande regels, meenen wij aan een bezwaar van velen, onbekend heid met 't doel en de werking onzer Vereeniging, te gemoet te komen. Be langstellenden, die nadere inlichtingen verlangen, vinden de bestuursleden daar toe steeds bereid. Het Bestuur van V district Amersfoort der Vereeniging Eigen Hit lp, F. VAN KETWICH, Pres. G. J. DE JONGH, Vice-Pres. A. J. COST BUDDE, Sccr. J. J. JACOBS, Penningm. Dr. A. H. C. VAN DRIEL. J. C. F. PRIKKEN. H. W. A. VAN DEN WALL BAKE. Ik keek van den een naar den ander en eindelijk knielde ik bij mijn tante neer en zei: Tantelief, meent u dat waarlijk? Ik kan u geldelijk niets vergoeden, van alles wat u mij geeft en. Zwijg daarvan," riep de oude vrouw heftig, wie praat er nu van geld. Laat dat in Gods naam rusten. Ik zal wel zorgen datje het noodige hebt, dat heb ik voor je over. Och, Agnes, verlaat mij niet, wees mijn kind." Wij beide vergaten, in onze overleg gingen geheel, dat de docter eigenlijk een vreemde was. Ik sprak natnurlijk over juffrouw Werner, dat ik die maar niet zoo op eens kon verlaten; maar ja wel, Tante had er haar al overgeschreven en ik las een brief, waarin mijn oude vriendin mij voluit permissie gaf om weg te blijven, daar zij begreep, dat ik geen beteren plicht had, te vervullen dan de laatste levensdagen te veraangenamen van mijn tante, die zoo innig lief en har telijk over mij geschreven had. En ik bleef, natuurlijk; ik heb er nooit berouw over gehad, hoewel er later dingen ge beurden, waarover ik nooit vooruit ge dacht had. Wordt vervolgd) De socialistemvèt is zooals wij in 011s vorig nummer meldden in handen eener commissie gesteld, die dè moeielijke taak moet vervullen, om een compromis tusscken de Regeering en de oppositie tot stand te brengeD. Over bet werk dier commissie schijnt niemand erg tevreden te zijn. Bismarck vindt, dat Lasker te veel amendeerten Lasker wordt door zijné partijgencoten en vooral door zijn com mittenten lastig gevalleu, om zijn te groote toegeeflijkheid voor de Regeering. Toch vreezen wij, dat dit ontwerp zij het dan ook met geringe wijzigingen, tot wet zal worden verheven. En dat, hiermede werke lijk een stap achteruit zou worden gedaan, kunnen onze lezers opmaken uit de vol gende juiste en zakelijke inhoudsopgave, zoo als die door den Frankfurter corres pondent van »het Vaderland" wordt gegeven. o De socialistenwet verbiedt eenvoudig alle vereen igingen, die of een sociaal-de mocratisch, socialistisch en comtuunistisch karakter dragenöf wel de bestaande staats- en maatschappelijke orde traeht,eu te ondermijnen. De kasseu van dergelijke vereenigingen worden geconfisqueerd en ter dispositie der gemeentelijke armver zorging gesteld bijeenkomsten van wel ken aard ook, feesten, optcchteu zijn aan de aanhangers der voornoemde leer ten strengste verboden. Het gedrukte woord mag door hen noch gelezen, noeh'verspreid wórden; elke agitatie of bijdrage wordt met zware straffen bedreigd. Geen restau rateur mag zijn lokaal aan socialisten enz. tijdelijk afstaan, geen leader", agent, re denaar, kassier, ijveraar en colporteur dei- partij voortaan meer in functie treden, geen burger lid der verboden vereeniging blijven of bijeenkomsten van socialisten bezoeken. De straffen bedragen minstens 500 a 1000 Rm. of 3 tot 12 maanden een zame opsluitingherhaalde overtredingen hebben de aanwijzing der verdere woon plaats van regeeringswege ten gevolge; buitenlanders worden over de grenzen ge zet, weerspannige boekdrukkers, boekver- koopers, eigenaars van leesbibliotheken en leesinrichtingen, zoowel als niet welge zinde restaurateurs, tappers enz. moeten hun bedrijf aan hun overtuiging ten offer brengen. Is dit alles nog niet voldoende, zoo is de Regeering bevoegd tijdelijk de militaire dictatuur te proclameeren. De uitvoerende macht is de politie en de rechtbank vormt in dit geval de Bonds raad, Ziehier dus een doodvonnis," Als de regeering nu de moeite had ge nomen, om in het ontwerp eene duidelijke definitie te geven van hetgeen zij door so cialisme verstaat, zou wellicht menigeen zich bij deze draconische bepalingen neer leggen. Doch nu die definitie ontbreekt, is de deur voor willekeur wijd opengezet. De Oostenrijkers hebben in Bosnië veel gewonnen, zóóveel zelfs, dat men hopen mag, den tegenstand der bevolking binnen korten tijd geheel te kunnen onderdruk ken, Dit neemt niet weg, dat aan de be zetting vele blijvende moeielijklieden ver bonden zullen zijn, en dat een groot deel der Oostenrijksche