Amersfoort en Omstreken VERZOEND. 1878. No. 363 VOOR Zaterdag' 7 December. Uitgever: A. HfSlothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Centraal-Spoorweg, Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dit lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fi anco door het geheele Rijk0,85. A fsonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren cn Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentién van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 8,23 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 1,- 5,— 7,32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 Naar Zwolle Vertr. Amersfoort 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baaru Hilversum Utrecht Amsterd Fostwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tnsschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maanbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 NaarZutphcc: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen n -»■« r, o r\ O n r» n Of» r» E A 8.21 9.29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 8,59 10,6 1,46 6,30 10,— 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11,- Omtrent den loop der gebeurtenissen in Afghanistan was het gedurende eenige dagen zeer moeilijk met zekerheid iets te melden. De officieele berichten der En- gelsche regeering toch stemden niet overeen met de particuliere berichten van sommige bladen met name van Daily News. Volgens deze berichten zou de kolonne van Roberts door de Afgha- nen van de verbinding met het overige leger afgesneden zijn en veel gevaar Joo- pen, In de laatste dagen zijn er evenwel nadere berichten gekomen die de onge rustheid op dit punt zeer hebben ver minderd. Werkelijk heeft er een oogen- blik gevaar van omsingeld te worden, voor deze kolonne bestaan, maar na een dag vechtens is het den generaal gelukt de verbinding weder te herstellen. Naar de berichten luiden is de gezondheids toestand der Engelsche soldaten goed niettegenstaande er vinnige koude heerscht, Over het algemeen kan gezegd worden dat de Emir niet veel wederstand aan de voortrukkende Engelschen biedt. Of dit zijne taktiek is om hen verder in het land te lokken, waar hunne verbin ding met Indië moeilijker wordt, dan wel een bewijs van zwakheid, kan nog niet gezegd worden, ook omdat nog geen zekerheid bestaat omtrent de sterkte van zijn leger. Volgens sommigen zijn er FEUILLETON. I. 't Is den geheelen dag vrij warm ge weest. Men kan het voelen op de studeer kamer, waar we een kijkje gaan nemen. De zon heeft er van elf tot vier uur regel recht in geschenen. Toen verschool ze zich achter het dak van den buurman maar ze laat in Juni genoeg warmte achter, om het, eenige uren na haar vertrek, nog benauwd te doen zijn in een kleinekamer, met het uitzicht op een binnenplaats. Dit belet evenwel den bewoner van het ver trek niet om, met grooten ijver, voorover gebogen aan zijn schrijitafel, te zitten pennen. Karei van Manen ziet er bepaald gunstig uit. Het blonde krulhaar, de hel der blauwe oogen, het hooge voorhoofd, de volle baard, de fijne monden de rechte neus vormen een zeer aangenaam geheel; al toonen eenige vroegtijdige rimpels op het voorhoofd, dat hij niet altijd vrij van zorgen is geweest. 60000 Afghanen onder de wapenen en beschikt de Emir over 100 stukken, waarbij echter de ongeregelde troepen niet medegerekend zijn. Op het punt der artillerie is derhalve de Emir niet sterk gewapend. De Engelsche troepen zijn in drie ko- lonnes verdeeld, de eerste o nder Generaal Browne trekt door den Khyberpas van Peschawar naar Kaboel, de tweede neemt onder Generaal Roberts haren weg door hetKoorumdal naar Kaboel. Te samen beschikken deze generaals over 15000 man en 60 stukken. De derde kolonne staat onder bevel van generaal Stewart en zal, daar de afstand van Quettah, van waar zij hare operatien begint, naar Pe schawar ongeveer 700 kilometer be draagt, geheel op zich zelve moeten age ren. De oppositie tegen de Engelsche re geering gaat steeds voort met meetings te houden. Onder anderen werd 11. Za terdag te Pluuntead eene meeting ge houden welke door 3000 personeu bijge woond werd en waarop Gladstone eene redevoering hield, die hoofdzakelijk aan de Afghaansche kwestie was gewijd en waarin hij ook de beweringen van Lord Craubrook bestreed die hem zooals men weet, de schuld gegeven heeft van de tegenwoordige verwikkelingen. Het slot zijner rede, waarin hij de oorlog on billijk noemde en de regeering verweet het Engelsche volk op een verkeerden Hij zit ingespannen te werken, slaat nu en dan een der dikke boeken na, die naast hem op den grond liggen en ver kwikt zich af en toe met een teug bier, dat koel was, toen hethem gebracht werd. Zijn kamer ziet er smaakvol, doch zeer eenvoudig uit. De chitsen gordijnen en meubelovertrekken zijn helder en vroolijk van kleur; een mand met geurige bloemen staat voor het eene raamde half geopende boekenkast laat nette ban den zien; kleine platen en photogra- phieën bedekken een gedeelte van de mu ren; een nette pendule staat gezellig