BONNIER, ST. NICOLAAS-ÉTALACE. K CHRIST, EL1XERDE SPA, TOMBOLA It BORSTPLAAT EN CHOCOLAAD, St. Nicolaas Cadeaux. St. Nicolaas. P. S. DE GROOT, Amersfoort L. REESER, Francois Frissen. AMERSFOORT, ADVERTENTIËN. BIJ in het VERKOOPHUIS op den HOF is aangekomen en afgestapt, medebrengende Een aantal NIEUWIGHEDEN GROOTE MAGAZIJNEN DU PRINTEMPS 70, BOULEVARD HAUSSMANN te kV sr Er zal tevens eene GROO TE en prachtige liefhebberij gehouden worden. Informatiën zal Mr. J. VAN DER LEEUW gaarne geven. De ondergeteekende noodigd de geëerde ingezetenen vait Amers foort en environs bewoners beleefdelijk uit, om inzage te nemen van zijne rijke voorraad FIJNE ARTIKELEN voor ALSOOK: die overheerlijk lekker is, en menige SURPRISES die zeer schoon zijn. Voor nette bediening wordt zorg gedragen. Onder beleefde aanbeveling, Koek- en Banketbakker. Langestraat tegenover de Lievevrouwestraat. A. 16. LANGESTRAAT A. 16. OPENBARE Het SLUISGELD voor het varen door de sluis aan bet Spuiover drie jaren (1S79—1881). Het ONDERHOUDSWERK van de'openbare BESTRA TING gedurende het jaar 1879. 1°. BUREAUBEHOEFTEN der SE CRETARIE, als: papier, lak, vederen pennen, potlooden, ouwels; en SCHOOLBEHOEF- TEN voor de openbare lagere scholen, als: schriften, inkt, lei en, griffels en stalen pennen. 2°. TIMMERHOUT. 3°. METSELSTEENENSTRAAT KLINKERS DAKPANNEN BAANTEGELS, KALK, CE MENT, enz. 4», SPIJKERS, EEHIG VERKRIJGBAAR oij van de fabrikant ZIEKEN. Een van de duizenden echte attes ten Wijze Voorzorg. aan Z. K. H. Prins Hendrik heeft aan het Comité van uitvoering voorgedragen de plannen no. 10 Res Dubia, no. 29 Con- stantia en no. 47 Ars longa, vita brevis. Eerstdaags zullen die ontwerpers opgeroe pen worden, om een model in pleister volgens art. VII van het programma te leveren, en eerst daarna zullen de bekro ningen plaats vinden. Bij de Mem. van Beantw. van het Voor- loopig Verslag op het 5e hoofdstuk der Staatsbegrootiug van 1879 is een bijlage gevoegd, houdende inlichtingen: lo. be trekkelijk het niet geven van colleges, bij gebreke van toehoorders; 2o. aangaande de colleges, welke door minder dan 10 studenten worden bezocht, en 3o. ten op zichte van het aantal college-uren, weke lijks gegeven door de verschillende hoog leeraren. Door de academische autoriteiten wor den voor het slecht bezoeken der colleges eenige algemeene oorzaken opgegeven: lo. de verplichting van telken jare voor de lessen opnieuw te betalen; de meeste les sen worden alzoo niet dan gedurende een jaar gevolgd; 2o. het afschaffen der tes timonia en de verleende bevoegdheid om voor hoogstens vier lessen afzonder lek te betalen. Te Leiden worden een 12 tal, te Utrecht een 6-tal en te Groningen een 11-tal les sen niet gegeven bij gebreke van toehoor ders. Te Leiden zijn er twee professoren, die geen lessen geveneen hoogleeraar die twee uren, 2 professoren die, 3, 4 die 4, 7 die 5, 4 die 6, 4 die 7, 4 die 8, 3 die 9, 3 die 10, 4 die 11, 3 die 12 en 1 die 13 uren les geeft. Te Utrecht zijn er 2 hoogleeraren die 4 uren les geven, 5 die 5 uren, 8 die 6 uren, 3 die 7 uren, 4 die 8, 2 die 10,3 die 11, 1 die 12, 1 die 13, 1 die 14,1 die 15 en 1 die 16 uren les geeft. Te Groningen is er 1 hoogleeraar, die 4 uren les geeft, 2 die 5,10 die 6, 4 die 7, 7 die 8,3 die 