Amersfoort en Omstreken 1878. No. 362 VOOR Zaterdag- 30 November. Uitgever: M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Centraal-Spoorweg, Ooster-spoorweg. 1,- 5,— 7,32 10,35 Overzicht der week. BUITENLAND. Het verloren testament. WEEKBLAD Di t lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen hestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,23 5,47 8,23 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 9.5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 3,- 2,- 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tnaschen Amersfoort en Haarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 'a namiddags te 2,30 uur. Van 2{aarsbergen 't morgens te 9,43 en 'savonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutpheuAankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutpheu 8.21 9.29 1,U 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 8,59 10,6 1,46 6,30 10,— 9,32 10,88 2,20 7,2 10,87 9,54 10,56 2,42 7,20 11,- Beaconsfield beleeft goede dagen. Het succès der Engelsche wapenen in Afgha nistan oefent op de publieke opinie groo- ter invloed uit, dan de ernstige vertoogen van lord Lawrence en lord Northbrook. Hoe gegrond ook het verwijt moge zijn van de oppositie, dat de tegenwoordige regeering alles behalve een parlemen taire regeering is, hoeveel waars er ook moge gelegen zijn in de opmerkingen van de vroegere Onderkoningen lord Lawrence en lord Northbrook, een ding staat vast, dat de oorlog met Afghanistan had kunnen vermeden worden, wanneer Gladstone minder getrouw ware geble ven aan zijn politiek van non-interventie. Toen generaal Kaufmann Khiwa binnen trok, maakte Schir Ali avances''' aan de Engelsche regeering; verschrikt over het naderen van de Russen, verzocht hij als een gunst de bescherming van een Mo gendheid, wier aanbiedingen om een ver bond met hem te sluiten hij totnogtoe trotsch van de hand had gewezen. Ver trouwend op de verzekeringen van Rus land, weigerde Gladstone. Schir Ali maakte hieruit op, dat de Engelschen bang waren voor de Russen, en van dien tijd af aan begon hij tot dezen over te hellenGladstones onthoudingspolitiek voerde dus indirect tot de tegenwoordige verwikkelingen en de meerderheid zal niet in gebreke blijven dat in het Parle ment in het licht te stellen. FEUILLETON. VI. (Slot). Daarop begaven zij zich weder naar hun vertrek om het stuk nauwkeurig te onderzoeken. Het kostte een weinig moeite om het schrift te ontcijferen, daar de inkt verbleekt was, maar de eerste regels waren reeds voldoende Ik geef en vermaak bij deze aan Lucy Crawford al mijne bezittingen, met uit zondering vanenz." En hierop volgde de opsomming van een flink legaat aan Lawrence Haight. Den volgenden morgen was het nieuws spoedig verspreid. Dien avond ging de procureur niet naar huis. Hij bleef op eenig nieuws van Davis wachten, In de laatste dagen was hij merkbaar ouder geworden. Zijn ge laat was bleek en ingevallen, zijne oogen dof en telkens wrong hij de handen, als De toon van Gladstones orgaan Daily Dews bewijst genoegzaam, dat de oppo sitie in weerwil van de agitatie van het Afghan-comité en het geschrijf van lord Lawrence en lord Northbrook, zich zwak gevoelt. Reeds nu tracht zij de houding van het Kabinet-Gladstone in 1873 te vergoelijken. Waarschijnlijk, zegt zij, stelde Schir-Ali ztilke voorwaarden voor een of- en defensief verbond met Enge land, dat geen regeering, die bij haar zinnen is, daarin kon bewilligen. Voordat het Blue-book is bekendgemaakt, kan men niet nagaan of dit excuus van de Daily News steekhoudend is. Maar zij gaat nog verder en zegt, dat in geen ge val een verbond met den Emir wensche- lijkgeweest zou zijn; een alliantie tus- schen den reus Engeland en den dwerg Afghanistan, tusschen een ijzeren en een aarden pot, zou toch aan Engeland niets dan moeilijkheden hebben berokkend; de ijzeren pot zou voortdurend als schild voor haar aarden collega hebben moeten optreden in alle geschillen, die deze uit lokte. Misschien sprongen de onderhan delingen tusschen Gladstones Kabinet en den Emir wel af op den eisch, dat En geland, alvorens ten gunste van Afgha nistan tusschenbeide te komen, zich zou vergewissen of de Emir het recht aan zijn zijde had. Men ziet het, de oppositie is niet op haar gemak; het Afghan-comité zaaide wind; de maand December zal vermoe delijk storm als oogst brengen in den vorm van een nieuwe nederlaag voor de iemand die wanhopig is. Hij schoof zijn stoel dichter bij het vuur en pookte dit op, want hij had het koud en een flinke gloed zou het hem minder eenzaam doen schijnen, meende hij. Hij hoestte hard open rammelde met pook en aschschop want hij kon de stilte niet verdragen. Maar zelfs zijn eigen ge luid maakte hem angstig, zoo zenuwach tig was hij. En dan weder trachtte hij zijne vrees weg te lachen en wierp hij zich achterover in zijn stoel, schaterende