Amersfoort en Omstreken 1878. No. 355. VOOR Zaterdag- 12 October. Uitgever: A.M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Mijne eerste - en laatste - j aioerscheid. WEEKBLAD Di t Had verschijnt des Zaterdags namiddags, bonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fi anco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aau te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7.45 10,- 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1,- 5,15 7.32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 0,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amstcrd.l Postwagendienst (Ondernaming A. Schimmel) tnsschen Amersfoort en Maanbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 'savonds na aankomst van de laatsten trein. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,- 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 NaarZutphen: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutpheu 8.21 9.29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1.47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 Hoewel de gebeurtenissen der laatste dagen allezins in overeenstemming zijn met het gevoelen in ons laatste overzicht uitgesproken, omtrent den toestand in Bosnië mag het evenwel niet over het hoofd gezien worden, dat er nog het een en ander te wachten is voor dat werke lijk gezegd kan worden, dat de bezetting van Bosnië en de Herzegowina door Oostenrijk een voldongen feit is. En zeer zeker zal in den eersten tijd van een rus tig bezit der geannexeerde staten, want hierop komt de bezetting dier gewesten toch neder, gesproken kan worden. Tot dusverre loopt het den Oostenrijk- sche ministerpresident Andrassy vrij wel mede. Zijne hoogst dubbelzinnige poli tiek wordt door een zeker succes be kroond, dat dan ook tengevolge heeft, dat zijne politieke tegenstanders in het Hongaarsche ministerie hun ontslag heb ben ingediend. Ook tegenover de Porte is de houding van de Oostenrijksche re geering zeer veranderd. Na de moeilijk heden waarmede de bezetting gepaard ging, die voor een gedeelte aan Turk- schen invloed moeten worden toege schreven, is het niet te verwonderen dat Oostenrijk een minder welwillende en toegeeflijke houding tegenover Turkije inneemt en een eigenaardig effect maakt FEUILLETON. Vertrouwelijke mededeelingen van een pasgetrouwd vrouwtje.) I. 3 October. »Sinds ons trouwen ik kan me haast niet verbeelden, dat het nog maar drie maanden geleden is 1 heb ik het al heel slecht met je gemaakt, beste Lisel Maar een goed mensch die zich betert. Ik ben van plan voortaan trouw te cor- respondeeren. Je weet niet, hoe druk ik het heb. Eerst onze huwelijksreis een heerlijke tijd 1 Entoen van alles in ons gezellig huisje in orde te maken en te be- distelen, visites te ontvangen en terug te maken, meiden te dresseeren enz. enz- Karei had nog vacantie, en was dus veel te huis. Hij is nu weer druk bezig met zijn werk, en daardoor heb ik nog al dik wijls een avondje open, om met mijn oude vriendinnen een praatje te hou den." het, dat de Porte nu bepaaldelijk op de opvolging der voorschriften van het trac- taat van Berlijn met betrekking tot den duur der bezetting van Bosnië en de Her zegowina aandringt. Wij hebben er reeds op gewezen dat het dedoelde trac- taat door Rusland evenmin als door Oostenrijk schijnt te zullen worden ge huldigd. Dit blijkt nog bijzonder door het feit dat de Russen de organisatie van het bestuur van Bulgarije en van Oost- Rumelië geheel inrichten naar den grond slag van het tractaat van San Stefano in strijd met de voorschriften van het Ber- lijnsche. Te verwonderen is het evenwel niet, want het is niet voor het eerst dat een internationaal tractaat door Rusland is overtreden. Men heeft slechts te den ken aan de handeling van Rusland ten opzichte van het tractaat van Parijs, ten tijde van den fransch-duitschen oorlog. Indien men de berichten, die daarom trent worden verspreid, mag gelooven, dan hebben nu weder de Oostenrijksche troepen en zelfs de Oostenrijksche offi cieren zich aan verregaande ruwheid en wreedheid schuldig gemaakt. De klag- ten daarover gaan natuurlijk van de Turken uit en schijnen werkelijk in eene circulaire aan de Mogendheden te zijn medegedeeld. Dat er onbehoorlijke za ken zullen zijn voorgekomen is wel waar schijnlijk, maar, hoewel deze altijd zeer te betreuren zijn, mag niet uit het oog 6 October. >ZooI ik zal je de les moeten lezen over je gebrek aan eerbiedVergeet niet, dat ik drie maanden ouder ben dan jij, en vooral, dat ik een getrouwde vrouw ben. Heusch, Lise daar zijn heel wat dingen, waar je volstrekt geen begrip van hebt, dat merk ik aan je dwaze vragen. Of de wittebroodsweken al om zijn, omdat mijn man weer zooveel uitgaat?" Maar kind, denk je dan, dat we niets te doen hebben, dan naast elkaar op de canapé te zitten? Ik vind het heel goed, dat Ka- rel uitgaat, en ik zou niets akeliger vin den, dan wanneer de menschen hem een huismosch noemden, en meenden, dat hij onder de pantoffel zat. Wat een dwaas