BURGERLIJKE STAND. plaatsen van Chinezen als matrozen aan boord van stoomschepen. Naar het schijnt hebben de onderhan delingen tusschen de Duitsche regeering en het Vaticaan nog niet den gewensch- ten loop verkregen. Dit mag althans op gemaakt worden uit het feit, dat de Heer von Franckenstein in den Rijksdag na mens het centrum de verklaring aflegde, dat het ontwerp socialistenwet onge schikt was om de socialistische woelingen te bestrijden en dat derhalve het centrum tegen zou stemmen. In dezelfde zitting heeft, nadat door den Heer Sonneman was geprotesteerd tegen de meening dat Nobiling socialist was, Prins Bismarck eene redevoering gehouden, waarin hij op kwam tegen de door Sonneman aan de regeering verweten verklaringen daar omtrent. Voorts verklaarde de Rijkskan selier gaarne aan de bevordering der be langen van den handwerksstand te willen medewerken, maar in geenen deele waar de sociaal-democratie de belangen van den staat ondermijnen. Hij toonde daar bij aan hoe de leiders dier partij gemak kelijk spel hadden bij de onkundige me nigte wier hartstogt spoedig op te wek ken is, en schreef den treurigen economi- schen toestand grootendeels aan den in vloed der sociaal-democraten toe. Men meent te kunnen voorspellen dat het ontwerp met eene kleine meerder heid zal worden aangenomen. Naar men verneemt bestaat bij de cle- ricale partij in Frankrijk het voornemen om de regeering te interpelleren over de rede van Gambette te Romans. Deze in terpellatie zou ten doel hebben eene ver klaring der regeering uittelokken omtrent hare instemming met de denkbeelden van Gambetta. Daar het ministerie met de redevoeringen van laatstgenoemde om zoo te zeggen hoegenaamd niets te maken heeft, is het niet waarschijnlijk dat het op den wensch van de partij zal in gaan. Gambetta zelf zal inmiddels bin nen kort te Parijs in het Cirque Mijers wederom eene redevoering uitspreken. De tentoonstelling zal waarschijnlijk den io. November worden gesloten. KENNISGEVINGEN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien de koninnlijke besluiten van den 9 November 1851 (Staatsblad No. 142), van den 11. Augustus 1859 (Staatsblad No. 80) en van den 12. Juli 1873 (Staats blad No. 108); Doen te weten, dat de vergadering van kiesgerechtigden tot de benoeming van vter leden voor de KAMER van KOOP HANDEL en FABRIEKEN alhier, om de plaatsen aantevullen van de heeren A. D. Methorst en B. E. Herschel, door wie ontslag is genomen, en van de heeren M. van Beek en H. Gerritsen, die met het einde dezes jaars aan de beurt van aftre ding zijnten Raadhuize zal gehouden of ik sliep." 21 October. »Je bent benieuwd om te weten, of dat muisje ook een staartje zal hebben i Ik wou, dat ik er óók zoo luchtig overschrij ven kon 1 Verbeeld je, gisteren komt Ka- rel 't huis, en vertelt mij, dat hij lid is.ge- wordenvan het zanggezelschap »Caeci- lia." Ik vind het niet lief van hem, hij weet dat ik er niet aan meedoen kan, en dus weer een avond alleen moet zitten. Ik heb het hem dan ook goed laten mer ken, dat ik met dat plan niets ingenomen was. Hij werd niet eens boos, toen ik dat deed, maar begon mij heel kalm uit te leggen, dat ik óók best kon mededoen, als ik nog wat wou studeeren, en nog eens les wou nemen. Wel zeker I om een mal figuur te slaan tusschen al die muziekale grootheden 1 Verder redeneerde hij heel mooi over aesthetische ontwikkeling en liefde voor de kunst. Liefde voor de kunst! ik dacht er het mijne bij Marie