BESLUIT: „intetrekken de verordening „voor de openbare gezond heids-commissie te Amers foort, vastgesteld bij raads besluit van den 24. Februari „1863 en afgekondigd den 24. „Maart daaraanvolgende." Gedaan te Amersfoortter openbare vergadering van den 22. October 1878. BURGERLIJKE STAND. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C. Leinweber, Secretaris. doorloopen hebbe. 11 left. a. der wet van 21 December 1867 bepaalt, dat on der meer tot de bevoegdheid van den Rijksraad behoort: »Het onderzoek en de goedkenring van handelstractaten en van die internationale verdragen, welke aan het Rijk of aan gedeelten van het Rijk lasten opleggen, of verplichtingen aan sommige burgers opleggen, of eene verandering van grondgebied der in den Rijksraad vertegenwoordigde koninkrij ken en landen ten gevolge hebben". In overeenstemming daarmede is 61 der grondwet, welke den Keizer het recht van oorlog en vrede toekent en onmid dellijk daarop laat volgen dat echter voor de geldigheid van de hierboven ge noemde tractaten de goedkeuring van den Rijksraad vereischt wordt". Dat nu het tractaat van Berlijn aan het Rijk las ten oplegt, is moeielijk te loochenen en in verband met de 101 millioen, welke der delegatie alleen voor 1878 gevraagd worden. Wel is waar werd het tractaat van Berlijn aan den Rijksraad den 4den dezer maand ingediend, maar denzelfden dag werden wegens de op 5 dezer vast gestelde samenkomst der delegaties de zittingen van den Rijksraad geschorst, zoodat de Kamer het tractaat nog niet in behandeling nemen kon. Zoolang dit niet geschied is en de goedkeuring van het tractaat door den Rijksraad nog ont breekt, kan de delegatie geen indemni teit verleenen voor hetgeen op grond van dit tractaat uitgegeven en gedaan werd, tenzij men wil aannemen dat de lastheb ber (de delegatie) zich boven den lastge ver (den Rijksraad) stellen en hem in de uitoefening van zijn grondwettige rech ten belemmeren kunne. Op deze gronden stelde dr. Herbst voor om, in afwachting van de goedkeu ring van het tractaat van Berlijn door den Rijksraad, voorloopig ten aanzien van de aanvrage van een suppletoir kre diet over te gaan tot de orde van den dag. De Ministers waren door dit voorstel op zeer onaangename wijze verrast, en Andrassy's antwoord droeg van die ver rassing de duidelijkste sporen. Hij tracht te zich te redden, door het sophisme, dat de constitutie evenmin op internationale aangelegenheden toepasselijk was, als eene gemeente verordening op den Staatl Zeer terecht werd hem toegevoegd, dat eene dergelijke theorie slechts kon opgaan in Rusland, dat geen constitutie heeft. Op menig ander punt nog hadden Andrassy en zijn ambtgenoot Hofmann het zwaar te verduren, en in hunne ver legenheid vertelden zij de wonderlijkste tegenstrijdigheden. Ten slotte verklaar de Andrassy, met de overige raadslieden der kroon te willen raadplegen en thans meldt ons de telegraaf, dat het regee- ringsontwerp door den Minister is terug genomen. In Italië heerscht groote geestdrift we gens het mislukken van den aanslag op Koning Humbert. Ook de Paus zond zijn gelukwenschingendoch slechts middellijk en natuurlijk aan den Koning van Savooie. Uit Rome wordt bericht, dat tusschen Bismarck en het Vaticaan gecorrespon deerd wordt om een middel te zoeken, waardoor de vacante parochiën weder van geestelijken kunnen worden voor zien bij wijze van compromisen de groote quaestie in haar geheel gelaten wordt. KENNISGEVINGEN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort doen te weten, dat door den Raad dier gemeente iu zijne vergadering van den 22 October 1878, is vastgesteld de navolgende VERORDENING: De RAAD der GEMEENTE AMERS FOORT, Gezien zijn besluit van heden tot op heffing van de alhier bestaande openbare gezondheidscommissie. De Voorzitter, De Secretaris VAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. t Zijnde deze verordening aan de Gede puteerde Staten van Utrecht, volgens hun bericht van den 15. November 1878, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 25. November 1878, des voor middags te elf uren. