Amersfoort en Omstreken. 1878. No. 356. VOOR Zaterdag-19 October. Uitgever: A. Hl. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Mijne eerste en laatste jaloerschheid. WEEKBLAD Di t J lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0.75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers. 10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. DienstaaDbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Yertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Amnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,23 5,47 8,23 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 1- 5,— 7.32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 8,25 10,14 Naar Eilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tnsschen Amersfoort en Kaarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 nur. Van Maanbergen 's morgens te 9,43 en 'savonds na aankomst van de laatsten trein. 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,- 9,41 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) VAmersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9.29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 I,27 3,54 6,12 9,41 II,10 8,59 10,6 1,46 1,30 10,- 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11,— In den omtrek van Constantinopel hebben op verscheidene plaatsen na het terugtrekken der Russische troepen on middellijk weder christenvervolgingen en moorden plaats gehad. Als eerste ge volg daarvan werd de terugtrekkende beweging der Russen gestaakt doch vol gens de laatste berichten moet men aan nemen dat de Turksche regeering maat regelen genomen heeft om de gruwelen te voorkomenhet Russische leger althans heeft zijne retireerende beweging hervat. De nakoning der bepalingen van het Berlijnsche tractaat schijnt de Porte in alle opzichten zeer moeilijk te vallen. Zoowel Rusland als Oostenrijk en Grie kenland beklagen er zich over. De daar over door Rusland verzonden circulaire aan de mogendheden waarin aangedron- genwordt op gemeenschappelijk optre dentegenover Turkije schijnt niet bijzon der veel succes te hebben gehad, en Rus land zal waarschijnlijk alleen te handelen hebben. Griekenland beklaagt zich nog steeds te vergeefsch over den onwil der Porte met betrekking tot de herziening der grenzen. Oostenrijk kan het met de Porte niet eens worden over den duur der bezetting van Bosnië en de Herzegowina en als hierin geene verandering komt dan kan een nieuwe oorlog tegen Turkije bijna niet uitblijven. Het kan toch moei lijk worden ondersteld dat Rusland en Oostenrijk zich de gedane kosten en FEUILLETON. Vertrouwelijke mededeelingen van een pasgetrouwd vrouwtje II. (Slot.) 24 October. Dank voor je hartelijk schrijven, beste Lisel 't Spijt me méér dan ik je zeggen kan, datje niet dadelijk kunt komen. Je zoudt je dan met eigen oogen kunnen overtuigen, dat ik niet overdrijf. En je zoudt je niet behoeven te verontrusten over de gedachte, datje onschuldige pla gerijen mij aan hetmalen" hebben ge bracht over Karei en Marie. Helaasl mijn hoofd is helder genoeg; ik zou blind en doof moeten wezen, om de schandelij ke manier niet op te merken, waarop Ka- rel mij, zijn eigen vrouw, ter wille van moeite zullen getroosten zonder daarvoor eenig voordeel te winnen. Op hare beurt heeft nu ook de Porte eene circulaire aan de mogendheden ver zonden om zich te beklagen over de wreedheden en de plunderingen door de Oostenrijksche troepen in Bosnië bedre ven. Deze missive heeft evenwel niet het gevolg had dat de Turksche regeering er zich waarschijnlijk van voorspelde, want onder anderen is door de Duitsche regee ring geantwoord, dat zij aan de waarheid van het medegedeelde twijfelde terwijl de Oostenrijksche regeering het aan de Porte hoogst kwalijk neemt, de circulaire te hebben verzonden alvorens bij haar be klag te doen en onderzoek te vragen. Volgens brieven in sommige bladen op genomen moet er voor de klachten toch wel eenige grond voorhanden zijn. In Oostenrijk-Hongarije is eene minis- terieele crisis ontstaan. De Keizer heeft het ontslag der beide ministeries aange nomen en de kabinetten Andrassy en Tisza zijn slechts tijdelijk met de leiding der loopende zaken belast. Omtrent het geschil tusschen Afghani stan en Engeland loopen de berichten zeer uiteen. Volgens sommigen is er voor- loopig aan een begin van vijandelijkhe den niet te denken, volgens anderen staat eene botsing elk oogenblik te wachten. Zelfs omtrent de aanleiding tot het conflict is weder twijfel gerezen en er wordt beweerd dat de terugwijzing van het Engelsche gezantschap op zeer wel levende wijze heeft plaats gehad. Vol- dat schepsel veronachtzaamt en vergeet. Gisteren moest Karei voor zaken naar den Haag. Dat zei hij ten minste. Ik was van plan, hem naar het station te bren gen, maar hij vond, dat het te guur was voor mij en drong er op aan, dat ik stil letjes te huis zou blijven. Et pour cause zoo als je merken zult. Van middag kwam tante Netje mij opzoeken, en het discours kwam al heel gauw op Marie. Daar beginnen ze altijd over als ze hier zijn, en dan met zoo'n hatelijk