idéé, Karei onder de pantoffel! Och, kindlief, we hebben daar vroeger wel eens gekheid over gemaakt, maar ik verzeker- je, dat een vrouw erg bij de hand moet zijn, en meneer een erge sukkel, als hij onder die pantoffel komt. Mijn man is gelukkig geen sukkel 1 En dan, als hij uitgeweest is, vertelt hij mij alles zoo pre cies over. Gisteren nog deed hij zoo'n vermakelijk verhaal over Marie van Es, verloren worden, dat het, waar men met zulke ruwe en betrekkelijk onbeschaafde tegenstanders te doen heeft, moeilijk wordt om altijd dezelfde gematigdheid in acht te nemen, en wij zijn het van de Turksche regeering te zeer gewend, om overdrijving waar te nemen om hier al te veel waarde aan hare klachten te hechten. In Rusland nemen de uitingen van het nihilisme bij den dag toe. Met merkwaar dige audaciteit worden de meest oproe rige geschriften gedrukt en verspreid. In een dier bladen wordt verklaard dat het gansche volk, edellieden, zoowel als han delaars, kleine burgers en werklieden allen genoeg hebben van de onderdruk king van het Czarisme. Uit den inhoud dier bladen zou men opmaken, dat het nihilisme meer een bepaald anti-Czaris- tisch karakter aanneemt. Niettegenstaande het gevaar aan de betrekking van hoofd van Rijkspolitie na den moordaanslag op Trepoff en Me- sencoff heeft men in generaal Drentelen voor laatstgenoemden een opvolger ge vonden. Het schijnt dat de jacht in Duitschland tegen de socialistisch gezin de werklieden de revolutionaire bewe ging in Rusland in de hand werkt. Omtrent de operatiën tegen Afgha nistan is sedert ons vorig overzicht wei nig te vermelden. Volgens sommige be richten zou Shere-Ali zijne afwachtende waar hij meê had zitten praten." io October. Ik hoor met plezier, dat mijn laatste schrijven je gerust gesteld heeft. Maar watje over die Marie schrijft daar heb ik nog eens over nagedacht. Neen, ik vind er niets in. We zien haar veel en ik mag haar heel graag lijden. Ze is amusant, en 't zou wel een wonder zijn, als Karei dat ook niet vond. Je verbeeldt je toch niet, dat ik jaloersch ben? Wat een dwaasheid! Als men zóólang lief en leed gedeeld heeft, en voor elkaar geen geheimen meer heeft, kan er van jaloerschheid geen sprake meer zijn. En daarom beloof ik je graag, je precies op de hoogte te houden van alles, wat Marie en Karei samen uit spoken. Maar als je op een romannetje rekent, beloof ik je tegelijk, datje erg ge dupeerd zult zijn." 17 October. s Marie is lief en goed, dat heb je altijd gezegd, en dat meen ik ook. Maar ik wou toch, dat ze een beetje minder aanhalig was. Ik ben zeker, dat ze niets kwaads bedoelt, maar ik verbeeld me toch, dat haar manier van doen wel eens hoe houding in eene aanvallende veranderen en dientengevolge enkele grensplaatsen door Engeland aanzienlijk versterkt zijn, doch het is moeilijk aantenemen dat er aan een begin van vijandelijkheden, althans van Engelsche zijde, zal worden gedacht vóór dat de winter voorbij is, en zoo er van de zijde van den Emir van Kabul al iets ondernomen wordt dan zal dit waarschijnlijk bij schermutselingen blijven. In een der Engelsche tijdschriften komt een stuk voor van den oorlogscorrespon dent van Daily News, den heer Forkes, waarin hij verklaart dat het eiland Cy prus een nietswaardige lastpost voor En geland is en waarin hij er op wijst dat de operatiën in Kaboel van oneindig meer beteekenis zijn dan de invloed die Enge land van uit Cyprus in Klein-Azie kan uitoefenen. Volgens de Politische Correspondenz zou het aan den Engelschen ambassa deur Layard eindelijk gelukt zijn de Por te over te halen tot overeenstemming over het hervormingsplan voor Klein- Azië. Men weet echter welke waarde aan eene principieele overeenstemming met de Porte te hechten is. Men maakt zich in Engeland hier en daar ongerust over het in de koloniën meer en meer toenemend gebruik van Chineesche werklieden in plaats van En gelsche, zooals onlangs weder door het zal ik het zeggen wat ongegeneerd is voor een jong meisje. Zoo bijvoorbeeld gisteren. Je weet, dat Karei in gezelschap nooit zingt herinner je maar, dat hij op alle aanvragen antwoordde met den eersten regel van dat gekke liedjes Ik zing in de kooren, en zonder beklag." Nu, gisteren heeft Marie zóólang ge praat, gefleemd, zou ik haast zeggen, tot hij met haar een duet zong, alles over »Liebe" en »Sehnsucht" natuurlijk maar dat doet er nu minder toe, want zij kunnen het niet helpen, dat die duitsche liederen zoo smelterig zijn, en Marie zal het wel niet met opzet hebben uitgeko zen. Maar toen Marie 's avonds door de meid gehaald werd, zei Kareiik zal de juffrouw wel 't hnis brengenik houd wel van zoo'n wandeling in den maneschijn." En Marie kwam dadelijk voor den dag met een paar regels uit een vers, waarin over de bleeke stralen van de maan en over schwarmen" gepraat werd. 't Was nota bene! nieuwe maan! Ik wil je wel bekennen, dat ik een beetje ontstemd was; ik ging dadelijk naar mijn kamer, en toen Karei te huis kwam, deed ik maar,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1