9, 2 die 10 en 2 die 11 uren les geven. Te midden van den stroom der gebeur tenissen, die ons omringen, van oorlogs berichten en politieke hartstochten, is het een weldadig gevoel zijn aandacht eenige oogenblikken te mogen wijden aan een feest van schoone beteekenis, in Mei 1879 in onze hoofdstad te vieren. Voor 50 jaren toch werd het leven ge schonken aan eene Maatschappij, die, dank zij de impulsie van mannen als A. C. G. Vermeulen en inzonderheid van onzen onvergeteljjken volksdichter dr. J. P. Heije gedurig in bloei en luister toene mende, aan haar roeping zoozeer getrouw bleef, dat men mag zeggen dat ons vader land een goed deel van zijn muzikale ont wikkeling aan haar te danken heeft. Vroeger toch, in lang vervlogen tijden, ging Nederland Europa voor op het ge bied der toonkunst en leverde ons land toondichters op, waarop het trotsch mocht zijn, en die in niet geringe mate hebben bijgedragen tot de voorbereiding van de grootsche scheppingen der Duitsche school. Maar daarna kwam weder een tijd van achteruitgang, en wel behoefde ons land in het begin dezer eeuw, terwijl de muziek in Duitschland haar toppunt bereikte, we der een krachtigen stoot, teneinde het op nieuw een eerste plaats te doen innemen op muzikaal gebied. En dat hetgeen wij thans vermogen op het gebied der toonkunst weinig behoeft onder te doen voor hetgeen men in den vreemde voortbrengt, daarvan strekken zoovele meesterlijke compositiën van man nen als Verhulst, Nicolaï, Hol ten bewijze, dat blijkt uit zoo menigte vlekkelooze mu ziekuitvoering, die menig vreemdeling ons mag benijden; dat getuigen de namen onzer Nederlandsche solisten, corypheeën der kunst, als mevr. OffermansVan Hove, Ernst Lubeck, Jan de Graan waar van de beide laatsten ons. helaas! te vroeg door den dood werden ontrukt. Voorde kunst is het noodig dat er nu en dan een hoogtijd wordt gevierd; dat er een uitvoering, een feest plaats hebbe, dat getuigt van den kunstzin onzer natie en van de plaats, die zij inneemt ten opzichte der andere volkeren. Bij vele rijperen van leeftijd leeft nog de herinnering onveranderlijk voort aan het zilveren feest der Maatschappij tot bev. d. Toonkunst, in 1854 te Rotterdam gevierd. Onvergelijkelijk en overweldigend is de indruk geweest der machtige oratoriën en symphonische werken aldaar ten gehoore gebracht, en naar veler gevoelen is sedert niets hier te lande voortgebracht, dat in zijn proportiën dit feest heeft geëvenaard. Maar wij verwachten dat het gouden feest, in Mei 1879 te Amsterdam te vie ren, voor het vorige niet zal onderdoen. Het programma bevat Josua, een der breedste oratoriums van Handel, waarin het koor kan toonen wat het vermag; op den tweeden dag zullen vaderlandsche composities: de zoo verheven opgevatte Mis van Verhulst, Richard Hol's Vliegen de Hollander en het derde deel van Nico- laïs belangrijkste werk, het oratorium Bonifacius, worden ten gehoore gebracht; terwijl de derde dag gewijd is aan solo voordrachten, en aan Beethoven's onge ëvenaarde 9e symphonie. Dat de leden der Maatschappij, onver schillig van welke afdeelingbuitengewone voorrechten hebben, blijkt uit dedoor ons opgenomen advertentie. Wellicht zullen velen zich opgewekt gevoelen reeds nu toe te treden, teneinde met het oog op