Amersfoort en Omstreken VERZOEND. 1878. No. 864 VOOR Zaterdag- 14 December. Uitgever: M. Slothouwer. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. WEEKBLAD Dit 1 lad rerachijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F< anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Kaar Vtrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 8,23 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 1,- 5,— 7.32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 Kaar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 2,6 8,25 8,5 10,14 10,5 Kaar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Banrn Hilversum Utrecht Amsterd Poitwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tnaschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 nur. Van Maarsbergen 's morgens te 9.43 en 'savonds na aankomst van de laatsten trein. 8,35 9,22 10,10 1,30 2.40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar Zutpben Aankomst te (V. Baarn) V. Amcrsf Barneveld Apeldoorn Zutpbea 10,56 2,42 7,20 11- 8.21 9.29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 I,27 3,54 6,12 9,41 II,10 8,59 10,6 1,46 6,30 10,— 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 BUITENLAND. De expeditie van Afghanistan levert vooralsnog aan de Engelschen weinig moeite op. Nadat het gevaar van omsin geling der kolonne onder Generaal Ro berts was geweken, heeft er een treffen plaats gehad, waarbij de Afghanen ge slagen zijn en naar de berichten luiden in de richting van Kaboel zijn gevlucht. In het Engelsche Parlement heerscht omtrent deze oorlog nog altijd groote ontevredenheid bij de oppositie, te meer nu het hoe langer hoe duidelijker wordt dat het motief door de regeering aange geven, niet is de bestraffing van den Emir wegens eene Engeland aangedane beleediging, maar dat het doel van En geland bepaald is uitbreiding van zijne macht en annexatie van Afghanistan. Het antwoord van den Emir op het Engelsche ultimatum is eindelijk ont vangen en openbaar gemaakt. Daarin geeft Shir Ali te kennen te kennen, dat hij steeds de meest vriendschappelijke bedoelingen jegens Engeland te koeste ren en het gezantschap slechts gewei gerd heeft te ontvangen uit vrees van zijne onafhankelijkheid te verliezen. Hij voegt er bij dat hij bereid is tijdelijk een gezantschap te ontvangen, mits dit met FEUILLETON. II. Precies alsof ik niet liever een fleurig, gezond vrouwtje had dan zoo'n cigaar 1 Ik denk er nooit meer omwaarlijk niet 1 Weet je wat ik wou Dat tante Charlotte eens uit den hoek kwam, haar grieven vergat en ons in genade aannam. Dat zou een fortuintje wezen!" Elize's wangen zijn, bij die laatste woorden, rood geworden, en terwijl ze haar man met fonkelende oogen aanziet, roept ze uit >Neen, beste Karei, dat nooit 1 Daar voor heb ik veel te veel gevoel van eigen waarde en vooral te veel trots op mijn man. Ik zal haar nooit vergeven, hoe zij zich tegenover je gedragen heeft. En dan gunsten aannemen 1 Ik heb na den dood van papa al zooveel van haar moeten verdragen en toen was ik verplicht mij goed te houden, ter wille van mijn lieve moeder; maar de maat was vol. Was het voor mama en mij niet veel harder, dat we ons, na papa's dood, zoo moesten bekrimpen, dan voor haar om het aan te een klein escorte geschiede, zooals dit tusschen bevriende staten gebruikelijk is. Dit antwoord is gedagteekend van den 9. November, maar werd eerst den 30. te Dakkah ontvangen, waaruit wordt opge maakt dat de Emir het eerst na het ver nemen van de inname van Ali Musjid heeft geschreven, met andere woorden, eerst nadat de Engelschen meer succes behaald hadden dan hij gehoopt had. Volgens de meening van anderen is de vertraging daaraan te wijten, dat de ad judant, met de overbrenging belast, den 21.' in de nabijheid van Alis Musjid ko mende, en het gevecht vernemende we derom teruggekeerd is naar Kaboel, en van daar op nieuw door den Emir is te ruggezonden. Wat hiervan juist is zal later wel blijken, maar zeker is het dat de bewoordingen van het antwoord niet aanduiden dat de Emir bekend was met den val van bovengenoemde plaats. Opmerkelijk is het voorts dat de cor respondent van Daily News" te Lahore verzekert dat de inhoud van den brief onmiddellijk naar Engeland is geseind, want dan moet de regeering er kennis van hebben gehad vóór dat de troonrede is uitgesprokenwaarin geen woord daarover te vinden is. Voorloopig is de blijkbaar vredelie vende richting van den Emir door Enge- zien? En wat kon ze er onkiesch over spreken, hoe vreeselijk het voor haar was, dat haar eenige broeder eene wedu we en dochter in bekrompen omstandig heden achter liet. Ik geloof, dat zij mama nooit zou hebben geholpen, als zij niet op haar had kunnen bluffen. Zij kon zoo zalvend baronnesje 1" tegen mama zeg gen; vooral als er iemand bij was. En op andere tijden kon ze ook weer zoo hartelijk wezen en van alles verzinnen, om mama ongemerkt het noodige te ver schaffen. Zij is een raar mengelmoes. Zij had mij veel liever een groot