Amersfoort en Omstreken. 1878. No. 358. VOOR Zaterdag* 2 November. Uitgever: A. UI. Slothouwer, Uren van vertrek der alg-emeene Gommtmicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878 Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Het verloren testament. WEEKBLAD Dit Had verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,73. F> anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,2-g Naar Utrecht: Aankomst te Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 7,45 9,40 9,50 9,55 9,1 9,18 10,— 11,30 11,35 12,25 9,45 11.6 11,35 12,45 1,- 2,10 1,36 2,28 3,15 4,45 5,— 5,25 6,13 5,47 6,23 7,20 7.32 10,17 9,43 8,23 9,5 10,30 10,35 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 2,6 8,25 8,5 10,14 10,5 Naar Hilversum: Aaukomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd.j Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tosschen Amersfoort en Maanbergen, Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maanbergen 's morgens te 9.43 en 'savonds na aankomst van de laatsten trein. 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 NaarZutphen: Aankomst te (V Baarn) VArnersf. Barneveld Apeldoorn Zntphen 8.21 9,29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 I,27 3,54 6,12 9,41 II,10 8,59 10.6 1,46 6,30 10, 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11.— De laatste dagen brachten wederom belangrijk nieuws omtrent de verwikke lingen in het Oosten. De onlusten in Bul garije, waarvan wij in een vorig overzicht melding maakten, hebben een geheel ander karakter aangenomen dan men aanvankelijk meende er aan te moeten toeschrijven. In plaats toch van enkel uitspattingen te zijn van eene woeste be volking, blijkt het nu een wel geordende beweging te zijn, waarin de invloed van Rusland niet te miskennen is. Het doel van deze beweging, die zich over Mace donië en Thracië uitstrekt, zou, naar de berichten luiden, zijn de vereeniging van deze landstreken met Rumelië tot één Slavisch rijk en de insurrectie, uitgaande van een centraal comité dat te Köstendil zetelt, wordt gezegd door de panslavisti- sche comité's in Rusland met geld en wapenen te worden ondersteund. Natuur lijk ontkent de Russische gezant Prins Lobanoff alle medeplichtigheid van Rus land; hij beweert dat Turksche deser teurs, vereenigd metBulgaarscheroovers, den opstand bewerkten, maar het feit, dat de opstandelingen voorzien zijn van geschut, maakt de waarheid van deze bewering zeer betwijfelbaar. Ook andere FEUILLETON. II. (Vervolg). Het was al vrij laat in den avond, toen hij een slecht uitziend huis bereikte met een klein uithangbord boven de deur, waaruit bleek dat dit een kroeg was, en waar op het venster te lezen stond dat er kamers verhuurd werden. Haight baande ziet een weg door de aanwezigen en drong eene kamer binnen, waarin eene afschuwelijke atmospheer van rook en genever geur alles in een ne vel hulde. De kamer was vol met mannen, aan wie het te zien was, dat zij geene zwa righeid zouden maken om een beurs te stelen of zelfs, indien het noodig was, een hals af te snijden. Sommigen van hen za gen er woest, stil en somber uitanderen waren, onder den invloed van hetgeen zij gebruikt hadden, spraakzaam en opge wonden; weêr anderen lagen smoordron ken op de banken of leunden met hun stoel tegen den muur, zwijgend maar groote wolken tabaksrook uitblazend. In een klein kamertje naast deze verzame ling van wanorde zat de eigenaar, de feiten wijzen de bedoeling van Rusland vrij duidelijk aan. De terugtrekking der Russische troepen uit de omgeving van Constantinopel onder anderen is ge staakt, evenals de inscheping van Turk sche krijgsgevangenen, waarvan er onge veer 18.000 in de Krim verblijf houden. Alles toont aan dat Rusland het bepaalde voornemen heeft om ondanks het trac- taat van Berlijn voort te gaan met de operatiën tegen Turkije, en niet te rusten voor dat dit Rijk in Europa het lot van Polen heeft ondergaan. Men is het er dan ook vrij wel over eens dat de toestand in het Oosten thans ongeveer dezelfde is als kort voor het bijeenkomen van het Congres. Dat de Mogendheden niet lij delijk eene zoo duidelijke schending van de bepalingen van een internationaal tractaat zullen aanzien is te verwachten, en reeds werd door de dagbladen gemeld dat tusschen Engeland, Frankrijk en Oostenrijk volkomen overeenstemming bestaat omtrent de aan Rusland te hou den vertoogen, doch hiervan is officieel nog niet gebleken. Wel is het zeker dat Engeland het initiatief heeft genomen en zich tot de andere Mogendheden gewend met voorstellen om gemeenschappelijk tegen Rusland op te treden. Wat hiervan o ok zij, zeker is het dat de gebeurtenis sen van de laatste weken hén recht laten wacht houdende over een rij planken met eenige flesschen en glazen bezet. Haight ging de kamer door, eiken be zoeker bekijkende, en trad toen op den kastelein toe. Ik zie Davis niet. Is hij hier?" vroeg hij dezen, met het hoofd naar eene bin nenkamer wijzende. »Neen; hij is boven," was het ant woord. Alleen?" »Ik geloof, ja. Hij nam