is na tuurlijk ook lid van dat mooie gezel schap Zou het werkelijk zijn, zoo als ik vrees? Zou mijn man nu al verzadigd zijn van worden op Donderdag, den 14. November aanstaande, des voormiddags te 10 ure; en dat de heden opgemaakte lijst der kiesge rechtigden alle werkdagen van 10 tot 1 unr op de plaatselijke Secretarie ter inza ge zal ligtrenr wordende eenieder die meent tegen voormelde lijst bezwaren te hebben, uitgenoodigd, die binnen acht dagen, te rekenen van den dag der aankondiging, bij het Gemeentebestuur inteleveren. Amersfoort, den 7. October 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester De Secretaris, VAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op art. 264 der gemeentewet, Doen te weten, dat het eerste aanvul- lings-kohier der plaatselijke directe belas ting (Hoofdelijke Omslag) over het dienstjaar 1878 voorloopig vastgesteld is en gedurende veertien dagen, te rekenen van heden, alle werkdagen van 10 tot 1 uur, op de Secretarie der gemeente voor eenieder ter lezing zal liggen, binnen wel ken termijn elk op het kohier aangeslagene bij den Raad bezwaren tegen zijnen aan slag kan inbrengen. Amersfoort, den 5. October 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, VAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. Amersfoort, 11 Oct. 1878. De vergadering van 11. Maandagavond, waartoe allen uitgenoodigd waren, die in de oprichting eener bewaarschool hier ter stede belangstelden, was door weinig in gezetenen bezocht. Op de circulaires, door de oproepingscommissie verzonden, was voor slechts 32 kinderen geteekend, zoodat de gezamenlijke inkomsten hoog stens f 640.zouden hebben bedragen. Het spreekt van zelf, dat, bij zóó geringe deelneming, het plan moest worden op gegeven. Het voorstel der commissie, om deze poging als mislukt te beschouwen, werd dan ook met nagenoeg algemeene stemmen aangenomen. Intusschen blijft de behoefte bestaan. Wellicht ziet de nutscommissie, die voor eenige jaren werd benoemd, om de oprichting eener derge lijke school voor te bereiden, nog kans, om die taak te vervullen. Voor onze ge meente zou dat zeker eene weldaad zijn. Woensdag 11. is het nieuwe vergade ringsgebouw der loge Jacob van Kam pen" alhier feestelijk ingewijd. De stedelijke bibliotheek ontving dezer dagen een aantal boekwerken ten ge schenke van Dr. Menalda van Schouwen burg. Zaterdag 11. is een kanonnier van het regiment alhier, door de duisternis mis leid, in de beek naast het plantsoen ge vallen, en, niettegenstaande de pogingen zijn geluk, waar hij vóór, en kort na ons huwelijk, zoo over praatte? Ik kan het mij haast niet voorstellen en toch, ik vrees er voor Weetje wat, beste Lise I kom mij eens opzoeken. Sinds mijn goede moeder ge storven is, ben je de eenige, voor wie ik mijn hart nog eens uitstorten kan. En dan, vier oogen zien meer dan twee: mo gelijk zie je kans om aan mijne onzeker heid een (einde te maken. Want Karei blijft zoo voor het uiterlijk altijd heel vriendelijk P. S. Ik heb Karei gezegd, dat ik je te logeeren wou vragen. Drie maanden ge leden zei hij mij»Hoor eens, vrouwtje 1 in 't eerste jaar geen logées als je blieft 1" En nu zei hij alleen: >Lise? is dat de boe zemvriendin waar je zoo veel meê cor respondeert? Wel zeker, vraag die maar; 't zal je een fortuinje aan postzegels uit winnen. En dan heb je gezelschap als ik uit ben." Hij heeft gelijk. Ik heb gezelschap noodig, en méér dan dat, troost, en raad en steun. Kom zoo gauw je