kleedgeld gegeven en mij op eigen kosten mooi uit gedost, dan toe te zien, dat ik mij een voudig kleedde. Wie weet wat z>j nog gedaan zou hebben, als je maar een kroontje boven je naam hadt gehad! Wat was zij woedend over ons engagement. Ik had heusch haast medelijden met haar. Toen mama het haar vertelde, heeft ze zich zóó opgewonden, dat het angstig was om aan te zien." Hoor eens, vrouw, 't was voor haar toch ook heel moeilijk. Zij draagt haar hart nogal hoog en had er al haar zinnen op gezet je een aanzienlijk en rij k huwe lijk te laten doen. Zij zag het rjatuurlijk land niet in denzelfden geest beantwoord en gaan de Engelsche troepen voort voor zooverre dit in het tegenwoordig saisoen zonder gevaar kan geschieden, terwijl zij overigens maatregelen nemen om in het vijandelijk land te overwinteren. De Russische gezant te Kaboel is we der in Europa teruggekeerd. In het lagerhuis heeft de heer Whit- bread de regeering aangevallen over hare politiek ten opzichte van Afghanis tan. Hij eindigde echter met te verkla ren dat het, nu die onrechtvaardige oor log eenmaal begonnen was, niet raad zaam zou zijn om de credieten daarvoor te weigeren. In het Hoogerhuis hield Lord Cran- brook eene lange rede, om de houding der regeering te verdedigen en verklaar' de daarbij onbewimpeld dat het ministe rie Gladstone schuld had aan de tegen woordige verwikkelingen door geene hulp aan den Emir te verschaffen toen hij die aan Engeland vroeg en hem daar door als het ware te noodzaken zich meer tot Rusland te wenden. Voorts deelde hij mede dat Indië dit jaar een batig sal do van 2 millioen zou hebben en stelde voor de kosten van den oorlog door In dië te laten dragen. Uit het Oosten is betrekkelijk weinig nieuws te melden. Na de vredelievende redevoering van den Russischen Keizer te Moskou, die den ijver der Bulgaarsche stokers aanzienlijk bekoelde, is ook de opstand in Macedonië tot stilstand geko men waaruit zeker de gevolgtrekking mag gemaakt worden, dat Rusland aan die onlusten niet vreemd was. In Turkije heeft eene verandering plaats gevonden in het ministerie, dat thans als volgt is zamengesteldMinis ter van buitenl. zaken Karatheodori van justitie, Said; van bir.nenl. zaken Kadni; van oorlog, Ghazi Osman; van openb. werken, Savas; van koophandel, Djeveled; van politie, generaal Safvet. Voort is Naurianzade Riza-bey benoemd tot eerstea secretaris van den Sultan. Men verwacht van dit ministerie veel goeds in de richting van hervormingen naar den wensch der mogendheden. Naar men verneemt heeft Rusland zich verzet tegen de grondslagen waarop een nieuwe Turksche leening door Engel sche tusschenkomst zou worden geplaatst daar alleen de vroegere leeningen prefe rent zouden zijn boven Rusland's vorde ring van 23 millioen voor oorlogsver goeding. De onderhandelingen tusschen Tur kije en Griekenland vorderen nog niet veel, althans er wordt niets omtrent ver nomen. vo or een volslagen dwaasheid van je aan, om te willen trouwen met iemand, zon der naam, zonder fortuin, eigenlijk bene den je stand. Hoe heb je het ook verzon nen Jawel, spreek haar nu maar voor! Zij is te dom om iemand als mijn man te kunnen waardeeren. Mama dacht er toch wel anders over. Ik weet het nog zoo goed, dat mijn lieve moeder, kort nadat je mij gevraagd hadt, tegen mij zei>'t Is jammer, dat Mevrouw van Manen niet meer leeft, wat zou ze trotsch geweest zijn op haar zoonMijn hart bonsde er van, want enfin, ik zal je maar niet lieelemaal ijdel maken en wat was mama gelukkig met ons engagement. Zij hield al heel veel van je. De gedachte aan ons huwelijk heeft haar nog op haar sterfbed getroost." Elize heeft zich onder de laatste herin neringen erg opgewonden. Karei slaat den arm om haar heen en zegt Stil, vrouwtje lief! Laat die onaange name herinneringen nu liever rusten. Wij zijn samen innig gelukkig. In dat opzicht heb ik, goddank, het vertrouwen van de lieve afgestorvene niet beschaamd ge- jnaakt, en of je tante mij nu al een parve nu, of joost weet wat, vindt wat doet het er toevooral als mijn Lise tevreê over mij is en daaraan, geloof ik. behoef ik niet te twijfelen." Elize kijkt hem met innige liefde aan en dat is genoeg. Zij weten beide, waar om ze elkaar zoo hartelijk liefhebben en waarom zij, niettegenstaande vele zorgen en enkele tegenspoeden, zoo hoogst ge lukkig samen zijn. Het binnenkomen van de meid breekt hun discours af De post is er geweest en zij brengt eenige couranten en een paar brieven binnen. Zie zoo, vrouw 1 Verdiep je nu maar eens een beetje in de politiek," zegt Ka- rel. Die brieven zijn zeker al voor den verjaardag van 't kleine ventje, en, me dunkt, ik zal zomaar voor het feest be waren." sNeenlaat eens kijkenis 't ant woord. »Eris misschien een bij van je zuster. Wie weet, of zij morgen niet over komt." Karei heeft de adressen bekeken en zegt lachend: i Van Anna is er geen bij. Deze is van de drukkerijmaar je raadt nooit van wie de andere komt I"

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1