Uitverkoop wegens verbouwing B. J. van GELDER. HOEK STOOVESTRAAT. VOOR St. VICOL A AS! Prachtwerken PHOTOGRAPHIE-, UK- ©1 S®iMfP©ifIflIIttl SCHEURKALENDERS. PH REGENJASSEN. St. Nicolaas-Etalage C. MAAS St. Nicolaas-Expositic begonnen en afgewerkte BORDUURWERKEN BOIS ANTIQUE, VUURSCHERMEN, STOELEN L. REESER St. Nicolaas Étalage BI KUS THEE. C. M. BREIJL étalage <1 in dij a, 111. Milium, ainier: PRENTENBOEKEN, Passer- en Verfdoozen. enz. enz. Éi cn O CO co 1. taloiite, Sou» Mi Langestraat Amersfoort mul"!» PORTE-MANTEAUX, firma C. H. ZWIER, BORSTPLAAT, BANKETLETTERS EN BEULING. I St. NIGOLAAS gereed is. ^ntmfrortsdte Beierschbier ook Gerstebier HAVAÏTA SIGAAR, in honderde verschillende soorten. EEN RUIME KEUZE IN m TJl Hd UI zijn in verschillende grootten voorhanden tot concurreerende prijzen BIJ I M fi bestaande uit een schoonen voorraad heeft de eer te berichten dat hij zijne g*ereed heeft, bestaande in eene ruime keuze alsmede verschillende zaken in het als: enz. enz. LANGESTRAAT AMERSFOORT berig-t door deze dat zijne gereed is en zich beleefd aanbeveelt tot het leveren van volg-ens Systeem van de firma C. BAART, Haarlem. m doen hem met vertrouwen een druk bezoek verwachten. Onder aanbeveling, Zware SOUCHON Per 5 ons 125 Cts Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. AMERSFOORT. LANGESTRAAT. Heeft de eer te berig'ten, dat de in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Heeren liefhebbers van een exquise worden bij dezen de gelegenheid aange boden, die op het magazijn van debr. DEEHIK te bezichtigen, van 2 tot 8 Decemberr. De prijzen varieeren tus- schen f 200 en f 16 per mille, en ook bij onderdeden van duizend, zijn de Sigaren tegen fabrieksprijs verkrijgbaar. Gebr. DEENIK. PI m Unin Banketbakker. "VOOR DE LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij Druk van Gr. W. Boonatra, e Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4