Amersfoort en Omstreken. 1878. No. 357. VOOR Zaterdag1 26 October. Uitgever: A. UI. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Het verloren testament. WEEKBLAD Dit Mad verachijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. A fronderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsf 0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd",25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem k6,55 (alleen Zat.) 9,18 1,6 2,23 5,47 8,23 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 1- 5,— 7.32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10.17 Kaar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersfoort Zwolle Leenwarden Groningen 0,1 10,56 2,— 2,6 9,45 11,10 2,— 2,6 1,36 4,10 8,25 8,5 6,13 7,45 10,14 10,5 9,43 11,39 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tnaschen Amersfoort en Maanbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 unr. Van Maarslergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de atsteu trein. 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9 41 Naar Zutphec: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9.29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 8,59 10,6 1,46 6,30 10,- 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11,— Over het algemeen is er in de toestand van het Oosten weinig verandering ge komen. Nog altijd wordt door de ver schillende in de Oostersche kwestie direct betrokken Mogendheden over en weer geklaagd over de houding die zij met be trekking tot het Berlijnsche tractaat aan genomen hebben. De Porte beklaagt zich dat Rusland en deze mogendheid weder dat de andere zich niet aan de be palingen houdt. Zooals altijd is ook hier het spreekwoord geldig, waar twee kij ven hebben er twee schuld. Daar waar de Russen hunne hielen lichten gaat het vervolgen en vermoorden der Christenen als van ouds zijn gang, hetgeen door de Turksche regeering moest voorkomen worden, doch door haar niet wordt tegen gegaan. De Russen daarentegen weige ren het bestuur van Oost-Rumelië over te geven aan een door de Porte benoem den Christelijken gouverneur en wel op grond dat in het Berlijnsche tractaat geen termijn daarvoor bepaald is. Het wordt dan ook hoe langer hoe duidelijker dat het Rusland er enkel om te doen is om de bepalingen van het tractaat een doode letter te doen blijven en op die wijze van zijn werk zooveel mogelijk voordeel te behalen. Dat de Mogendheden dit ook wel inzien en niet meer zoo onwrikbaar vertrouwen blijven houden in de oplos- FEUILLETON. i. De verzoeking. In eene kamer gelijkvloers met uitzicht op Gray's Jun te London zaten twee per sonen bijeen. Het was in den namiddag van een donkeren dag en de kamer was nog duisterder en kouder dan de lucht daar buitenbinnen zag alles er slordig en verwaarloosd uit. De stof en het vuil van jaren her bedekte de vensters. De papiertrommels op de plank achter de deur, de boeken in de boekenkast tegen over den schoorsteen, de gele kaart boven den schoorsteenmantel, in een woord, al les was met een dikke laag stof bedekt. Die kamer was het vertrek van den welbekenden procureur Lawrence Haight en daarnaast was een nog somberder kantoortje, waar een klerk hard zat te werken. In beide kamers vond men een klok en een kalender. Beidé klokken stonden op half vier, beide kalenders sing der quaestie, blijkt onder anderen uit hetgeen door den Engelschen minis ter Stafford Northcote dezer dagen ge zegd is, dat het namelijk volstrekt niet met zekerheid te zeggen is dat de vrede in het Oosten ongestoord zal blijven. Hoezeer voor veertien dagen reeds ge zegd werd dat de opstand in Bosnië en de Herzegowina, of liever gezegd de weer stand der bevolking dier streken tegen de Oostenrijksche inlijving als overwon nen kon beschouwd worden, zijn er in de laatste dagen toch nog enkele feiten voorgevallen, die het recht geven om dit beweren eenigzins te betwijfelen, en het is de vraag of, wanneer de winter in het land is en de communicatiën tusschen de verschillende bezettingscorpsen afgebro ken heeft, de ontevreden bevolking niet nog weder eene poging zal wagen om het onwelkome gastental te verminde ren. In de ministerieele crisis in Oostenrijk- Hongarije is nog geene verandering ge komen. In Macedonië hebben de Bulgaren zich weder eens te goed gedaan aan het verbranden van eenige dorpen en zelfs een hoofdzakelijk door Grieken bewoond stadje in brand gestoken. De Europee- sche diplomatie houdt zich naar men zegt ijverig bezig met het trachten om een vergelijk tot stand te brengen tus schen Griekenland en Turkije. Aangaande de Afghaansche kwestie toonden aan dat het den tweeden Juni van het jaar 1862 was. De twee personen in de kamer waren de rechtsgeleerde en zijn rijke schoon vader de Heer Jacob Ordell. De Heer Haight zat met den rug naar het venster, zoodat zijn gelaat ter nau- wernood zichtbaar was. Z'jn bezoeker een gezet maar bleek man, met een flinken bos grijs haar op het hoofd zat tegenover