Amersfoort en Omstreken Mijn levensgeschiedenis. 1878. No. 354. VOOR Zaterdag- 5 October. Uitgever: A.M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Oi t J lad verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B oekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd°>25- Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rottcrd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 zVitar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9.1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. Postwagendieast (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maanbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 U,— 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,89 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 De afgeloopen week kan niet anders dan belangrijk genoemd worden met het oog op de gebeurtenissen waarvan wij het bericht ontvingen. De bezetting van Bosnië en de Herzegowina door de Oos- rijksche troepen toch is in de laatste da gen zoo veel gevorderd, dat met grond kan verwacht worden, dat ook het laat ste, nog door de opstandelingen bezette gedeelte, binnen korten tijd zal onder worpen worden. Het succes, dat de Oos tenrijkers behaalden, toen zij de zaak der bezetting met meer ernst beschouwden en aanpakten, heeft zijne uitwerking op de bevolking zoowel als op de opstande lingen niet gemist en de laatste berichten behelzen dan ook meer de mededeeling, dat deze en gene vesting zich overgaf dan beschrijvingen van bloedige gevech ten, zooals die in het begin aan de orde waren. Wanneer men den loop der za ken nagaat, dan kan men moeilijk tot eene andere overtuiging komen dan de ze, dat Oostenrijk veel geld en wat meer zegt veel menschenlevens gespaard zou hebben wanneer het van den beginne af met minder ligtzinnigheid te werk ge gaan was. Door een krachtig optreden met een voldoende troepenmacht zou de FEUILLETON. IV. (Slot.) De spookachtige geluiden, die ik, den eersten nacht van mijn verblijf bij mijne tante, meende te hooren, had ik toen daaraan toegeschreven dat men aan de geluiden in een vreemd huis dikwijls moet gewennen en ik had er niet weer over ge dacht. Maar toen ik des nachts, nadat wij 's avonds besproken hadden, dat ik voor- loopig bij Tante zou blijven, niet kon slapen en lag te denken, over de veran dering in mijn leven, schrikte ik plotseling op, door een akelig gekreun, dat ik hoor de. Ik luisterde met ingehouden adem en meende duidelijk zeer zachte voetstap pen naast mij te hooren. Mijn hart bons de en ik moest mij zelf geweld aan doen om op te staan, naar de deur te gaan en op den gang te kijken. Ik hoorde of zag daar niets bijzonders en nadat ik de deur weer gesloten had, bleef alles ook stil. Ik schaamde mij over mezelf. Natuurlijk sprak ik er 's morgens met Ka over. Die schudde het hoofd en sprak over wind en paniek, die nu na weken strijds onder de opstandelingen ontstond reeds dadelijk haar verlammenden invloed hebben doen gevoelen, en hoogstwaarschijnlijk ook op de Turksche regeering een heilzamen indruk gemaakt hebben. De laatste overwinningen der Oostenrijkers moeten althans te Constantinopel eene merkbare wijziging der meeningen ten opzichte de conventie met Oostenrijk veroorzaakt hebben en de oorspronkelijke tegenstan ders er van dringen thans ten sterkste bij den Sultan aan op het spoedige tot stand komen der overeenkomst. Zooals te ver wachten was is de Oostenrijksche regee ring nu niet meer als vroeger tot conces- siën geneigd en wil zij onder anderen van de vaststelling van een termijn voor de bezetting niets weten. Trouwens het mag gerust betwijfeld worden, dat het ooit in Andrassy's bedoelingen lag de bezetting van Bosnië en de Herzegowina iets anders te doen beteekenen dan eene voorbereiding tot definitieve annexatie. De gebeurtenissen van de laatste maan den en de houding der Mogendheden geven het recht om te zeggen dat de da gen van het Europeesch Turksche rijk geteld zijn, niettegenstaande al de moeite die Disraëli zich gaf om de eindexecutie nog te verschuiven. Hoe Rusland de be palingen van het Berlijnsche tractaat op- ratten, en ze waarschuwde mij om er mijn tante niets van te vertellen. Toch kon ik niet laten er iets over te zeggen, toen ik Tante zag. Zij was bleeker daruooit en ik meende dat ze mij angstig aan keek. Op mijn vraag of zij goed geslapen had antwoordde Tante: Natuurlijk, kind, waarom zou ik niet?" maar ze was onrustig en niet zooals ge woonlijk. Na dien nacht hoorde ik af en toe weer hetzelfde en eindelijk besloot ik, op zeke ren morgen, den docter in mijn vertrou wen te nemen, daar ik vast er van over tuigd was, dat Tante evenveel hoorde als ik, dat zij er zenuwachtig door werd en dat het haar heel veel kwaad deed. Docter de Graaf keek mij eerst zeer verwonderd aan, en ik geloof, dat hij in zijn hart om mij lachte; maar toen ik hem alles gezegd had en wij er over spraken wanneer precies ik alles meende gehoord te hebben, gaf hij toch toe, dat hij juist die dagen mijn