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort. De Burgemeester, De Secretaris. VAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, doen te weten, dat blijkens het proces verbaal van stemopening nopens de ver kiezing van drie leden voor de Kamer van koophandel en fabrieken alhier bij her stemming d.d. 28Nov. 1878alszoodanig zijn verkozen de Heeren D. F. Hamers, R. G. M. van Beek en Jacques Vis ser, en dat voorzegd proces-verbaal ge durende acht dagen, te rekenen van heden, alle werkdagen van 10 tot 1 uur op de Secretarie der gemeente voor eenieder ter lezing zal liggen. Amersfoort, den 29 November 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, VAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien art. 13 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125), Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat in afschrift op de plaatselijke Secreta rie voor eenieder ter lezing liggen 1. het procesverbaal der zitting van den 13. November 1878, alhier gehouden door de Commissie tot het aanhooren van de be zwaren tegen het plan tot aanleg van den Spoorweg AMERSFOORTNIJ MEGEN, en tegen de onteigening van daartoe noodige perceelen2. het advies dier Commissie omtrent de ingebrachte bezwaren. Amersfoort, den 26. November 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. Amersfoort, 29 November 1878. Bij de herstemming tusschen de vijf hierondervermelde heeren hedenochtend geschied, ter aanvulling der plaatsen van drie leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, zijn 76 van de 155 kiesgeregtigden ter stembus ge compareerd en was de uitslag als volgt: wit stembriefje voor twee plaatsen, getal ingeleverde stembiljetten 75. Hiervan zijn uitgebragt op de Heeren: D. P. Hamers 45 stemmen, R. G. M. van Beek 38, Jacques Visser 31, en M. van Beek 19zoodat de twee eerstgemelde zijn gekozen. Gekleurd stembriefje. Getal ingeleverde stembiljetten 75. Hiervan zijn uitgebracht op de Heeren Jacques Visser 60 stemmen en op A. Herschel Bz. 11 4 briefjes waren in blanco, zoodat eerstgemelde is gekozen. De Heeren M. van Beek en A. Herschel Bzn. hebben per advertentiën den kiezers verzocht buiten aanmerking te blijven. De gisteren avond gehouden vergade ring der Vereeniging Eigen Hulp, Dis trict Amersfoort, was door verschillende omstandigheden zeer slecht bezocht. Na de behandeling van punt 13 der convo catie, werd op voorstel van den voorzitter besloten de bespreking over punt 4 (regle- ments-verandering) tot Dader aan te hou den. Vooral de overweging, dat de mee ning dezer vergadering volstrekt niet kon beschouwd worden, als die van een groot aantal leden, leidde tot dit besluit. Tevens werd aangenomen, dit punt in eene ver gadering, in Januari te houden, weder ter tafel te brengen. De kapitein der artillerie P. flaitsma Muiier is in zijn rang overgeplaatst bij het regiment rijdende artillerie alhier. In de jongste vergadering der afdeeling Amersfoort van de Vereeniging tot bevor dering van Fabrieks- en Handwerksny- verheid is besloten, bij genoegzame deel neming, in den zomer van het jaar 1879 eene tentoonstelling te openen van voor werpen, door den werkman vervaardigd. De iu die vergadering met de voorberei ding belaste commissie bestaat uit de Hee ren Mr. J. van der Leeuw, voorzitter; Dr. H. J. Menalda van Schouwenburg, ondervoorzitterH. W. A. van den Wall Bake, secretaris; W. vanEeden,vice-secre- taris, en E. L. Visser, penningmeester. Wij juichen dit voornemen van harte toe, en twijfelen niet, of onze nijvere werkmansstand zal bij die gelegenheid overtuigende proeven van ijver en be kwaamheid geven. Het zij ons vergund hier den wensch uitte spreken, dat ook de leerlingen der Burgeravondschool, welke eenige jaren geleden te Rotterdam om hare ingezonden teekeningen bekroond werd, aan den wedstrijd deelnemen, en dan in hunne vaderstad een even goed figuur maken als vroeger elders. Dinsdag 11. werd hier een concert gege ven door Mej. Johanna Becker, Mej. Cor nelia Travers en den Heer Fr. Hilpert, die met den Heer L. Roothaan eene kunstreis door ons vaderland maken. De zaal van Amicitia was schraal bezet, en dat was jammer, want in menig op zicht verschaften de artisten aan hunne aandachtig luisterende toehoorders veel genot. Mej. Johanna Becker is eene dege lijke pianiste, die zich niet achter de re putatie van haren ook hier beroemden vader behoeft te verschuilen. Haar aan slag is fraai en krachtig, haar spel correct, en haar voordracht meestal uitstekend. Vooral in de beide stukken van Liszt en in het (door Reinecke bewerkte) am Spring- brunnen van Schumann voldeed zij bezon- der goed. De sonate voor piano en vio loncel leed onder eene zekere haastigheid, die wi) echter niet op rekening van de pianiste zetten. De zangeres was niet zoo goed gedisponeerd van daar voorzeker de minder aangename veranderingen in de lijst der door haar uitgevoerde num mers. Bij het begin van 't concert een »verbeterd programma" te krijgen