wat brandewijn en een kaars en ging naar boven." Slaapt hij hier van nacht?" j> Als hij eerst betaalt, dan kan hij het voor mijn part doen. Maar," vervolgde hij met een tik op zijn zak, ik geloof dat het hier slecht bij hem gesteld is." Haight verliet de kamer, en een nauw trapje opgaande, dat hem vrij bekend scheen te zijn, kwam hij op een donker portaal. Een weinig licht dat onder door eene deur scheen, leidde hem naar de kamer, die hij zocht, en die hij zonder schroom binnentrad. Rookende en drinkende zat daar aan de tafel een ongeveer veertigjarig man, met opgezet gelaat en rood belopen oogen, in een ellendig pak gekleed, waar wedervaren, die aan de beteekenis van het tractaat van Berlijn als oplossing der Oostersche kwestie grooten twijfel hecht ten, al hebben zij zich niet voorgesteld dat de hernieuwiug der onlusten zoo spoedig zou volgen als nu het geval is. Bij het aanschouwen van de verwar ring, die in het Oosten bestaat, rijst de vraag onwillekeurig op of de rust voor Europa niet veel spoediger zou zijn terug gekeerd, wanneer de Mogendheden het stelsel van noninterventie, dat zij in 1871 hebben aangenomen, ook in 1878 had den toegepast en Rusland en Turkije het geschil met elkander hadden laten uit maken. De toestand in de verschillende landen toch is van dien aard dat een ge zamenlijk gewapenderhand optreden te gen Rusland met veel bezwaren gepaard gaat. Engeland is met betrekking tot Afghanistan te ver gegaan om te kunnen terugtreden zonder zijn prestige in Indië te benadeelenDuitschland heeft reke ning te houden èn met Frankrijk, dat misschien de gelegenheid voor de revan che niet ongebruikt zou laten voorbij gaan, èn met zijn eigen bevolking, waar van een deel door de socialistenwet ten hoogste verbitterd is tegen de Regeering, terwijl Oostenrijk de handen vol heeft in Bosnië en misschien van de Italiaansche zijde ook zou kunnen worden verontrust. van de jas .tot aan de kin was dichtge knoopt, om het gebrek aan een hemd te bedekken. Toen de procureur binnentrad keek hij op en zijn stoel wegschuivende kwam hij naar hem toe en stak de hand uit sZoo procureur, hoe gaat het?" De toegesprokene deed als of hij de toegestoken hand niet bemerkte, greep een stoel en ging zitten. sik kom voor zaken," zeidehij. sZool en wat is het?" Wie is er in de kamer hiernaast sik weet niet. Ze is leêg geloof ik." »Ga het eens zien en kijk al de kamers na." Davis nam het licht en vertrok, en berichtte een oogenblik later dat al de kamers ledig waren. Daarop zette hij een stoel vlak voor Haight en ging zitten) op elke knie een hand en den procureur aankijkende. Kunt gij een geheim bewaren, Davis?" vroeg Haight, hem vlak aanziende, zon der dat Davis blikte. »Me dunkt dat gij dat weten kunt." Wilt gij zweren?" »Jawel. Toe maar. Ik zal zwijgen." Welnu dan. Gesteld dat gij tweedui zend pond schuldig waart aan iemand, en dat behalve deze en gij niemand iets van In de gegeven omstandigheden zou het dus wellicht het verstandigste zijn indien de Mogendheden de Turksche regeering aan haar lot overliet. DePorte schijnt den toestand ook zeer ernstig in te zien en moet aan Oostenrijk hebben doen weten dat het zich tegen de bezetting van Bosnië niet verzet, maar hoopt dat de Oostenrijkers niet verder zullen gaan. Ook in Thessalië en Epirus is, naar aanleiding van de door Turkije gewei gerde grensregeling met Griekenland, de toestand zeer gespannen. De oppositie tegen de buitenlandsche politiek van Andrassy blijft aanhouden. De Kamer besliste met groote meerder heid dat zij hare bezwaren tegen die politiek in een adres aan den Keizer zou uiteenzetten. De Baron Pretis besloot van de vorming van een parlementair ministerie voor Oostenrijk Hongarije af te zien, daar hij dit met behoud van An drassy als hoofd der buitenlandsche poli tiek onmogelijk acht. De nihilisten hebben wederom een officier der politie, wien opgedragen was hen te bespieden, van kant gemaakt. Te Odessa wordt een groot proces tegen hen gevoerd. Het aantal beschuldigden bedraagt ongeveer 300. De Duitsche regeering toont dat het de schuld wistwat zoudt ge dan doen?" »Ik zou den schuldeischer vóór den volgenden morgen vermoorden." »En als men u voor diezelfde zaak be taalde? Zoudt gij het dan doen?" Aha! procureur, gij meent u zeiven Wat is het loon?" Tweehonderd pond." »Top. Ik doe het." »En gij zult niet aarzelen?" j Heb maar geen vrees, mijnheer. Voor tweehonderd pond zou ik den moed heb ben mijne eigene moeder den hals af te snijden." Zich nu vooroverbuigende en op nog meer gedempten toon sprekende, deelde de procureur den schurk zijne plannen verder mede. Er verliep een uur mede, toen stond hij op. Denk er nu aan," zeidehij," hij ver trekt morgen ochtend te half tien." Alles in orde. Ik zal klaar zijn." Hier hebt ge tien pond. Ge zult ze wel kunnen gebruiken denk ik." Die kan ik altijd gebruiken," was het antwoord. Haight gaf hem het geld en het huis verlaten hebbende, spoedde hij zich naar zijne eigene woning.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1