onderdanen, met name de partij der Czechen, thans nog aandringt op ontruiming van het bezette grondge bied een wensch, welks vervulling, na het laatste succes der krijgvoerende troe pen, al zeer onwaarschijnlijk is geworden. üeonzaligegevolgen van Lord Beacons- field's Oostersche politiek blijven niet uit. Engeland zal zich hoogst waarschijnlijk niet kunnen onttrekken aan een oorlog met Afghanistan, dezelfde landstreek waar het, ruim dertig jaren geleden, door het moordend klimaat en de wapenen dei- krijgshaftige en fanatieke bewoners, een geheel leger van ongeveer vijfentwintig duizend man verloor. Aan een diner, dat Lord Carnarvon zijn pachters in Nottinghamshire en Derby shire aanbood, hield de ex-Minister een uitvoerige rede over de Oostersche kwestie; hij betreurde het, dat zijn voorpellingeu op het einde der vorige zitting door de omstandigheden niet waren gelogenstraft; elke dag rechtvaardigde meer eu meer de vrees, dat-het tractaat van Berlijn geen elementen van een blij venden vrede zou bevatten Cyprus achtte hij een lastpost voor Engeland. Van Afghanistan spreken de, zeide Carnarvon, dat een oorlog met dat Rijk een ware ramp zou zijn, en de verovering of bezetting van dat Rijk een nog grootere ramp misschien, want het zou Engeland de militaire of politieke suprematie in het Oosten niet verschaffen. Indien uien werkelijk jaloersch was op den invloed van Rusland, dan was het beter dat Rijk openlijk in Europa den hand schoen toe te werpen. Toen de ex-Minister sprak, was hem het bericht niet bekend, dat het Engelsch ge zantschap naar Kaboel bij den Khyber-pas rechtsomkeert had gemaakt. De Daily News"-correspondent te Simla deelt daar omtrent nog enkele bijzonderheden mede. Sir Neville Chamberlain vertrok Zaterdag van Peschawarbij den Khyber-pas geko men, vernam hij, dat in het midden van den pas troepen van den Ameer (den vorst van Afghanistan) waren gestationneerd, om den doortocht te beletten. Chamber lain had instructies van Lord Lytton be komen om een vijandelijke ontmoeting te vermijden. Hij zond den majoor Cavagua- ri, vergezeld van twee inlandsche prinsen en een klein escorte, vooruit. Na een lang durig onderhoud verklaarde de komman- dant van den pas, dat hij de reizigers zou aanvallen, indien zij hun tocht trachtten voort te zetten. Het gezantschap keerde dus naar Peschawar terug. Terwijl de Ameer de Engelschen, wanneer zij de grenzen van zijn Rijk naderen, verdrijft, ontvangt hij herhaaldelijk Russische offi cieren; volgens een telegram uitKonstan- tinopel intrigeert hij bovendien bij de Porte, om eeu verbond tusschen dat Rijk en Rusland tot stand te brengen. Men verneemt nader, dat het Ministerie onverwijld bijeen zal komen, om overfAf- ghanistan te beraadslagen. De pers is een parig van oordeel, dat de Ameer Sheer Ali, zoo spoedig mogelijk wegens zijn gedrag behoort te worden getuchtigd, zonder Rusland in het geschil te mengen. De Titues" is van meening, dat men geen veldtocht moet beginnen voor net voor jaar, Engeland zou kunnen wachten en den Ameer tijd laten om van gevoelen te veranderen. Aan de ^Standard" wordt uit Simla van den 23n Sept. bericht, dat er last gegeven is om een aanzienlijke strijd kracht aan de grens van Afghanistan bij een te brengen. Reeds zijn 12,000 man daar geconcentreerd. KENNISGEVINGEN. SCHOUW. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien art. 22 van het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht, d.d. S November 1853 (Provinciaalblad No. 102), alsmede art. 104 van het algemeen policie-regle- ment voor de gemeente Amersfoort; Doen te weten, dat de bij voormelde artikelen bedoelde najaars-scbouw over de wegen, sloten en waterleidingen, aan hun toezicht of beheer ondcrwoipen, zal gehouden worden op Woendag, den 9. October aanstaande en volgende dagen. Wordende bij deze de bepalingen van bovengemelde reglementen aan de belang hebbenden in herinnering gebracht. Amersfoort, den 23. September 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, VAN PERS1JN. W. L. SCHELTUS. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den provin cialen Inspecteur van's rijks directe belas tingen enz. in Noord-Holland en Utrecht executoor verklaaid kohier van het PA TENTRECHT over het vierde kwartaal van het dienstjaar 1877/78 aan den Ont vanger van 's rijks directe belastingen al hier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den hij de

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2