Amersfoort en Omstreken 1878. No. 360. VOOR Zaterdag116 November. Uitgever: A. AI. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. 1.- BUITENLAND. Overzicht der week. Het verloren testament. WEEKBLAD Dit i lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Znt.) 9,18 11,6 2,28 5,47 8,23 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 5,— 7.32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 daar Zwolle Vertr. Amersfoort 0,1 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd, Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 'savonds na aankomst van de laatsten trein. 8,35 9,22 10,10 1,30 2.40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 NaarZutphen: Aankomst te (V. Baarn) VAmersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9.29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 8,59 10,6 1,46 6,30 10,- 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11,- De Oostersche kwestie of liever gezegd de houding van Rusland ten opzichte van het tractaat van Berlijn is nog steeds het onderwerp waarover alle dagbladen met voorliefde schrijven. Maar niet al leen de dagbladen hebben zich er mede bezig gehouden; ook de Engelsche Pre mier Graaf Beaconsfield heeft het noodig geacht, op het banket ter eere van den nieuwen Lord Mayor eene redevoering te houden om de gemoederen op dat punt gerust te stellen. Hij verklaarde dat er geen grond was om aan de eerlijkheid van Ruslands bedoelingen te twijfelen en dat althans de Engelsche regeering geen kennis had gekregen van feiten die dit gevoelen weerspraken. Tegelijkertijd heeft ook het Russische gouvernement in dienzelfden geest mededeelingen in de dagbladen doen plaatsen. Volgens deze officieuse verklaringen is er niet de minste vrees voor een hervatten van de vijande lijkheden en allerminst voor de verstoring der Europeesche rust. Eenigzins in strijd met deze vredelie vende toon acht men het feit dat Graaf Schouwaloff, die gezegd werd van Liva- dia, waar zich de Keizer aller Russen op houdt, naar London te reizen, eenige da gen te Weenen en later ook te Pesth zich ophoudt, om naar men zegt, op nadere FEUILLETON. IV. (Vervolg). Hoewel door de invallende duisternis wat onduidelijk, kon hij evenwel zien dat er iemand van achter de rots naar hem stond te kijken. Deze ontdekking ver schrikte hem hevig. Kon het zijn dat iemand hem had staan opwachten, en dat hij zijn leven gered had enkel door toe vallig een anderen weg te kiezen? Het was zeer, zeer waarschijnlijk en hij spoedde zich zoo haastig mogelijk voort. Na eene poos voortgegaan te zijn schoot hem een denkbeeld in, en ter zijde springende ver borg hij zich achter een: dikken boom- staan die in den weg stond. Nu hoorde hij duidelijk voetstappen op den weg, maar zoo nacht en snel, dat hij bijna geloofde zich vergist te hebben. Maar ze kwamen al nader en nader en eindelijk waren zij voorbij. Uit zijn schuil hoek opziende, herkende Mijnheer Ordell zijn medgezel van dien morgen. Het was nu duidelijk dat de schurk op telegrafische orders uit Livadia te wach ten. Daar evenwel de telegraaf zich zeer weinig om afstand bekreunt mag men dit gerust als voorwendsel beschouwen en ligt het voor de hand, dat het bezoek van Schouwaloff te Weenen en te Pesth ten doel heeft, om eene overeenkomst tusschen Rusland en Oostenrijk tot stand te brengen. Of nu het voornemen bestaat om op deze wijze de inneming van Enge land in de Oostersche kwestie te ver zwakken is nog moeilijk te zeggen, maar het vermoeden ligt voor de hand, dat de onderkandelingen tusschen deze twee rijken geschiedt met het oog op de blij vende bezetting van Bulgarije door Rus land en van Bosnië, door de Oostenrij kers. In 't kort kan worden geconstateerd dat zoowel door Rusland als door Oosten rijk en Engeland pogingen aangewend zijn om de volkeren gerust te stellen en dat door deze overeenstemming op dat punt de politieke hemel er een weinig minder donker uitziet dan in de vorige week. Toch gelooven wij, dat de ver warde toestand in 't Oosten redenen genoeg oplevert om aan een duurzamen vrede niet te gelooven. al moge bij de Mogendheden ook het plan bestaan om door een nacongres, dat dan waarschijn lijk te Weenen zou worden gehouden, eenige wijzigingen in het Berlijnsche tractaat te brengen, die door de onder- hem had geloerd en hem ook nu nog ver volgde. Wat te doen? Wat wilde de kerel? Hem vermoorden of enkel berooven? Hij wist het niet maar dit was zeker hij moest zorgen zoo spoedig mogelijk thuis te ko men. Terugkeeren zou niets baten want de schavuit zou hem spoedig missen en hem weder inhalen. Vooruit dus, en de kans geloopen. Hij was nu op korten afstand van het huis van Crawford; hij kon reeds de hooge schutting .er om heen en de boomen in den boomgaard onderscheiden. Hij spoedde zich voort,, hopende zóó dicht bij het huis te kunnen komen, dat zijne stem kon ge hoord wo rden vóór dat de man hem we der ontdf ;kte. Onge\ feer twintig pas was