Mm\È do Kermis J1». SCHOUWBURG PAUL JONES, LAGER ONDERWIJS VOORRADIG: IJs,ververschingen, W. BOTHOF. VOORSTELLING TI Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J.C LeinweberSecretaris. BURGERLIJKE STAND. Het groot probleem van het Socialismus. ADVERTENTIE N. Berliner BOLLEN, enz. te AMERSFOORT. WOENSDAG 23 OCTOBER 1878 Groote Vocale en Instrumentale fip IfTTHTn A T Tl FRIEDRICH PICKANESER. Aanvang 8 uren. MAANDAG 21 OCTOBER 1878: DE KAPERKAPITEIN Aanvang halfacht ure. belangen, welke geschaad worden, goed kennen. Wij zijn in een periode, zeide hij, dat er bij de memorie van beantwoording nienwe gezichtspunten kunnen geopend worden, die een wijziging der bestaande plannen wenscbelijk zouden maken. Maar om dat doel te bereiken, zal het noodig zijn, dat de te benoemen commissie met een uitgewerkt plan kome, en hij hoopte, dat zij nog meer in cijfers zal kunnen pre ciseeren, wat hij zooëven heeft gezegd om trent het plan ter verbetering der be staande vaart en kanaliseering der Gel- dersche vallei. Het voorstel van den Voorzitter werd hierop bij acclamatie aangenomenter wijl de commissie tot het verkrijgen van de noodige gelden ook maatregelen zal beramen. Op voorstel van het bestuur werden bij acclamatie tot leden der commissie be noemd voor de buitengemeentende heeren P. fluydecoper, Wernik, De Mees- ste, Kockuit, P. O. Mijnlieff, Bennink en J. Mijnlieff, waarbij te voegen zijn twee leden der plaatselijke commissie uit Go- rinchem. Voor Utrecht de heeren H. Trip, N. L. de Beer, P, Jongeneel W. J. De Wit, J. Carp, Pondman, Van Beunin- gen, Witteveen, A. D. Hamburger, mr. Bolhuis en Van Eelde, De gehoudene paardenmarkt werd druk bezocht, vele vreemden kooplieden waren tegenwoordig, onder welke verscheidene uit Saksen; de markt was levendig met weinig handel: in het geheel zijn aangeko men 370 paarden en veulens, waarvan ruim 100 stuks zijn verkocht, prijzen der paarden varieëerden van f300,tot f 525,die der veulens van f 275,tot f 325,die door de Saksische kooplieden werden opgekocht. MARKTBERICHT. Tarwe f 10,75 af 12,Rogge f6,50 a f 7,50. Boekweit f 6,50 a f 7,25. Appe len f 1,25 a f 2,50. Aardappelen f 2,25 a f 2,75 per heet. Hoendereieren f 5,a f5,de 100 stuks. Boter f 1,30 a fl,40 per kilo. Kaas f 46.a, f 50,per 100 kilo. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 21. OCT. aanst. 's namiddags van halftioee tot halfdrie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croocke, wit, AI. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. Geboren: 10 Oct. Gerardus Willebror- dus; z. van Reinier Heeren en Willemina van der Linden. Nicolaas, z. van Hen drik van Zeldert en Margrietha Vlug. 11 Oct. Cornelis. z. van Pieter Zwankhui- zen en Janna Louisa Hendrika Gerber, Maria Johanna Willemina, d. van Corne lia Seldenrijk en Aaltje Berkhof. Al- bert, z. van Jan Mater en Cornelia van den Berg. Woutera Elisabeth Gerarda, d. van Waltradus Pouwe en Rijkje van de Pol. 12 Oct. Gijsberta Gerarda, d. van Antonie Pijpers en Gijsberta Dreumer. Frederik z. van Hendrikus Elschot en Johanna Helderman. Cornelis, z. van Cornelis Pot en Alijda Kaal. Frederik, z. van Arie van Slooten en Hendrikje Wieringa. 13 Oct. Anna Hendrika, d, van Petrus van Nes en Maria Willemina Hellevoort. 14 Oct. Adriana, d. van Everhardus Gerhardus Kleinherenbrink en Jantjen Beltman. Willemina, d. van Bor van den Akker en Gijsberta de Bree. Johannes, z. van Teunis Appel doorn en Maria Wilhelmina van den Berg. 16 Oct. Clasina, d. vao Gerrit Rinkel en Geertruida Hendrika Mol. Barendina, d. van Arie Marcelis van Bem- mel en Louisa de Groot. Aalt, z. van Evert Willemsen en Geertruida Pol hout. Stephanus Bernardus z. van Hendrikus Josephus Reijners en Everarda van Moorselaar. Ondertrouwd: 17 Oct. Hermanus Wolfswinkel en Adriana Elizabeth van Dijk. Cornelis van Wandelen en Jo hanna Butselaar,Albertus Fitskie en Aaltje de Kruijf. Gehuwd: 16 Oct. Jacobus Okhuijzen en Tenntje Clarazitfa van Beek. Overleden: 10 Oct. Een levenl. aang. k. m. gesl. van Hendrik van Zeldert en Mar grietha Vlug. 11 Oct. Wilhelmus Waanders, 70 j. eebtg. van Johanna Christina Arlar. 