dit buitengewone kunst genot tevens de door de Maatschappij te geven uitvoeringen in den loop van dit seizoen zoowel te 's Hage als te Rotterdam. UtrechtLeiden Haarfem of elders te kunnen bijwonen. Vaderland Ondergeteekenden betuigen hun nen hartelijken dank voor de vele bewij zen van deelneming bij het overlijden van hunnen vader en behuwdvader onder vonden. G. A. J. METHORST. A. J. RISSELADAMethorst. Dr. O. J. RISSELADA. Amersfoort, 27 Nov. 1878. van de TENTOONSTELLING, alsook uit de W. VAN DEN BERG, in de Koe- stïeg, bij de Slijkstraat, beveelt zijn bovengenoemde inrichting aan. bericht dat zijne St. NICOLA AS-ÉTALAGE gereed is, bestaande in alle mogelijke artikelen in GESNEDEN HOUT, JAPANSCH, VERGULD, OXYDE, LEDER, KRISTAL, PORSELEIN, MAROQUINERIËN etc: etc: teveel om te detailleeren, alle zeer geschikt voor 91 /f De BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van AMERSFOORT zullen op Maandag, den 9 December 1878, des voormiddags te e 1 f uren, ten Raadhui- ze dier gemeente in het openbaar A. VERPACHTEN: B. AANBESTEDEN: bij enkele inschrijving voor den vierkanten Meter; DE LEVERING, naar gelang van de be hoefte gedurende het jaar 1879, van: De Voorwaarden liggen alle werkdagen van 10 tot 1 uur op de plaat selijke Secretarie voor eenieder ter lezing. Inlichtingen zijn te bekomen ter Secre tarie en bij den Gemeente-architect. De Secretaris van Amersfoort, W. L. SCHELTUS. >M. H. Vele jaren leed ik aan een knagende pijn in mijn lijf, die met tusschenpooping zoo erg was, dat mij het loopen zéér moeielijk viel, en mij .schier alle lust benamverscheiden malen heb ik den docter geraadpleegd, doch niets mocht baten, tot eindelijk uwe PAIN-EXPELLEE, er mij van heeft verlost, door dezelve zoowel in- als uitwendig te gebruiken. (w.g.) H. C. COENDERS. Deventer. Proefflesschen a f 0.75 verkrijgbaar in de bekende depóts, alsmede tegeu rembours of inzending van het bedrag in. postzegels of postwissel bij F. AD. RICHTER Co. Rotterdam. Het Uittreksel uit Dr. Airy's Natuur geneeswijze, bevattende menigvul dige attesten van gelukkig genezenen, wordt op franco aanvrage, gratis en franco verzonden door Richter's Boekhandel, Rotterdam. De ongezonde dampen en gedurigs koude brengen in eene groote mate ver warring in de dierlijke huishouding en ondermijnen voortdurend de gezondheid, tenzij nu en dan het bloed gezuiverd wor de, de afscheidingen verbeterd en de zenu wen versterkt. Holloway's Pillen bewijzen deze verschillende noodzakelijke diensten met zekerheid, veiligheid en spoed. Oud en jong, krachtigen en zwakken, mannen en vrouwen, zulleu ondervinden, dat deze Pillen een onfeilbaar huismiddel zijn, niet alleen bij ligte ongesteldheden, maar ook in de meer ernstige en gevaarlijke ziekten, die uit het verwaarloozen van vroegtijdige kenteekenen voortspruiten. Echter, onder den zuiverenden en verbeterenden invloed van Holloway's onwaardeerbare genees middelen verbetert de eetlust, wint de spijsvertering in kracht, werkt de lever vrij, scheiden de nieren overvloedig af en zegeviert de gezondheid. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, f3.—, f6.75, f 13.50, f 20.50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement to Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3