en dan toch nog gansch andere zaken te hooren uitvoeren dat zijn te veel verrassingen op een avond. Laat ons hier tevens bij aanstippen, dat van de liederen herhaalde- lyk coupletten werden weggelaten, terwijl van Mendelsohn's Sonate alleen het eerste deel werd gespeeld. Niettegenstaande dit alles verwierf de zangeres door hare krach tige en gelijkmatige stem en hare gemak kelijke voordracht terecht veel bijval. De Heer Hilpert speelde voortreffelijk, gelijk wij allen, die hem in het Florentijner kwartet hoorden, konden verwachten. Daarenboven toonde hij zich een volleerd virtuoos in de voordracht van Popper's halsbrekende polonaise, waarin de moeie- lijkheden als met voordacht zijn opeenge stapeld. 't Speet ons echter, hem ook als accompagnateur te zien optreden; zijn pianospel was stijf en houterig, en het tempo van de Gartenaria uit Figaro's Hochzeit werd door hem zoosnel genomen, dat het effect totaal verloren ging. Moge een volgende maal Mej. Becker, die den Heer Hilpert voortreffelijk begeleidde, zich ook bij Mej. Travers met die niet zeer dankbare, maar belangrijke taak belasten. Zondag e. k. zal de godsdienstoefening in de Remonstrantsche Kerk geleid wor den door Ds. J. G. Kam, predikant te Leur. De raad der gemeente Amersfoort zal Dinsdag, den 3. December 1878, des na middags halftwee vergaderende punten van behandeling zijn 1. Voorstel van Burg. en Weth. tot het in huur geven van een gedeelte van »de Zandhoopen', aan den heer J. van Vollen hoven. 2. Missive van H.H. Gedeputeerde Sta ten aangaande het toekennen van een pro vinciaal cubsidie voor de vernieuwing van den Leusderweg, met nader voorstel van Burg. en Weth. 3. Tweede aanvullings-kohier van den hoofdelijken omslag over 1878. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot verhuring van het gebouw, vroeger huis van Arrest, als kantonnaal huis van be waring aan de Commissie van toezicht. 5. Benoeming van twee leden voor het burgerlijk armbestuur. 6. Benoeming van een lid der Commis sie van toezicht op het midd. onderwijs. 7. Benoeming van een lid der plaatselij ke Schoolcommissie. Geboren: 22 Nov. Cornelis, z. van Wouter van der Veer en Willeminavan der Logt. 26 Nov. Philip, z. van Hen drik Veenendaal en Gijsberta Buys. Dirk, z. van Dirk Voortman en Hendrina Leenards. Wesselina Maria Geertruida, d. van Johannes Petrus Kemp en Cornelia Poot. 27 Nov. Teunisje, d. van Jacobus Stomphorst eD Heintje van Kommer. 28 Nov. Maurits, z. van Jacob de Zoete en Vrouwchien van Geens. Ondertrouwd: 28 Nov. Hermanus van Zeijl en Diliana van Geytenbeek. Gehuwd: 27 Nov. Hendrik Elschot en Hendiika van der Pol. Overleden: 21 Nov. Willempje Hart- gerse, 71 j., wed. Jan van Drie. 24 Nov. Marinus Stam, 6 w. 25 Nov. Hendrika Smit, 52 j., ongeh. Hendrik van Manen, 61 j., echtg. van Gijsbertje Pasker. Johannes van der Velden, 69 j. wedr. van Catrina van den Eshof. Elisabeth van der Pol, 64 j., wed. van Arie de Joug. 26 Nov. Andries van Dijk, 2 m. Johanna Maria Okhuizen, 75 j., on geh. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAGden 2. DEC. aanst. 's namiddags van halftwee tot halfdrie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, na bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croocke, wit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. MARKTBERICHT. Tarwe f9,a f 11,Rogge f6, a f 7,Boekweit f 6,25 a f 7,25. Appe len f 2,a f3,Aardappelen f2,25 a f 2,75 per heet. floendereieren f 6,a f 6,50 de 100 stuks. Boter f 1,10 a f 1,30 per kilo. Kaas f 46.a f 50,per 100 kilo. BINNENLAND. Het Dagblad meldt, dat de oud-minister van justitie Van Lijnden van Sandenburg, door Z. M. den Koning belast met het opstellen van HDs. huwelijkscontract, eerstdaags naar Arolsen zal vertrekken, om met den Vorst van Waldeck-Pyrmont de huwelyksche voorwaarden te regelen. Dekerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Apeldoorn is voornemens aan onze aanstaande Koningin, bij gelegenheid van de komst van H. M. op het Loo, een rijk met goud versierden bijbel als huldeblijk aan te bieden. De vervaardiging daarvan is opgedragen aan J. M. Van Kempen Zonen te Voorschoten, die tevens belast zijn met de vervaardiging van de eere bokaal, door de kinderen der Konings- school aan den Koning en de Koningin aan te bieden. Deze bokaal is gedekt door de Konink lijke Kroon en versierd met de wapens van Oranje de Baux, Chalons en Nassau. De commissie van beoordeeling over de ontwerpen voor het nationaal huldeblijk

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2