Amersfoort en Omstreken 1878. No. 361 VOOR Zaterdag 23 November. Uitgever: A. UI. (Slothouwer, Uren van vertrek dér algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. 1,- Overzicht der week. BUITENLAND. Het verloren testament. WEEKBLAD Dit lad rerschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 8,23 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 5,— 7.32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 Haar Zwolle: Vertr. Amersfoort 0,1 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 2,6 8,25 8,5 10,14 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusichen Amersfoort en Maanbergen, Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd 8,35 9,22, 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutphecAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9,29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 8,59 10,6 1,46 6,30 10,- 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11 De zeer vredelievende stemming in den laatsten tijd in de officiële Russische bladen merkbaar, blijft aanhouden. Door de Russische regeering wordt niets onbe proefd gelaten om aan de wereld de over tuiging te schenken dat er aan schending van de bepalingen van het Berlijnsche tractaat door haar geen oogenblik wordt gedacht en zelfs heeft de Keizer de uitin gen van sommige hooggeplaatste perso nen gewraakt en als hoogst onvoorzich tig gebrandmerkt. Ook de zending van Schouwalofïf naar Weenen en Petersburg. wordt verzekerd eene vredelievende be doeling te hebben. In welken geest dat woord vredelievend evenwel moet wor den opgevat is niet duidelijk, daar van andere zijden wordt verzekerd, dat de onderhandelingen van den genoemden gezant te Weenen geschiedden met het oog op eene door Rusland gewenschte wijziging van het tractaat, vooral ten op zichte van Oost-Rumelië. Zijn de berich ten daaromtrent te vertrouwen dan is die zending mislukt en heeft Andrassy per tinent verklaard, dat de Oostenrijksche regeering geene schending van het trac taat zal dulden. Zelfs wordt beweerd, dat Oostenrijk in dat geval aan Turkije zijne hulp zou verzekerd hebben, nadat eene overeenkomst tusschen deze beide rijken met betrekking tot Novibazar tot stand gekomen was. Uit deze berichten zou men de gevolg- FEUILLETON. V. (Vervolg). Gevangenis! schandel vonnis!" mom pelde hij. >Neen, nooit! Dan zullen er eerst nog meer moorden geschiedenl"} Niemand wordt op eenmaal een schurk. Niemand komt als misdadiger ter wereld, met een hart van steen, een ongevoelig geweten en zonder goede ge dachten. Slechts na tal van jaren ont staat zoodanige toestand. Al wat groot en goed is in den mensch strijdt tot het laatste oogenblik; maar wanneer het den mensch verlaten heeft, dan laat het tee kenen bij hem na, die nooit verdwijnen. Lawrence Haight had dit alles door gemaakt en was nu verhard geworden. Hij schrikte niet terug voor een tweede misdaad, maar toch vervulde hem het zoeken naar het testament zoo met angst, dat hij niet in staat was om gere- trekking moeten maken, dat nu de be zetting van Bosnië en de Herzegowina een voldongen feit is, Oostenrijk voor- loopig tevreden is en zich haast om door de houding van eene eerzame mogend heid aan te nemen, aan Europa te doen vergeten dat het zich eehige maanden geleden eene niet zeer onschuldige heb zucht heeft te verwijten gehad. Rusland heeft bij zijne berekening voor het oogen blik te veel op Oostenrijksche medewer king staat gemaakt, en zal waarschijnlijk nog eenigen tijd moeten wachten voor dat het openlijk nieuwe zetten doet in de richting van Konstantinopel. Zooals wij in ons vorig overzicht reeds mededeelden, heeft de oppositie in de Oostenrijksche Kamer weinig succes. De Keizer trekt partij voor Andrassy en de verdeeldheid in de Regeeringspartij, waarop de oppositie heeft gerekend, is niet tot stand gekomen. Dit neemt niet weg, dat de stemming onder het volk, vooral in de niet Duitsche afdeelingen des lands, alles behalve ten voordeele is van de politiek van Andrassy. Onder anderen is dit op overtuigende wijze ge bleken uit de opgewondenheid waarme de de galicische afgevaardigde Hausner, van wiens welsprekende rede wij reeds melding maakten, in Lemberg is ont vangen, en die zelfs tot eenige ongere geldheden heeft aanleiding gegeven. Bij gelegenheid van eene serenade bij fak kellicht door eenige studenten aan Haus ner gebracht, groeide het aanvankelijk kleine hoopje spoedig aan tot het door geld te denken. Terw'jl hij over het bericht zat nate- denken werd er op de deur getikt. Wie is daar?" riep hij. »Doe maar open en gij zult het zien." antwoordde een ruwe stem, Watl zijt gij het Davis?" sprak Haight en maakte de deur open, waarop Davis binnen trad. Hij zag er bleek en ellendig uit en zijne oogen waren rood en gezwol len. »Ik had u juist noodig," zeide Haight en sloot de deur. Davis ging naar het