tante koortsig en over spannen had gevonden. Wij overlegden samen er voorloopig met geen der beide huisgenoten over te spreken en ons best te doen achter de waarheid te komen. Dit gesprek en onze latere overleggingen vat en uitvoert blijkt onder anderen uit het voornemen van zijne regeering om het bezettingsleger van Rumelië juist de dubbele sterkte te geven van die welke het tractaat voorschreef. Hoewel nu een dergelijke handelwijze zeker niet door de contracteerende mogendheden kan worden goedgekeurd, valt het evenwel zeer te betwijfelen dat zij, anders dan door een protest, van hunne meening te dien opzichte zullen doen blijken. Enge land toch dat zoogenaamd voor den Turk in den bres sprong en Rusland's spel bedierf door zich tegen het tractaat van San Stefano te verzetten, zal nu wel op dit punt geen bezwaar maken nu het zelf in groote moeilijkheden gewikkeld is tengevolge van het in Afghanistan ge beurde. Terwijl de noodige voorberei dingen gemaakt worden om de beleedi- ging het Engelsche gezantschap naar Kaboul aangedaan, bloedig te wreken en den Emir te tuchtigen, wil de regef ring toch nog niet dadelijk hiertoe overgaan, maar Shere Ali de gelegenheid geven om het gebeurde goed te maken door de schuld van zich af te schuiven op de on handelbare stammen in het gebergte, waar de terugwijzing van het gezant schap plaats had. Uit deze betrekkelijke langmoedigheid van de Indische Regee ring blijkt wel dat de Engelschen de ne- maakten, dat de docter en ik elkaar veel spraken, meer dan Tante wist en het duurde niet lang, voordat ik een flauw vermoeden kreeg, dat hij dikwijls meer kwam om mij te ontmoeten, dan om zijn patiënte op te zoeken. Ik vond het altijd verbazend prettig als hij kwamvooral als hij 's avonds zijn visite maakte, want dan wist ik zeker, dat hij bij ons kwam uit rusten van zijn dagelijksch, vermoeiend werk en dus lang bleef. Zoo verliepen er weken en maanden. Ik had langzamerhand verscheiden huis houdelijke bezigheden van mijn tante overgenomen. Zij bleef altijd hartelijk en lief en ik hield veel van de oude vrouw maar hoe veel wij ook te zamen waren, hoe ik ook mijn best deed, om mij haar vertrouwen waard te maken, zij bleef op enkele punten altijd zeer gesloten. Zij vertelde mij veel over mijn moeder en wilde nooit over mijn vader spreken. Zij waren om financieele kwesties in onmin- geraakt, dat begreep ik wel, maar wat er eigenlijk gebeurd was ben ik nooit te we ten gekomen. Ook kon ik er nooit achter komen of Tante veel of weinig geld had. Bij buien leefden we verschrikkelijk zui nig en dan weer was zij heel royaal. Maar derlaag van'hun leger vóór ruim 30jaren in dat zelfde land geleden nog niet ver geten hebben en de beleediging liefst langs een vredelievende weg uitgewischt willen zien. Zeker is het dat zij de onder vinding van toen zich thans ten nutte zullen maken en geen expeditie tegen Afghanistan zullen beginnen vóór dat de winter voorbij is. Misschien is voor de weinig krasse houding van Engeland de oorzaak ook te vinden in de on zekerheid, waaromtrent men verkeert aangaande den invloed dien Rusland in Afghanistan uitoefent. In elk geval is eene expeditie tegen Shere Ali, die zon der veel inspanning een leger van 100,000 strijdhaftige bergbewoners bijeen kan brengen, geen kinderspel en is het dus niet te verwonderen, dat Engeland met omzichtigheid te werk gaat. Rusland gaat met zijn hervormings werk in het geannexeerde Bulgaarsche gebied steeds voort. Vooralsnog hebben die hervormingen hoofdzakelijk plaats op het gebied der militaire organisatie hetgeen wellicht in die streken en met het oog op de dingen die komen kunnen, van het meeste belang te achten is. De pogingen door de Russische regee ring genomen om het nihilisme te be strijden of uit te roeien, hebben tot dus ver nog niet het gewenschte succes ge- tusschen dit alles doorging Tante's ge zondheid hard achter uit. Het zomerweer deed haar goed, maar zij vermagerde bij den dag en ze werd hoe langer hoe stiller. Ik las haar veel voor en dat deed 's avonds onze docter. Hij kwam nu geregeld eiken avond. Onze gesprekken waren door» gaand vrij ernstig. Tante hoorde niet graag spreken over sterven en kon met grooten ijver betoogen, dat jonge men- schen evenveel kans op den dood hadden als oude. Toen wij ongeveer een jaar zoo geleefd hadden gebeurde het op zekeren avond, dat Tante bijzonder lang sliep na het eten. Docter de Graaf vond mij dus alleen en hoe het kwam weet ik niet precies te zeggen, maar het duurde niet lang of hij vertelde mij, dat hij mij innig liefhad en mij zoo graag als zijn vrouwtje mee zou nemen, maar dat hij nog te weinig ver diende om m;j een goed thuis te bezorgen. Of ik hem liefhad? Mijn hart juichte van vreugde, terwijl hij sprak en ik kon niets anders doen dan hem mijn hand reiken maar ik begreep volkomen met hem, dat onze vooruitzich ten nog niet bepaald helder waren. Ik had geen cent; hij verdiende nog niet veel

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1