voor den spiegel op den schoorsteenmantel te tikken, en op de schrijftafel, die voor het tweede raam geplaatst is staat een groote photographie van een jonge dame, met een allerliefst gezichtje en daarnaast het portretje van een kleinen jongen, in een grooten leuningstoel, met een hans worst in het handje. Sints een paar jaren woont van Manen in den Haag. Nadat hij zijn studiën in Leiden met goed gevolg had ten einde gebracht, en met den titel van Dr. in de weg te leiden, maakte veel indruk. De bekende bevelhebber der Abyssi- nische expeditie Lord Napier van Mag- dala richt zijne aanvallen meer tot de politiek die Lord Lawrence als onder koning van Indië gevolgd heeft en acht versterking van Quettah een hoofdver- eischte. Hoewel de aandacht der dagbladen in den laatsten tijd hoofdzakelijk op de ex peditie in Afghanistan is gericht en de Oostersche kwestie daardoor een weinig op den achtergrond is geraakt, moet evenwel niet gedacht worden dat in dat deel der aarde, waar Turk en Moscoviet elkander nog kort geleden zoo hevig be vochten, alles tot rust is gekomen. Nog altijd is er oneenigheid tusschen Bulga ren en Turken, nog altijd is de kwestie der Grieksche grensregeling hangende, nog altijd is er geen definitieve vrede tus schen Rusland en Turkije geteekend. Toch zijn er verschijnselen die een bete ren toestand schijnen aan te kondigen. Rusland schijnt te hebben afgezien (voor hoe lang?) van zijn voornemen om aan het Berlijnsche tractaat uitvoering te ge ven voor zoover dit in zijn belang is. En het is nu niet bij beloften en verklaringen gebleven; een bericht jn de officieuse Agence Russe meldt dat vijf divisies Rus sische troepen zijn teruggeroepen. De Keizer die van Livodia naar Moskau is vertrokken heeft in laatstgenoemde stad eene toespraak gehouden, die zoo vrede- Letteren de academie had verlaten, heeft hij zich verbonden aan een dagblad en besteedt hij zijn vrijen tijd aan het schrij ven van artikelen voor tijdschriften, soms ook aan vertaalwerk. Want hij is ge trouwd zonder geld" en er is véél noo- dig, tegenwoordig, voordat men een ge zin eenigzins fatsoenlijk" kan onder houden. Een zacht, onzeker kloppen aan de deur van zijn studeerkamer doet Karei met een glimlach opzien. Binnen maarl" roept hij, met vriende lijke stem, en daar verschijnt aan de deur zijne jonge vrouw, met hunjongske op den arm. Zij gelijkt sprekend op haar portret. Ze is slank en gracieus van gestalte; don kere vlechten, bruine oogen, met mooie wenkbrauwen en lange wimpers, een mat bleeke teint en kleine blanke handen, geven iets aristocratisch aan hare ver schijning. 't Kind op haar arm is in nachttoilet. Het ventje ziet er al te teer uit, met zijn donkere oogen en zijn fijn blond haar. lievend mogelijk van toon was en waar door de hoop op duurzamen vredeweder versterkt is. De Czar maakte in die rede ook nog melding van den socialen toe stand en zeide op de medewerking zijner toehoorders te rekenen om de jeugd terug te houden van den gevaarlijken weg waarop zij door onbetrouwbare personen worden gelokt. Het is zeer dui delijk dat de Czar hiermede aantoonen wil dat de binnenlandsche toestand nog zorg wekt en het Nihilisme ver van on derdrukt is. Zoo Andrassy zich in de samenwer king verheugd heeft die hij van den kei zer van Oostenrijk, met betrekking tot de door hem gevolgde politiek onder vindt, minder aanleiding heeft hij om te vreden te zijn over de houding der oppo sitie, die tegen de verwachting in stand houdt. De leider der oppositie Herbst, zich plaatsende op een zuiver constitutio neel standpunt, stelde voor in de begroo- tingscommissie het voor 1879 aange vraagde Bosnische crediet niet goed te keurenmaar slechts 15 millioen toe te staan voor de eerste behoefte van het le ger in Bosnië, in afwachting dat de re geering op ponstitutionele wijze het meer noodige zal aanvragen. Dit voorstel werd met groote meerderheid aangeno men, naar men meent tengevolge van de bekende redevoering van Andrassy, die door de constitutioneelen als een plei dooi voor de annexatie van Bosnië wordt De wangetjes zijn te bleek; de armpjes missen de mollige ronding van zijn leef tijd en voor een kind van ongeveer twee jaar, kijkt hij al te wijs de wereld in. Met een vroolijk: »Papal" steekt hij de armpjes uit en weldra zit hij op papa's schouders te rijden terwijl zijn moeder, met stralende oogen, naar het tafereel kijkt. »Kom, kleuter," zegt ze, «zoen papa maar gauw goeden nacht. Zoo pas kon je van slaap niet meer uit de oogen kijken, dus maar één, twee, drie naar bed." »Maar, moedertje?" zegt Karei, »laat ons nu toch nog eens even pret maken, voordat Adolf voluit twee jaar oud is. Hij wordt er morgen te deftig toe, niet waar mijn jongen?" Adolf doet niets dan: »vort, paard 1" roepen. Lize, ik verbeeld me toch, dat ons ventje er beter gaat uitzien. Mij dunkt hij eet ook smakelijker in de laatste dagen." Vindt je dat?" is 't antwoord. »Ik wou dat h'j eens roode wangen kreeg, en jal zijn etenvan middag wou het

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1