vuur en warmde zich de handen, Stook wat op," sprak hij, »ik ben koud; en ik zou denken dat ik genoeg voor u gedaan heb om door u verwarmd te worden." «Ik vrees dat het alles te vergeefs ge weest is, Davis," zeide Haight, terwijl hij kolen op het vuur wierp. Wat? Hoe bedoeld gij dat?" Wel, die duivelsche Crawford is aan de politie, die er met de blanke sabel op inging, werd aangevallen. Daar deze in de minderheid was, moest zij spoedig het onderspit delven en eerst later op den avond mocht het haar gelukken de mas sa uiteen te drijven. Verschillende per sonen werden bij deze gelegenheid zwaar gewond. Met veel meer succes, dan Schouwa- loff bij zijne zending naar Weenen en Pesth behaalde, heeft het Russische leger in Azië geopereerd. Onder het voor wendsel de Russen houden veel van voorwendselen, van tegen de Turkoman- nen op te trekken die de Russische grens onveilig maken, is het aan het daarheen gezonden leger gelukt den toegang tot Herat te openen. Indien men deze ope ratie in verband brengt met de geruch ten volgens welke de Afghaansche troe pen door Russische officieren worden ge drild, dan is het zeer moeilijk tot een an der besluit te komen, dan dat de moei lijkheden tusschen Shere-Ali en Enge land niet buiten Russischen invloed zijn ontstaan en ligt het vermoeden niet ver, dat de Emir op ondersteuning van den kant van Rusland zal kunnen rekenen, wanneer het tot een oorlog met Enge land komt. Het antwoord van den Emir op het Engelsche ultimatum moet 1.1. Woensdag worden ontvangen, maar het mag betwijfeld worden of het ooit ont vangen zal worden. De Engelsche regee ring schijnt vast besloten te zijn om de wetenschappelijke grensregelingvol gens Beaconsfield zoo dringend nood- het zoeken naar het testament." O die vervelende kerel! Hij heeft dat immers al tien jaar lang gedaan?" Zooveel ik weet niet. Maar er moet een eind aan komen." Luister eens, mijnheer de procureur, ik heb maar eens iemand vermoord, en ik zal er geen tweede vermoorden, of het zou u moeten zijn, omdat gij er mij toe verleid hebt. Bedoelt gij hem te ver moorden?" »Spreek zoo luid niet. Davis," fluister de Haight angstig. Weet gij een ander middel. Welk, komt er niet op aan." Davis dacht een oogenblik na en zeide eindelijk: »Ik heb een plan, procureur, en een goed plan ook, maar ik moet betaald worden." »Ik zalu geven wat ge noodig hebt, Davis, als het lukt." »Goed. Mijn plan is dit: Crawford is arm en wil kamers verhuren. Hij kent mij niet en morgen ga ik bij hem inwo- zakelijk, tot stand te brengen al kost dit ook veel geld en tal van menschenlevens. Het vergevorderde saizoen en de ont zettende moeilijkheden die de ligging des lands aan een winterveldtocht in den weg zou leggen, zullen wel oorzaak zijn dat het aanstaande voorjaar eerst werke lijk tot de operatiën zal worden overge gaan. Luidens de berichten dienaan gaande bestaat de Engelsche beschik bare troepenmacht uit circa 35000 man, waarvan ongeveer 12000 Europeanen. Alle pogingen, in Engeland zoowel als in Engelsch Indië aangewend om dezen zeer impopulairen oorlog te voorkomen zijn dus vruchteloos geweest. Aan den Heer Lawrence, die aan het hoofd eener deputatie bij den Engelschen premier te gen de expeditie kwam protesteren, liet deze weten dat hij de deputatie niet kon ontvangen daar het toch niets baten kon. Ten behoeve der slachtoffers van het bankroet der Glasgowbank worden nog steeds zeer aanzienlijke bijdragen bijeen gebracht. Zoo onder anderen te Glasgow 118000 pd. st.te Edinburgt 32000 pd. st., te Paisley 10000 pd. St., te Dundee 3600 pd. st. enz. Een der eerste Engelsche doctoren, Sir James Paget, heeft in de Contempo rary Revieu een artikel geschreven waarin hij, in tegenoverstelling van veler meening, het gebruik van alcoholische dranken, natuurlijk met water, als zeer nuttig en aanbevelenswaardig aanprijst, en aantoont dat de krachtigste natiën steeds die geweest zijn waar dit gebruik nen. Ik zal hem in het zoeken helpen, begrijpt gij mij? Ha, ha." Als ge mij dat papier brengt, Davis, dan zult gij duizend pond ontvangen." Opperbest, mijnheer, morgen ga ik aan het werk." Dienzelfden avond zaten George Crawford en zijne vrouw bij een heerlijk vuurtje, in hun groote ouderwetsche huiskamer, naar den storm te luisteren, die daarbuiten woedde en maakten plan nen voor een laatste en naar zij hoopten, definitief onderzoek naar het testament. Zij hadden het hard te verantwoorden gehad in den laatsten tijd, want George was den laatsten winter zonder betrek king geweest. Zij hadden hun laatste geld uitgegeven en hun eenige hoop was op het testament gevestigd. »Het stuk moet in die oude lessenaar zijn, die op zolder staat!" zeide George. »Daar bewaarde hij al zijne papieren, en kort voor zijn laatste reis heeft men er hem nog aan zien zitten schrijven."

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1