lachjel O 't is onuitstaanbaarl Karei schijnt zijn liefdeshistories niet onder stoelen of banken te steken, maar liefst aan de groote klok te hangen. »Marie trof het" zei tante, „dat ze zoo'n flinken cavalier had."Marie?" vroeg ik, nog geen kwaad vermoedende. Wel zekerl" zei tante, ze reisde ook naar den Haag, en je oom heeft haar met Karei samen onder één parapluie zien loopen." Onder één parapluie en Karei zegt altijd dat de zijne voor ons beiden te klein gens Daily News is echter alle hoop op eene vredelievende oplossing verdwenen, en worden van weêrszijden de noodige toebereidselen gemaakt. In de Russische bladen wordt de vraag besproken of Rusland Shere Ali moet bijstaan of niet. De anti-Engelscde bladen beantwoorden die vraag natuurlijk bevestigend, en be weren dat het lafhartig zou zijn om een vriend in den steek te laten die om Rus land in ongelegenheid kwam. Een telegram aan de Times weder- spreekt alles wat omtrent een begin van handelen in Afghanistan is bericht, en zegt dat op een schrijven gewacht wordt dat van den Emir op weg is naar Lord Lytton. Te Liverpool is in het Colosseurathea- ter waar vier a vijfduizend personen bij een waren eene paniek ontstaan, tenge volge van het roepen van brand. Onbe schrijfelijk moet de verwarring geweest zijn toen allen naar de uitgangen storm den, en in het gewoel kwamen 37 perso nen om het leven terwijl een groot aantal min of rueer gekwetst werd. Tot dusver is het niet gelukt te ontdekken wie den kreet heeft aangeheven. In Frankrijk zijn tegen 27 October de gemeenteraden bijeengeroepen ter ver kiezing van gemachtigden in het kiescol lege voor den Senaat, terwijl de verkie zing zelve is vastgesteld op 5 Januari. Dit besluit van de regeering is op zeer uiteenloopende wijze door de verschil lende bladen ontvangen en besproken. De republikeinsche dagbladen roemen isl En 's avonds heeft hij haar 't huis gebracht ook heeft hij je daar niets van verteld?" Wel zeker, Tante", zei ik, om mij groot te houden. Want Tante Netje is eenjj erge babbelkous, en wat er ookgebeure, ik' zal mijn huiselijk leed niet uitbazuinen. Zoodra Karel-te huis kwam vroeg ik hem, zoo bedaard als ik kon:Hé, Karei? waarom heb je me niet verteld, dat je gisteren met Marie bent uitgeweest?" Hij kreeg een vreeselijke kleur alle schaamte was er dus nog niet uit en zei: s Wel, beste kind, ik wist niet datje mijn reisgezelschap zoo interesseerde, maar ik wil je graag de heele lijst geven, 't Was heel vol in den trein; we zaten met ons negenen in een coupé eerste klasse. De dikke mevrouw Jansen zat half op mijn schooteen lief vracht je! en dan was er Smits en zijn vrouw en de burgemeester met zijn lange dochters. We waren gepakt als harin gen. 't Is schande, dat de directie niet den spoed en de kordaatheid waarmede de regeering gehandeld heeft, terwijl andere organen wraak roepen over eene naar zij zeggen onwettige handeling. Vermoedelijk zal de republikeinsche partij bij deze verkiezingen vejd winnen. Aan den beeldhouwer Guillaume is opgedragen een standbeeld te vervaar digen van Thiers, dat in het paleis te Versailles zal worden geplaatst. Frankrijk verloor in de afgeloopen week een z'jner zeer bekende mannen, in de persoon van Dupanloup, bisschop van Orleans, die nog onlangs van zich deed hooren in zijne brieven naar aan leiding van het eeuwfeest van Voltaire. Tijdens het Vaticaansch Concilie was hij een verklaard tegenstander van het On feilbaarheidsdogma. Hoewel hij spoedig bekeerd is van zijn verkeerd inzicht, is deze zonde toch waarschijnlijk de oor zaak geweest, dat hij den kardinaalshoed niet verwierf. Rome verliest aan Dupan loup meer dan Frankrijk, dat door zijn dood van een vijand der republiek ver lost wordt. De sluiting der tentoonstelling is thans officieel bepaald op IO November. In den Duitschen rijksdag heeft de voortzetting der beraadslagingen over het ontwerp socialistenwet aanleiding ge geven tot zeer belangrijke redevoeringen zoowel van voor- als tegenstanders der regeering. Zeer merkwaardig onder an deren zijn de redevoeringen der socialis ten geweest. Deze toch hebben over het algemeen betrekkelijk weinig opleiding 1 1 in—ac—area—— voor een behoorlijk aantal waggons zorgt." Entoen begon hij met .een om haal van woorden over allerlei andere dingen te praten, natuurlijk om er zich af te helpen en mij niet aan 't woord te laten komen. Ik deed er dan ook maar het zwijgen toe. 27 October. Heerlijk dat je den eersten November komen zultO beste Lise 1 ik heb zoo'n behoefte aan iemand voor wie ik mijn hart eens kan uitstorten 1 Je moet niet op aangename dagen rekenen; al wat ik je belooven kan, is, datje door mijne droe vige ondervinding bewaard zult worden voor 't gevaar, omzoo als ik, door schande wijs te worden. Gisteren keek ik mijn album na. Kareis groote portret was er uit verdwenen. En weet je waar het is} Bij Marie 1 Tante Netje heeft het er zelf gezien. Eergisteren zou ik mij kleeden, om met Karei uit te gaan. Zoo'n souper vond ik vroeger vervelend, nu verlang ik er naar.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1