Amersfoort en Omstreken. 1878. No. 359. VOOR Zaterdag* 9 November. Uitgever: A. AfSlothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Het verloren testament. WEEKBLAD Dit Had verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,2*9 Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 8,23 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 1,- 5,— 7,32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 Naar Zwolle Vertr. Amersfoort 0,1 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tneschen Amerafoort en Maanbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maanbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Vertr. Amersfoort 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 Aankomst te Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar Zutphec: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,29 1.11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,89 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 8,59 10,6 1,46 6,80 10,— 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11,- Niettegenstaande alle verschijnselen eene bepaalde inmenging van Rusland in den Bulgaarschen opstand schijnen aan te duiden, en het gevoelen dat wij in ons vorig overzicht gaven nog altijd ge wettigd schijnt, wordt door de offïcieele Russische pers alle invloed der Russische regeering op de onlusten in Rumelië ten sterkste geloochend. Onder anderen wijst de Russische ambassadeur bij de Porte, Prins Lobanoff, er op, dat in de districten waar de opstand losbrak en voortgaat, noch Russische autoriteiten noch Russische troepen zich bevinden. Dat deze verklaring van Russische zijde niet voldoet laat zich begrijpen, en vooral wanneer men daarbij nagaat dat Rusland steeds voortgaat met het concentreeren van eene groote troepenmacht, ten zui den van den Balkan, wat zeer zeker niet overeenkomt met de bedoelingen van het Berlijnsche tractaat. De toestand in het Oosten blijft dus over het algemeen vrij wel dezelfde. Omtrent het geschil tusschen Grieken land en Turkije over de grensregeling verneemt men dat Frankrijk het initiatief genomen heeft voor eene gezamenlijke interventie. In eene nota aan Turkije en eene circulaire aan de Mogendheden zou de Fransche regeering verklaard hebben dat het tijd was om uitvoering te geven aan de bepalingen van het tractaat. Wat FEUILLETON. III. (Vervolg). Van dien dag aan noemde Ordell haar naam niet meer. Hij maakte een testa ment, waarbij hij aan Haight al zijne be zittingen vermaakte, met uitzondering alleen van het huis waarin hij woonde. Dit was het eenige, dat hij aan Lucie legateerde. Hij stelde dit testament in handen van Haight met den uitdrukkelijke wenschn dat het onmiddellijk na zijn dood en nog vóór zijn begrafenis zou worden geopend. Maanden lang had hij zijne gramschap voedsel gegeven, maar ondanks hemzel- ven was zij toch van lieverlede bekoeld. Zijn hart verlangde naar zijn lieveling en hij kon zijn leed niet verzetten. Eindelijk kwam het bericht dat Lucie's eersteling geboren was en zijn naam had gekregen. Toen verdween al zijn erger nis en besloot hij om haar vergiffenis te het resultaat hiervan zijn zal is niet te zeggen. Tusschen Oostenrijken de Porte wordt wederom onderhandeld over de defini tieve regeling der Bosnische questie. In Oostenrijk Hongarije zelve is men het nog steeds oneens over de politiek van Andrassy. De begrootingscommissie in den Rijksraad besloot een regeerings- voorstel, om namelijk 25 millioen goud rente uit te geven, tot dekking der bezet- tingskosten, nog niet aan de orde te stel len, maar aan de regeeringdeoverlegging van het Berlijnsche tractaat te verzoeken. Baron Pretis, minister van financiën, ver klaarde dat de kosten der bezetting ge rechtvaardigd waren door de besluiten der delegatie en van den Rijksraad, en dat Graaf Andrassy zich eene uiteenzet ting zijner politiek in de delegaties voor behield. Het Huis van afgevaardigden, zoowel als het Heerenhuis, besloot einde lijk tot het verkiezen der delegaties over te gaan. Inmiddels heeft, volgens een telegram uit Pesth, de minister Koloman Tisza een afschrift van het tractaat aan de kamer van afgevaardigden overge legd. In de Oostenrijksche kamer is voorts in behandeling genomen het op voorstel van de Fortschrittsclub aan den Keizer te richten adres. Dit stuk, dat te uitvoerig is om in onze kolommen te worden opgenomen, behandelt de be zorgdheid, die bij het Oostenrijksche volk ontstaan is ten gevolge van de gevolgde politiek, ten opzichte der bezetting van schenken, zooals wij gezien hebben. Crawford bewoonde een lief klein huis ik de buurt van Bradly, en daarheen was de heer Ordell voornemens te reizen, met de diligence, waarvan wij gesproken heb ben. Hij kwam spoedig beneden om zijne rekening te betalen. >Zijn er nog meer passagiers Y' >vroeg hij ïjawel!" was het antwoord, »en een brutale ook, zou ik zeggen.