15 Oct. Gerrit Jag- tenberg, 61 j. wedr. van Alijda Koster. BINNENLAND. Het bericht van de »Amst. Ct." wordt bevestigd. Het huwelijk des Konings zal medio Januari te Arolsen worden voltrok ken. Een onzer vrienden (zegt de Amsterd. Ct.), die te 's-Hage in de gelegenheid was het huldeblijk te bezichtigen der Dames- vereenigingen van Batavia en Buitenzorg aan H. K. H. prinses Hendrik, deelt ons het volgende mede: Het huldeblijk is te Batavia vervaar digd in de fabriek van onzen voormaligen stadgenoot, den heer C. van Arcken, en wel door Maleiers. Gedurende ongeveer achttien jaren aldaar gevestigd, werden in dat tijdsverloop een veertigtal door hem tot goudsmeden gevormd, Het album, een doos, in den vorm van een boek, 6 bij 5 dec. groot, is gebonden in blauw zijden fluweel, en bevat 155 der schoonste ge zichten, photographiën van oudheden en typen van Java en Atjeh. Op het boven blad heeft de ontwerper, op aesthetische wijze, in eenige zinnebeelden, zoowel den aard als de bedoeling van het gescheuk, en de gevoelens waaraan het zijn oor sprong te danken heeft, aanschouwelijk gemaakt. Op het midden van den blauw Óuweelen grond komt schitterend uit het Nederlandsche wapen, van massief goud bewerkt. Lager is een korfje van hetzelfde metaal geplaatst, bevattende een over vloed van fraai geschakeerde Indische vruchten en bloemen, kunstig in zilver nagebootst. Ter linkerzijde rijst achter dien schat van Flora de sierlijke palm boom op en ter rechterzijde verheffen zich uit den bloemknop weelderige ran ken, een en ander schilderachtig het Ne derlandsche wapen omgevende. Op de vier hoeken zijn gouden kronen aange bracht, die niet alleen als ornamenten het geheel versiereu en het effect verhoogen, maar ook dienstig zijn om, bij het open slaan van het album, het beschreven bo venblad, zoo uitstekend fijn bewerkt, te gen beschadiging te vrijwaren. Ontwerp en uitvoering doen den smaakvollen ver vaardiger alle eer aan. Het bekende vooral na de Parijsche harddraverijen gerenommeerde paard »Prinses" van den Heer P. Smit te Slik kerveer, is niet altijd zoo hoog in aanzien geweest. Er zijn onder zijn vakgenooten, die zich nog herinneren dat hij voor de diligence liep en »Mie" heette, 't Was dan ook alleen door een toeval dat de gaven van »Mie" aan 't licht kwamen en het dier na eerst voor f 300 te zijn ver kocht, vooreen som van f 1000 in handen van den heer Smit kwam, die Mie" tot Prinses" verhief. Na de Parijsche over winningen bood Rothschild 20.000 fr. voor den ex-diligence-knol; de heer Smit eischte echter fr. 30.000 en, die som niet kunnende krijgen, nam hij zijn Prinses" naar Slikkerveer mee terug. Het goederenstation van den Ooster spoorweg aan de Nieuwe Vaart te Am sterdam zal eerstdaags met de zoogenaamde electrische kaarsen (systeem Jablonokofi) worden verlicht. Deze wijze van verlich ting is dezelfde, die te Parijs in de Avenue de l'Opéra en op andere plaatsen wordt toegepast. De Amsterdamsche politie heeft de hand gelegd op een jeugdig dienstmeisje, dat, door middel van een valschen sleutel en binnenbraak, zich van bankpapier, ter waarde van f 200, ten nadeele van haar meester had schuldig gemaakt, doch, uit vrees voor ontdekking, het kostbaar pa pier vernietigd had door 't te bergen in een petroleumtoestel GEMENGDE BERICHTEN. De Duitsche bladen waarschuwen tegen het dienstnemen voor het. Ned. Ind. leger, vooral omdat het klimaat zoo slecht is, dat weinigen, die derwaarts vertrekken, met hunne zaur verdiende penningen terugkeeren. Volgens de Post zou de Ne derlandsche regeering voornemens zijn 4000 man versche troepen naar Indië te zenden, om daarmede binnen een paar maanden den tegenstand in Atjeh geheel te overwinnen. In