PHOTOGRAPHIE. J.C. AMERSFOORT va BARNEYELD. ar II DIENSTBODEN. gc gunmfffflrlüflit ^Mndtbirrbrmuttfrij THEE. M. van Gelder Zoon langton de ontvangst van de nieuwste modellen Japonstoffen, Vilte en Flanelle Peignoirs, Rokken WATERPROEF EN RE1SJASSEN B. J. van Gelder WINTERMANTELS, KENNISGEVING. RENTEGEVEND KAPITAAL met kans aan te schaffen. Wekelijksche afDetaiing afl. Wordt gevraagd VRACHTWAGEN R. GRIFFIOEN. PRIVAATLESSEN. ZIEKEN Beierschbier ook Gerstebier DAMES KINDERMANTELS, V00E HEEEEN: De nieuwste dessins Eng. en Fransche Bukskins voor Costumes, zware stoffen voor Overjassen, Reisdekens, Baai, Bever, Wollen en Katoenen Dekens in alle soorten;* Witte Goederen en wat verder tot het vak behoort. PREMIENBANK CARL BRUCK. Den Heer P. J. ISAACSON, ADVERTENTIE N. Dingsdags en Vrijdags Vertrek van Amersfoort Dins dags en Vrijdags 5 uur 's avonds. in twee soorten. Op zware tusten voor de pomp geschikt. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts Fijn geung'e PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRaNDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. in alle tailles en qualiteit. hoek STOOVESTRAAT, heeft ontvangen eene UITGEBREIDE COLLECTIE in alle prijzen van af f 12, De ondergeteekende heeft, op veelvuldig verlangen van het geachte publiek, de doelmatige inrichting daargesteld, om iedereen in de gelegenheid te stellen, op wekelijksche afbetalingen, zich een De Premiënbank Carl Bruck verkoopt: Een 3 pCt. Amsterdamsch lot k tl 15. Een 3 pCt. Rotterdamsch lot a f 115. Een 3 pCt. Amsterdamsch gem. cred. h f 105. Een Antwerpsch lot k f 60, en ff. 100 5 pCt. Oostenrijksch Metalliek k f80. Bovenstaande effecten zijn verkrijgbaar op De inschrijver geniet, zoodra hij in het bezit is gesteld van het nommer van zijn effect, in alle prijzen, die gedurende den loop zijner afbetalingen mogten vallen. Op verlangen wordt ieder effect bij een notaris te Amsterdam gedeponeerd en depobewijs aan den inschrijver, volgens voor waarden, overhandigd. Nadele inlichtingen zijn te bekomen bij de Amsterdam, Damrak 26, bij de Korenbeurs. Amersfoort, Havik 480. Mede ook verkrijgbaar bij den Heer A. M. SLOTHOUWER, te Amersfoort. Solide Agenten worden, in alle plaatsen van Neder land, voor deze zaak gevraagd. Het Atelier, in den tuin van den Heer BURGERHOUT is dagelijks geopend van 's morgens negen tot 's middags vier uur. Brieven en boodschappen worden in het Hotel aangenomen. Mij minzaamst aanbevelende PHOTOGRAAF. Amersfoort, Sept. 1878 EEW FATSOENLIJK JON&- MENSCH voor de loopende werk zaamheden. van De ondergeteekende bericht dat hij 1 weemaal 's weeks, en wel des van rijdt, tot het verrichten van BOOD SCHAPPEN en vervoer van GOE DEREN. Van een accurate bediening kan een ieder verzekerd zijn. Mij minzaamst aanbevelende, Barneveld, Sept. '78. Met NOVEMBER a. s.verlangt men in een klein gezin, zonder kinderen, te AMERSFOORT twee fatsoenlijke DIENSTBODEN, P. G.eene voor Keuken- en Huis werk, de andere voor Werk- of Twee de meid. Bekwaamheid, netheid en goede ge tuigenissen zijn hoofdvereischten. Men kan rekenen op goed LOON en VER VAL. Adres onder letter A bij den Boek handelaar A. M. SLOTHOUWER, Langestraat, te Amersfoort. met acte voor de FRANSCHE TAAL en HANDWERKEN, biedt zich aan tot het geven van Adres letter B aan het Bureau dezer Courant. vinden vertrouw baren raad in bet beroemde geïllustreerde werk: Dr. Airy's matuurgeneeswijze, prijs één Gulden, en over 500 bladzijden dik, bij alle Boekhandelaars te ontbie den, of rechtstreeks bi) Richter's Boekhandelte Rotterdamtegen franco toezending van 20 Postzegels a 5 Cents, die ook vooraf op franco aanvrage een uitreksel daarvan franco en gratis verzendt. Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ont breken. Deze uitmuntende zuiverende en her stellende Pillen, zijn gedurende meer dan een vierde eener eeuw vereerd geworden door de begunstiging aller standen. Eenige van Holloway's Pillen, van tijd tot tijd bij het naar bed gaan ingenomen, zullen in dit onzekere klimaat menigen kwellenden aanval van heeschheia, zeere keel, dipthe- ria, keelontsteking en andere heerschende keelziekten, geheel voorkomen of verdrij ven. Dit middel is met een' voorrang boven alle andere medicijnen begunstigd geworden in gevallen van aamborstigheid en waterzucht, waardoor deszelfs kramp stillende, water afdrijvende en verster kende eigenschappeu niet te hoog gewaar deerd kunnen worden. Eene van Hollo way's Pillen voor liet middagmaal inge nomen tot bevordering der spijsvertering geeft hun die aan gebrekkige spijsverte ringlijden veel hulp, herstelt trapsgewijze de verteringskrachten der maag, en schenkt verligtiug van veel ongemak. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80. f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etabliasement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4