van het lachen. Indien ooit iemand het toppunt van angst gekend heeft, dan was hij het, want op dat oogenblik hoorde hij den echo van zijn lach in de voorkamer. Neergedoken in zijn stoel, bevende en met kloppend hart, hijgende naar adem, wachtte hij wat er komen zou. Hij hoorde een zachte stap naar zich toe komen. Het geluid hield op. Nu kwam het nader en nadereene hand greep de deur kruk, opende de deur en een man trad minderheid. Gambetta en de Fourtou hebben ge duelleerd: Gelukkig was het geen duel a outranceen daar de beide heeren slechts eens schoten, en elkander niet raakten, was aan de eer voldaan, zonder eenig bloedvergieten. Terecht keuren enkele Fransche bladen het af, dat Gam betta, die nog zooveel voor zijn land kan doen, en genoeg blijken van persoonlij ken moed heeft gegeven, zich op die wij ze. persoonlijk blootstelde. Het kan ech ter niet ontkend worden, dat hij zelf schuld had aan het gebeurde, daar hij zich tegenover den ex-minister van den 16. Mei uitdrukkingen had veroorloofd, die wellicht meer juist dan parlementair waren. De begrootingen worden in de Fransche Kamer zonder veel discussiën en met groote meerderheid aangenomen. Bijzonder gelukkig was de Heer Bar- doux, Minister van Onderwijs en Eere- dienst. Ofschoon zijne begrooting ver scheiden netelige quaestiën raakte, (men denke slechts aan het onderwijs door de geestelijkheid) werden hem de aanzien lijke sommen, die hij vroeg, bijna zonder slag of stoot aangenomen. Ook de be grooting van oorlog werd aangenomen. De Graaf de Chambord heeft weer van zich doen hooren. In een brief aan den Heer de Mun (wiens verkiezing onlangs wegens kwade prakijken werd vernie tigd), schrijft hij o.a.»Zal Frankrijk gered worden, dan moet God er als heer terugkeeren, opdat ik er als koning kan regeeren." voorzichtig binnen. Half bevreesd en half gerustgesteld sprong Haight op toen hij het spook achtig gezicht van Davis herkende. Davis 1" riep hij. Dezelfde!" was het antwoord van den man, terwijl hij met verwarden blik rondkeek. »Zegl waar is Ordell?" Ordell!" riep de procureur, hem aan ziende, »wel dat weet ge toch wel. Die is lang dood." Davis had het nieuws van het vinden van het testament reeds gehoord en, ver zwakt als zijn denkvermogen was door het voortgezet drankverbruik, meende hij dat de ontdekking van den moordenaar nu niet kon uitblijven. De vrees daarvoor had hem razend gemaakt. Instinktmatig had hij zich naar Haighfs kantoor be geven. 2 Doodl Wie heeft hem dan vermoord?" schreeuwde hij, op Haight toekomende. Gij 1 Gij hebt hem vermoord 1 Gij Ha 1 heb ik u eindelijk gevonden 1" In Oostenrijk-Hongarije heeft de re geering tegenover een heet vuur gestaan. Het gold de aanneming van een regee- ringsvoorstel, betreffende een suppletoir krediet van 41 millioen florijnen, boven de vroeger reeds toegestane 60 millioen en dat alles voor de uiterst impopulaire bezetting van Bosnië. Intusschen is een groot deel dier som reeds uitgegeven. Daaromtrent vraagt de regeering .dus inderdaad indemniteit. Om deze te kun nen verkenen, behoort de delegatie ech ter over de reeds gedane uitgaven volko men te kunnen oordeelen en dit kan zij volgens dit wetsontwerp niet, daar het slechts de opsomming inhoudt van 18 aanzienlijke en onvoldoende gespecifi ceerde posten, terwijl eene toelichting dezer posten nagenoeg geheel ontbreekt. Bij de goedkeuring der rekeningen van vroegere jaren pleegt de delegatie eiken niet voldoend toegelichten post behou dens latere opheldering niet goed te keu ren, onverschillig hoe nietig 't bedrag ook zij, en ten aanzien van millioenen, waarover het aanhangige wetsontwerp loopt, zou zij minder nauwgezet hande len! Zoo oordeelde de oppositie bij monde van Dr. Herbst er over, en dit bezwaar was niet het eenige. De oppositie plaatste zich op een zuiver constitutioneel stand punt. De bezetting steunt op het tractaat van Berlijn maar dit tractaat is niet gel dig, zoolang het niet den grondwettelijk voorgeschreven weg in het parlement Ed hij greep den procureur met zijne ijzeren hand aan. Ha! Nu heb ik u 1" riep hij uit, terwijl hij een groot mes uit den zak haalde. »Mijn hemel, wat te doen?" riep Haight uit, worstelend om los te komen, »help! help 1" Maar het was te vergeefsch. Hij kon Davis niet meester worden. Deze wierp hem op den grond. Daar werd de wor steling voortgezet totdat eindelijk de ra zende Davis zijn mes tot aan het hecht in het hart van Haight liet nederdalen. Den volgenden morgen zagen de ge rechtsdienaren, die met George Crawford het kantoor van Haight binnenkwamen om hem te arresteereneen vreeselijk schouwspel. Op den grond lag Haight dood en naast zijn lijk zat iets dat maar te nauwernood op een mensch geleek. Het was de krankzinnige Davis, de moorde naar van Ordell en van diens schoon zoon Haight.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1