het Westerkwartier is eene ziekte onder de varkens uitgebroken, die niet gelijk is aan de gewone varkensziekte. Thans worden ze van achteren krachte loos, beginnen te hoesten en sterven kort daarna. Blauwe plekken kan men er ook niet aan gewaar worden. Het spek is niet eetbaar. Op sommige plaatsen worden de schapen door zoogenaamde maden aange tast, die zelfs tot in het vel dezer dieren doordringen en, waar ze komen, de scha pen kaal doen worden. Dinsdag der vorige week vertoonde zich in de gemeeute Araerongen een veld artillerist te paard in volle wapenrusting. De burgemeester, die argwaan koesterde liet den man aanhouden en bij hem in verhoor brengen, met dit gevolg, dat hij spoedig tot bekentenis kwam, dat hij het voornemen had met paard en al te deser- teeren. Onmiddellijk werd naar Utrecht geseind om den man af te halen. De Burgemeester van zeker dorp in Zuid-Holl. vroeg onlangs naar de geboor tedagen vaneen huisgezin. De vrouw des huizes gaf hierop het volgende ten ant woord: »Ik ben zelve 54 jaar oud; mijn man is op een Zondag jarig; de oudste jongen met Aspersche markt, de tweede is ook een herfstjong en van de derde moest ik bevallen, toen dejong ziek lag." INGEZONDEN. De Socialisten beweeren, dat de tegen woordige maatschappij vol gebreken is. Dit zal ieder gaarne toegeven. Zij bewee ren verder, dat zij de geneeswijze kennen. Dit is de vraag. Op grond van rede en ondervinding betwijfelen wij dit. De So cialisten willen, dat alléén de staat eige naar is, en alle menscheu voor vast salaris, hetwelk zij van den staat krijgen, moeten werken; terwijl de staat de winst van hunnen arbeid ontvangt. Zóó zal er nie mand gebrek lijden, en niemand rijk we zen. Dit laatste is ook niet noodig, als het eerste waar is; doch dit betwijfelen wij juist. Reeds viermaal is eene dergelijke inrichting beproefd en driemaal mislukt. Robert Owen en Sebastian Cabet hebben het in Amerika en Louis Blanc heeft het in 1S48 in Parijs beproefd en er kwam niets van te recht. De Jezuieten hebben het in Paroguay ook beproefd en aldaar ging het een tijd lang vrij goed. En waar aan zijn die drie mislukkingen en die ééne goede uitslag toe te schrijven Eenvoudig daaraan, dat de Jezuieten een middel had den om de menschen aan het werk te houden, hetwelk de drie anderen misten. Alleen wanneer eene geestelijkheid, die de sleutelen des" hemelrijks in haar bezit heeft, de maatschappij bestuurt, is het mogelijk de menschen aan het werk te houden, zonder dat zij door eigenbelang daartoe genoopt worden. De Sociaal- demokraten willeu echter van godsdienst en onsterfelijkheidsgeloof niets weten. Dus moeten zij een nieuw middel uitvin den, om de menschen tot werken aan te sporen. Zoolang zij dit niet hebben, ge- looven wij niet, dat zij de uitverkorene geneesmeesters der maatschappij zijn. onder aanbeveling, te geven door de gunstig bekende, nieuwe onder directie van den Heer ENTRÉEbij inteekening 99 cents buiten inteekening f 1.25. De Ondernemer, van het TOONEELGEZELSCHAP van den SCHOUWBURG ERASOATI te AMSTERDAM. Directie G. PROT. Drama in Vijf Bedrijven, naar het Fransch van Alex. Dumas. Vaudeville in één bedrijf, waarin Mw. Sophie Spoor in drie verschil lende karakters zal optreden. PRIJZEN DER PLAATSEN: le Rang f 1,25; 2e Rang f 0,90; 3e Rang f 0,60. Plaatsen kunnen van af heden a 10 cents aan het Locaal worden besproken. De Ondernemer, Aan de LEERSCHOOL VOOR AAN KOMENDE ONDER WIJZERS te Amersfoort vallen den lst(!g Nov. e.k. drie RIJKSBEURZEN openieder van ƒ320 'sjaars. Zij. die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, moeten 1. niet jonger zijn dan 14 en niet onder dan 16 jaar; 2. wonen buiten de gemeente Amers foort; S. zich vóór 23 October e. k. aan melden bij den Directeur der Leer school, den Heer H. W. DE HEUS te Amersfoort- Utrecht, 9 Oct. 1878. De Inspecteur v. 't 1. 0. MOENS.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3