kunt, beste Lise!" Wordt vervolgd zijner kameraden om hem te redden, ver dronken. De Heeren J. C. Boeschoten, D. van Oostveen en W. van der Wal, leerlingen der Kweekschool voor aankomende onder wijzers hier ter stede, hebben, na afgelegd examen, akten verkregen als hulponder wijzers. Men leest in het Vaderland: De gemeenteraadscommissie voor het gemeente-gasthuis had de vorige week een zeer zware taak. Het plotseling over lijden van den directeur dr. Hoogkamer werd bijna onmiddellijk gevolgd door een ernstige ongesteldheid van den adjunct directeur dr. Büchner, zoodat ook deze belet werd zijn betrekking te vervullen en hij tot herstel zijner gezondheid elders rust moest nemen. De commissie nam terstond de regeling van den dienst op zich en slaagde er reeds Zaterdag in, om in den geneeskundigen dienst van het gasthuis te voorzien. De heer C. V. Valkenburg, arts alhier, nam met de meeste welwil lendheid de taak op zich, die de dirigee- rende geneesheer vervulde, en zal ook des nachts zijn verblijf in het gasthuis hou den. Hij zal over dag worden bijgestaan door den heer dr. Van Walchreu, die zich daarvoor eveneens welwillend beschikbaar heeft gesteld. Beide heeren vinden daarbij een grooten steun in de ondervinding en kennis van den heer dr. De Zwaan, sedert lang belast met de uitoefening der chirur gische praktijk in het gasthuis en geheel op de hoogte van het beheer en den dienst. Men schrijft aan de N. Rott. Ct. uit Barneveld van 5 October: Ten gevolge van de vechtpartij op Don derdag 19 September jl. (waarbij een per soon uit Ede zóó deerlijk werd mishan deld, dat hij aan de gevolgen is overleden) hebben heden morgen de officier van jus titie, de rechter-commissaris en de grif fier van de rechtbank te Utrecht, alhier een onderzoek ingesteld, waarbij verschei dene getuigen zijn gehoord. In hoofdzaak heeft zich het gebeurde als volgt toege dragen 'savonds omstreeks 7 uur, na het bijwonen der schapen markt te Barne veld, waren twee personen, te Ede wonen de, in eene tapperij op den zandweg tus schen Barneveld en Ede. Toen kort daar op 3 anderen binnenkwamen, ontstond er spoedig gekibbel. De kastelein deed zijn best om de twistenden op den weg te brengen, waarop een eind weegs verder de 3 tegen de 2 begonnen te vechten. Een dezer laatsten geraakte onder den voet en is erg toegetakeld; de tweede wist te ont snappen en hield zich een poos schuil om later zijn weg naar Ede te vervolgen, ter wijl de mishandelde sukkelend en alléén in den nacht aldaar is aangekomen. Te oordeelen naar den loop van 't on derzoek, zijn er twee personen aan de mis handeling schuldig bevonden; zij zijn ech ter op vrije voeten gebleven. Utrecht, 7 Oct. Naar wij met zekerheid vernemen, is de meeting ter zake van de Keulsche vaart bepaald op Dinsdag 15 dezer, des namiddags ten 1 ure. Aan de Yereeniging ter bevordering van fabriek en handwerksnijverheid, welke zich deze zaak reeds vroeger had aangetrokken, is, in overleg met eenige belanghebbenden, de leiding der meeting overgelaten. Be halve het Gemeentebestuur, de leden van de Kamer van koophandel en groote industrieelen, zullen ook de leden van de lste en 2de Kamer, die deze provincie en het kiesdistrict vertegenwoordigen, uit genoodigd worden. Geboren: 3 Oct. Marie Elise Isabelle Hubertine Josephine, d. van Johannes Gerardus Cornelis Henri Sanders en Catha rine Therése Louise Hubertine Herfst. Emil Maria Nicolaus, z. van Maria Ganze- vles. 4 Oct. Sacharias Bartholomeas, z. van Hendrik Arler en Johanna Ven horst. Barend Christaan, z. van Jan van den Dolder en Alijda Dieters. 