KENNISGEVING. ERFHUIZEN. INBOEDEL. NEMESIS C. MAAS AMERSFOORT BONNIER TENTOONSTELLING. LEESBIBLIOTHEEK. THEE. ZALF HOLLOWAY. W ie. INRIGTING 1 n berigt de ontvangst der NOUVEAUTÉS als: eene ruime keuze in Linten, Bloe men, Veeren, Hoedenvormen, Passe- menteriën, Broderiën, Wolle Goederen, Handschoenen en verder alles wat tot zijn vak behoort. WERELDTENTOONSTELLING TE PARIJS. It Itimclilwrlirouuimj Beierschbier ook Gerstebier Alle degenen, 1°. dat, ter voldoening aan art. 10 der wet van 2$ Augustus 1851 (Staats blad no. 125), eene Commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, bijgestaan door den daartoe door het algemeen bestuur aange wezen ingenieur en het hootd van het bestuur der gemeente Amersfoort, in het gemeentehuis aldaar zitting zal houden op Woensdag, den 13. November aanstaande, 's voormid dags van 10 tot ll1/, UUT, teneinde de bezwaren van belanghebbenden aantehooren tegen het plan van aan leg van den SPOORWEG van AMERSFOORT naar NIJME GEN, en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren, ter plaatse en ure voormeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde Commissie mede te deelen hofstede DEHNENBERG BE KLEINE LAGEWEIDE gevestigd te 'sGravenhage, Kantoor Noord-West Buitencingel, n°. 193c. Onder medewerking van den Heer Mr. J. H. MOSSELMANS Advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden belasten zich met INVORDEREN VAN PRETENTIEN in en buiten regten, VERLEENEN en VRAGEN GELDEN voor HYPOTHEEK op huizen en landerijen, TAXEEREN roerend en onroerend goed. Hebben aangesteld den WelEdel- Gestrengen Heer De Directie, BOMANS Cie. Openbare Uitvoering PAUL A. HUET. KEUKENMEID, Rotterdamsche Veer. maakt de ontvang'st bekend van eene groote partij PARIJSCHE ARTIKELEN, tevens prachtig SPEELGOED en vele NIEUWIGHEDEN van de Toeg-ang* tot bezichtiging- vrij. Mijn Leesbibliotheek bevat HOLLANDSCHEFRANSCHE EN EN- GELSCHE WERKEN van de beste schrijvers. Voorwaarden van abonnement zijn gratis verkrijgbaar, alsook de Catalogus voor abonnementen.. De Bibliotheek bestaat uit ruim 6000 boekdeelen. Mijne Leesbibliotheek beveel ik in de geëerde protectie ten drin gendste aan. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Het antwoord DE ZIEKEN De BURGEMEESTER der GE MEENTE AMERSFOORT maakt be kend: 2°. dat de stukken bedoeld bij de eerste alinea van art. 12, en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel der voornoemde wet, ter inzage van eenieder worden nedergelegd op de Secretarie der gemeente, van den 26. October e.k. totdat de Commissie hare werkzaamheden binnen de ge meente heeft volbracht; 3°, dat het uitgewerkt plan van het ge- heele werk, bedoeld in de laatste alinea van art. 12 der meergenoemde wet, voor eenieder ter inzage zal liggen op de Griffie der provincie Utrecht. Amersfoort, den 23. Oct. 1878. De Burgemeester voornoemd, VANPERSIJN. Notaris VAN W1ERINGEN te Woudenberg zal publiek verkoopen: Op DINSDA G 29 OCTOBER 1878, Voorm. 9 uren, op de te Maarn, en op WOENSDAG 6 NO- VEMBER 1878, voorm. 9 uren, bij G. VAN Egdom in te Woudenberg, PAARDEN, KOEIJEN, VAR KENS, KOORN,BOERENGEREED SCHAPPEN en Breeder bij billetten. 9 V&"3> p&>'W ijlli als hun eenige en uitsluitende AGENT voor AMERSFOORT en OMSTREKEN. ten voordeele van de Anna-Paulowna- Bewaarschool en de Kinderbewaar plaats, op MAANDAG 4 NOVEMBER a.s. des avonds te half acht, in de groo- te Zaal der Sociëteit Amicitia alhier. Entrée: voor Heeren f 0 99 voor Dames en voor Jongelieden be neden de 18 jaar f0.75. Inteekenlijsten zijn gedeponeerd in de Sociëteiten CONCORDIA, AMICITIA en PHILHARMONIE en bij den Heer SLOTHOUWER alhier. Gelegenheid tot het bespreken van plaatsen op Maandag 4 Nov. des mor gens te 12 uur in de Buitensocieteit. Namens