*" »Hoezoo? Wat voor soort is het? Toch geen struikroover, hoop ik Dat wil ik niet zeggen, maar verdacht ziet hij er wel uit." »Hoe meent ge, verdjaciht?" De man zette zijn kraag op, keek den Heer Ordell scherp arAn en zeide: »Ik weet wat ik z.eg. Het is de tronie van een moordenaaj, dat kan men goed zien." De heer Ordel', was niet wat men noemt zenuwachtig en verschrikte dus niet. En waaraa n ziet ge dat dan vroeg Bosnië, en eindigt met den keizer drin gend te verzoeken eene duidelijke ver klaring af te leggen omtrent de door de regeering aangenomen politiek. Wij la ten het slot hier woordelijk volgen, dat geheel de bedoeling van het adres terug geeft dat het Uwe Majesteit genadiglijk moge behagen van de innige bezorgd heid kennis te nemen, welke zich van Oostenrijks volkeren meester maakte, toen de toekomst des Rijks in een volko men nieuwe, gevaarlijke richting geleid werd, zonder dat de stem hunner grond wettig aangewezen vertegenwoordigers vernomen was geworden. God bescherme Oostenrijk, God be ware en zegene Uwe Majesteit 1 Nadat de meeste ingeschreven sprekers van het woord hadden afgezien, werd het adres met overgroote meerderheid aan genomen. Met betrekking tot de Afghaansche questie is het volgende te berichten. De kabinetsraad besloot aan den Emir een ultimatum te zenden, alvorens tot oorlogsverklaring over te gaan. Omtrent dit ultimatum verneemt de Daily Tele graph dat het van den Emir verlangt dat hij waarborgen geve voor het bewaren van eene goede verstandhouding met het Engelsche bestuur. Volgens een ander blad verlangt de Engelsche regeering datShere Ali zijn leedwezen betuige over het gebeurde, en dat hij een Britsch ge zantschap ontvange. De onderkoning, hij, ï-Hm," zei de man, dat zie ik aan het oog*." Wat aan zijn oog! Hoe zoo dan?" Nu dat kan ik niet zeggen, maar dat weet ik, als ik iemands oogen zie dan weet ik dadelijk wat hij er voor een is. En ik zeg u, neem u in acht, want dat is een schavuit, daar ben ik zeker van." Toen de wagen in beweging was nam de heer Ordell zijn medereiziger eens op en trachtte te zien hoe diens oogen er uit zagen. De man zat tegenover hem in een groote jas met hoogen kraag. Zijn hoed bedekte een gezicht, dat juist niet innemend genoemd kon worden en er zeker niet op verbeterd was door het niet gebruiken van zeep, water en scheermes, gedurende de laatste dagen. Hij nam het onderzoek kalm op en sloeg zijne oogen niet neder voor den blik van Mr. Ordell. Eindelijk zeide hij Well zie ik er niet goed uit?" 01 neem mij niet kwalijk," was het ant woord, »ik meende u niet te beleedigen." Lord Lytton, wordt gezegd geprotesteerd te hebben tegen het besluit der regee ring, om nogmaals aan den Emir een schrijven te richten, waarvan men dan trouwens ook geen resultaat vaneenig gewicht verwacht. Volgens sommigen bestaat er kans dat de Emir eene aanvallende houding aanneemt, en zouden zijne soldaten door Russische officieren worden gedrild. In dat geval zouden de Engelschen toch tot een winterveldtocht genoodzaakt wor den, hetgeen met het oog op de onher bergzaamheid van het land, allerminst tot de wenschelijke zaken kan geacht worden te behooren. Nog steeds vindt men in de Duitsche bladen tal van opgaven van socialistische vereenigingen, die, naar aanleiding van de nieuwe wet hetzij vrijwillig hetzij ten gevolge van regeeringsbevelen zijn ont bonden. Te Mainz hebben de socialisten hunne vereeniging vrijwillig ontbonden; te Berlijn, te Kolditz, te Bremen en in Hessen zijn dergelijke vereenigingen ver boden. Aan de Berlijnsche beurs is eene in schrijving geopend om te voorzien in de kosten van feestelijkheden bij de terug komst des Keizers. Bij den Duitschen Handelsdag is een voorstel tot oprichting van een Volkhuis houdkundigen Senaat behandeld en aan genomen. Dit ligchaam heeft tot strek king, der regeering van advies te dienen, bij de voorbereiding van wetten op eco- Zoo Nu doe het dan niet weer 1" Zeker niet, mijnheer. Ik heb volstrekt geen plan u te beleedigen." »Nu dat is maar goed ook. Ik ben uw brutaliteit al zaten als ge wéér begint, dan »Wat, dan »Dan zal ik," zeide de man, en, zijn jas openmakende, liet hij een dolk zien, »dan zal ik, om het maar ronduit te zeggen, u den hals afsnijden, Hebt gij mij nu verstaan." Het was duidelijk dat de man, om de eene of andere reden twist met hem zocht; en mijnheer Ordell, die dit begreep en hem voor dronken hield, antwoordde zoo kalm mogelijk >Berg uw mes weg mijnheer, gij zult geene aanleiding vinden om het te ge bruiken. En daarenboven, gij zoudt u aan moord schuldig maken, die, naar ik meen, met den dood gestraft wordt." De ander fronsdehet voorhoofd en zijn oogen schoten vuur. Hij boog zich voor over, alsof hij op 't punt was om zich van

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1