hem, in het volle licht en met de handen kruisselings op den knop van zijn stok leunende. j> Ik kom eens met u over George Craw ford praten, Lawrence," zeidehij. sOver George Crawford?" vroeg de ander. »Ja, over hemik geloof dat ik te hard geweest ben en ik ben voornemens hem en Lucy in de oude woning te laten te- rugkeeren." Och 1 dat meent ge toch niet En op welke voorwaarden, Mijnheer Ordell? >Op geen andere voorwaarden dan dat zij mijn zoon en dochter zullen zijn. Zie eens Lawrence, ik word oud en mijn zijn de berichten nog uiteenloopend, doch wint de meening meer en meer veld dat het op een oorlog zal uitloopen. In Engeland oordeelt men over deze zaak zeer verschillend. Sommige bladen, zoo als Daily News bijv., die eenigen tijd ge leden wraak geroepen hebben over de beleediging de Koningin door Shere Ali aangedaan, keuren thans, nu zij beter ingelicht zijn eene aanvallende politiek tegen Afghanistan sterk af. Het schijnt namelijk gebleken te zijn dat van eene beleediging noch van eene ruwe en on rechtmatige daad geen sprake is en dat, wanneer het teruggewezen gezantschap een Russisch geweest was, geen Engelsch- man er zich over gebelgd getoond zou hebben, maar integendeel zou hebben volgehouden dat Shere Ali in zijn volste rechtwas. De geheele zaak schijnt aan het ongeduld en de haastigheid van Lord Lytton te wijten te zijn, die vóór dat hij van den Emir antwoord had op zijne vraag of deze een Engelsch gezantschap wilde ontvangen dit al vast op weg zond. Niettegenstaande men alzoo ingelicht is omtrent de handeling van den Emir, zijn er in Engeland toch nog velen die met hem willen afrekenen. Zoo schrijft onder anderen Generaal Havelock open lijk dat de Emir met Rusland heult en dat dit niet kan worden geduld. Goed schiks of kwaadschiks hij moet gedwon gen wordeu om met Rusland te breken huis is in den laatsten tijd erg eenzaam geworden, nu gij mijn laatste kind mee genomen hebt," Haight draaide zijn stoel nog een wei nig meer uit het licht, en keek met een scherpen, onderzoekenden blik zijn schoonvader aan. Gij hebt hen dus vergiffenis geschon ken »Ja; volkomen en vrijwillig." j Weten zij dat reeds?" »Neen. Ik ga morgen naar hen toe." Wel, ik heb er niets tegen in te bren gen, Mijnheer Ordell, want ik zie dat gij er toch niet naar zoudt luisteren. Maar ik ben er 2eker van dat gij berouw zult hebben van dit besluit. Maar ik begrijp er niets van, want nog geen jaar geleden hebt gij die ondankbaren met verwijten overladen." »Ja, dat is waar, Lawrence. Ik had zeer gewenscht dat Lucy een schitterend huwelijk zou doen, en haar huwelijk met Crawford heeft al mijne plannen ver ijdeld maar, wel beschouwd, is er, be halve zijne armoede, niets op hem aan te en met Engeland een offensief of defen sief verbond te sluiten, want anders kan de invloed van Rusland in Indië voor Engeland hoogst gevaarlijk worden. De Keizer van Duitschland houdt nog gedurende eenigen tijd te Wiesbaden verblijf. Hij heeft voor eene groote ovatie welke hem bij zijne terugkomst te Berlijn door vereenigingen van oudstrijders enz. werd toegedacht bedankt wegens de vele kosten die daaraan voor sommigen zou den verbonden zijn, terwijl hij verklaarde van hunne gehechtheid volkomen over tuigd te zijn. De socialistenwet is bij de derde lezing met een vrij groote meerderheid aange nomen. Ook de bondsraad heeft hare goedkeuring er aan gehecht, evenals de Kroonprins, zoodat de wet dan ook in werking is getreden. Een gerucht, houdende dat het plan bestond voor eene landverhuizing van Saksische socialisten naar Klein-Azië, is gebleken onjuist te zijn. Het socialistische blad: de Berliner Freie Presse, heeft aan hare abonnenten medegedeeld, dat het blad de wet zal eerbiedigen in afwachting dat de Regee ring zal toonen dat het haar ernst is met de behartiging van de belangen der wer kende klasse, en dat het zich hoofdzake lijk bezig zal houden met het bespreken van het algemeen stemrecht, de verkie zingen enz. enz.maar zich zal onthou den van het schrijven in democratischen merken;" ,/Nu, ik zou zeggen dat dat al zeer veel is." »Goed, maar dat is gemakkelijk te verhelpen, Lawrence. Ik gaf u verleden week tweeduizend pond om effecten voor mij te koopen. Nu geef ik u contraorder en in de volgende week kom ik het geld halen. En dat zal ik hun dadelijk geven." Haight's hand beefde als een populier blad toen hij die tegen het brandend voorhoofd hield. Er ging een oogenblik voorbij voordat hij met eene kalme stem kon antwoorden, en ondanks al zijne instemming was een lichte trilling nog merkbaar. »Ik houd u," antwoordde hij, »voor een te verstandig man om zoo overijld te handelen." »En ik houd u voor te verstandig, Lawrence, om niet te weten dat men een goede zaak niet ten halve moet doen. Waarlijk ik handel niet met overijling. Ik heb maar twee kinderen, uwe vrouw en Lucy. U heb ik duizenden gegeven haar geen duit. Gij voorzeker hebt geen

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1