TE KOOP: Verkoop tot Amoiie. AFBRAAK M. van Gelder Zoon WINTERARTIKELEN In de Magneet êruütc km lïïülltit (Saetan, NAAIMACHINES IN SOORTEN, O. VAN. EDE. C. MAAS AMERSFOORT VOOR 1879 SCHEURKALENDERS, THEE. leesbibliotheek! HET HUIS Groenewoude, WINTER- EN REGENMANTELS, berigt de ontvangst der NOUVEAUTÉS als: eene ruime keuze in Linten, Bloe men, Veeren, Hoedenvormen, Passe- menteriën, Broderiën, Wolle Goederen, Handschoenen en verder alles wat tot zijn vak behoort. |lt gUnmfpflrtück Beierschbier ook Gerstebier Alle degenen, ADVERTENTIËN. Delft, 5 Nov. 1878. Het antwoord berichten de ontvangst van eene tweede partij nieuwe in verschillende grootten, welke tot zeer voordeelige prijzen zullen verkocht worden. Tevens is hun Magazijn van alle zooals JAPONSTOFPEIGNORS, ROKKEN, OVERJASSEN, DEMI- SAISONS, WOLLE DEKENS, REIS- en andere DEKENS ruim voorzien. Utrechtsche straat. Amersfoort. zooals van TEN KATE, LAURILLARDDE GÉNESTET, DICHTER LIJKE, DE HOLLANDSCHE, DE VRIEND VAN DEN HUIZE, HU MORISTISCH, ELEGANTE, kortom alle Scheurkalenders tot nu toe verschenen zijn te bekomen bij Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts= Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam, Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. LEVERT BEHALVE in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Mijn Leesbibliotheek bevat HOLLANDSCHEFRANSCHE EN EN- GELSCHE WERKEN van de beste schrijvers. Voorwaarden van abonnement zijn gratis verkrijgbaar, alsook de Catalogus voor abonnementen.. De BibUotheek bestaat uit ruim 6000 boekdeelen. Mijine Leesbibliotheek beveel ik in de geëerde protectie ten drin gends ste aan. AMERSFOORT, 1878. A. M. SlOthOUW©!*. geheel uk druipsteen is zamengesteld en waarop een kleiner glazen bassin voor goudvisschen is geplaatst. Op de rots staan nevens het bassin twee zuilen van druipsteen, die zich boveu vereeuigen en eene ruïne dragen, waaruit de waterstra len eener fontein hoog in den lucht opstij gen. Het is een zeer fraai stuk werk, dat den goeden smaak van den vervaardiger, een Utrechtsch industrieel, alle eer aandoet. In 1839 zou, volgens de verzekering van geloofwaardige personen, de wereld vergaan. Weinige dagen te voren, in de maand December 183S, bevond Victor Hugo zich in den winkel van een Parij- schen figaro. Naauwelijks was hij gezeten om de lastige operatie van het scheren te ondergaan, of de barbier begon het niets- beteekenende praatje, dat de welopgevoede baardschrappers beweeren hun klanten verschuldigd te zijn. Ja, mijnheer", zei dc barbier tot den dichter, >men verzekert dat de wereld eerstdaags zal vergaan." »Och, kom." »Toch waar, mijnheer, den tweeden Januarij zal het redeloos gedierte sterven, en den vierden daaraanvolgende zal de beurt aan de menschen komen." »Ge doet mij schrikken", zei Victor Hugo, »wie zal mij dan op den derden scheren Bevallen van een dood MEISJE, C. M. NIEUWENHUIJZEN KRUSE- MAN, geb. van der Gort. met nette, goed onderhou den, MODERNE HUIZINGE, Stal lingen enz. en UITMUNTEND WEI LAND, te zamen groot ruim 12 Bunders aangenaam gelegen iu de nabijheid van het aanstaande STATION van den in aan leg zjjnden SPOORWËG AMERS- FOORT-NIJMEGEN, aan den Straatweg tusschen Woudenberg en Scherpenzeel. Biizonder geschikt voor HEEREN BOERDERIJ, en te aanvaarden: de landen met Kerstmis 1878 en de gebou wen met 1 Mei 1879. Adres: Notaris VAM WIER1M- C1EN te Woudenberg. Op D ONDERDA G14. NO- ÊLsM VEMBER1878, des middags ■B4ksSS? te 12 uren, zal ten herberge van C. VAN DE WETERING Az. te Woudenbergpubliek worden ver kocht, tot behoorende tot de Riddermatigheid van dien naam, te Woudenberg te be zichtigen op den 7, 8,12 en 13 NO VEM BER 1878, van 94 uren, en 's mor gens op den Verkoopdag. Nadere inlichtingen inmiddels te beko men bij den Notaris VAN WIERIN- GEN te Woudenberg. die aanJiclittRhemuatiek^aan door deze ziekten veroorzaakte ver- Jammingen, enz, lijden, al hebben zij ook reeds alle mogelijke kuren zonder gunstig gevolg ondergaan, en alle hoop, ooit hunne gezondheid volkomen terug te verkrijgenopgegeven, moesten, nadat zij reeds zoovel hébben beproefd, zich ook eens wenden tot den Heer L. G. Moessinger te Frankfurt am Main. Door diens geneeswijze werden alleen in de laatste maanden vele honderden volkomen van hun lijdon bevrijd. De Heer Moessinger geeft ieder vrijheid, vóór d» aanwending van zijn« kuur, die, dit zij aangemerkt, geen groote geldelijke offers vordert, naar de uitwerkingen te informeeren, en heeft, om daarin tegemoet tc komen, de adressen van een groot aantal genezen personen uit alle standen, in een gratis bij hem verkrijgbare brochure ter inzage gesteld. De geneeswijze doet zich als een volstrekt rationeele kennen. De Heer Moessinger verlangt niet anders van den zieko dan een korte beschrijving van het lijden en zijn stadium, en deelt dan den patient de gepaste voorschriften mede. Men voert correspondentie in hot H<>llandsche. Holloway's Pillen worden ten sterkste aanbevolen aan allen, die aan krachten en gesteldheid veel achteruit gegaan zijn, wier magen zwak, en wier zenuwen ge schokt zijn. De heilzame uitwerking dezer Pillen zal in weinige dagen na der- zelver gebruik merkbaar zijn, boewei een langduriger gebruik noodig is om de ge zondheid volkomen te herstellen. Hollo way's medicijnen werken op de spijsver teringsorganen en brengen volkomen re gelmaat in de werking der maag, lever en nieren. Deze behandeling is beide on schadelijk en beide onschadelijk en zeker in uitkomst, en is volkomen bestaanbaar met waarneming, ondervinding en gezond verstand. De zuivering van het bloed, de verwijdering van alle schadelijke stoffen van de afscheiding, en de opwekking van eene zachte werking en de ingewanden, zijn de bronnen van de geneeskracht van Holloway's Pillen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, f3.—, f 6.75, f 13.50, f 20,'50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Neder'land, alsmede in Holloway's Etablissem ent te Londen 533 Oxford Street, vroeg er 243 Straud. op den aanval van de plaatselijke Ge zondheids-Commissie te Carlsruhe, wordt op franco aanvraag door Rich- ter's Boekhandel te Rotterdam, gratis en franco verzonden. Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4