het Bestuur Secretaris. Door onvoorziene omstandig heden wordt tegen 1 Nov. a.s. gevraagd eene voor NOODHULP of voor VAST, voor zien van goede getuigen. Adres met franco brieven Letter Z. bij den Heer A. M. SLOTHOUWER. Vertrek van AMERSFOORT: Maan dagavond 28 Oct. over Haarlem, Leiden, 's Hage, DelftSchiedam naar ROT TERDAM. Vertrek van ROTTERDAM: Dings- dag 5 Nov. over Gouda naar AMERS FOORT. De Commissaris van dit veer houdt zitting in het wachtkantoor aan de grootte koppel. De Veerschipper. J. L. VAN OOTMARSUM. IN HET DIS OP DE TE AMERSFOORT, 1878. A. M. SlOthOUW©!". LEVERT BEHALVE V oor jprijzen en conditiën adresseer*; men zich aan het Kantoor der Brouwerij die aan Jiclit,Rheumatiek,aan door deze ziekten veroorzaakte ver lammingen, enz, lijden, al hebben zij ook reeds alle mogelijke kuren zonder gunstig gevolg ondergaan, en alle hoop, ooit hunne gezondheid volkomen terug te verkrijgenopgegeven, moesten, nadat zij reeds zoovel hebben b-proefd, zich ook eens wenden tot den Heer L. G. Moessinger te Frankiurt am Main. Door diens geneeswijzo werden alieen In da laatste maan ten velo honderden volkomen van hun lijden bevrijd. De Heer Moessinger geeft ieder vrijheid, vóór d« aanwending van zijne kuur, die, dit zij aangemerkt, geen groole geldelijke offers vordert, naar de uitwerkingen te informeeren, en heeft, om daarin tegemoet te komen, de adressen van een groot aantal genezen personen uit alle standen, in een gratis bij ham verkrijgbare brochure ter inzage gesteld. De geneeswijze doet zicli als een volstrekt rationeele kennen. De Heer Moessinger verlangt niet anders van den zieke dan een korte beschrijving van het lijden en zijn stadium, en deelt dan den patient de gepaste voorschriften mede. Men voert correspondentie in het Hnllandscho. op den aanval van de plaatselijke Ge zondheids-Commissie te Carlsruhe, wordt op franco aanvraag door Rich- ter's Boekhandel te Rotterdam, ati s en franco verzonden. die Dr. AIRY'S Natuurgeneesmidde- len, als beproefde en goed werkende Remedien kennen, en in het bijzonder PAIN-EXPELLER met de beste uitkomst gebruikenverwonderen zich hoe het komt, dat door de dag bladen het bericht verspreid wordt van een slechte uitkomstdoor de Pain-Expeller verkregen. Daarop is slechts één antwoord te geven. Dit bericht is eenvoudig ver dicht want Dr. Airy's Natuurge- neesmiddelen zijn, ook bij het onver standigste gebruik, evenals in dit ge val, geheel en al onschadelijk, de PAIN-EXPELLER is wijd en zijd als heilzaam uitstekend Genees middel bekend. Een ieder overtuige zich bij het eerste ziektegeval. Het „Gratis-Uittreksel" wordt op fran co aanvraag door Richters Boek handel te Rotterdam, gratis en franco verzonden. De vreeselijkste en meest verouderde kwalen zijn door Holloway's medicijnen genezen. Verzweringen die door ieder ander bekend middel ongeneeselijk waren zijn door den zuiverenden en hernieuwen- den invloed dezer voortreffelijke Zalf ge nezen. Verstuikingen, stijve gewrichten, zamengetrokken spieren en zwellingen der klieren kunnen veilig en krachtig be handeld worden met Holloway's Zalf en Pillen, die onder geene omstandigheden welke ook, schaden kunnen. Geene dezer medicamenten heeft iets schadelijks in hare zamenstelling; beide zijn volkomen zuiverend en versterkend van,aard. De De vereenigde krachten dezer edele ge neesmiddelen stellen hen in staat, om met het beste gevolg, de meeste soorten van gebreken te bestrijden, en om de meeste kwalen te genezen, often minste te ver zachten. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50, f 20.50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement fe Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Straud. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4