hg nog van de schut ting verwijderd, toen plotseling eene doi ikere gedaante als een panther op hem toe schoot en hem met een enkelen slag op het hoofd nedervelde. Het ge schied? ie zoosnel dat er geen tijd voor een enl celen kreet was. Een mes glinsterde een oo genblik door de lucht, en Bill Da- vis hac 1 zijn tweehonderd pond verdiend. Deir volgenden morgen ontwaarde vinding der laatste maanden zijn noodig geworden en misschien tijdelijk eenige orde zullen brengen in den stand van zaken. De oppositie tegen Andrassy, thans nog vermeerderd ten gevolge van eene zeer merkwaardige rede van den Pool- schen afgevaardigde Hausner uit Galicië, die op eloquente wijze de politiek van den Oostenrijkschen minister-pesident veroordeelde en den Keizer op het ge vaarlijke der veroveringspolitiek wees, zal waarschijnlijk niet veel succes hebben op haar adres. Hoewel dit nog niet door den Keizer is beantwoord, blijkt evenwel duidelijk hetgeen hij tot de voorzitters der delegatiën heeft gesproken, dat hij niet voornemens is Graaf Andrassy zijn steun te onthouden. Zijn antwoord aan deze heeren werd door hem van het pa pier voorgelezen en bevatte geen woord waaruit men iets anders dan overeen stemming met de gevolgde politiek kon opmaken. Hij betreurde het dat de be zetting niet zonder verlies van menschen- levens en opoffering van veel geld had kunnen geschieden, en verklaarde dat, nu een gedeelte van het bezettingsleger had kunnen worden teruggeroepen en derhalve het grootste deel van het werk geschied was, het ernstig streven der regeering zou zijn om het nog overige in behoorlijk verband te brengen tot de financieelen toestand des lands. George Crawford een schouwspel voor zijne deur, dat hem de haren deed te ber ge rijzen. Daar lag voor hem in den mod der, van alles beroofd en met bloed be dekt, zijn schoonvader de oude Jacob' Ordell. En naast hem, blijkbaar door den roover verloren toen hij hem het geld ontstal, lag eên klein reepje papier. Daar op stond met de hand van Jacob Ordell geschreven Heden maakte ik een toestament waarbij ik het vorige, dat Haight in be waring heeft, herroep. 2 Juni 1862. III De vergelding. Die vreeselijke moord werd veel be sproken. De mannen hielden elkander op straat staande om er over te spreken, en de vrouwen hadden dagen lang geen be ter onderwerp voor. hare buurpraatjes, <en zij spraken er zoolang over tot ze er zeiven naar van werdan. Van den mor gen tot den avond, altijd zag men nieuws gierigen op de plaats, waar de moord ge beurd was, mee die eigenaardige menge ling van verrukking en afgrijzen de bloe- Even rooskleurig als Beaconsfield den toestand van het Oosten schilderde, even geruststellend sprak hij ook over de ver wikkelingen in Afghanistan. De houding der regeering tegenover den Emir had, zeide hij, volstrekt niet ten doel de ver overing van eenig grondgebied, maar was een gevolg van de wenschelijkheid om de N.W. grenzen van het Engelsche gebied in Indië, dat thans nog slechts toevallige grenzen zijn, op wetenschap pelijke wijze te regelen waarvan de nood zakelijkheid gebleken was ten einde invallen van die zijde, thans zeer onwaar schijnlijk, voor goed onmogelijk te ma ken. Hij sprak de hoop uit, dat ook daar vredelievende oplossing mogelijk zou zijn. Volgens Engelsche berichten heerscht er onder de troepen van Shere Ali groote sterfte. Dat hij nog niet voornemens is allen weerstand op te geven blijkt uit de transporten van kruit en wapenen van Kaboul naar Kandschar, welke laatste plaats hij derhalve ondanks de daarover verspreide berichten, toch schijnt in staat van verdediging te willen brengen. Sommige Indische stammen hebben hunne medewerking in geval van oorlog aan Engeland toegezegd. Volgens een telegram aan de Pcsther Lloyd is het een Russische generaal ge lukt om de Turkomansche stammen in de vlakten van Newi en Tedzend te on- dige plek bekijkende. Eindelijk bemoeide ook de politie zich er mede. Maar zij is aan dergelijke zaken gewend. Hare agenten, begaven zich naar de plaats des onheils en deden daar een grondig onderzoek. Zij bekeken met aandacht het gevonden papier, beschouw den met plechtige blikken het met bloed bevlekte mes, dat nog op den grond lag, schudden het hoofd en maakten diepzin nige opmerkingen op een toon die een bijzonder akeligen indruk maakte op de drie kwajongens, die hen gevolgd waren. Na uitvoerige aanteekeningen te hebben gemaakt, keerden zij naar het hoofdbu reau terug en arresteerden onmiddellijk een man, die de zaak juist zooveel te ma ken had als een pasgeboren kind. Langzamerhand verminderde de be langstelling; zij smolt van lieverlede weg en na verloop van een jaar was de geheele geschiedenis vergeten. Het eenige testament dat men had kun nen vinden was het aan Haight in bewa- ring gegeven en dit werd derhalve geldig I verklaard. De procureur nam dientenge volge de geheele nalatenschap van Ordell

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1