5 Oct. Salomon, z. van Jacob Manuel Hilversum en Vrouwtje Wijnstok. Wilhelmina, d. van Johannes Heinz en Willemijntje van Dijk. Eva Gerarda, d. van Frans Wil lem Meijer en Janna Jacoba van Some ren. Johanna, d. van Lubbert Verhoef en Teuntje van Dijk. Johannes Her manns, z. van Willem Jacobs en Aaltje Rottenburg. 7 Oct. Hendrik Geurt, z. van Evert van den Hoek en Evertje Schoonderbeek. 8 Oct. Jacobus, z. van Jacobus Lobel en Martha Mark. Mari- nus, z. van Gerrit Stam en Cartrina van 't Hof. Jacoba, d. van Willem van Achtcrbergh en Margrietha Kraan. Ondertrouwd: 10 Oct. Hendrik Buis man en Grietje van Beek. Jan Meijsser en Hendrika Johanna Mater. Gehuwd: 9 Oct. Johannes den Ouden en Aleida den Ouden. Arnoldus Gijs- bertus van Slooten en Hendrika van Seijl. Overleden: 3 Oct. Cornelius Pel, 24 j. ongeh. 5 Oct. Evert Bosman, 29 j. ongeh. 6 Oct. Cornelis van Nimwegen, 51 j., echtg. van Susanna van Daal. Hendrik Bouwman, 25 j.ongeh. 7 Oct. Hendrik Hendrikse, 70 j.echtg. van Antonia Hendriks. SPAARBANK. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op Maandag 14 Octo ber e.k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. BINNENLAND. De Koninklijke boodschap, bij de Tweede Kamer ingekomenhoudende kennisgeving van Zr. Ms. voorgenomen huwelijk luidt aldus: Mijne Heeren! Aangenaam is het Ons U mededeeling te kunneu doen van Ons voorgenomen huwelijk met Hare Doorluchtige Hoog heid Mevrouw de Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyr- mont. Vertrouwende, dat deStaten-Generaal met dat voornemen zullen zijn ingeno men, zoo bieden Wij U, hiernevens, een ontwerp van wet aan, houdende goedkeu ring van de door Ons gewenschte echtver bintenis. De toelichtende memorie, die het wets ontwerp vergezeltbevat de gronden waarop het rust. En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige bescherming." Arolsen, 6 Oct. 1878. Willem." Het ontwerp van wet betreffende het huwelijk van Z. M. den Koning met mevrouw de Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyr- mont is in de zitting der Tweede Kamer met algemeene stemmen goedgekeurd. Volgens den Haagschen correspondent der »Midd. Ct." zal het huwelijk desKo- nings aanmerkelijk worden vervroegd. Reeds werd in Haagsche correspondentiën van de »Gron. Ct." en van de »N. G. Ct/' gemeld dat het huwelijk in November en volgens laatstgenoemd bladop 24 Nov. zou worden voltrokken. De i> Standaard" bericht, dat de heer dr. L. B. Beijnen, door Z. M. den Koning is uitgenoodigd, ook de aanstaande Ko ningin in de beginselen onzer historie en taal in te leiden. Waarschijnlijk.zal dezelfde commissie, die aan HH. KK. HH. Prins en Prinses Hendrik een album van kunst en letteren aanbood, werkzaam blijven om ook Z. M. den Koning bij zijn aanstaand huwelijk zulk een geschenk aan te bieden. De werkende leden van het Schilder kundig Genootschap Arti et Amicitiae" te Amsterdam zullen aan Z. M. den Ko ning, ter gelegenheid van zijn aanstaand huwelijk, elk een voortbrengsel van hun kunst aanbieden. Aan de Kreuzzeitung" wordt uit Arolsen gemeld, dat de schilder Ten Kate daar verwacht wordt om het portret van 's Konings bruid te vervaardigen. De vraag naar Potographieën der Prinses is zoo groot, dat de Hofphotograaf te Arol sen ternauwernood in staat is de bestellin gen uit te voeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2